Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Эдийн засгийн хөгжлийг хэмжих нь

No description
by

Adya Kh

on 8 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Эдийн засгийн хөгжлийг хэмжих нь

Эдийн засгийн хөгжлийг хэмжих ньLocation 1
ХХИ=(ДН+БИ+ДНБ)/3
Энд ДН – Дундаж наслалтын индекс
БИ – Боловсролын индекс
ДНБ - ДНБ-ий индекс

Хүний хөгжлийн индексийг тооцох арга зүй
ХХИ-ийг дараах гурван индексийг ашиглан тооцно. Үүнд:
Хүний амьдрах хугацааг тодорхойлох үзүүлэлт болох хүн амын
дундаж наслалтын индекс;
Хүн амын боловсролын индекс: Энэ нь 15-аас дээш насны бичиг
үсэгт тайлагдсан хүн ам мөн насны нийт хүн амд эзлэх хувийн
жинг үндэслэн тооцсон хүн амын бичиг үсгийн мэдлэгийн
индексийн гуравны хоёрын жин дээр бүх шатны (бага, дунд, дээд)
сургуульд суралцагчдын сургуулийн насны хүн амд эзлэх хувийн
жинг үндэслэн тооцсон сургуульд элсэн суралцагчдын нэгдсэн
индексийн гуравны нэгийн жинг нэмж тооцсон индекс;
Нэг хүнд ногдох ДНБ-ийг худалдан авах чадварын паритетад
харьцуулж тооцсон хэмжээгээр ДНБ-ий индексийг тооцно.
Ингэхдээ нэг хүнд ногдох ДНБ-ийг ам.долларт шилжүүлнэ.
ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКСИЙГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ:
Хүний хөгжлийн индекс (ХХИ) нь хүний хөгжлийн үндсэн хэмжигдэхүүнийг илэрхийлж, хүний хөгжлийн урт хугацааны төлөв байдлыг илэрхийлж, ерөнхий дүр зургийг харуулах хүний хөгжлийг хэмжих нийлмэл үзүүлэлт юм.

Хүний хөгжлийн индекс тооцох ерөнхий томъёо:

ХХИ-ийн үзүүлэлт бүрийн индексийг дараах ерөнхий томъёогоор тооцно:

Индекс=(Бодит утга-Хамгийн доод утга)/(хамгийн дээд утга-хамгийн доод утга)
ХХИ-ийг тооцоход эхлээд үзүүлэлт бүрт харгалзах индексийн утгыг олно.

Хүний хөгжлийн индекс тооцох ерөнхий томъёо:

МУ-ын хүний хөгжилд уур амьсгалын өөрчлөлтийн үзүүлэх нөлөөг хянахад хэрэглэгдэх үзүүлэлтүүд
Биологийн болон физик индикатор
Гол, нуурууд мөстэй байх хугацаа
Гол, нуурууд (гидрологи, чанар)
Мөсөн гол
Цасан бүрхэвч
Цэвдэг
Хөрсний чийг
Ургалтын улирал
Ургамал, амьтны тархац
Үржил, цэцэглэлт, миграци
Концепнтрацийн индикатор

Агаарын СО2-ийн концентраци
СО2-ийн биосферийн эргэлтийн төлөв
Агаарын Nox/Sox-ийн концентраци
Агаарын тоосонцорын концентраци
Эдийн засгийн индикатор

Нэг хүнд ноогдох ДНБ, US$
ДНБ-ий, %
Хөдөө аж ахуй, агнуур, ойн аж ахуй, %
Уул уурхайн%
Аж үйлдвэр, %
Эрчим хүч, хий, усны хангамж, %
Барилга%
Худалдаа, худалдан авалт, %
Боловсрол, %
Эрүүл мэнд, нийгмийн ажил, %
Экспорт, US$
Импорт, US$
Худалдааны тэнцэл, US$
Хэрэглээний үнийн индекс
Төсвийн алдагдал/илүүдэл, ДНБ-ий %
Нийгмийн индикатор
Хүн амын тоо
Эрэгтэй хүн ам, %
Эмэгтэй хүн ам, %
Хүн амын жилийн өсөлт (%)
Хот суурин газрын хүн ам, %
65 ба түүнээс дээш насны хүн ам, %
Хараат байдлын түвшин %
Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам
Ажилгүйдлийн түвшин, %
Эхийн эндэгдэл
Нярайн эндэгдэл
Халдварт өвчний тохиолдол, өвчин бүрээр
Халдварт бус өвчний тохиолдол, өвчин бүрээр
Сургуулийн тоо
Сургуульд хамрагдалтын түвшин, %
Ажиллагсдын тоо, салбар бүрээр
Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
Цаг агаарын индикатор

Гадаргын дундаж температур
Гадаргын температурын хоногийн явц
Халуун өдөр/дулааны индекс
Хүйтэн өдөр/хүйтний индекс
Хур тунадасны хэмжээ
Хүчтэй хур тунадасын явц
Салхины хурд
Гангийн давтамж, эрчим
Зудын давтамж, эрчим
Шар шороон шуурганы давтамж, эр
Full transcript