Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Živá škola - Živá voda

No description
by

Branislav Karovič

on 14 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Živá škola - Živá voda

Živá škola - Živá voda
Projekt: Živá škola – Živá voda
Riadiaci orgán pre SR:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Národný orgán pre ČR:
Ministerstvo po místní rozvoj Českej republiky

UHROVEC
(SR)
MODRÁ
(ČR)
Vedúci partner:
Obec Uhrovec
Hlavný cezhraničný pratner:
Obec Modrá
Termín realizácie projektu:
október 2010 – jún 2013

Poskytnutý príspevok z ERDF:
1 200 172,82 EUR
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.
HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU
obnova a budovanie infraštruktúry malého rozsahu pre zachovanie a zlepšenie životného prostredia s dôrazom zachovania regionálnych a lokálnych špecifík a rázu krajiny prihraničného regiónu

plánovaná obnova krajiny a environmentálne vzdelávanie vychádzali z potenciálu územia, kde sa obe obce nachádzajú

realizáciou spoločného projektu sme chceli inovatívnym prístupom prostredníctvom detí a mládeže šíriť osvetu v predmetnej oblasti životného prostredia. Environmentálna výchova prebiehala interaktívnou formou, s pomocou využitia najmodernejšej technológie a nastavený systém vzdelávania mal za cieľ zmeniť pohľad širokej verejnosti na krajinu a ekológiu
ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU
1) Posilnenie a podpora štruktúr s cezhraničnou pôsobnosťou v oblasti životného
prostredia.
2) Vybudovanie vzdelávacích areálov zameraných na ekologickú výchovu, vrátane
výsadby miestnych druhov rastlín, stromov, kríkov a zaistenie miestnych
živočíšnych druhov do vybudovaných biotopov. Významným cieľom projektu je
naučiť návštevníkov využívať staré druhy ovocných drevín a ich plodov, ktoré sa
postupne strácajú z krajiny.
3) Odstránenie jednotlivých disparít v prihraničných regiónoch v oblasti životného
prostredia.
4) Zvýšenie informovanosti v oblasti životného prostredia.
5) Vytvorenie kvalitných podmienok pre zachovanie regionálnych a lokálnych
špecifík v oblasti krajinotvorby a životného prostredia.
6) Vytvorenie spoločného výukového programu a ďalších podprogramov
zameraných na environmentálnu výchovu a ich nadväznosť na novovzniknutú
modelovú situáciu v teréne.
Živá škola - UHROVEC
Realizáciou projektu sa koncepčne zosúladil areál školy s centrom obce. Areál zahŕňa budovu školy, telocvične, materskej školy, detského ihriska a viacúčelového športového ihriska. Realizačné práce sa začali odstraňovaním existujúcich povrchov v areáli Základnej školy s materskou školou v Uhrovci. Následne boli položené odvodňovacie žľaby, zámková dlažba, osadené solárne verejné osvetlenie, parkové lavičky a výukový altánok so stupňovitým posedením.
V okolí školy a telocvične sa vysadili štyri ukážkové biotopy slovenskej prírody, ktoré boli doplnené ďalšími typmi zelene, trvalkovým záhonom, mobiliárom, náučnými tabuľami a drevenými plastikami pre daný biotop:
1. biotop -
bukové a zmiešané bukové lesy
2. biotop -
dubovo hrabový les
3. biotop -
lužný les
4. biotop -
vysokohorská smrečina
Biotopy sú prepojené sa tvoria náučný chodník, ktorý sa využíva aj vo vzdelávacom procese a tak celý areál predstavuje „živú školu“.
Exteriér školy sa začal intenzívne využívať pre environmentálnu výučbu, pričom kombináciou učebných prvkov s praktickou ukážkou v teréne sa vytvoril maximálny vzdelávací efekt.
Náučný chodník počas celého roka navštevujú obyvatelia mikroregiónu Uhrovská dolina, Trenčianskeho regiónu, ale aj cezhraniční návštevníci obce, predovšetkým z Českej republiky.
Živá škola - UHROVEC
Živá voda - MODRÁ
V obci Modrá sa vybudoval areál „Živá voda“, ktorý je rozdelený na dve časti.

Prvý areál je zameraný na ukážku významu vody v krajine.
Nachádza sa tu potok od prameňa s vodnými živočíchmi vrátane rýb, ktorý ďalej preteká po stene expozičnej budovy, kde je vidieť cez sklo aj malý vodopád. Potok končí v jazere, ktoré je rozdelené na dve časti so studenou a teplou vodou. V studenšej vode sa nachádzajú pstruhy, miene a ďalšie chladnomilné miestne ryby. V teplejšej časti veľké kapry, zubáče, sumce, vyzy veľké a šťuky. Voda je čistená cez moderné, prírode blízke dočisťovacie systémy.

