Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Baranya középkori templomai

Baranya középkori templomai
by

Máté Szabó

on 19 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Baranya középkori templomai

Baranya középkori templomai (Vác, 1910. júl. 17.-Bp., 1987. jún. 22.) művészettörténész.

Az MTA Kornfeld-díja 1943
A művészettört.tud. kandidátusa 1953, doktora 1974
Kossuth-díj 1954
Herder-díj 1966
Ipolyi Arnold-emlékérem 1967
A Munka Érdemrend arany fokozata 1970
Hild-emlékérem 1971
Magyar Műemlékvédelemért 1972
Pro Urbe-díj 1987 Dercsényi Dezső Korszerű műemlékvédelem Olaszországban, 1941;
Nagy Lajos kora, 1941;
A székesfehérvári királyi bazilika, 1943;
A mozaik, 1943;
Visegrád műemlékei, 1951;
A sárospataki Rákóczi-vár [Gerő Lászlóval], 1953;
Sopron és környéke műemlékei [Csatkai Endrével], 1953; 2., átdolg. kiad. 1956;
Magyarországi művészete a honfoglalástól a XIX. századig, 1956;
Esztergom [Zolnay Lászlóval], 1956;
Pécs [Pogány Frigyessel], 1956;
A jáki templom, 1957;
Franciaország románkori művészete, 1958;
Pest megye műemléki topográfiája I-II., szerk., 1958;
Itália románkori művészete, 1960;
Népvándorláskori és preromán művészet, 1960;
La tutela dei monumenti in Ungheria, Roma, 1960;
Vác [Granasztói Pállal], 1960;
Románkori művészet. Németország, 1962;
Ják, útikalauz, Szombathely, 1965;
Pécs városképei, műemlékei [Pogány Frigyessel, Szentkirályi Zoltánnal], 1966;
Monuments de Hongrie. Leur sauvegarde, restauration et mise en valeur, 1969;
Heves megye műemlékei, szerk., 1969;
A magyarországi művészet története I-II. [szerk. Zádor Annával, főszerk. Fülep Lajos], 1970;
Románkor, 1970;
Román kori építészet Magyarországon, 1972;
Az esztergomi királyi palota, 1975;
Guide artistique de la Hongrie [Dercsényi Balázzsal], 1979;
Kis magyar művészettörténet a honfoglalás korától a XIX. század végéig [Zádor Annával],
1980;
Mai magyar műemlékvédelem, 1980;
Baranya középkori templomai, 1984 művei Bakonya Hercegszőlős Köszönöm a figyelmet

Szabó Máté apszis kerek szögletes a településről Pécstől nyugatra fekszik
500 fős község

1235-ben említik először
1332-ben 60 báni dénárt fizet -> nagy falunak számít
1721-ben írják: erős kőből épült, boltozott szentélyű templom
tornya összeomlott, berendezései nincsenek
1757-es visitatio: a templomhoz tartozó földből nyert pénzt fordítsák a templom szükségleteire
1788-ig Kővágószőlős filiája
1800-ban átépítik a templomot
1867-ben kaphatta a kereszthalyós elrendezést és hajó csehsüveges boltozatos lefedését
ennek következtében annyira átalakult a templom, hogy a szakirodalom csak a félköríves szentélye miatt tartotta középkorinak
1972-74 között az Országos Műemléki Felügyelőség helyreállította a templomot, a mellékhajókat lebontották a román kori templomról szent György tiszteletére emelték
lényegében nyugati, tehát homlokzati tornyos
egyhajós, félköríves apszissal
déli homlokzatán kora gótikus kapuval és két román kori ablakkal
ebből következik, hogy a hajó is román kori
találtak freskó-töredékeket (pl. a XV. sz. végéről 2 glóriás fejtöredéket)
szenteltvíztartó: kör alakú, kora gótikus, tömbszerű talpazaton álló és konzolos (a Jakab-h-i Pálos kolostorból származik), ma keresztelőkút a szentélyben
Bogdása Szigetvártól délre található
1251-ben említik először
1332-ben 20 báni dénárt fizetett -> kis község volt
ma a gótika idején átalakított téglatemplom maradt ránk
XVI. sz-ban protestáns lett
1746-ban a katolikusok visszaperlik, 3 év múlva helyreállítják
barokk, fiókos dongaboltozatot kap a hajó és a nyolcszög öt oldalával záródó szentély
ekkor épül a torony és az északi oldalon álló sekrestye
a hajó támpillérei nem állnak egy volnalban -> a hajót sík mennyezet fedte vagy a déli homlokzat adottságai tették szükségessé az eltérő támpillér rendszert Hetvehely A Mecsek északnyugati nyúlványai közt fekszik
semmilyen írott középkori anyag nem maradt fenn
a templom formái, alaprajza XIII. századi lehet
a XVIII. sz. közepén helyreállították és a Szentháromság tiszteletére felszentelték
1883-ban új templom épült, és a középkori méltatlan sorsra jutott
1911-ben így írnak az elhagyott templomról:
Miután a régi templom a plébánia területén állt, annak gazdasági épületévé vált.
Hajójából szénapajta lett, szentélye, sekrestyéje pedig húsfüstölő.
Ez okozta, hogy a középkori falképeit vastag zsíros korom borítja. Freskók:
a szentély keleti falán két szent között álló Krisztus
az ablak túlsó oldalán szent Ilona és Szent Anna Szűz Máriával és Jézussal
töredékekben egy szent király és az utolsó ítélet képe
1973-74-ben az Országos Műemléki Felügyelőség állította helyre:
egyetlen ténylányalapú és négyzetes szentélyből állt, amelyet dongaboltozat fedett
hajója síkmennyezettel fedett
urasági karzat (nyugati homlokfalhoz támaszkodik), melyet két falpilléren álló boltív hordoz
a külsőn a déli homlokzat uralkodik: kora gótikus kapu, fölötte három tölcséres bélletű ablak (a nyugati magasabb, nyílván a karzat miatt)
a gótika idején északi oldalára sekrestyét építettek, valamint szentségtartó fülkét, és a szentélybe konzolos ülőfülkét háromkaréjos ablakkal
késő román a keresztelőkút: rozettás, tojássordíszes lábazaton oszlop hordja a kereszttel díszített medencét
a XVIII. sz-i helyreállításkor a hajó fiókos dongaboltozatot kapott (máig)

