Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ambulante ondersteuning nieuwe stijl

Efficiënter werken rond passend onderwijs met ambulante ondersteuning 'nieuwe stijl' bij samenwerkingsverband vo De Meierij
by

VO raad

on 12 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ambulante ondersteuning nieuwe stijl

Samenwerkingsverband VO De Meierij
Achtergrond
Aanpak
Scholen hadden te maken met meerdere ambulant ondersteuners, die in dienst waren bij de REC's. Zij ondersteunden meerdere leerlingen en maakten geen vast onderdeel uit van het onderwijzend team op school.
Opbrengsten
Ambulante ondersteuning 'nieuwe stijl'
Doelen
Groeien naar een nieuwe stijl
De Meierij verzamelde de belangen en behoeften van de scholen en ging met gebundelde kracht in tegen de bestaande structuren van de ambulante ondersteuning.
Schoolbudgetten de school in
Eén school als experiment

De oorspronkelijke aanpak
Scholen hebben zelf regie over de uitgaven en kunnen zelf keuzes maken hoe het geld wordt ingezet (zorgcoördinatoren zijn samen met de schoolleiding verantwoordelijk en hebben daarmee meer bewegingsruimte ).
Het samenwerkingsverband als bindende factor
Successen
Minder overlegtijd
Volume: meer leerlingen op één school kunnen worden bereikt
Middelen de school in, ambulante begeleiding in huis
De schoolbudgetten de school in: meer efficiëntie
Eigen regie
Eigen bewustzijn
Omdat aan het begin van het jaar nog niet duidelijk is welk budget er later in het jaar nodig is, zijn scholen zuinig in besteding. Meer bewustzijn van het eigen budget en besteding.
Meer weten?
SWV De Meierij
contactpersoon: Lia van Grinsven
website: www.demeierij-vo.nl
e-mail: administratie@demeierij-vo.nl

Uitgebreide beschrijving van dit voorbeeld:
http://www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl

Eigen creativiteit
Scholen worden creatiever. Eigen regie leidt tot meer creativiteit in het inzetten van de budgetten.
'Als je dicht bij elkaar bent, ga je samen voor de leerlingen. Als er meer ruimte tussen zit, heb je soms niet meer door dat je dezelfde doelen hebt'
SWV de Meierij
Financiën

In de regio de Meierij staat een passende plek voor iedere leerling centraal. De Meierij telt 8 gemeenten ('s Hertogenbosch, Vught, Haaren, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Schijndel, Maasdriel en Zaltbommel) en bedient 20 reguliere scholen en 8 vso scholen (circa 20.000 leerlingen).


Regulier als het kan en speciaal als het moet!
- Veel reistijd voor ambulant begeleiders
- Onbekend met regels en procedures van (verschillende) scholen
- Relatief 'blanco' start van ondersteuningsproces

Behoeften?
- Efficiënter werken (minder reistijd en voorbereiding)
- Meer samenwerking
- Meer oplossingsgericht werken


Alleen door samenwerking kan een swv pas echt van meerwaarde zijn voor scholen
de AB'er te 'matchen' met de school
de AB'er breder in te zetten in de school
als AB'er vast onderdeel te worden van het team
een bekend gezicht te zijn voor docenten, leerlingen en ouders
bekend te zijn met regels en procedures binnen de school
meerdere leerlingen binnen de school te bedienen
niet alleen naar individuele leerlingen, maar ook naar klassen te kunnen kijken
een meer samenhangend geheel aan ondersteuning te bieden
een meer 'oplossingsgerichte' benadering
"Het is een hele nieuwe manier van werken. In plaats van probleem gestuurd, wordt er nu oplossingsgericht gewerkt. Er wordt niet meer geïndiceerd, maar er wordt naar de hulpvraag van een groep leerlingen gekeken."
"De ambulant ondersteuner heeft meer inzicht in groepen leerlingen en kan nu ondersteuning bieden aan alle leerlingen die het nodig hebben. Al is het maar voor even."
"De nieuwe manier van werken is voor kinderen veel positiever, je kijkt naar wat kinderen nodig hebben. Stickers plakken is niet nodig. Omdat je naar de hele groep kijkt, ga je ook meer complimenten aan de groep geven. 'Hé, hou eens op' wordt nu 'Wat zijn jullie goed bezig!' Deze positieve benadering leidt tot een hele andere energie in de klas".
Positieve energie in de klas
Visie