Druhý areál, tzv. náučno-relaxačný je určený k poznávaniu prírody a relaxácií.
V areáli bolo vybudované nové sociálne zariadenie so sprchami a kuchynkami. V dolnej časti nadväzuje areál na nový expozičný rybník. Tvorí ho tzv. kúpací biotop, je to v podstate prírodné kúpalisko s prírodným dočisťovaním vody, plážami a mólom so šmýkačkami pre deti. V tomto areáli vznikli štyri biotopy, ktoré tvoria botanickú záhradu. Nachádzajú sa v nej bylinky, dreviny a záhony s bylinkami s názvami uvedenými aj v Braillovom písme na keramických tabuliach. Celý areál je prispôsobený aj handicapovaným osobám.
Živá voda - MODRÁ
AKTIVITY PROJEKTU
1) Vybudovanie Centier ekologickej výchovy (Uhrovec, Modrá).
2) Odborné výukové semináre.
3) Pracovné workshopy.
4) Vydanie informačného letáka.
5) Vydanie osvedčenia „Mladý ekológ“.
6) Vytvorenie web stránok (podstránok).
7) Vydanie propagačných panelov o aktivitách projektu a spolupráci cezhraničných partnerov.
8) Vydanie odbornej obrazovej publikácie o životnom prostredí, projekte a cezhraničných partneroch.
9) Zhotovenie vzdelávaco-propagačného filmu.

1. Vybudovanie Centier ekologickej výchovy
1.1 Centrum ekologickej výchovy v obci Uhrovec (SR)
V decembri 2011 bolo v obci Uhrovec uvedené do prevádzky Centrum ekologickej výchovy, kde sa konali odborné výukové semináre zamerané na environmentálnu výchovu detí a mládeže. V rámci odborných seminárov boli účastníci oboznámení s realizáciou projektu Živá škola – Živá voda. Následne mali možnosť prejsť vybudovaným náučným chodníkom, ktorý sa nachádza v areáli ZŠ s MŠ Uhrovec a  získali množstvo informácií o vysadených biotopoch. Získané informácie žiaci využili pri vypracovaní pracovných listov. Účastníkom seminára bol v Centre ekologickej výchovy premietnutý film O vode a biotopoch a tiež mali možnosť si prezrieť výstavu výtvarných prác detí, ktoré sa zapojili do výtvarnej súťaže Život v lese a vo vode. Po ukončení seminára dostal každý z účastníkov Osvedčenie „Mladý ekológ“ a propagačné predmety.

Počas roka náučný chodník využívajú predovšetkým deti z materských škôl a žiaci zo základných škôl v rámci ekologickej výučby. Spolu s pedagógmi zakladajú herbáre starajú sa o bylinky a sušia ich. Bylinky využívajú na prípravu čajov a osviežujúcich nápojov, ale aj ako dekoráciu vo forme kytičiek a venčekov.

Náučný chodník navštevujú obyvatelia obce, mikroregiónu Uhrovská dolina, Trenčianskeho kraja, ale aj cezhraniční návštevníci obce, predovšetkým z Českej republiky.
Uhrovec
1. Vybudovanie Centier ekologickej výchovy
1.2 Centrum ekologickej výchovy v obci Modrá (ČR)

Modrá
Centrum ekologickej výchovy sa nachádza budove sladkovodnej a botanickej expozície. V prvom podzemnom podlaží je nainštalovaná dotyková výstava makiet rýb s nadpismi aj v Braillovom písme. V hĺbke 3,5 m sa pod vodnou hladinou je umiestnený priehľadný tunel, ktorý má dĺžku 8 m a šírku 2 m. Vďaka tunelu môžu návštevníci pozorovať prirodzený život v rybníku priamo z vnútra budovy. Najväčšou rybou v expozícii je sladkovodná ryba Vyza veľká, ktorá váži 60 kg meria 200 cm. Najobľúbenejšou rybou pre deti je 16-ročný kapor Jonáš, ktorý váži 28 kg.
V druhom podzemnom podlaží je možné priezorom pozrieť do jazera v hĺbke 6,5 m, je to obľúbené miesto pre jesetery, sumce a zimovisko pre väčšinu druhov rýb. V dotykovom akváriu žijú nepôvodné druhy – ryby a korytnačky, ktoré pochádzajú z iných krajín. Podzemné priestory sú súčasne aj premietacou miestnosťou pre rôzne výukové filmy spracované v rámci projektu.

