Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

OPS2016 ja informaatiolukutaito

No description
by

Anu Ojaranta

on 4 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OPS2016 ja informaatiolukutaito

OPS2016 ja
informaatiolukutaito

DIGINATIIVIT?
Prensky toi termin esille vuonna 2001, vastakohtana digisiirtolaiset
"Tämän päivän oppilaat eivät ole niitä, joita varten tämän koulusysteemi kehitettiin"
"Tämän päivän nuoret ajattelevat ja prosessoivat asoita aivan eri tavalla"

Nopea tekniikan omaksuminen, multitasking, nopea tiedonkeruu...

Käsite on kohdannut myös kritiikkiä.

Digitaalisuus ei ole sisäsyntyistä. Nuorten tietotekninen näppäryys perustuu pitkälti sosiaaliseen ja viihdekäyttöön, ei ensisijaisesti oppimiseen.

Kirjaston tietokanta/viitetietokanta + diginatiivi – tuhoon tuomittu yritys?
KOKEILU KUUSISTON KOULUSSA
5. luokan fysiologian kurssi tehtiin projektina, arvosana tuli projektin onnistumisen perusteella.

Koko kurssi suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä opettajan ja kirjastonhoitajan kesken.

Kirjastonhoitaja oli läsnä tunneilla ja kuultelemassa esitelmiä.

Olin tuttu oppilaille jo ennestään, nyt vaan erilaisessa roolissa.

Tutkiva oppiminen oli jo opettajalle tuttu asia, oltiin äkkiä samalla aaltopituudella.

Lopussa tehtiin arviot ja kysely oppilaille ja opettajalle.
INFORMAATIOLUKUTAITO
tunnistaa tiedontarpeen luonteen ja määrän
hakea tietoa käyttämällä tehokkaita hakustrategioita ja paikantaa tiedon erilaisista tietolähteistä
liittää uuden tiedon omaan tietopohjaan
arvioida ja käyttää löydettyä tietoa kriittisesti niin itsenäisesti kuin osana ryhmää sekä
ymmärtää tiedon käyttöön liittyviä taloudellisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä sekä osaa toimia eettisesti ja laillisesti hakiessa ja käyttäessä tietoa

Lähde: OAMK kirjasto
Kirjastot myös muutoksessa?
Kirjastot ovat keskellä lähes paradigman kaltaista muutosta:
e-aineistot ovat yleistymässä vauhdilla
maker -kulttuuri on vakiinnuttamassa asemaansa kirjastojen toiminnan keskiössä
eli maker spaces, tuunauspajat, skräppäyskerhot, labit, käsityöpiirit, ohjelmointityöpajat jne
yhteisöllisyys kasvaa
tapahtumatuotanto kasvanut lähes räjähdysmäisesti
mobiiliteknologia haastaa myös kirjaston toimintaa sekä myös kirjaston henkilökuntaa
kumppanuudet tärkeitä, koulun merkitys kasvaa - OPS2016
kirjaston ydintehtävät on ja pysyy, automaatio vähentää manuaalista työtä
mutta uusia toimintatapoja haetaan jatkuvasti, sopeutumaan oppimista - Helsinkin keskustakirjasto!
miten pysyä relevanttina uudenlaisessa tietoyhteiskunnassa? ..... myös nuorille?
Koulut muutoksessa!
Koulumaailma on juuri nyt suuren muutoksen keskellä!
Mobiiliteknologia uudistaa ja myös haastaa opetusta, oppimista ja opettajuuttakin
E-oppiaineistot haastavat samalla perinteisiä työskentelytapoja ja perinteistä oppikirjaa
Uusi OPS 2016 tuo uusia asioita, termejä ja työtapoja
Ilmiöpohjainen oppiminen ja tutkiva oppiminen tulevat hyvin esille
OPS ei enää tule kertomaan mitä opetetaan vaan paremminkin miten opetetaan.
Pelillisyys, fun learning ja flipped clasroom ovat myös nousevia trendejä.
Guided Inquiry - ohjattu tutkiminen
MIKÄ OLI LOPPUTULOS?
Kaikki olivat ylen tyytyväisiä!

