Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PUMMO - Analyticka_cast

No description
by

Marek Tögel

on 12 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PUMMO - Analyticka_cast

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
OLOMOUC (PUMMO)

Potřeby obyvatelstva
Dopravní systémy
SWOT analýza
urbanistická struktura města
Děkujeme za pozornost

Projekt "Plán udržitelné městské mobility Olomouc"

Aleš Jakubec (náměstek primátora)
ales.jakubec@olomouc.eu

Martin Luňáček (koordinátor PUMMO)
martin.lunacek@olomouc.eu

Zbyněk Sperat (vedoucí projektu)
zbynek.sperat@cdv.cz

Marek Tögel (vedoucí řešitelského týmu)
marek.togel@cdv.cz

VÝSLEDKY ANALYTICKÉ ČÁSTI
prezentující:
Marek Tögel

PŘEDSTAVENÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI

8. 6. 2017

Dopady dopravy
prezentace 10 min + diskuze 10 min
prezentace 20 min + diskuze 20 min
prezentace 15 min + diskuze 15 min
prezentace 10 min + diskuze 10 min
bydliště vs. pracoviště
spádová oblast Olomouce
obyvatelstvo
Počet obyvatel ... 100 378 (2016)

Dojíždějící (práce, škola) ... 51 252 (2011)

Denní obyvatelstvo ... 142 683 (2011)

Denní obrat obyvatelstva ... 155 885 (2011)
Předpoklady

migrace
na úrovni průměru let 2012 a 2015
porodnost
dle prognózy ČSÚ pro Olomoucký kraj do roku 2030
úmrtnost
dle prognózy ČSÚ pro Olomoucký kraj do roku 2030
Stav v roce 2030

Olomouc ... 96 984 obyv. < 100 378 (2016)
spádová oblast ... 66 277 obyv. > 63 449 (2016)
Olomouc a spádová oblast ... 163 260 obyv. = 163 827 (2016)
dopravní chování (2016)
Stupeň automobilizace ... 304 na 1000 obyv.

Bicycle per captia ratio ... 562 na 1000 obyv.

Podíl osob s MHD předplac. kartou ... 31 %

Prům. počet cest v pracovní den ... 2,87

Prům. délka cest v pracovní den ... 3,74 km
Volba dopravního prostředku obyvateli Olomouce
(pracovní den)
Volba dopravního módu dle délky cesty
(pracovní den)
Cíle cest obyvatel Olomouce
(pracovní den)
Volba dopravního prostředku v budoucnu
2016
2030
pěší doprava
Sčítání pěší dopravy v roce 2016
Pěší dostupnost základních škol
Pěší dostupnost obchodů s potravinami
Dopravní nehody s chodci
Dopravní nehody s chodci na přechodech
cyklistická doprava
Cyklistická infrastruktura v Olomouci
Dostupnost základních škol na kole
Dostupnost obchodů s potravinami na kole
Dopravní nehody cyklistů
osobní automobilová doprava
Infrastruktura pro automobilovou dopravu
Intenzity automobilové dopravy na komunikacích v Olomouci
Parkování v centru města
Dopravní kongesce na komunikacích v Olomouci (ráno, odpoledne)
ránní špička
odpolední špička
Parkování mimo centrum města
nákladní automobilová doprava
Infrastruktura pro nákladní automobilovou dopravu
Intenzity lehké nákladní automobilové dopravy
Širší souvislosti - dopravní infrastruktura
Intenzity těžké nákladní automobilové dopravy
veřejná hromadná doprava
Zastávky VHD na území města Olomouce
Obraty na zastávkách VHD na území města Olomouce
Dostupnost vybraných zastávek VHD na kole
Pěší dostupnost zastávek MHD
Zatížení MHD a regionální VHD v průběhu dne
MDH
regionální VHD
Vozidlový park MHD (DPMO)
Dálková doprava z/do Olomouce
Dálkové železniční spoje:

Ex1+Ex2 (Praha) ... interval 60 min

Ex1 (Ostrava) ... interval 120 min

Ex2 (Vsetín) ... interval 120 min

R 12 (Brno-Šumperk) ... interval 120 min

R13 (Břeclav-Brno) ... interval 120 min

R18 (Praha-Luhačovice) ... interval 120 min

R27 (Opava-Jeseník) ... interval 120 min
znečištění ozvduší
Emisní produkce dle škodlivin a módů dopravy
Znečištění ozvduší škodlivinami PM10, PM2.5, NOx, NO2, B(a)P
Hluková zátěž obyvatelstva města Olomouce
Problematické lokality zatížené hlukem se závažnými zdravotními účinky (> 55 dD v noci)
Vyčíslení nákladů způsobených hlukovou zátěží
hluk z dopravy
nehodovost
Hledisko dopravní poptávky
Silné stránky
Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Věková struktura obyvatelstva spádové oblasti Olomouce je rovnoměrná

