Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

จิตพิสัย

No description
by

Sainung Rasimahami

on 9 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of จิตพิสัย

สมาชิกในกลุ่มที่ 2
เครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย
เครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัยมีหลาย ประเภทซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะและความเหมาะสม กับพฤติกรรมที่จะวัดแตกต่างกัน
วิธีการวัดและประเมินจิตพิสัย
การวัดจิตพิสัยสามารถกระทำได้ หลากหลายวิธีนำเสนอวิธีที่นิยมดัง ต่อไปนี้
พฤติกรรมด้านจิตพิสัย
จิตพิสัย
1 การสังเกต (Observation)
สังเกตการพูด การกระทำ การเขียนของ นักเรียนนี่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ครูต้องการวัด
2 การสัมภาษณ์ (Interview)
บางครั้งครูใช้วิธีพูดคุยกับนักเรียนในประเด็นที่ครู อยากรู้ ซึ่งอาจเป็นความรู้สึก ทัศนคติของนักเรียนเพื่อนำ สิ่งที่ นักเรียนพูดออกมาแปลความหมายเกี่ยวกับลักษณะจิต พิสัยของนักเรียน
3 การใช้แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
แบบวัดทัศนคติมีรูปแบบการวัด 3 รูปแบบ คือ

แบบของลิเคิร์ท

แบบเธอร์สโตน

แบบของออสกูด
2.4 แบบวัดเชิงสถานการณ์
แบบวัดเชิงสถานการณ์ ถ้าเป็นแบบวัดจริยธรรม มักสร้างเป็นสถาน
การณ์ดังตัวอย่าง
ถ้าหน่วยแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่มาขอรับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ร่วมในการบริจาคโลหิต เพราะ
- เป็นการเสียสละที่ไม่ได้ผลคุ้มค่า
- เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะต้องรักษาสุขภาพของตัวเอง
- ข้าพเจ้ากลัวว่าจะรู้สึกเจ็บ และเมื่อบริจาคโลหิตแล้วจะทำให้ร่างกายอ่อนแอ ติดโรคง่าย
- บุคคลไม่จำเป็นจะต้องละอายใจตนเอง เมื่อไม่ได้บริจาคโลหิต
เพราะการทำความดีนั้นทำได้หลายทาง
- ข้าพเจ้าไม่กลัวว่าเพื่อนๆ จะหาว่าข้าพเจ้าเป็นคนใจแคบ เพราะมีเพื่อน ข้าพเจ้าหลายคนที่ไม่ยอมบริจาคโลหิต
- คนที่ไม่บริจาคโลหิตเพราะมีเหตุอันสมควรย่อมไม่ทำให้ความภูมิใจของ
ตนลดลง

3.1 แบบของลิเคิร์ท อเนก สุดจำนงค์ ได้สร้างแบบวัดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไว้ มีคำถาม 20 ข้อ ลักษณะของแบบวัดเป็นดังนี้
3.2 แบบของเธอร์สโตน การสร้างแบบวัดตามแนวของ เธอร์สโตนนั้น ผู้สร้างจะต้องทดลองหาค่าคะแนนของ แต่ละข้อคำถามไว้ด้วย จะมีลักษณะดังนี้
3.3 แบบของออสกูด เป็นแบบวัดที่ให้นักเรียนพิจารณาว่า วิชาคณิตศาสตร์ นั้นนักเรียนมีความรู้สึกอยู่ในระดับใด จากช่วง หมายเลข ที่เริ่มจาก 0 และไปทางขวา 1 2 3 หรือมาทางซ้าย 1 2 3 โดยที่เลข 0 หมายถึง ความรู้สึกกลาง และเลข 1 2 3 มาทางซ้ายหรือขวา เป็นระดับความรู้สึกที่มีระดับต่างๆ ตามค่าคุณศัพท์ที่บ่งชี้เพื่อสะท้อนความรู้สึก ต่อวิชาคณิตศาสตร์ ค่าคุณศัพท์นี้จะมีลักษณะตรงข้ามกัน เช่น ดี-เลว สนุก-น่าเบื่อ ยาก-ง่าย เป็นต้น ลักษณะของแบบวัดของออสกูดเป็นดังนี้

แบบตรวจสอบรายการเป็นการสร้างรายการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือการ ปฏิบัติหรือคุณลักษณะที่ต้องการประเมินว่ามีหรือไม่มี แบบตรวจสอบรายการนิยม ใช้ในการประเมินความสนใจของผู้เรียน เจตคติ คุณลัษณะส่วนตัว

ข้อดีของแบบ ตรวจสอบรายการ
1.สร้างง่ายและใช้สะดวก
2.สามารถนำไปวัดพฤติกรรมหรือใช้ประกอบการสังเกตพฤติกรรมได้อย่างละเอียด
3.ผลการประเมินเป็นรายบุคคลสามารถนำไปปรับปรุงส่งเสริมหรือพัฒนาเป็นรายบุคคลได้

ข้อจำกัดของแบบตรวจสอบรายการ
1.พฤติกรรมที่กำหนดในรายการต้องชัดเจนมิฉะนั้นจะทำให้สื่อความหมายไม่ตรงกัน
2.ผู้ประเมินมีโอกาสได้รับรู้ ได้เห็น หรือเกี่ยวข้องคลุกคลีกับผู้เรียนผลการประเมิน จึงจะเชื่อถือได้และถูกต้อง