Oppilaat nauttivat, pitivät uudenlaisesta työskentelystä, otettiin aikaa aloittaa ja ajatella
Tiedonhausta opittiin paljon uutta
Opettaja nautti kumppanuudesta ja oppi itsekin, oli innoissaan uudenlaisesta tavasta tehdä asioita
Kirjastonhoitajan uusi rooli hyväksyttiin luokassa nopeasti ja oli upeaa olla avuksi oppimisessa!
Rehtori koki asian erittäin hienona ja hyödyllisenä
Johtava rehtori: ”Oppimaan oppiminen; tähän suuntaan meidän pitäisi edetä!”

Tiedonhaku ja oppiminen
Lukuisat tutkimukset osoittavat, että hyvin hallittu tiedonhankinta tuottaa parempia oppimistuloksia (Limberg 2001; Kiili 2009).

Taitavampi oppilas osaa suunnitella tiedonhankintaansa ja onnistuu siksi tehtävässään paremmin. (Limberg, 1999)

”85% projektin ajasta meni tiedon hakuun, lähteiden käyttöön, työprosessiin, lopputuotteen tekemiseen ja teknisiin ongelmiin. 15% ajasta meni itse oppimisen sisältöön, työstettävään aiheeseen.” (Hongisto & Sormunen, 2010)

The Principle of Least Effort – George Zipf, 1949. Ihmiselle on ominaista koettaa päästä parhaaseen mahdolliseen tulokseen pienimmällä mahdollisella panoksella
MITÄ TAPAHTUI?
Oppilaat arastelivat ensin erilaista työskentelytapaa.
Pian oppilaat rentoutuivat ja innostuivat uudesta työtavasta!

Tiedonhaun asioita käsiteltiin työn edetessä: aiheen suunnittelua, asiasanojen käyttöä, kuvahakua, tekijänoikeudet, lähdekritiikkiä, käsitteiden jäsentämistä, jne
Anu Ojaranta
Lukuinto Turussa
3-4.12.2014

Anu Ojaranta, FM

kirjastonhoitaja
päätoiminen tuntiopettaja
tohtorikokelas
KOULUT


Koulujen toiminta on tiukasti säädeltyä
Toimintaa suunnitellaan tarkasti ja tiukat suunnitelmat tehdään koko vuodeksi
Opettajat Suomessa ovat hyvin itsenäisiä ammattilaisia
Ulkoapäin tulevat uudistukset ja paineet asettavat opettajat koko ajan kovemmalle
KIRJASTOT
kirjaston toiminnalla on väljemmät raamit
kirjaston aktiivisen toiminnan aikajänne on lyhyempi
kirjastot hakevat aina kumppaneita
ei vahvoja ohjausdokumentteja = kirjastojen toiminnan muutos tulee useammin sisältä päin
kirjastosta löytyy enemmän joustoa aikataulujen suhteen kuin koulusta

AJATTELU JA OPPIMINEN
KULTTUURINEN
OSAAMINEN
ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN
ARJEN HALLINTA
MONILUKUTAITO
TVT-OSAAMINEN
TYÖSKENTELY JA OSAAMINEN, TYÖELÄMÄ
OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN
AJATTELU JA OPPIMINEN

Ajattelun taidot
Itsenäinen työskentely ja sen mahdollistaminen
Perustelemaan oppiminen
Yhdistämään ennakkoluulottomasti erilaisia näkemyksiä
”Ajattelun taitoja kehitetään lisäksi luomalla
monimuotoisia tilaisuuksia itsenäiseen ja yhteiseen
ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja
johtopäätösten tekemiseen sekä asioiden välisten
vuorovaikutussuhteiden ja keskinäisten yhteyksien
huomaamiseen ja siten systeemiseen ajatteluun.”
(7-9 vuosiluokat)
MONILUKUTAITO

"Tekstit eivät ole vain präntättyjä tai printattuja vaan myös puhuttuja, audiovisuaalisia, analogisia tai digitiaalisia. Uudet luku- ja kirjoitustaidot perustuvat tähän laajaan tekstikäsitykseen. Välitettävä tieto on sanallista, visuaalista, auditiivista, numeerista, kinesteettistä tai näiden yhdistelmiä."
(Pirjo Sinko OPH blogissa 2013)
”Oppilaille tarjotaan tilaisuuksia harjoitella tiedon esittämisen muotoja aiempaa laajemmin kunkin oppiaineen luonteenomaisten tiedonvälittämisen tapojen mukaan. Oppilaita rohkaistaan käyttämään monilukutaitoaan itseilmaisun ja tiedonhallinnan lisäksi asioihin vaikuttamiseen ja monenlaiseen osallistumiseen. Oppilaita ohjataan erilaisten tekstien avulla analyyttiseen, kriittiseen ja kulttuuriseen lukutaitoon. Näiden taitojen harjoittelemiseen yhteistoiminnallisesti tarjotaan runsaasti tilaisuuksia. ”
(7-9 vuosiluokat)
TVT-OSAAMINEN

Tiedonhankinta sekä tutkiva ja luova työskentely.

” Oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen sekä tietolähteiden monipuoliseen käyttöön oman luovan työskentelyn pohjana. Samalla harjoitellaan lähdekriittisyyttä ja opitaan arvioimaan omaa ja muiden - myös erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen - tapaa toimia ja tuottaa tietoa. Oppilaita ohjataan käyttämään lähteitä myös tutun kieli- tai kulttuurialueen ulkopuolelta. Heitä rohkaistaan tekemään johtopäätöksiä tarjolla olevan tiedon perusteella ja kasvattamaan omaa tietovarantoaan uutta aineistoa tuottamalla. ”
(7-9 vuosiluokat)
AVAUS
UPPOUDU
TUNNUSTELU
MUOTOILU
TIEDONKERUU
LUOMINEN
JAKAMINEN
ARVIOINTI
TULOKSET
MITÄ TÄSTÄ KIRJASTOLLE?
Uuudenlaista perspektiiviä tiedonhankinnan opetukseen.
Projektia voi myös ajallisesti sovitella, kirjastonhoitajan rooli vahva alussa
Plussana pitkäaikaisvaikutus, tieodnhausta prosessina tulee vahvempi käsitys, kun asioita käsitellään suoraan oppimistilanteessa.
Kirjastoammatin vahvempi profiloituminen
Kirjaston vahvempi rooli koulussa OPS2016 hengen mukaisesti.
Kouluympäristön ymmärryksen lisääntyminen
Vaatii sopeutumista, mutta uskon sen kannattavan pidemmän päälle.

MITÄ TÄSTÄ KOULUILLE?
Informaatioammattilainen kumppaniksi tukemaan opetuksen tiettyjä kohtia
Oppilaat tottuvat kirjastonhoitajan tietoammattilaisrooliin, ei pelkkä hyllyttäjä
Opettajan rooli vahvenee prosessin loppua kohden
Pitkäaikaisvaikutukset myös opettajan tiedonhaun opetukseen ja käytänteisiin
Kiitos! - Kysymyksiä?

anu.ojaranta@abo.fi

Twitter + Instagram
@bloomingcherry

anuojaranta.blogspot.fi

Kuusiston hankkeen blogikirjoitukset
http://kirjojajavirkkuukoukkuja.blogspot.fi/
PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN
PERUSTEET
2016
laaja-alainen oppiminen
OMA TUTKIMUKSENI
Informaatiolukutaito vuosien 2006 ja 2016 opetussuunnitelmissa.

Miten informaatiolukutaidon termi ymmärretään? Mikä on opetussuunnitelma käsitys?
Seuraavassa empirian osassa selvitän myös koulukirjastonhoitajien ja opettajien mahdollisia käsityseroja.

Ensimmäinen empirinen osa on valmis: tiedon löytymisen diskurssi ja oppimisen diskurssi löytyy, Heikompana esiintyy tiedolla työskentely ja tiedonhallintataidot.
Carol Kuhlthaun ISP malliin perustuva menetelmä
Tiedonhaun prosessissa kolme tasoa: kognitiivinen, fyysinen ja affektiivinen
Epärarmuuden ja osaamattomuuden tunteet voimistuvat vaiheissa TUNNUSTELU ja TIEDONKERUU
Oppilaita pyydettiin valitsemaan kaksi sanaa listasta 'hauska, opin jotain uutta, liian työläs, tylsä, vaikea, haastava, jännä, erilainen'.
Eniten valintoja tuli kohtiin 'opin jotain uutta' (20), 'erilainen' (13) ja 'hauska' (11).

Tiedonhaku vaatii miettimistä ennen kuin voi ryhtyä toimeen. Lähteet ja kuvahaut saivat mainintoja.
Oppilaat pitivät siitä että saivat käyttää tähän aikaa.

"Kirjoistakin saa yllättävän paljon tietoa!"
"Ymmärsin miten tärkeitä hakusanat ovat ja niitä pitää olla useampi"
Full transcript