Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Хүнсний тухай болон хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн талаарх танилцуулга

Хүнсний тухай болон хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн талаарх танилцуулга
by

Suvd Tserenchimed

on 23 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Хүнсний тухай болон хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн талаарх танилцуулга

Хуулийн агуулга
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал ба түүний тухай хууль
Хүнсний тухай хууль 6 бүлэг 20 зүйлтэй, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль 5 бүлэг 20 зүйлтэй 2012 оны 12 сарын 20-ны өдөр Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар баталсан.

Дагалдан нэмэлт өөрчлөлт орж батлагдсан хууль:
1. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль /7.2/
2. Ариун цэврийн тухай хууль /13, 14.2, 14.3/

3. Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хууль / 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.9, 8.1.2, 23.1, 23.3.1/

Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай хууль/11 зүйл/
Хуулийн агуулга


Хүн амын хүнсний хэрэгцээг чанартай, шим тэжээллэг, аюулгүй хүнсээр тогтвортой, хүртээмжтэй хангах, хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

Хүнсний сүлжээний бүх үе шатанд хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино
Хуулийн үйлчлэх хүрээ
ХБАБХТХууль


Хүнсний сүлжээний бүх үе шат дахь харилцаа

Ургамал хамгааллын тухай, Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулиар зохицуулснаас бусад хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдалтай холбогдсон харилцаа,
Мал, амьтны тэжээл, газар тариалангийн үйлдвэрлэлд ашиглах бордооны аюулгүй байдалтай холбогдсон харилцаа
Хуулийн нэр томьёо

гэж хүнсний сүлжээнд хамаарах үйл ажиллагааны аль нэг, эсхүл хэд хэдэн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн (цаашид “иргэн” гэх), хуулийн этгээдийг


гэж хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангахад шаардагдах ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, үйл ажиллагааг нэвтрүүлж өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэвшүүлэн ажиллах

Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл болон хүнстэй харьцах эд зүйлсд тавих хяналт
Бохир ус, хог хаягдал,
Хортон шавьж мэрэгчдийн устгал,
Хүнсэнд хэрэглэх усны эрүүл ахуйд тавих хяналт,
Дамжин бохирдол үүсэхээс хамгаалах
Хувь хүний ариун цэвэр, дадал,
Ажиллагсдын эрүүл мэндэд тавих шаардлага,
Ахуйн болон ариун цэврийн өрөөнд тавих нөхцөл,
Гар угаах хэрэгсэл (ажлын байранд болон ариун цэврийн өрөөнд гар бохирдсон тохиолдол бүрт угааж, ариутгах нөхцлийг хангасан)
ямар нөхцөлд үйлдвэрлэсэн, хаана борлуулсан
Хаана борлуулсан, ямар нөхцөлд тээвэрлэсэн
Олныг хамарсан хоолны хордлого, халдвар гарсан
Ямар нөхцөлд эхлэн боловсруулалт хийгдсэн, хадгалсан
малын бүртгэл, дугаар
Малын эрүүл мэнд, тэжээлийн аюулгүй байдал
Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэл /traceability
Жижиглэн худалдаанд ул мөрийг мөрдөн тогтоох тогтолцооны бүртгэл
Мах боловсруулах үйлдвэр
жижиглэн савлах цех
супер таркет
Мах борлуулах зах
Хоол үйлдвэрлэл
\ Гуанз \

Энэхүү тогтолцоог нэвтрүүлэхэд хэн хамрагдах вэ.

Энэхүү тогтолцоог нэвтрүүлэхэд хүнсний сүлжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй бүх бизнес эрхлэгчид (малчин, ногоочин, тариаланч) хүнсний анхан шатны үйлдвэрлэл, бэлтгэн нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгчид, хоол хүнсний үйлчилгээ, импортлогч, хүнсний тээвэрлэлт, брокер, бирж, хүнсний агуулахын үйл ажиллагаа
(мах хадгалах, нөөцлөх, хөргөлтийн агуулах) зэрэг хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчид хамрагдана.