Missie
Het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen in de regio, waardoor leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek in de regio krijgen.
'De kracht en de mogelijkheden van de leerling zijn het uitgangspunt: een streven naar talentontwikkeling en goede toekomstkansen. Elke leerling krijgt de meest passende ondersteuning, bij voorkeur thuis nabij'.
Een ononderbroken ontwikkelingsproces
Een passende plek voor élke jongere in de regio
Een samenhangend geheel aan voorzieningen tussen en binnen scholen
Onderwijs en ondersteuning gericht op het behalen van een certificaat of diploma voor een goede aansluiting
op de arbeidsmarkt.
De verschuiving naar een meer efficiënte werkwijze kwam voort uit een wens van de scholen
De Meierij startte een experiment en stelde aan één school formatie ter beschikking om zelf ambulante ondersteuning in huis te halen. Deze constructie maakte het mogelijk om..
De Meierij hanteert een verdeelmodel voor de financiering. Elk jaar wordt er besloten of de partijen het eens zijn met de voorgestelde verdeelsleutel. De Meierij gaat op deze manier na of de verdeling overeenkomt met wat scholen zelf denken nodig te hebben. De zorgcoördinator is in samenspraak met de schoolleiding verantwoordelijk voor de besteding.
De Meierij bepaalt de criteria
Scholen maken keuzes
Scholen zijn verantwoordelijk
'Aan welke criteria moet de besteding voldoen?'
'Waar willen we het budget voor inzetten?'
'Welke ondersteuningsvraag verwachten we het komende jaar?'

De 'verandervraag' van de klas vormt het uitgangspunt


Kortere lijnen en het werken zonder indicering levert tijdwinst op


Er wordt in oplossingen gedacht in plaats van vraaggestuurd


De klas als geheel vormt het uitgangspunt, in plaats van individuele leerlingen


Omdat AB'ers in de school aanwezig zijn, zitten ze dichter op de leerlingen en kunnen ze breder worden ingezet


Eigen verantwoordelijkheid en regie in budgetten levert creativiteit en zuinigheid op
Een positieve benadering
Meer efficiëntie
Oplossingsgericht
Voordelen voor de hele groep
Snelle signalering
Optimaal benutten van budgetten
Zoom in op de experimentschool
De experimentschool
Mentoren
Leerlingen
De school
Ouders
• Oplossingsgericht in plaats van probleemgericht kijken
• Meer inzicht in de klas als geheel
• Kijken naar de krachten van de leerling en van de klas
• Meer steun en betrokkenheid door vakdocenten
• Meer handelingsgericht naar leerlingen kijken
• Rugzakleerlingen worden op een andere manier bekeken en meer als onderdeel van de klas gezien
• De mentor krijgt meer tools om deze leerlingen te helpen
• Steeds meer informatie beschikbaar (door trainingen)
• Leerlingen worden meer gehoord op individueel en groepsniveau
• Leerlingen worden meer serieus genomen; het gesprek wordt aangegaan
• Leerlingen werken samen aan een plan met de mentor
• Er wordt een meer creatief denkproces op gang gebracht waarbij de leerlingen zelf naar oplossingen zoeken
• Meer sprake van korte interventies en begeleiding op maat
• Er is weinig behoefte aan diagnose; men kijkt per kind
• Er is een duidelijke (ondersteunende) rol voor medeleerlingen en de klas als geheel
• Ze worden positief benaderd, krijgen complimenten en groeien hierdoor

• Ouders worden bemoedigd om te praten over de krachten (i.p.v. de problemen) van het kind
• De school krijgt positieve feedback van ouders; ze waarderen de begeleiding
• Er is meer samenwerking met ouders
• Ouders zijn meer betrokken bij de ontwikkeling van hun kind

• Een positief klimaat; gedragen door het hele team
• Er wordt meer ruimte gemaakt voor ontwikkeling en uitvoering
• Er is een verandering gaande (leerlingbespreking is hier een voorbeeld van)
• Hoe er gehandeld wordt in de brugklas (smal begonnen) sijpelt door naar de bovenbouw
• Meer plezier in het werk; meer ondersteuning
• Snellere signalering van problemen

Meer maatwerk
Kleine stapjes
Betrokkenheid
De Meierij heeft de partijen bij elkaar gebracht, de verantwoordelijkheid en regie aan de scholen gegeven en schoolbudgetten de scholen in gebracht.
Door de AB'er aan de school te koppelen, kunnen er meerdere leerlingen door dezelfde persoon worden begeleid.
De lijnen tussen AB'er en het team op school zijn korter.
Er wordt meer gekeken naar de ondersteuningsbehoefte van de klas in plaats van de individuele leerling.
Door kleine stappen te maken en niet teveel tegelijk te willen veranderen, is er draagvlak gecreëerd en is de verandering duurzaam.
Omdat de Meierij betrokkenen in besluitvormingsprocessen mee heeft genomen, voelt iedereen zich 'eigenaar' van het proces.
Meerdere belangen
Knelpunten (en lessen)
Angst voor verandering
Regio de Meierij heeft te maken met meerdere REC's. Dit bemoeilijkte het proces van afspraken maken. Ieder REC heeft eigen structuren en procedures, waardoor het lastig was om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
Dingen anders gaan doen dan je gewend was, levert soms angst op. Voorheen vond ondersteuning plaats op basis van een indicering. Toen het indiceren losgelaten werd, moest er vertrouwen opgebouwd worden dat de ondersteuning zonder indicering ook goed zou zijn. Met name onder ouders was deze angst merkbaar.

Nadelen?
Geef scholen de regie over de inzet van middelen. Dit geeft bewegingsruimte en maakt creatief.
Regie geven
Full transcript