Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

İhsan SEZGİN

on 7 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Graham Difüzyon Kanunu Bir gazın havada veya başka bir gaz içinde dağılmasına ''gazların difüzyonu'' denir. Odanın bir yerinde dökülen kolonya kokusunun odanın her yerine dağılışı gazların difüzyonuna örnektir Aynı sıcaklıkta molekül kütlesi üçük olan gazlar daha hızlı yayılır. Gazların molekül kütlesi büyüdükçe hızı azalır. Gaz Kanunları Maddenin Gaz Hali Gazların Genel Özellikleri
İdeal Gaz ve Gerçek Gaz Kavramları
Kinetik Teori
Graham Difüzyon Kanunu
Gazların Ortak Özellikleri 1.Basınç
2.Sıcaklık
3.Mol Sayısı
4.Hacim Gaz Kanunları 1.Boyle-Mariotte Yasası Basınç-Hacim İlişkisi
2.Charles Yasası Hacim-Sıcaklık İlişkisi
3.Gay-Lusaac Yasası Basınç-Sıcaklık İlişkisi
4.Avogadro Yasası Mol-Hacim İlişkisi
Birleştirilmiş Gaz Denklemi
İdeal Gaz Denklemi Maddenin Gaz Hali Sıvı ve gaz haldeki maddeler akışkan , katı maddeler akışkan değildir. Bulundupu hacmi doldurabilen ve bastırılarak hacmi büyük ölçüde küçültülebilen akışkanlara ''gaz'' denir. Gazların Genel Özellikleri Maddenin en düzensiz ve en yüksek enerjili halidir. Tanecikler arası etkileşim yok denecek kadar azdır. Gaz taneciklerinin kaplamış oldukları hacim karşısında moleküllerin hacimleri ihmal edilir Tanecik çarpışmaları esnektir. Çarpışma esnasında kinetik enerji deişimi olmaz. Sıkıştırılabilir ve genleşebilirler. Gaz karışımları homojen karışımlardır. Belli hacim ve şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar. İdeal Gaz ve Gerçek Gaz Kavramları Moleküller arası etkileşimi olan ve moleküllerin birbirinden etkilendiği gazlara ''gerçek gaz'' denir. Moleküller arasındaki çekim kuvvetinin sıfır kabul edildiği vemüleküllerin kendi hacimlerinin dikkate alınmadığı bir gaza ''ideal gaz'' denir. Doğada bulunan hiçbir gaz ideal değildir. Ancak gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınç altında idealliğe yaklaşır İdeal gazların davranışlarını kurumsal bir model olarak açıklayan teoriye ''gazların kinetik teorisi'' denir. Bir gaz, sürekli olarak rastgele hareket eden moleküllerden oluşur. Moleküllerin hacmi ihmal edilir. Ortalama kinetik enerji değişmez. Moleküller arası etkileşim yoktur. Kinetik Teori Bu teoriye göre; Gazların Ortak Özellikleri Basınç Sıcaklık Mol sayısı Hacim Basınç, birim yüzeye etkide eden kuvvet olarak tanımlanır. Gaz molekülleri düzensiz hareketleriyle içinde bulundukları kabın çeperlerine çarparlar.
