Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Contabilitate internationala

No description
by

Dumitra Daly

on 29 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Contabilitate internationala

Sistemul contabil american
Sitemul Contabil American
Principiile contabile general acceptate, US GAAP sau pur și simplu GAAP sunt termeni pentru " principiile contabile general acceptate "și regulile utilizate în Statele Unite .

- nivelul ridicat de conceptualizare al contabilitatii;      
- crearea cadrului conceptual contabil( au fost primii care au realizat necesitatea acestuia si l-au creat);      
- ridicarea la un inalt grad de rafinanament a principiilor contabile, atat sub aspect teoretic, cat si al aplicabilitatii practice;      
- conceperea si dezvoltarea standardelor de contabilitate in concordanta cu “principiile contabile general acceptate”( 
generally accepted accounting principles: GAAP
);
  - perfectionarea teoriei contabile in universitatile americane, cercetarea contabila imbracand doua forme: una normativa, menita sa uniformizeze practicile si o a doua pozitivista, care incearca sa explice de ce face contabilitatea ceea ce face, sugerand satisfacerea diferitelor cerinte informationale ale utilizatorilor.
În abordarea sistemelor contabile comparate şsi a contabilitii internationale, contabilitatea americanăconstituie un punct de reper important.

Desi între gândirea şsi practicile din contabilitatea americanaă si cele din Europa continentalaă existaă mari deosebiri, experienta americanaă în materie de normalizare contabilaă reprezintaă ,faraă dubii, atât din punct de vedere explicit cât şsi implicit, o bazaă de reflectie pentru orice organism de reglementare, national, regional sau international
SEC este o agentie guvernamentalaă independentaă, care nu se plaseazaă sub influenta directaă a Casei Albe sau a Congresului, dar membrii consiliului de administratie sunt numiti de presedintele SUA şsi confirmati de Senat, iar Congresul SUA supervizeazaă activitatea SEC şsi îi controlează bugetul. Desi dispune de autoritate legalaă în sfera elaborarii de standarde de contabilitate şsi raportare financiaraă, SEC „prefera” saă delege sectorului privat responsabilitatea conceperii principiilor contabile general-admise (US GAAP).
Presiunea SEC asupra celorlalte organisme normalizatoare este deseori resimtitaă, ca efect al calitatii sale de organism supervizor.

Organisme normalizatoare
Consiliul pentru standarde de contabilitate financiară
 (FASB-Financial Accounting Standards Board) – organism privat,însarcinat cu elaborarea principiilor contabile general-admise în SUA. FASB este total independent şsi emite douaă categorii de texte:
- enunturi ale conceptelor de contabilitate financiaraă, care prezintaă conceptele fundamentale pe care se bazeazaă normele de întocmire şsi de prezentare a conturilor, dar care nu constituie GAAP;
-enunturi ale standardelor de contabilitate financiaraă, care definesc regulile contabile aplicabile întocmirii şsi prezentarii situatiilor financiare şsi care sunt considerate GAAP. FASB a devenit sursa şsi autoritatea principalaă de doctrinaă contabilă în SUA.
 FAF (Financial Accounting Foundation) – organism de supraveghere a activitatilor FASB, dar şsi de administrare şsi finantare a FASB.

BUMBAR ELENA-CRISTINA
DUMITRA ANA-DALIANA

US.G.A.A.P.

Care sunt atuurile sistemului contabilitabil american, astfel incat aceasta a captat interesul general in dezvoltarea contabilitatii? 
Scurt istoric
SUA fiind un stat federativ, are un sistem contabil complex, fiecare stat având organisme proprii
de reglementare a activitatii economice şsi a obligatiilor fiscale.

Dreptul de a profesa ca şsi contabil autorizat se câstigaă în functie de legislatia fiecarui stat federativ, faraă a fi conditionat de apartenenta la organismul profesional national.
In SUA, cercetarea contabilaă îmbracaă douaă expresii:
-ea este normativă – cautând saă uniformizeze practicile;
-ea este pozitivistaă – încearcaă saă explice de ce contabilitatea este ceea ce este, de ce contabilii fac ceea ce fac şsi care sunt efectele acestor fenomene asupra oamenilor şsi asupra resurselor.

Surse de drept
Comisia de Valori Mobiliare
 (US SEC) – organism de reglementare la nivel federal, numit de Congresul SUA.
Legea federalaă
privind impozitarea veniturilor (aprox. 2800 de pagini) – este o ramuraă a Departamentului de trezorerie, responsabilă cu interpretarea şsi aplicarea reglementarilor fiscale;
Consiliul pentru standarde de contabilitate financiar
ă (FASB)

Profesia contabila
-Institutul American al Expertilor Contabili (AICPA);
-ASEC (Accounting Standards Executive Committee) – for consultativ pentru membrii organizatiei profesionale AICPA;
-Profesia de auditor.