Kvalitní dopravní dostupnost maloobchodní sítě základní potravin

Rozmístění obyvatelstva, pracovních míst a ostatních cílů dojížďky v poloměru 5 km od centra města

Koncentrace velkého podílu obyvatel v hustě obydlené zástavbě (sídliště)
Nerovnoměrná věková struktura obyvatel města Olomouce

Nerovnoměrné rozmístění obyvatelstva v rámci města, tj. jiho-západní obydlený pás vs. „pracovní střed“ a „pracovní východ“

Historická a současná suburbanizace v zázemí města

Špatná pěší dostupnost zastávek MHD a problémy s parkováním v hustě obydlených obytných souborech (sídlištích)

Špatná pěší dostupnost vzdělávacích zařízení vlivem jejich lokalizace

Stárnoucí obyvatelstvo města v budoucnu

Snížení podílu počtu pracujících obyvatel v budoucnu

Očekávaný pokles míry migrace a porodnosti a nárůst úmrtnosti v následující dekádě
Regulace nerovnoměrného rozmisťování obyvatelstva a vytváření nerovnoměrné věkové struktury prostřednictvím územního plánu a bytové politiky

Zmenšování vzdálenosti mezi bydlišti a pracovišti prostřednictvím lokalizace nových pracovišť v rámci centrální části města nebo západní části města

Zmenšování vzdálenosti mezi bydlišti a obchody, službami a zařízeními pro volný čas, resp. zajištění základní vybavenosti na sídlištích

Podpora konceptu kompaktního města

Stimulace atraktivity bydlení na sídlištích, aby nedocházelo k vystěhovávání obyvatel do řídce osídlené zástavby (např. rodinných domů)
Tendence k poklesu počtu obyvatel města po roce 2025

Zesilování suburbanizace vlivem snižování atraktivity bydlení v hustě obydlených obytných souborech (sídlištích)

Snižování pěší dostupnosti základní občanské vybavenosti (obchody, služby, školy) vlivem koncentrace těchto aktivit

Koncentrace pracovních míst na malých plochách

Prudký nárůst počtu obyvatel vlivem silné imigrace

Hledisko veřejné hromadné dopravy
Silné stránky
Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Existence kvalitního přestupního uzlu mezi dálkovou a regionální vlakovou dopravou a MHD

Napojení Olomouce na páteřní síť dálnic a hlavní železniční tratě (koridory) ČR

Existence Integrovaného systému veřejné dopravy na krajské úrovni (IDSOK)

Zavedený intervalový jízdní řád na některých linkách železniční dopravy

Existence sítě tramvajové dopravy ve městě

Vysoký podíl nízkopodlažních vozidel v MHD

Vysoká míra unifikace vozového parku autobusů MHD

K přeplňování spojů MHD dochází sporadicky

Modernizace trati Brno – Přerov

Malá kapacita terminálu v přednádražním prostoru

Nedostatečné návaznost MHD a regionální dopravy

Velká část železničních zastávek není přístupná pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Komplikovaná modernizace, optimalizace či revitalizace tratí 275

Nedostatek odstavných ploch pro VLD v centru města

Nedostatek prostoru pro údržbu a odstavování vozidel MHD (tramvaje i autobusy)

Dlouhé intervaly a nízká kapacita vozidel v okrajových částech dne

Nesystematicky organizovaná noční obsluha města, bez posílení před nepracovními dny

Doposud malé rozšíření preferenčních opatření pro MHD na pozemních komunikacích

Neexistence datové základny pro analýzu vytížení MHD a IDSOK

Periferní poloha hlavního autobusového nádraží

Neexistující návaznost parkovišť Park and Ride na přestupní dopravní terminály, významné přestupní zastávky nebo konečné zastávky linek MHD

Špatná vybavenost přestupních dopravních terminálů parkovišti Kiss and Ride

Současný stav neumožňuje rozvoj, pouze plošné rozšiřování při stávající kvalitě

Řada problémových křižovatek se SSZ

Nemožnost řízení a koordinace SSZ
Větší provázanost systému MHD a regionální veřejné dopravy

Modernizace dalších železničních tratí a zastávek

Rozšíření integrovaného dopravního systému OLK i na další dopravní systémy

Obměna vozidel tramvajové, autobusové a železniční dopravy

Zavedení pevného ITJŘ na všechny linky, vč. úpravy infrastruktury pro jeho plnění

Vybudování nové tramvajové vozovny a rozšíření sítě tramvajových tratí do dalších částí města

