Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Banker

No description
by

Espen Huser

on 8 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Banker

Banker
Offentlig förvalltning
Hushåll
företag
utlandet
konsumption
löner
sparande
investering
skatter
bidrag
offentliga upphandlingar
löner och
bidarag

skatter
import
export
import
Det ekonomiska kretsloppet
Hur skapas det ekonomiska värdet och hur mäts det?
hushåll
företag
Nationalinkonmst
nationalprodukt
Det lilla krätsloppet
Faktormarknaden
hushåll
företag
Varumarknad
produktionsfaktorer
-arbetskraft
-kapital
Företag och hushållens möte på marknaden. Hushållen säljer produktionsfaktorer och köper varor medan företag säljer varor och köper produktionsfaktorer.
produktionsfaktorer
;
Det som behövs
för att producera varor och tjänster. Som
de tre produktionsfaktorerna brukar vi
räkna
arbetskraft
,
kapital
och
naturresurser
BNP
; Bruttonationalprodukt. Är ett mått på
värdet av ett lands samlade produktion.
Nationalinkomst
; hur värdet på national-
produkten kommer till uttryck i pängar.
Nationalproduktens värde kan inte vara
större än det nationalinkomsten uttrycker,
och nationalinkomsten kan inte uttrycka ett
större värde än nationalproduktet, så NP
och NI är lika med varandra.
Samhälls- och privatekonomi
Ekonomisk tillväxt
BNP per capita
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP---Sverige/
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP-per-capita/
Förutom att ge en överblick över periodens innehåll
skall vi stifta lite bekantskap med:
- Det ekonomiska kretsloppet
- Produktionsfaktorerna
- BNP och ekonomisk tillväxt
Kunskapskraven
Eleven kan redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin
3 viktiga frågor
- Vad skall produceras
- Hur skall det produceras
- Till vem produceras det
ekonomiska
system
privat
ägande
kollektivt
ägande
marknaden styr
sig själv
marknaden styrs
politisk/planmässigt
kapitalistisk
marknadsekonomi
socialistisk
marknadsekonomi
kapitalistisk
planekonomi
socialistisk
planekonomi
Blandningsekonomi med omfördelningspolitik; primärt privat ägande, men med vissa statliga regleringar. Marknadskrafterna är de centrala mekanismerna som beskriver hur marknaden fungerar och reglerar den, men omfordelningspolitk påverkar svaret på frågan till vem det produceras.
Vad produceras?
Hur produceras det?
Till vem produceras det?
När marknaden styr så produceras det som det finns en efterfrågan på och som det går att tjäna pengar på. Det produceras i regel på det sättet som ger största möjliga ekonomiska vinst för producenten, och produktionen riktar sig till de som har vilja och betalningsförmåga att konsumera.
Lektion 2
Ekonomiska system - marknad och prismekanism
Företagen bjuder ut varor, men vad bjuder de
ut och hur mycket?
Pris
kvantitet
utbud
Företagen är beroende av försäljning, så de kan
enbart bjuda ut sådant som konsumenten efterfrågar
pris
kvantitet
efterfrågan
nytta per konsumerat
flaska
exempel: Flaskor med vatten
konsumerade flaskor med
vatten inom ett given tidsrum
Högre nytta gör att man är mer benägen att
köpa något. Du måste tro att det har ett högt
nyttovärde för dig eller du måste uppleva att
det har det. Marginalnyttan beskriver nyttan du
får för ytterligare en konsumerad enhet.
produkt a
produkt b
a0
b0
a1
b1
Om vi tänker oss att du har en mängd pengar att lägga på konsumtion av två produkter så måste du anpassa mängden av konsumtion av den ena till mängden av konsumtion av den andra. Om du vill konsumera mera av det ena måste du konsumera mindre av det andra. Detta kallas alternativkostnad. det är alltid ett alternativ, du kan alltid konsumera något annat i stället för det du gör. Som konsument
är man nyttomaximerare - man vil maximera nyttan för sin egen del och konsumerar med det för ögat.
Detta är också relevant på produktionssidan,
och det kommer vi snart till. Väljer man att producera mera av en sak måste man ofta producera mindre av något annat, och man måste anpassa sin produktion till förutsättningarna och jämföra ett sätt att producera på med andra sätt att producera på.
Men vad skall
saker kosta?
Utbud och efterfrågan hänger ihop med priset. Företag vill sälja mycket till ett högt pris, medan
konsumenten inte köper mycket om det har ett högt pris. Konsumenten köper gärna mycket om det är ett lågt pris, men företagen vill inte bjuda ut mycket till låga priser. Hur löser vi detta dilemmat?
pris
kvantitet
efterfrågan
utbud
jämviktspris är det prisläget där
konsumenten är beredd att köpa
alla de varor som bjuds ut till det
priset de bjuds ut till. Är priset för
högt får vi ett
utbudsöverskott
,
och om prisen är för låg så får vi
ett
efterfråganöverskott
.
Så priset påverkar alltså både mängden som efterfrågas av konsumenten och mängden som bjuds ut av företagen. Konsumenten måste ha råd att konsumera. Har man mera pengar konsumerar man gärna mera. Företaget måste se till att de får den vinsten de kan få per såld produkt, de kan inte i längden sälja sina produkter med förlust.
Banker
Offentlig förvalltning
Hushåll
företag
utlandet
konsumption
löner
sparande
investering
skatter
bidrag
offentliga upphandlingar
löner och
bidarag