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний хүнсний сүлжээний үе шатыг дамжсан хөдөлгөөний талаарх бүртгэлийг үе шат бүрт хөтөлнө.

ISO 22005:2007 Food safety and food traceability
Ул мөрийг мөрдөн тогтоох тогтолцоо (бүртгэл)
Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлийг хөтлөх


\хуулийн этгээд -25 дахин торгох, үйл ажиллагааг зогсоох, -албан тушаалтан -15 дахин торгох, үйл ажиллагааг зогсоох, -иргэнийг -5-7 дахин торгох , үйл ажиллагааг зогсоох \
Бүртгэлийг хүнсний сүлжээний өөрт хамаарах үе шатанд дараах байдлаар зохих журмын дагуу хөтллөх:

Өмнөх шатнаас хүлээн авсан
Дараагийн шатанд шилжүүлсэн тухай

Бүртгэлийг ашиглан хүнсний сүлжээн дэх эрсдэл гарсан үе шатыг тогтоох.

Бүртгэл хөтөлж, эрсдэлийн үе шатыг тогтоосноор ул мөрийг мөрдөн тогтоох боломж бүрдэнэ.
ХҮНСНИЙ ЧИГЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ШААРДЛАГА
хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнээ буцаан болон татан авах


/ -хуулийн этгээд -50 дахин торгох, хүнсийг устгах
- албан тушаалтан -30 дахин торгох, хүнсийг устгах
-иргэнийг -8-10 дахин торгох, хүнсийг устгах/
Татан авсан бүтээгдэхүүнээ хяналтын байгууллагын шийдвэрийг гартал татан авсан он, сар, өдрийг тэмдэглэн тухайн түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг тусгаарлан битүүмжлэн хадгална.
Татан авсан, устгахтай холбогдон гарсан зардал, лабораторийн шинжилгээний төлбөр, бусдад учирсан хохирлыг гэм буруутай хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч хариуцна.
\ устгахаар шийдвэрлэсэн хүнсний бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулсан, эсхүл зохих зөвшөөрөлгүйгээр дахин боловсруулсан\

/-хуулийн этгээд -45-50 дахин торгох,
- албан тушаалтан -30 дахин торгох,
-иргэнийг -6-8 дахин торгох,
-хүнсний бүтээгдэхүүнийг устгах
Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний сав, баглаа боодол, шошго
Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй материалаар хийсэн хүнсний зориулалтын сав, баглаа боодолд савласан байна.
 
харагдах байдлаар нь шинж чанарыг тодорхойлох боломжтой хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний шаардлагатай мэдээллийг
дагалдах хуудаст
тусгана.
 Импортын хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний шошгод агуулагдах мэдээлэл
монгол, эсхүл англи, орос
хэлний аль нэгээр байна.
Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний шошго дараах мэдээллийг агуулсан байна:
хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний нэр;
үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг;
хэмжээ, тоо ширхэг, цувралын дугаар;
үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр;
хадгалах хугацаа, эсхүл хэрэглэж дуусах хугацаа;
хадгалах нөхцөл;
тэжээллэг чанар, орц, найрлага;
хэрэглэх арга;
гаж нөлөө, хориглох заалт.
Хууль хүчин төгөлдөр болох хугацаа
Хуулийг 2013 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Хүнсний тухай хууль
зохистой дадал нэвтрүүлэхтэй холбогдсон 10.1.4 дэх заалт,
Бүртгүүлэхтэй холбогдсон 16 дугаар зүйлийн 16.1 дэх хэсгийг 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль
зохистой дадал нэвтрүүлэхтэй холбогдсон 7.1 дэх хэсгийг 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Thank you

