Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IKT presentation

description
by

Johan Wahlström

on 16 November 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IKT presentation

2009 Framtidens skola - IT för utveckling Digital kompetens

Enligt skolverket är det barn och ungdomar födda 1985 och senare som räknas till den nya digitala generationen. De är specialister på att nätverka, har flera bollar i luften samtidigt och är många gånger väl förtrogna med den digitala tekniken. Dessvärre är det inte alltid lika lätt att den här kompetensen tillvaratas i skolan och i lärandet.

EU-kommissionen gjorde under 2006 en rekommendation för det livslånga lärandet. Åtta nyckelkompetenser räknas upp, däribland den digitala kompensen. Skolverket har nu påbörjat arbetet med att fram ett underlag som kommer att användas i den omarbetning av både obligatoriska och gymnasieskolans kursplaner. Skolverket arbetar med den digitala kompetensen utifrån fyra perspektiv.

Medborgarperspektiv
Digital kompetens i lärprocessen
Digital kompetens för fortsatta studier eller för arbetslivet
Digital kompetens som innovativ kraft Vad vi behöver göra? Vision - röd tråd för elever och föräldrar genom hela skolan

Likvärdighet och förutsättningar oberoende av skola

teknik
arbetssätt
kreativitet
långsiktighet

Säkerställa digital kompetens hos vår personal - liksom de vi i framtiden ska rekrytera

Se till att skolans arbetssätt och verktyg möter eleven - inte att eleven måste anpassa sig till vår rådande skolstruktur...

Praktiskt genomförande Beskrivning av hur vi kan gå tillväga för att uppnå visionen...

Olika projekt som bör löpa parallellt, t.ex...

Utveckling av gemensamt Learning Lab
En dator till varje pedagog
God tillgång till moderna, relevanta verktyg för elever
Fortlöpande utveckling av den digitala kompetensen Den digitala vardagen... Framtidens utbilding...? Dagens situation...
- var fjärde svensk är registrerad på Facebook (sedan feb-09 största sajt i sverige)
- varje minut läggs 20 timmar video upp på Youtube
- fyra av de fem besökta bloggarna 16-22 november -09 drivs av tjejer i gymnasieåldern
- dessa fyra bloggar lästes under vecka 47 över 3 miljoner gånger...Statistik från internetstiftelsen avseende 2009:
- var tredje tjej/kvinna under 25 har skrivit en egen blog
- 12-15 åringar använder i genomsnitt internet hemma ca 13 timmar per vecka
- 16-25 åringar använder i genomsnitt internet hemma ca 16 timmar per vecka
- i skolan använder man internet ca 4 timmar per vecka
- ju viktigare man anser att internet är, destå högre värderar man personliga kontakter
Några siffror om ungdomars regelbundna användning av internet/kommunikation:
- 80% SMSar
- 80% använder MSN (eller liknande)
- 60% lyssnar på/laddar ner musik
- 50% ser på/laddar ner video
- 40% spelar spel på nätet
- 72% är medlem i någon community


Detta är vad skolan ska ge eleverna...

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att levamed och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald
Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling
Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper.
I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar
Workshop gruppvis

Diskutera följande frågor - återkoppling genom samtal vid kaffet 9:45 (här)

Vilka färdigheter behöver Molly ha när hon gått ut skolan?
Vilka färdigheter behöver Mollys lärare ha för kunna att ge henne dessa?
Hur ska skolan i Umeå använda sina medel så effektivt som möjligt?
Hur kan vi ta rätt beslut?
Vad kommer en satsning på IT ge Molly och våra andra elever? Introduktion
Vilka färdigheter behöver Molly ha när hon gått ut skolan?
Vilka färdigheter behöver Mollys lärare ha för kunna att ge henne dessa?
Hur ska skolan i Umeå använda sina medel så effektivt som möjligt?
Hur kan vi ta rätt beslut?

Vad kommer en satsning på IT ge Molly och våra andra elever?

ELLER

Varför ska skolan egentligen hänga med när samhället utvecklas...?
http://www.youtube.com/watch?v=ivg56TX9kWI Rolighetsteorin: LÄRANDE
STÖD
UTVECKLING Nu då?

Sätta igång NU!

Formulera vision
Beslutsmodell/förankring
Styrgrupp
Kavla upp ärmarna...

Ha roligt! Så här beskriver Kairos Future skolan:

Det vi funnit är såväl enighet som oenighet – en samlad bild och två helt skilda bilder av såväl skolans utmaningar som strategier. Vad gäller syftet med skolan är intressegrupperna eniga om att allt i skolan är viktigt, men först och främst ska skolan ge kunskap och färdigheter och främja självständigt tänkande. Tydligt är att skolan är till för individen och inte för samhället. Generellt sett så lever inte skolan upp till dessa roller och uppgifter enligt våra intressenter.

Inte ens ett av skolans främsta mål, att ingen ska hamna på efterkälken, får godkänt.

För att ändra på detta och skapa världens bästa skola krävs drastiska förändringar vad gäller förväntningar och krav på lärare och bedömningar av deras prestationer liksom av skolornas kvalitet. Även synen på vad skolan ska vara till för måste förändras, anser en majoritet. Satsningar på IT, skolledare och lärarutbildningar tillsammans med praktik och lärlingssystem ska göra skolan mer verklighetsanpassad. De som har makten att förändra, förutom riksdag och regering, är de som dagligen implementerar läroplanens intentioner dvs. skolledare, lärarutbildare och lärare. Men trögheten inom systemet, motstridiga mål och bristande ledarskap hindrar en förändring och lärarnas låga status gör att de inte ens själva anser sig ha makten att förändra.

Intressenterna är ense om att det som framför allt kommer att forma skolan i framtiden är IT-utvecklingen. Internet, underhållningsindustrin och TV är morgondagens främsta förmedlare av kunskap och lärande om vi får tro skolans intressenter. Förändrade värderingar och ökade krav kommer också att påverka skolan starkt, liksom växande kunskapsklyftor inom och mellan skolor och elever.

Så om inget görs kommer framtidens skola präglas av segregering och konkurrens. Tillbakablick http://www.youtube.com/watch?v=jpEnFwiqdx8 LRC = Learning Resource Center / Lär Resurs Center
Full transcript