Bu çarpmalar sonucunda uygulanan kuvvete ''gazın basıncı'' denir. Gazın basıncı tanecik sayısı ve sıcaklık ile doğru orantılıdır. Dünyamızı saran atmosfer bir gaz karışımıdır. Atmosfer basıncı (açık hava basıncı) ''barometre'' , kapalı kaplardaki gazların basıncı da ''manometre'' ile ölçülür. P harfi ile gösterilir. Barometre (Torricelli Deneyi) Deniz seviyesinde 0 C
h = 1 atm = 76cm Hg = 760mm Hg
Borunun şekli ve kesit alanı basıncı etkilemez. Açık Uçlu Manometre Kapalı Uçlu Manometre Bir maddenin moleküllerinin ortalama hızı sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Gaz Molekülleri sıcak ortamda hızlı hareket ederken soğuk ortamda yavaş hareket ederler. Gazların basıncı ve hacmi sıcaklığa bağlı olarak değiştiğinden gazın durumu belirtilirken sıcaklık değerinin verilmesi gerekir. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Sıcaklık değerleri
Celcius (C), fahrenheit (F), Reaumur (R) ve Kelvin (K) birimleri ile gösterilir. Yapılan deneylerde her 1 C'lik sıcaklık düşüşünde gazın enerjisinin de 1/273 kat düştüğü görülür. Teorik olarak -273 C'ye ulaşıldığında taneciklerin titreşim, dönme ve öteleme hareketleri durur, kinetik enerjisi sıfır olur. Ulaşılabilecek en düşük sıcaklık olan bu sıcaklık değerine ''mutlak sıfır'' veya ''sıfır Kelvin'' denir. T (K) = t (C) + 273 Aynı sıcaklık ve basınçta tüm gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda atom ya da molekül bulunur. Basıncın 1 atm, sıcaklığın 0 C (273 K) ve hacmin 22,4 L olduğu koşullarda tüm gazlarda 6,02 x 10 tane atom ya da molekül bulunur. Bu madde miktarı '' 1 mol '' olarak tanımlanır. 23 Tanecik sayısı Avogadro sayısı = Mol sayısı n = N N A n : Mol sayısı
N : Tanecik sayısı
N : Avogadro sayısı A Gazlar, birbirinden oldukça uzak ve bağımsız hareket eden taneciklerden oluşmuştur. Bir gazın hacmi dendiğinde kapalı bir sistemdeki hacimden söz edilir. 80 litrelik bir kapta X gazı bulunuyorsa, X gazının hacmi 80 litredir. Bu kaptan 20 litre gaz örneği alınırsa kapta kalan gazın hacmi yine 80 litre olur. Bir gazın hacminden bahsedilebilmesi için sıcaklığın ve basıncın bilinmesi gerekir. Sıcaklık veya basınç değiştikçe hacim değişir. 1 Litre = 1 dm 1 dm = 1000 cm 1 Litre = 1000 ml 3 3 3 Gaz Kanunları Bir gazın temel özellikleri olan mol sayısı (n), basınç (P), hacim (V) ve sıcaklık (T) değişkenlerinden ikisinin sabit olması durumunda diğer ikisi arasındaki ilişkiyi veren bağıntılara ''gaz kanunları'' denir. Boyle-Mariotte Yasası Basınç-Hacim İlişkisi Charles Yasası Hacim-Sıcaklık İlişkisi Gay-Lusaac Yasası Basınç-Sıcaklık İlişkisi Avogadro Yasası Mol-Hacim İlişkisi Miktarı ve sıcaklığı sabit olan bir gazın hacmi azaltıldığında birim hacmindeki molekül sayısı artar. Birim zamanda, birim alana çarpan moleküllerin sayısı da artar. Bundan dolayı basınç artar. Sabit sıcaklıkta belli miktar gazın basıncı, hacmiyle ters orantılıdır. Hareketli ve sürtünmesiz bir pistonun altına kapatılan bir gazın sıcaklığı artırıldıkça, içinde bulundukları kabın yüzeylerine çarpma şiddeti ve sayısı artacağından hacmi de artar. Dolayısıyla bu durumda basınç da artar. Ancak piston iç ve dış basıncı eşit tuttuğu için hacim artar, basınç değişmez. Sonuç olarak; Sabit basınç altında belli miktar gazın hacmi, mutlak sıcaklık ile doğru orantılı olarak değişir. Sabit hacimli bir kapta bulunan belli miktar gazın sıcaklığı artırıldığında, sıcaklıkla doğru orantılı olan moleküllerin kinetik enerjisi ve kinetik enerjiye bağlı olan moleküllerin ortalama hızı da artar. Moleküllerin ortalama hızı artığı için birim zamanda kabın yüzeylerinin birim alanına çarpan molekül sayısı ve şiddeti artar. bundan dolayı basınç artar Tek cümleyle açıklarsak; Sabit hacimli bir kap içindeki belli miktar gazın basıncı, mutlak sıcaklık ile doğru orantılıdır. n ve V sabit P P T T 1 1 2 2 = Bir gazın bir molünün kapladığı hacme ''molar hacim'' denir. Bütün molar hacimlerin eşit olduğu deneylerle ispatlanmıştır. Gazların molar hacmi sıcaklık ve basınç ile doğru orantılıdır. Aynı koşullarda gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül bulunur. Birleştirilmiş Gaz Denklemi İdeal Gaz Denklemi Ali İhsan SEZGİN
10/5 4220
Full transcript