Малын мах
Сүү
Тарианы үр
Улаан буудай
Гурил
Ундны ус

гэж хүнсний анхан шатны үйлдвэрлэл эрхлэх, хүнсний бүтээгдэхүүн боловсруулах, үйлдвэрлэх, баяжуулах,дахин боловслуулах ,савлах,тээвэрлэх, хадгалах,нөөцлөх,худалдах,хоол үйлдвэрлэх, экспортлох,импортлох хүнсний бүтээгдэхүүнийг тусламжаар авах, өгөх үйл ажиллагааг,

Хүнсний сүлжээний бүх үе шатанд хүнсний түүхий эд,бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах,
Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нь өөрт хамаарах үе шатанд түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хариуцах,
Хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн бодлого,тавих шаардлага,шалгуур үзүүлэлтийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй,судлагаа, баримтад тулгуурлан тодорхойлох,
Хяналт шалгалт эрсдэлд суурилсан байх
Хүнсний зориулалтаар бэлтгэх, мал, амьтан, таримал ургамал эрүүл байх.


Өөрөө хариуцах
барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, агуулах,тээврийн хэрэгсэлтэй байх
зураг төслийн дагуу гүйцэтгэх
Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага
/
хуулийн этгээд -20-25 дахин торгох, үйл ажиллагааг түр зогсоох
-иргэнийг -3-5 дахин торгох, үйл ажиллагааг түр зогсоох/
эрүүл ахуйн зохистой дадал
Үйлдвэрийн зохистой дадал
ISO 22000 : 2007
Хүнсний аюулгүй байдлын баталгаажилтын тогтолцоо
НАССР
Үйлдвэрлэлийн зохистой
дадал
эрүүл ахуйн зохистой
дадал
Хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүнийг буцаан болон татан авах
Ямар нөхцөлд:
Буцаан авах -
Хүнсний бизнес эрхлэгчид
тухайн хүнснийтүхий эд, бүтээгдэхүүн хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй гэж үзсэн тохиолдолд
энэ тохиолдолд хяналтын байгууллага, хэрэглэгчид болон тухайн хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүнийг хүлээн авсан хүнсний сүлжээний дараагийн шатны үйл ажиллагаа эрхлэгчид мэдэгдэнэ

Татан авах-
Хяналтын байгууллагын шийдвэрээр:
тухайн хүнсний бүтээгдэхүүнээс гаралтай хордлого, халдварт өвчлөл гарсан
тухайн хүнсний бүтээгдэхүүн хүнсний аюулгүй байдлын шаардлагыг хангаагүй буюу бохирдсон, буруу шошголосон хуурамч бүтээгдэхүүн болох нь хяналт шалгалтаар тогтоогдсон
импортлосон бүтээгдэхүүнийн аюулгүй байдлын талаар олон улсын сүлжээгээр сэрэмжлүүлсэн

Буцаан болон татан авсан хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг мал, амьтны тэжээл, ургамлын бордооны зориулалтаар дахин боловсруулж болно.
Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулахдаа хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас зөвшөөрөл авна.

Хүний амь нас, эрүүл мэндэд аюултай, гарал үүсэл нь тодорхойгүй хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг устгана.
Хүнс экпортлох,импортло-ход тавигдах шаардлага


- мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл;
- өндөг, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл;
-нярай, бага насны болон цэцэрлэгийн хүүхэд, ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн сурагчдад зориулсан хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн , хоол үйлдвэрлэл.

Хэн ямар үүрэг хүлээх вэ?
Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч мэдээлэх
Хяналтын байгууллага мэдээлэл хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор урьдчилсан хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт гаргах
Үйл ажиллагаагаа хэзээ эхлүүлэх эрхтэй вэ?
Шаардлага хангасан тухай дүгнэлт гарсан бол,
Хяналтын байгууллага хуулийн хугацаанд
дүгнэлт гаргах үүргээ биелүүлээгүй бол
баримт бичгийг хадгалаххүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний зураасан кодыг хэрэглэх
Жагсаалтад орсон пестицид, химийн бордоо, ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгалын болон ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис хэрэглэх
эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол оруулах, эрүүл ахуй, ариун цэврийн сургалтад хамруулах:
хүнсний бүтээгдэхүүн болон хүнсний сүлжээнд ашиглах, хэрэглэх эд зүйлстэй биечлэн харьцдаг ажилтан халдварт өвчнөөр өвчилсөн, эсхүл ийм өвчтөнг асарсан тохиолдол бүрд тухайн ажилтныг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах

Хүнсийг зөвхөн Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд экспортолж, импортлоно.