skatter
import
export
import
Det ekonomiska kretsloppet
Blir det billigare att producera så produceras
det mera och priset vill sjunka över tid. Samtidigt som det kommer bli ett nytt lägre jämviktspris så blir det högre efterfrågan.
Blir det dyrare att producera så produceras mindre
och priset vill stiga för att täcka in de ökade kostnaderna. Ett högre jämviktspris etableras och efterfrågan sjunker.
Får konsumenten mera pengar så köper man mera.
Det skapar en större efterfrågan och kommer att leda till ett högre jämviktspris och större utbud.
Får konsumenten dåligare råd konsumeras mindre.
Detta skapar lägre efterfrågan, då har man ett utbudsöverskott vilket leder till ett nytt lägre jämviktspris.
Faktormarknaden
hushåll
företag
Varumarknad
produktionsfaktorer
-arbetskraft
-kapital
Om vi ser till kretsloppen, vad
är det som påverkar produktions-
kostnader och hur god råd
konsumenten har?
Vart står vi egentligen i förhållande
till de tre viktiga frågorna om vad,
hur och till vem?

Men vad vill konsumenten ha... vad styr din konsumtion?
-preferenser och marginalnytta
-tillgängliga resurser och alternativkostnad


Företag söker alltid att maximera vinsten, och kan
man göra det genom att ändra produktionssätt
eller produkt så gör man gärna det. När företag
gör sådana värderingar handlar det om deras
alternativkostnad. Det de lägger sina resurser
borde alltid vara det som genererar mest vinst.
Vilka ändringar hos vilka aktörer i kretsloppen gör att det blir billigare/dyrare för företag att producera?
Vilka ändringar hos vilka aktörer i kretsloppen leder till att hushållen får mer/mindre pengar att konsumera?
lektion 3
räntor - vad är det och hur påverkar det ekonomin
Räntan är i princip en värdesätting på att få använda pengar innan man har dem och ett värde på risken det är att låna ut sina pengar. I modern ekonomi påverkar räntan både statens, hushållens och företagens ekonomi. Vi kan säga att det är priset på pengar; vad du tar betalt för att låna ut eller vad du måste betala för att få låna.

Men hur utvecklas ränteläget...
Räntan hänger ihop med mängden pengar som är på marknaden. Banker lånar ut till företag och hushåll, men för att göra detta så krävs det att de har en viss andel av den kapitalen de lånar ut. För att låna upp när det behövs så lånar bankerna av riksbanken. Erbjuder riksbanken en låg ränta vill bankerna låna mycket och erbjuder riksbanken en hög ränta så vill bankerna låna lite. Denna räntan kallas styrränta. Styrräntan påverkar igen företagens och hushållens lånevillkår, då bankerna skall tjäna pengar på sin utlåning måste de se till att det är en skillnad på räntan de själva betalar till centralbanken och räntan vi som låntagare betalar till banken. En annan ränta är repo-räntan. Det handlar om ett återköpsavtal på statspapper på veckobasis. riksbanken köper statsapper av de olika bankerna som de avtalar att sälja tillbaka om en vecka till ett avtalat pris. Både styrräntan och repo-räntan omtalas ofta som styrränta då de båda är verktyg riksbanken har för att styra ränteläget
När bankerna erbjuder räntevillkor till sina låntagare
kan man ofta välja mellan fast eller rörlig ränta. Detta handlar om låntagarens förutsägbarhet vs risk. rörlig ränta är ofta billigare på lång sikt men mindre förutsägbar medan fast ränta ofta är dyrare på sikt, men är mera förutsägbar. Villkoren regleras av hur bankerna säkerställer att de får sin vinst på utlåningen. Den rörliga räntan följer i viss mån styrräntan och reporäntan.
economic man - den nyttomaximerande människan
antagandet om att varje individ fattar ekonomiska beslut på ett sätt där de maximerar nyttan med de resurser de har. Här måste individen ta i beaktning om prisen man betalar är värt det man får och om man kanske hellre borde lägga pengarna på något annat, altså marginalnytta och alternativkostnad
Banker
Offentlig förvalltning
Hushåll
företag
utlandet
konsumption
löner
sparande
investering
skatter
bidrag
offentliga upphandlingar
löner och
bidarag

skatter
import
export
import
Det ekonomiska kretsloppet
Hur påverkar höjningar och sänkningar i repo- och
styrräntan de olika enheterna i kretsloppet?
Reporäntans utveckling:

http://www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/finansiell-utveckling/styrrantan/
utvecklingen av inflationen från 2006
: http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/prisernas-utveckling/
utvecklingen av BNP:
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP---Sverige/
Till hjälp i
diskussionerna
penningpolitik och inflation
www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Hur-paverkar-penningpolitiken-inflationen/

Konjunkturer, finans- och penningpolitik
Inflation
: en höjning av den allmänna prisnivån. Värdet på pengar sjunker. Mäts genom konsumentprisindex (KPI).