V rámci odborných seminárov si návštevníci prezreli vybudovaný náučno-relaxačný areál, ktorý slúži k poznávaniu prírody a relaxácií. V areáli vznikli štyri biotopy, ktoré vytvorili botanickú záhradu.

Sladkovodná a botanická expozícia Živá voda je využívaná celoročne ako vzdelávací areál. Podstatnú časť návštevníkov tvoria deti a žiaci základných a stredných škôl, preto sa stal areál aj súčasťou školskej výučby. Ročná návštevnosť expozície predstavuje aj niekoľko desiatok tisíc návštevníkov nielen z Českej, ale aj zo Slovenskej republiky.
2. Odborné výukové semináre
2.1 Uhrovec
2.2 Modrá
3. Pracovné workshopy
4. Vydanie informačného letáku
5. Vydanie osvedčenia „Mladý ekológ“
6. Vytvorenie web stránok:
www.zivaskola.uhrovec.sk
6. Vytvorenie web stránok:
www.zivavodamodra.cz

7. Vydanie propagačných panelov o aktivitách
projektu a spolupráci cezhraničných partnerov
8. Vydanie odbornej obrazovej publikácie o životnom
prostredí, projekte a cezhraničných partneroch
9. Zhotovenie vzdelávaco-propagačného filmu
Cezhraničný dopad a udržateľnosť projektu

Spoločná realizácia aktivít a opatrení vedúcich k poznaniu a pochopeniu krajiny, jej ochrany a revitalizácie, ako aj k návratu pôvodných rastlinných a živočíšnych druhov má trvalý cezhraničný dopad v prihraničných oblastiach Trenčianskeho a Zlínskeho kraja. Projekt vo veľkej miere prispel k upevneniu trvale udržateľných spoločných cezhraničných štruktúr, nenásilne pôsobí na pochopenie využitia prírodného bohatstva, ktoré krajina ponúka.

Výstupmi cezhraničného projektu sú novovybudované areály (na slovenskej strane „Živá škola“ a na českej strane „Živá voda“) s miestnymi druhmi zelene, vodné prvky, prírodné ekologické jazierko s možnosťou kúpania a vytvorenou regeneračnou zónou (v zimných mesiacoch s možnosťou využitia korčuľovania pre deti) a expozícia s cezhraničnými Centrami ekologickej výchovy. Súčasne sa vytvoril spoločný výukovo-propagačný film, propagačné materiály a panely, zamerané na problematiku ekológie krajiny česko-slovenského pohraničia. Medzi oboma stranami je projekt vzájomne prepojený, aktivity v oboch obciach vzájomne nadväzujú, tvoria teda ucelenú ponuku a tak prispievajú k trvalej udržateľnosti projektu.

Udržateľnosť projektu je na českej strane zabezpečená aj z finančného príspevku návštevníkov projektu (vstupné), takže je samofinancovateľný. Na slovenskej strane nie je a ani sa neočakáva príjem z projektu, preto obec spolu so Základnou školou s materskou školou Uhrovec, miestnymi spolkami a organizáciami zabezpečuje udržateľnosť po odbornej a finančnej stránke. Obe obce financujú zo svojich rozpočtov údržbu zelene. Významný podiel na udržaní projektu má na slovenskej strane nadväznosť na návštevnosť kultúrnej pamiatky Rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, ako aj Uhrovského múzea a na českej strane Archeoskanzenu Modrá – Veľkomoravské opevnené sídlo Stredného Pomoravia.
OBEC UHROVEC
Vedúci partner
OBEC MODRÁ
Hlavný cezhraničný partner
• Európskej únii - Európsky fond regionálneho rozvoja
• Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
• Ministerstvu po místní rozvoj ČR
• Trenčianskemu samosprávnemu kraju
• Zlínskemu kraju
• a ďalším nemenovaným organizáciam, podnikateľským subjektom a jednotlivcom
za finančnú podporu, odbornú pomoc a spoluprácu na projekte
vyjadrujú poďakovanie
Živá škola – Živá voda
realizovaného v rámci OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013
OBEC UHROVEC
SNP 86/7
956 41 Uhrovec
www.uhrovec.sk
www.zivaskola.uhrovec.sk
e-mail: obec@uhrovec.sk
telefón: +421 38 769 42 53
fax: +421 38 769 45 92
OBEC MODRÁ
Modrá 170
687 06 Modrá
www.obec-modra.cz
www.zivavodamodra.cz
e-mail: modra@uh.cz
telefón: +420 57 257 11 80
fax: +420 57 257 11 80
Ďakujeme za pozornosť!
Ing. Zuzana Máčeková
, starostka obce Uhrovec
Miroslav Kovařík
, starosta obce Modrá
Full transcript