Импортын хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлт Монгол Улсын болон олон улс, бүс нутгийн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн шаардлага хангасан байна.

Импортын хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг шошгон дээр нь заасан нөхцөлийн дагуу хадгална.
- экспортлогч улсын үйлдвэртэй шууд, эсхүл түүний албан ёсны гэрээт борлуулагчтай худалдааны гэрээ байгуулсан байх;
 
- импортлох хүнс нь зохистой дадал, эсхүл чанарын хяналт, удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлснийг баталгаажуулсан үйлдвэрийнх байх;
 


- стандарт, техникийн зохицуулалтын шаардлага хангасан зориулалтын агуулах, тээврийн хэрэгсэлтэй байх, эсхүл энэ шаардлагыг хангасан хуулийн этгээд, байгууллагатай гэрээтэй байх.

/ экспортлогч, импортлогчийг -45-50 дахин торгох, хүнсийг хураах/
Улсын бүртгэлд
бүртгүүлээгүй
, олон улсад хэрэглэдэг таних тэмдэг,
тэмдэглэгээгүй
хүнсийг импортлохыг хориглоно.импортлох хүнсний хадгалах хугацааны гуравны хоёр нь хүчинтэй хугацаа байх;

- тусгай хоолны дэглэмтэй хүнд зориулсан хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний зориулалт, найрлага болон хэрэглэх заавар;

- хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг гүйцэд боловсруулах аргачлал;- хүнсний нэмэлт,
органик хүнс, хувиргасан амьд организмаас гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний
шошгод үндэсний болон олон улсад хэрэглэдэг тэмдэг, тэмдэглэгээг тавьсан байх.
 
ХБАБХТХууль
Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний
сав, баглаа боодол, шошго
Хүнсний аюулгүй байдалд тавих
төрийн хяналт
эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх

хүнсний сүлжээний үе шат болон үйл ажиллагааны явцад эрсдэлийн үнэлгээ хийх

эрсдэлийн шалтгааныг тогтоох, таслан зогсоох, нийтэд шуурхай мэдээлэх

эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр зөвлөгөө өгөх
 импортын болон дотоодод үйлдвэрлэсэн хүнсэнд техникийн нөхцөл, эрүүл ахуйн болон ариун цэврийн бусад шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг тогтоох
 
зохистой дадлыг нэвтрүүлэх, хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлд хяналт тавих
хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн бүртгэлийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, өөрчлөлт, хөдөлгөөн хийх
Мал, амьтан, ургамлын гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнд импортын өмнөх эрсдлийн үнэлгээ хийж, шаардлагатай тохиолдолд ачилтын өмнөх хяналт шалгалт хийх
Татан авсан хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний талаар мэдээллийн сан бүрдүүлж, нийтэд мэдээлэх
 

 
Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч дараах мэдээллийг харъяалах нутаг дэвсгэр дэх хүнсний хяналт хэрэгжүүлэх төрийн байгууллагад мэдээлнэ
Хаана мэдээллэх:
харьяалах нутаг дэвсгэр дэх хүнсний хяналт хэрэгжүүлэх төрийн байгууллагад
Юуг мэдээллэх:
хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн нэр, байршил, хаяг, утас, факсын дугаар, цахим хаяг;
 хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, иргэний регистрийн дугаар,
хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагааны төрөл, хэлбэр, дотоод хяналтын журам
Ямар хэлбэрээр мэдээлэлээ хүргэх:
Цахим хэлбэрээр
Цаасан хэлбэрээр
Хяналтын байгууллагаас баталсан маягт бөглөх
Мэдээлсний үр дагавар:
Үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх эрхтэй болно. 
Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч дээрх мэдээлэл өөрчлөгдсөн тохиолдолд 15 хоногийн дотор хяналтын байгууллагад мэдэгдэнэ.