Deflation
: sänkning av den allmänna prisnivån. Värdet på pengar stiger.
KPI (konsumentprisindex):
Visar hur höga priserna är just nu, samt hur de
förändrats över tid. KPI visar på hur mycket det
genomsnittligen kostar att leva i Sverige just nu.

Lästips:
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/prisernas-utveckling/
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/
penningpolitik
&
finanspolitik
Diskussionsfrågor
Hur ser ränteläget ut i Sverige idag?

Penningpolitik:
Bedrivs av Riksbanken via styrräntan.

Riksbankens uppgift är att behålla ett stabilt fast penningvärde, dvs upprätthålla prisstabilitet. Inflationsgraden ska hållas stabil och låg. För att se till att så sker har riksbanken styrräntan (reporäntan) som de justerar, vilket påverkar bankernas upplånings- och sparandegrad och det i sin tur påverkar konsumenternas upplånings- och sparandegrad och deras konsumtionsbenägenhet. Detta kallas penningpolitik.
vad tycker ni, är det rimligt att ta betalt för att låna ut pengar?
vad tycker ni, borde det vara någon gräns på hur mycket ränta man kan ha på ett lån, hur mycket de
som lånar ut skall få tjäna att låna ut till dig?
Dags för quiz!

https://quizizz.com/join/

Finanspolitik:
Bedrivs av finansdepartementet via statens budget.

Staten vill dra in pengar från hushållen i högkonjunktur, och ge ut pengar vid lågkonjunktur. Vid högkonjunktur sänker man bidragen och höjer skatterna, vid lågkonjunktur höjer man bidragen och sänker skatterna.

Vid lågkonjunktur kan staten även satsa på t.ex. bostadsbyggande och infrastruktur, som får upp sysselsättningen.
Stabiliseringspolitik syftar till att påverka den
aggregerade
(totala) efterfrågan i ett samhälle:

Vid
lågkonjunktur
försöker man öka köpkraften hos hushållen, företagen och offentlig sektor.

Vid
högkonjunktur
försöker man sänka köpkraften hos hushållen, företagen och offentlig sektor.
Hur kan egentligen inflation uppstå? Försök kom på ett par exempel.
Hur kan Trumps politik komma att
påverka Sveriges ränteläge, BNP
och sysselsättningsgrad?
Hur kan Trumps politik komma
att påverka USA:s BNP?
Ser du något motsägelsefullt i artiklarna?
Banker
Offentlig förvalltning
Hushåll
företag
utlandet
konsumption
löner
sparande
investering
skatter
bidrag
offentliga upphandlingar
löner och
bidarag

skatter
import
export
import
https://join.quizizz.com/
På vilka sätt kan du förändra din konsumtion för att minska dina ekologiska fotavtryck?

https://www.menti.com/

Är en hållbar tillväxt möjlig?
Ekologiska fotavtryck

Borde staten införa
en köttskatt?

Ett sätt att räkna ut
hur stor del av jordens
yta en människa förbrukar
varje år.
Kritiken av BNP-måttet
Grön BNP?

BNP räknar ju inte in klimatpåverkan!
Livskvalitets-BNP?
BNP räknar ju inte in hur välståndet fördelas över nationen!

Delningsekonomi:

http://smartakartan.se/om/

Overshoot Day, dagen jordens ekologiska
budget för året är förbrukad.
I år inföll den dagen 8 augusti, då hade vi
alltså nästan 5 månader kvar på 2016.

Alltså överutnyttjar vi naturresurserna.
Skulle alla leva som vi i
Sverige skulle det krävas
4,2 jordklot.
Marknadspriset är felsatt,
det speglar ju inte de verkliga
kostnaderna för samhället.

Borde ansvaret ligga
på oss konsumenter
eller borde politiken
sätta gränser?

Kan tillväxten bli hållbar?
Många ekonomer hävdar att naturtillgångarna inte kommer att ta slut, och om de gör det kommer vi att hitta något annat att producera, tillväxten kommer inte stanna av.

"Peak oil" - man befarar att oljan snart tar slut, men ekonomer menar att marknaden kommer att anpassa sig och utveckla andra drivmedel.

http://www.hallakonsument.se/

Kolla in den här sidan och leta information
om miljömärkningar, bytesrätt, ångerrätt,
öppet köp, betalningsanmärkningar och
reklamation.

Vilka rättigheter har du som konsument?

Är tillväxten önskvärd?
Full transcript