Contabilitatea şsi elaborarea situatiilor financiare ale întreprinderilor se bazeazaă pe câteva principii contabile fundamentale.
În 1978, FASB a publicat un document „Enunt al conceptelor de contabilitate financiaraă” (SFAC), document în introducerea careia sunt prezentate obiectivele, ipotezele şsi caracteristicile calitative ale situatiilor financiare.

Raportarea financiaraă ar trebui sa asigure:
-Furnizarea de informatii utile utilizatorilor actuali şsi potentiali care saă permitaă luarea unor decizii rationale în materie de investitii, credite şsi altele similare;
Furnizarea de informatii care saă ajute utilizatorii actuali şsi potentiali saă evalueze suma, scadenta şsi incertitudinea viitoarelor fluxuri nete de trezorerie;
Oferirea de informatii referitoare la resursele economice ale întreprinderii şsi la angajamantele luate în contrapartida acestor resurse.

Deci, infromatia contabilă nu este destinată saă fie utilizataă direct în evaluarea întreprinderii, ci saă ajute pe cei care doresc saă facaă astfel de evaluari.


Cadrul contabil general
SFAC are mai multe parti:
o SFAC 1 – Obiectivele comunicarii financiare publicate de întreprinderi; 
oSFAC 2 – Caracteristicile calitative ale informatiilor;
o SFAC 5 – Principiile fundamentale de recunoastere şsi de masurare în situatiile financiare ale întreprinderii;
o SFAC 6 – Elementele situatiilor financiare;
o SFAC 7 – Utilizarea fluxurilor de trezorerie şsi a valorilor actuale în evaluare.

Obiectivele situatiilor financiare
In contextul american, sunt considerate drept concepte generale. Contabilitatea are, înainte de toate, rolul de asistare în luarea deciziilor economice (traditional, contabilitatea este un mijloc cu ajutorul caruia conducerea raporteazaă proprietarilor prin intermediul conturilor agregate). În aceastaă abordare, contabilitatea financiaraă are ca obiectiv principal obtinerea de informatii care saă permitaă functionarea eficientaă a pietelor de capital şsi alocarea eficientaă a resurselor.

Ipotezele contabilitatii financiare:
SFAC 5 defineste 4 ipoteze care stau la baza contabilitatii financiare şsi care sunt continute de criteriile de recunoastere şsi evaluare:
1. 
entitatea contabila
ă – presupune caă activitatea întreprinderii poate fi separataă de activitatile proprietarilor sau altor întreprinderi;
2.
continuitatea exploatarii
 – întreprinderea îsi va continua activitatea într-un viitor previzibil şsi suficient de îndepartat pentru a duce la bun sfârsit proiectele existente. În caz contrar, datele de bazaşsi metodele de evaluare a diferitelor posturi de activ şsi de pasiv se schimbaă radical, deoarece întreprinderea se gaseste într-o situatie de lichidare;
3.
periodicitatea/separarea exercitiilor
 – viata întreprinderii poate fi împartitaă în perioade, în scopul întocmirii conturilor şsi informatiilor financiare;
4.
nominalismul monetar
 – moneda este unitatea comunaă care premite masurarea şsi compararea activitatii economice a întreprinderii. În SUA, moneda se presupune a fi stabilaă.

  
principiul obiectivitatii
 - situatiile financiare trebuie sa contina informatii verificabile si determinate obiectiv;
principiul realizarii
 - impune ca un profit sa nu poata fi constatat decat in momentul  in care intreprinderea realizeaza o operatie cu un tert, un schimb de bunuri sau servicii;
 
principiul separarii patrimoniului
 - orice intreprindere e considerata ca o "entitate" clar distincta de cei care o poseda si oricare alta firma cu care intretine relatii economice.
Principiile contabile pe care trebuie sa le respecte o intreprindere americana, pentru a contabiliza diferite operatii sunt urmatoarele:
-
continuitatea exploatarii
;
-
permanenta metodelor
(o schimbare de metoda este tolerata decat in urmatoarele cazuri: rectificarea unei erori sau o modificare importanta in contextul economic);
-
principiul anualitati
 sau contabilitatii de angajamente( in vederea determinarii
 beneficiilor, trebuie tinut cont de cheltuielile angajate in cursul exercitiului, si de veniturile obtinute, chiar daca sunt sau nu generatoare de fluxuri de trezorerie;
principiul conectarii cheltuielilor cu veniturile
(determinarea veniturilor unui exercitiu, iar apoi inregistrarea cheltuielilor care sunt conectabile veniturilor, in vederea deducerii cheltuielilor din venituri, si a determinarii rezultatului net);

prudenta
;
 
importanta relativa

principiul valorii de achizitie
 sau 
costul istoric
(acest principiu recunoaste utilizarea unui numitor comun privind inregistrarea operatiilor si intocmirea situatiilor financiare;

preeminenta realitatii asupra aparentei
;
principiul bunei informari -
consta in obligatia de a prezenta situatiile financiare astfel incat sa reflecte intr- o maniera completa si fidela situatia financiara a intreprinderii si rezultatele activitatii sale;

Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare
Rolul contabilitatii este de „asistare în luarea deciziilor economice”. Acest obiectiv este asigurat prin respectarea unor caracteristici şsi anume:

1.
pertinenta
 (relevanta) – presupune caă informatia poate determina în permanentaă o modificare a deciziei, cu valoare predictiva sau valoare confirmativa;
2.
oportunitatea
 – informatia este disponibilaă atunci când este necesară;
3.
fiabilitatea 
– garanteazaă utilizatorilor caă pot avea încredere în informatia contabilă;
4.
fidelitatea
 – informatiile trebuie saă reflecte ceea ce se petrece în mod real;
5.
verificabilitatea
 – presupune controlul realitatii informatiei;
6.
neutralitatea
 – pretinde ca informatia contabilaă saă ajungaă la un rezultat, la un anumit comportament nedeterminat;
7.
comparabilitatea
 – informatiile se pot raporta unele la altele;
8.
importanta relativa
ă – pragul de semnificatie.

Reguli de prezentare a situatiilor financiare
Situatia variatiei capitalurilor proprii 
Situatia variatiei capitalurilor proprii – recapituleazaă schimbarile intervenite în conturile de fonduri proprii în cursul exercitiului.
Se analizeazaă, dupaă natura lor, urmatoarele posturi:
-elementele care compun capitalurile proprii;
-variatiile intervenite în cursul exercitiului financiar respectiv (orice crestere a capitalului social şsi emisiunile de noi actiuni);
-rezultatul perioadei;
-dividendele ditribuite.
Situatia fluxurilor de trezorerie
SUA a fost prima taraă care a solicitat întocmirea acestei situatii (1978). Înainte de aceasta, întreprinderile americane întocmeau un tablou de finantare bazat pe fondul de rulment.
Situatia fluxurilor de trezorerie prezintaă cresterea sau descresterea netaă a mijloacelor banesti pe parcursul unui exercitiu contabil.
Situatia fluxurilor de trezorerie reflectaă incidenta activitatilor de exploatare, de investitii şsi de finantare.
Obiectivele situatiei:
- furnizarea de informatii privind încasarile şsi platile de mijloace banesti, în decursul unui exercitiu contabil;
- furnizarea de informatii privind activitatile de exploatare, de investitii şsi de finantare, în cadrul aceleiasi perioade de timp.
Bilantul
 Desi în cadrul situatiilor financiare americane ocupaă un loc important,nu este standardizat.
În cadrul bilantului, conturile sunt grupate pe categorii: active, datorii şsi capitaluri proprii, conform principiilor contabile general-admise. 
Bilantul se prezintaă, în marea majoritate a cazurilor, sub formaă orizontală (tabel sau cont).
Activele se înscriu în ordinea strictaă a lichiditatii (invers ca în România), iar pasivele se înscriu în ordinea crescatoare a exigibilitatii.
Valorile bilantului figureazaă la costuri istorice şsi nu la valori actuale ca în Romania. Existaă şsi o formaă de bilant care prezintaă modul de calcul al fondului de rulment (fondul de rumlent caracterizeazaă solvabilitatea întreprinderii: ACTIVE IMOBILIZATE + FOND DE RULMENT = CAPITAL PERMANENT).

Contul de profit şsi pierdere 
Situatie financiaraă destinataă utilizarii externe.
Forma de prezentare: verticala, de listaă.
Cuprinde o descriere a veniturilor şsi cheltuielilor, care permite identificarea cu claritate a diferitelor nivele ale rezultatului, pânaă la rezultatul net al exercitiului.
Poate fi reprezentat:
-într-o manieraă simplaă – Contul de profit şsi pierdere simplu – pune în evidentă un singur rezultat, faraă saă facaă distinctie între partea aferentă activitatii de exploatare şsi cea din afara exploatarii;
-într-o manieraă evoluataă – Contul de profit şsi pierdere evoluat – distinge rezultatul curent (din exploatare) de rezultatul recurent.
Full transcript