хэрэглэж дуусах хугацаа
тусгай хоолны дэглэмтэй хүнд зориулсан хүнсний бүтээгдэхүүн
хуурамч хүнсний бүтээгдэхүүн
бүтээгдэхүүний цуврал
хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлт
хөдөө аж ахуйн зохистой дадал
эрүүл ахуйн зохистой дадал
үйлдвэрлэлийн зохистой дадал


хүнсний бүтээгдэхүүн
хүнсний түүхий эд
хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал
хүнсний эрүүл ахуй
хүнсний анхан шатны үйлдвэрлэл эрхлэх
Хүнсний сүлжээнд ашиглах болон хэрэглэх эд зүйлс
бохирдуулагч
малын эм, бэлдмэлийн үлдэгдэл
хадгалах хугацаа
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн нэр томьёо
Хүнсний сүлжээ
Хүнсний тухай хуулийн зорилт
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн зорилт
Стратегийн хүнс
Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч
ХБАБХТ хуулийн зарчим
үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэсэн байх хуульд заасан бол тусгай зөвшөөрөл авсан байх
боловсруулах болон нийтийн хоолны үйлдвэрлэл эрхлэхэд мэргэжлийн, эсхүл мэргэшсэн хүний нөөцтэй байх
/хуулийн этгээд -30-40 дахин торгох, үйл ажиллагааг зогсоох -иргэнийг -3-5 дахин торгох, үйл ажиллагааг зогсоох/
үйл ажиллагаандаа зохистой дадлыг нэвтрүүлэх:
“Эрүүл ахуйн зохистой дадал”

-хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний анхан шатны үйлдвэрлэлд хөдөө аж ахуйн зохистой дадал;


- хүнсний сүлжээний бүх үе шатанд эрүүл ахуйн зохистой дадал;


 - хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн шатанд үйлдвэрлэлийн зохистой дадал.
хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөр мөрдөн тогтоох, дотоод хяналт, шалгалтын бүртгэл, тэмдэглэл, тайлан тооцоо, лабораторийн шинжилгээний хариу//
/-хуулийн этгээд -25-30 дахин торгох, үйл ажиллагааг зогсоох -иргэнийг -3-5 дахин торгох, үйл ажиллагааг зогсоох/
/гардан боловсруулдаг, үйлдвэрлэдэг, тээвэрлэдэг, худалддаг, үйлчилгээ үзүүлдэг, хүнсний бүтээгдэхүүн болон хүнсний сүлжээнд ашиглах, хэрэглэх эд зүйлстэй биечлэн харьцдаг ажилтныг/
/баяжуулагч бэлдмэл, хүнсний нэмэлт, бичил биетний цэвэр өсгөврийн хөрөнгө, органик болон шинэ технологиор үйлдвэрлэсэн хүнс, хувиргасан амьд организмаас гаралтай хүнс/ 
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль :
Хүнсний сүлжээний бүх үе шатанд хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино
Хүнсний тухай хууль :
хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөл
төрийн хяналт
бүртгэл
баталгаажуулалт
үндэсний лавлагаа лаборатори
  дотоодын хяналт
төрийн бус байгууллагын хяналт
хэрэглэгчийн дэмжлэгХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТ, БҮРТГЭЛ,
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТ, БҮРТГЭЛ,
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн мэдээллийг бүртгэх 3 заавар
Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг татан авах, устгах, дахин боловсруулах журам
Эрсдлийн үнэлгээ хийх, эрсдлийн үнэлгээний багийн ажиллах журам
Ачилтын өмнөх хяналт шалгалт хийх журам
Үндэсний лавалгаа лабораторийн ажиллах журам
Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх үлгэрчилсэн журам
Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэл хөтлөх аргачлал
Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн зохистой дадлууд, аюулын дүн шинжилгээ ба эгзэгтэй цэгийн хяналтын тогтолцоог нэвтрүүлэх зөвлөмж
Хувиргасан амьд организм, түүнээс гаралтай бүтээгдэхүүнд хяналт шалгалт хийх журам
Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотойгоор дотоод хяналт хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Хилийн мэргэжлийн хяналтын албанаас улс хооронд явагдаж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, тээврийн хэрэгслийн техникийн аюулгүй байдалд хяналт тавих зөвлөмж