Zavádění vysokokapacitních expresních linek a nízkokapacitních obslužných linek

Zastavování linek VHD mimo zastávky

Nová řídící ústředna

Výměna problémových řadičů za nové, umožňující dynamické řízení a koordinaci
Rozpad síťového charakteru (tarifní integrace) dálkové železniční dopravy nevhodným postupem vlády při zavádění liberalizace na železnici

Ztráta konkurence schopnosti dálkové železniční dopravy na trase Olomouc – Praha

Modernizace trati 301 se zachováním 1 tratové koleje v úseku Olomouc-Nové Sady – Olomouc

Snížení objemu finančních prostředků pro regionální a dálkovou veřejnou dopravu ze strany státu

Nevybudování vozovny MHD

Zpožďování spojů MHD vlivem růstu provozu i ostatní dopravy

Nárůst zatížení na stávajících SSZ křižovatkách
SWOT analýza z pohledu správce infrastruktury a plánovacích organizací
Hledisko cyklistické dopravy
Silné stránky
Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Existující koncepce cyklistické dopravy

Optimální velikost a orografie města (průměr města okolo 5 km) pro využívání cyklistické dopravy

Realizace už 50 % sítě cyklostezek plánovaných na území města

Chybějící napojení cyklostezek na obce v okolí Olomouce

Nekvalitní povrch cyklostezek a cyklopruhů v centru města

Propojení nenavazujících částí cyklostezek

Obnova povrchu vozovek pěší zóny a cyklostezek

Udržení každoročních systematických investic do infrastruktury

Zachování systému sdílených kol Rekola

Rozšiřování zón 30 km/h pro silniční dopravu

Dobrá dopravní dostupnost hlavních terminálů a konečných zastávek VHD na kole

Dobrá dopravní dostupnost školských zařízení na kole

Nenaplňování koncepce cyklodopravy, resp. rozpad koordinované podpory do samostaných izolovaných projektů

Nevyužití potenciálu rozvoje cyklistické dopravy


Hledisko automobilové a nákladní dopravy
Silné stránky
Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Existence 2. silničního polookruhu (průtah silnice I/35, ul. Foerstrova a Velkomoravská) a dálničního polookruhu (obchvat dálnice D35)

Relativně nízký stupeň automobilizace obyvatelstva města

Dálniční síť na 3/5 přepravních os, Železniční koridor

Kontejnerové a logistické překladiště v Přerově

Dopravní kongesce zejména na úrovni 1. silničního okruhu

Nedokončený obchvat silnice I/46, tzv. východní tangenta a úsek D35, tzv. západní tangenta

Nedostatek parkovacích kapacit v hustě obydlených obytných souborech (sídliště)

Neexistující síť veřejných parkovišť Park and Ride

Nákladní doprava v centru města
Zavádění nových technologií, vč. vozidel na alternativní pohony

Zavádění a rozšiřování již existujících organizačně komplexních systémů automobilové dopravy

Snižování stupně automobilizace a motorizace

Dokončení D1 u Přerova

Dokončení D35 Mohelnice – Opatovice nad Labem

Výstavba D55 a D49 na jižní ose

Rozšíření mýta na silnice I. a II. třídy

Rozšíření zákazu vjezdu pro těžkou nákladní dopravu na ul. Brněnská,

Velkomoravská, Přerovská a Hodolanská v blízkosti obytné zástavby v daných částech města
Růst stupně automobilizace a stupně motorizace

Nedostatek parkovacích kapacit

Dokončení D35 v úseku Mohelnice – Opatovice nad Labem

Výstavba plánované dálniční infrastruktury v nesprávném pořadí

Omezená možnost regulace nákladní dopravy v centru města

Hledisko pěší dopravy
Silné stránky
Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Koncepce bezbariérovosti

Krátké vzdálenosti v centru města

Nízká kvalita povrchů

Nízký komfort pěší dopravy v MPR

Neprobíhá cílená realizace bezbariérových tras

Znovuobnovení realizace navržených bezbariérových tras
Stagnace a zhoršování kvality pěších tras bez dlouhodobé cílených investic

SWOT analýza z pohledu politiků a veřejnosti
Hledisko kvality dopravní infrastruktury a služeb
Silné stránky
Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
?
?
?
?
Hledisko dopravní obslužnosti
Silné stránky
Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
?
?
?
?
Hledisko bezpečnosti dopravy
Silné stránky
Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
?
?
?
?
Hledisko životního prostředí a energetické udržitelnosti
Silné stránky
Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
?
?
?
?
Hledisko sociální a genderové rovnosti
Silné stránky
Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
?
?
?
?
Hledisko ekonomické udržitelnosti dopravy
Silné stránky
Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
?
?
?
?
Full transcript