มาตราส่วนประมาณค่าแตกต่างจากแบบตรวจสอบรายการ กล่าวคือแบบตรวจ สอบรายการต้องการทราบว่า มีหรือไม่มีในเรื่องนั้น แต่มาตราส่วนประมาณ ค่าต้องการทราบรายละเอียดยิ่งขึ้นว่ามีอยู่เพียงใด หรือมีในระดับใด เพือจัดอันดับ คุณภาพในการประมาณค่า กระบวนการ ผลผลิตและวัดคุณลักษณะนิสัยหรือ ลักษณะทางจิตวิทยา

ข้อดีของมาตราส่วนประมาณค่า
1.ใช้ประเมินคุณลักษณะหรือใช้ระกอบการสังเกตพฤติกรรมได้อย่างละเอียด
2.ผลการประเมินสามารถนำไปปรับปรุงพฤติกรรมที่วัดได้

ข้อจำกัดของมาตราส่วนประมาณค่า
1.ข้อคำถามต้องชัดเจน มิฉะนั้นจะทำให้สื่อความหมายไม่ตรงกัน
2.การพิจารณาตัดสินใจบางครั้งทำได้ยาก
มาตราส่วนประมาณค่า
แบบตรวจสอบรายการ
แบบวัดเชิงสถานการณ์เป็นการจำลองหรือสร้างเหตุการณ์ขึ้นแล้วให้บุคคล แสดงความรู้สึกว่าตนเองจะกระทำ หรือมีความเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์ ที่กำหนดขึ้น

ข้อดีของแบบวัดเชิงสถานการณ์ 1.เป็นแบบวัดที่แสดงถึงฝีมือหรือความสามารถของผู้เขียนข้อสอบว่าสามารถนำ ความรู้ที่เรียนมาผนวกกับเงื่อนไขในสถานการณ์ที่กำหนดได้ดีเพียงใด
2.ร้าวใจผู้ตอบให้ติดตามเพราะได้อ่านเรื่องราวและได้คิดมากกว่าข้อสอบประเภท อื่นๆ
3.สร้างความยุติธรรมให้แก่ผู้เข้าสอบทุกคนเพราะได้อ่านสถานการณ์เดียวกัน ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบ เป็นต้น

ข้อจำกัดของแบบวัดเชิงสถานการณ์
1.การเขียนคำชี้แจงของแบบวัดเชิงสถานการณ์ ต้องพึงระวังเป็นพิเศษ
2.สร้างค่อนข้างยาก ผู้เขียนข้อสอบจะต้องเลือกสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
3.กำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนค่อนข้างทำได้ยาก
แบบวัดเชิงสถานการณ์
การสังเกตเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่สังเกตหรือพฤติกรรมของสิ่งที่เราต้องการ ศึกษา

ข้อดีของการสังเกต
1.ได้ข้อมูลจากแหล่งโดยครง
2.สามารถเก็บข้อมูลกับผู้ที่พูดไม่ได้ เขียนไม่ได้ ไม่มีเวลา
3.สามรถเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เขาไม่เต็มใจจะตอบได้

ข้อจำกัดของการสังเกต
1.บางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากจนกว่าเหตูการณ์ที่ต้อง การจะเกิดขึ้น
2.กรณีที่ผู้สังเกตรู้ตัวจะมีการปฏิบัติผิดจากเดิมได้ทำให้ได้ข้อมูลที่ ไม่เที่ยงตรง
3.เหตุการณ์บางอย่างอาจเกิดขึ้นเร็วมาก จนสังเกตไม่ทัน
การสังเกต
การสัมภาษณ์ เป็นการรวบรวมข้อมูล โดยผู้รวบรวมข้อมูล มีการพบปะ สนทนากับผู้ให้ข้อมูลโดยตรง

ข้อดีของการสัมภาษณ์
1.ใช้ได้กับคนทุกวัย ทุกเพศ และเหมาะสมสำหรับผู้ที่อ่านไม่ออก หรือเขียนหนังสือไม่ได้
2.ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด
3.สามารถปรับคำถามให้ชัดเจน ยืดหยุ่นได้ ทำให้สามารถซักถาม ข้อสงสัยต่างๆ หรือคำตอบที่ยังไม่ชัดเจนได้

ข้อจำกัดของการสัมภาษณ์
1.เสียเวลามาก สิ้นเปลืองแรงงานและค่าใช้จ่ายสูง
2.ความร่วมมืออาจจะน้อยลง หากผู้สัมภาษณ์ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ดีพอ
3.ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้สัมภาษณ์มาก เพราะผู้ให้สัมภาษณ์ มักจะระวังตัวนึกว่าเป็นเรื่องของราชการ

การสัมภาษณ์
นายอิสรามีน เวาะแม 405704020
นางสาวฮุสนา อาลี 405704021
นางสาวปิยะพร สาเหลา 405704030
นางสาวกุลธิดา วาหะ 405704033
นางสาวซัมซียะห์ กอฮิง 405704035
โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์
เสนอ อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ
Full transcript