МХЕГ-аас гаргасан эрх зүйн баримт бичгүүд

Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн дүрэм
(ЗГ-ын тогтоол 2013.03.02 №78)
Стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлох зөвшөөрөл олгох журам
(ЗГ-ын тогтоол 2013-03-02 №77)
Зайлшгүй сав, баглаа боодол болон шошго хэрэглэх хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүний төрлийг тодорхойлох, шошголох журам
(ҮХААС, ЭМС-ын хамтарсан тушаал 2013.04.08 № А/46/115/)

Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх малын эм, бэлдмэл болон пестицидийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
(ҮХААС-ын тушаал 2013.02.26 №А/31)
Дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжгүй өргөн хэрэглээний импортын хүнсийг тодорхойлох аргачлал
(ҮХААС-ын тушаал 2013.02.28 № А/33)
Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд урамшуулал олгох журам
Стратегийн хүнсний улирлын нөөц бүрдүүлэх, зарцуулах журам
Зохистой дадлыг хялбаршуулан нэвтрүүлэх заавар
Мал, амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлийн журам
Баяжуулагч бэлдмэл, хүнсний нэмэлт, өсгөврийн хөрөнгө, органик болон шинэ технологиор үйлдвэрлэсэн хүнсийг улсын бүртгэлд бүртгэх, нийтийн хэрэгцээнд гаргах журам


ҮХААЯ-ны журам, зааврууд

Тусгай хоолны дэглэмтэй хүн, нярай, бага насны болон цэцэрлэгийн хүүхэд, ерөнхий боловсролын бага ангийн сургуулийн сурагчдад зориулсан хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүн, хоол үйлдвэрлэл түүнд тавих шаардлага, түүнийг тогтоох журам
(ЭМС-ын тушаал 2013.06.04 №207)
Сургуулийн өмнөх болон сургуулийн дотуур байранд хамрагдаж буй хүүхдэд хоногт аввал зохих хүнсний бүтээгдэхүүн, үндсэн шимт бодис ба илчлэгийн хэмжээ
(ЭМС-ын тушаал 2013.06.04 №207)
Тусгай хоолны дэглэмтэй хүн, цэцэрлэгийн хүүхэд, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан хоол үйлчилгээнд хориглох хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний жагсаалт
(ЭМС-ын тушаал 2013.06.04 №207)
Хүн амын хоногийн хэрэгцээт хүнс, үндсэн шимт бодис, эрдэс, аминдэмийн зохистой хэмжээг тогтоох журам
(ЭМС-ын тушаал 2013.04.02 №108)
Хүнсний нэмэлтийн аюулгүй хэрэглээний түвшинг тогтоож, хэрэглэх нөхцлийг тодорхойлох журам
(ҮХААЯ, ЭМЯ, МХЕГ-ын хамтарсан тушаал)
Хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, хүүхдийн байгууллагын ажилтанд тавих эрүүл мэндийн шаардлага, үзлэгт хамруулах журам
(ЭМС-ын тушаал 2013,06.10 №212)
Импортлосон бүтээгдэхүүний аюулын талаарх сэрэмжлүүлэгийг олон улсын мэдээллийн сүлжээггээр хэрхэн авч ашиглаж байх талаарх журам /INFOSAN/

Хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүн, хүнсний нэмэлтэд агуулагдах бохирдуулагчийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
ЭМЯ-ны журам, зааврууд

\ гэм буруутай этгээдийг 35 дахин торгох\


НАССР

Эрүүл ахуйн зохистой дадал

Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал

Үйлдвэрийн зохистой дадал ISO 22000 : 2007Хүнсний аюулгүй байдлын баталгаажилтын тогтолцоо


Зохистой дадалуудын УЯЛДАА ХОЛБОО Аюулын Дүн Шинжилгээ ба Эгзэгтэй цэгийн Хяналт (HACCP)

Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал
Мал, амьтан, ургамлын гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг импортлогч
эхний удаа импортлох
тохиолдолд түүний нэр, төрөл, бүс нутаг, улс, үйлдвэрлэгчийн нэрийг
ачилт хийхээс 30-аас доошгүй хоногийн өмнө хяналтын байгууллагад урьдчилан мэдэгдэнэ.
Мал, амьтан ургамлын гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнд импортын өмнөх эрсдлийн үнэлгээ хийж, шаардлагатай тохиолдолд ачилтын өмнөх хяналт шалгалт хийнэ.
Гадаадын зээл, тусламжаар авах, өндөр эрсдэлтэй хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнд ачилтын өмнөх хяналт шалгалт хийлгэх.
Үйл ажиллагаа эхлүүлэхээс өмнө хуульд заасны дагуу мэдээлэх, урьдчилсан хяналт шалгалтад хамрагдах
\- хуулийн этгээд -45-50 дахин торгох, үйл ажиллагааг зогсоох - албан тушаалтан -20-25 дахин торгох, үйл ажиллагааг зогсоох -иргэнийг -3-5 дахин торгох, үйл ажиллагааг зогсоох
ХАБҮЗ
Төрын хяналт
Бүртгэл
Баталгаа-жуулалт
Үндэсний лавлагаа лаборатори
Дотоодын хяналт
Төрийн бус байгуулла-гын хяналт
Хэрэглэгч-ийн дэмжлэг
ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ, АРЧИЛГАА

ДИЗАЙН

УУР

МӨС

УС СУВГИЙН УС

ЦЭВЭРЛЭГЭЭ БОЛОН АРИУТГАЛЫН ХЭРЭГСЛҮҮДИЙН ӨРӨӨ

БОХИРДУУЛАГЧИД

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

ЗАМЫН ЗОРЧИХ ХЭСГҮҮД

ХОГ ХАЯГДАЛ

АГААРЖУУЛАЛТ

АРЧИЛГАА

БАРИЛГА
УГСРАЛТ

ЧАНАР БА ХАНГАСАН БАЙХ ЁСТОЙ ЗҮЙЛС

АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖ

ДОТООД

АЖИЛЛАГСДАД ЗОРИУЛСАН ӨРӨӨ

ГАДААД

БАРИЛГА

АДШЭЦХ / ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН
УГТВАР НӨХЦЛҮҮД

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ТОХИРГОО ХИЙХ

ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ, АРЧИЛГАА

ДИЗАЙН/СУУРИЛУУЛАЛТ

БЭЛЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ХИМИЙН БОДИСУУД

ХАДГАЛАЛТ


Тээвэрлэлт
ИРЖ БУЙ МАТЕРИАЛУУД

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛҮҮД

ТЕМПЕРАТУРЫН ХЯНАЛТ

ТЭЭВЭРЛЭЛТ БА ХАДГАЛАЛТ

АРИУТГАЛ

ХОРТОН ШАВЬЖНЫ ХЯНАЛТ

АРИУТГАЛ БА ХОРТОН ШАВЬЖНЫ ХЯНАЛТ

ХУВИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ

ӨВЧИН/ГЭМТЭЛ

СУРГАЛТ/ТЕХНИКИЙН
ЭРҮҮЛ АХУЙ

АЖИЛЛАГСАД

Тээвэрлэлт ба хадгалалт
Full transcript