eleinte a félkörives és a félkupolával fedett szentély volt a gyakoribb a falusi templomoknál is
a XIII. sz. után azonban a négyzetes alakú szentély vált egyeduralkodóvá
(ezt szokás a cisztercita építészetre visszavezetni)
dongaboltozat keresztboltozat boltozat román gótikus templom keresztmetszete Komló Már az Árpád korban lakott település volt (a református temetőben lévő templomrom bizonyítja)

1256-ben említik először, mint a Tolna megyei Jánosival határos települést (ma Mecsekjános)

1333-ban 30 báni dénár tizedet fizet -> közepes település

A templom a hetvehelyihez lehetett hasonló:
a téglányalakú hajóhoz négyzetes szentély csatlakozott, de Hetvehellyel szemben itt diadalív közbeiktatásával
lényeges eltérés még, hogy a bejárata délről nyílt
tornya nem volt
déli kapuja gótikus stílusban készült
valószínüleg akkor épült az északra fekvő sekrestye is

Mánfa Ma már Komlóhoz tartozó község, de a középkorban önálló település volt.

Az 1973-as feltárás alapján ismerjük a templom történetét.

A XII. sz-ban épült az első templom: kis méretű, egy hajós, félköríves szentélyű. Déli oldalán rézsűs kapu felett három ablak.

A század végén bővítették: megagyták a nyugati zárófalakat, de ötszintes tornyot emeltek eléje, tovább építették a déli falat (plusz két ablak). A félköríves apszist lebontották, helyette négyzetest építettek, mely diadalívvel kapcsolódott a hajóhoz. A déli oldal elé támfal épült, és a templomot terméskőből körbekerítették.

A XIV. sz-ban lebontották az északi falat és kétszeresére növelték a belső teret. Ekkor épült a nyugati kapu.

Egy freskót találtak csak benne: Madonna angyalok közt.

A belső hajót sík famennyezet fedi, a szentélyt dongaboltozat..

Vörös homokkőből készült a keresztelő-medence és a szenteltvíztartó. reformátusok öreg temploma

Az 1990-es évek végétől – részben magyarországi anyagi és műemlékes szakmai segítséggel – folyó renoválás során, az újkorinak ismert templom vakolatának leverésével, középkori részletek bontakoztak ki a téglafalból.

A keletelt tengelyű, sokszögzáródású épület eddig napvilágra került kapu- és ablaknyílásai, befalazott ívei, toldalékainak nyomai első látásra a XIV. század eleje és a XV. század vége közé eső időre keltezik a gótikus építkezést.

Különös véletlen, hogy e 2001. június 24-én elkezdett cikksorozat első műemlékének, a szintén baranyai Túrony barokk stílusú református templomának téglafalából éppen akkor tárultak fel a lappangó középkori részletek. A Hercegszőlősön folyó kutatások hasonló eredménnyel kecsegtetnek, van még rejtőzködő történelmi tartalékunk a magyar múltból.
Full transcript