Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Digital Agenda - erfarenheter och omvärldsanalys

Presentation vid nationella konferensen i Örebro 121128
by

Anders Avdic

on 15 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Digital Agenda - erfarenheter och omvärldsanalys

Följeforskning
Digital Agenda

tillvarata erfarenheter genom kartläggning och analys av arbetet med Digital Agenda och bredbandsut-byggnaden i Örebro län
Omvärldsanalys

Ca 30 djupintervjuer
Frågor om möjligheter och
problem med DA och digitalisering

- Handläggare och ledning Lst, RF och ÖLL
- Deltagare i Rundabordskonferensen
- IT-företag

Kvalitativ analys --> Teman
COBOL
4GL
Bredbandsutbyggnad i Örebro län
Litteraturstudie
- Policys och best practices 16 länder
- Sju internationella rankningar
- EUs IT-strategidatabas
+
-
Samordning av strategier
Hållbarhet
Unga
&
Äldre
Tillväxt för alla
Smart tillväxt
Hållbar tillväxt
Resultat och slutsatser
”Bengt Larsson har gjort ett sånt j-a bra jobb. Inte bara prat.”
Innovation
Öppna data
Kompetens
Statistik och mätning
Standards / nat. eID
Integritet
Skola
sammanställning och analys av internationella erfarenheter och rankningar
”Den totala kontroll som finns idag skulle göra Stasi gröna av avund.”

”Det var svårt att låna böcker. Man måste skriva in vissa tecken som är så svåra att se, så att det inte blir av.”
"Inte bara de som är IT-intresserade. Nu är det vardagsnytta."
”Det handlar om allt. Jag saknar mål”.
LänsITgruppen
Bred förankring
Alla kommuner skall med
Regelbundna möten
Lyhördhet mot marknaden
Konkreta och mätbara mål
Bra grund för...
”IT kan göra skillnad i skolan för barn med socioekonomiskt sämre utgångsläge.”

”För vår överlevnad som nation, ungdomarna måste vara duktiga på IT.”

”Gör man det inte på lärarutbildningen så gör man det inte på skolorna heller.”
"Alla ska med" vs "Alla har inte körkort heller"
”De som utvecklar system måste lära sig hur man gör så att folk begriper och kan använda. ”
”I själva verket kommer det bli enklare än det var förut.”
Digital Agenda
RUS
eSamhället
Företagens roll
”Viktigt att få med företag, näringslivet.
Inte bara myndigheter.”
”Mätning kan vara en politisk fråga. För upp på nästa nivå! Till Anna-Karin Hatt. Det är ett nationellt intresse att kunna följa upp kommunvis.”
”Och att vi arbetar strategiskt för att få gemensamma lösningar. Inte lokalt, för det blir väldigt kostnadsdrivande.”
”Skulle finnas fler möjligheter för innovationer om man kunde släppa data fritt mer än i dag.
”Är man intresserad så lär man sig att använda datorn som ett verktyg. Man sänker användartröskeln. Se på iPad. Tvååringar klarar, då skall väl politikerna.”
Tekniktilltro
0,6
0,2
0,2
TACK!
Anders Avdic & Shaji Joseph
Vilka mått?
Hur vägs de?
Vem bestämmer?
Förbättringspotential:
* Webbinnehåll
* Portal
* Nationellt eID
* IT för hållbarhet
* Utnyttja att Svg är 1:a i "knowledge economy"
Digital agenda är ett Europeiskt,
nationellt och regionalt initiativ.

Smart tillväxt
– utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation.

Hållbar tillväxt
– främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi.

Tillväxt för alla
– stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning.
(EU2020)
IT i människans tjänst – En digital agenda för Sverige (Regeringskansliet, 2011)

”Den digitala agendan är ett verktyg för att samordna regeringens insatser och åtgärder på IT-området. Den är ett avstamp för en process som ska leda till att
Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter
.”
(Regeringskansliet, 2012)

Lätt och säkert att använda
(digitalt innanförskap, e-tjänster och information som grund för innovativa tjänster, digital kompetens, vardagssäkerhet),

Tjänster som skapar nytta
(offentlig förvaltning, entreprenörskap och företagsutveckling, vård och omsorg, skola och undervisning, demokrati, tillgång till kultur),

Det behövs infrastruktur
(Internet, informationssäkerhet, mjuk infrastruktur, geografisk information, robust elektronisk kommunikation, bredband)

It:s roll för samhällsutvecklingen
(forskning och innovation, it för miljön, jämställdhet, frihet på nätet, upphovsrätt, it för global utveckling).

IT i människans tjänst – En digital agenda för Sverige (Regeringskansliet, 2011)
Regeringsuppdraget

Regeringen har gett
Länsstyrelsen i Örebro län
i uppdrag att främja frivilliga initiativ när det gäller att ta fram regionala och lokala digitala agendor. Uppdraget löper under 2013 och omfattar
information och vägledning till länsstyrelser, landsting, samverkansorgan och kommuner om hur man kan arbeta
.
Agendor kan tas fram i samverkan

Länsstyrelser, landsting, samverkansorgan och kommuner kan på frivillig grund arbeta fram
egna digitala agendor
. De kan innehålla
mål och åtgärder för att ta tillvara på möjligheterna i den egna regionen
. Agendan kan tas fram i samverkan med olika samhällsaktörer som myndigheter, landsting, kommuner, näringsliv, organisationer, universitet och högskola. Den kan ha en
bred ansats till digitaliseringen i samhället
.
RDA Regional Digital Agenda - Samverkanspartners

Askersunds kommun
Degerfors kommun
Digidel
Hallsbergs kommun
Hällefors kommun
Karlskoga kommun
Kumla kommun
Laxå kommun
Lekeberg kommun
Lindesberg kommun
Ljusnarsberg kommun
Nora kommun
Näringsdepartementet
Regionförbundet Örebro
Telia
Vattenfall
Örebro kommun
Örebro Läns Landsting
Örebro Universitet
Syfte RDA

Syftet är att det skall finnas ett gemensamt handlingsprogram med tydliga och gemensamma mål som bidrar till att vi,
med hjälp av IT
,
uppfyller mål i de nationella och regionala styrdokumenten
. En önskvärd effekt är även att agendan skall ge inspiration och stöd till olika samhällsaktörer.
Prioriterade arbetsområden för Örebro läns RDA

•Tillgång till bredband
•Stöd till dem som behöver
•e-förvaltning
•e-hälsa
•Skolan
•Energi, klimat och miljö
•Forskning och innovation
•Kultur
Digitaliseringskommissionen

Ordförande: Jan Gulliksen, professor på Kungl. Tekniska Högskolan
Sekreterare: Loth Hammar
Expertgrupp: Kristina Alexandersson, Johanna Berg, Jenny Birkestad, Niklas Derouche, Anne-Marie Eklund-Löwinder, Daniel Forslund, Mikael Hansson, Jan Hylén, Cecilia Marlow, Per Mosseby, Sofia Svantesson och Daniel Westman
Full transcript