Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IMMUNOLOGI

No description
by

Elin X

on 8 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IMMUNOLOGI

Immunolgi
Lärandemål
Inflammation
Genetisk
grund

Vaccination
& profylax

Ospecifikt
& specifikt

Organ-
transplantation

Försvar mot olika typer av smittämnen
Anafylaxi
Autoimmunitet
Allergiska reaktioner
Cytokiner
Ospecifikt
Första linjens försvar
- Första linjens försvar
- Andra linjens försvar
Verkar snabbt
Inget minne
Huden
Slemhinnor
Flimmerhår
Tarmludd
Saltsyra
Galla
Slem
Urin
Fysisk
Mekanisk
Andra linjens försvar
Fagocyter
NK-celler
Epitelceller
Antimikrobiella peptider
Normalfloran
Komplement
Antimikrobiella peptider
Epitelceller
Epitelceller på hud och slemhinnor uttrycker TLR.
PAMP är mikrobiella strukturer.
TLR binder till PAMP och bildar antimikrobiella peptider som spottas ut och dödar den icke-önskvärda mikroben.
Vår kropps egna antibiotika.
Binder till bakterier
och förstör dom.
NK-celler
Natural killer cells
Känner av och dödar celler som har minskad mängd MHC-klass1-molekyler (tumörer)
Dödar celler som är täckta med antikroppar
Komplement
Startar inflammation
Underlättar fagocytos
Bildar membranattackskomplex för lysering av celler
Specifikt
Verkar långsammare
Minnesfunktion
Snabbare andra gången
Lymfocyter
T-celler:
- T-hjälparceller (dirigenter)
- T-mördarceller (samma sak som cytotoxiska celler. Lyserar mikrober)

Lymfocyter
B-celler:
- Aktiverad plasmacell producerar antikroppar
- Kan fungera som APC
(antigenspresenterande cell)

Extracellulära bakterier
Intracellulära bakterier
Virus
Parasiter
Ospecifik naturlig immunitet
Humorala delen av specifik immunitet (antikroppar)
T-cytotoxiska celler viktigast.
Intracellulära bakterier aktiverar NK-celler, som producerar IFNy.
FNy stimulerar till effektiv fagocytos.
Den infekterade cellen kan själv producera IFNy.
NK-celler dödar sedan den infekterade cellen.
Antikroppar hindrar viruset från att replikera sig och gör dom lättare att fagocytera.
T-mördarceller dödar specifikt och effektivt virusinfekterade celler.
IgE
Antikroppar som sitter på basofiler/mastceller
IgE
När IgE hittar ett antigen att binda till utsöndrar cellerna en rad ämnen, t.ex aggressiva enzymer, cytokiner och histamin.
Cytokiner
Proteiner som produceras av specifika celler för stimulering eller reglering av andra celler i immunförsvaret
Interferoner
En typ av cytokin
Alfainterferon
Betainterferon
Gammainterferon (INFy)
Chemokiner
Små proteiner som framför allt bidrar till inflammation
Antikroppsberoende cell cytotoxitet (ADCC)
Celler som har receptorer för IgG och dödar celler som har IgG bundet till sin yta.
Exempel på ADCC:
NK-celler
Makrofager
Monocyter
Neutrofiler
Eosinofiler
Inflammation
Kroppens svar på retning
Rodnad
Svullnad
Värmeökning
Smärta
Försämrad funktion
Ökat blodflöde
Ökad kärpermiabilitet
Ökad ellaktivitet
Ökad kärldilation
Genetisk orsak till specificitet och variation i immunförsvaret
MHC-klass I och II
T-cellsreceptorn
Antikroppar
Klipp och klistra från mor och far:
Autoimmunitet
Egna antikroppar eller cytotoxiska celler skadar kroppsegna celler eller vävnader.
Klarspråk: du får en immunologisk reaktion mot din egna kropp.
Svår allergisk reaktion mot läkemedel, födoämnen, insektsbett
Orsakar bland annat:
Kärldilation
Ökad kärlpermeabilitet
Leder till blodtrycksfall, bronkospasm och kontraktion av glatt muskulatur i tarmen
Initialstadiet
Oro, ångest, mykrypningar, klåda, urtikaria, illamående
Sätt i.v.-nål
Följ BT, puls, andning
Ge eventuellt syrgas

Progresstadiet
Angioödem, andningssvårigheter, cirkulationspåverkan
Larma
Säkra andningen
Ge syrgas

Chock
Respirationssvikt, cirkulationssvikt, medvetandeförlust
Adrenalin
Cortison
Antihistaminer

Typer av reaktioner
Typ 1 - snabb överkänslighet
Typ 2 - antikroppsmedierad
Typ 3 - immunkomplexmedierad
Typ 4 - Fördröjd överkänslighet
Typ 1 - Snabb
Hösnuva
Husallergi
Viss läkemedelsallergi
Nässelfeber
Anafylaxi
Antigen (på t. ex. pollen) korsbinder IgE (som sitter på basofilernas/mastecellernas receptorer) och cellerna utsöndrar då en mängd ämnen, bland annat HISTAMIN
Typ 2 - Antikroppsmedierad
Autoimmun reaktion
Antikroppar som bildats mot främmande ämnen kan istället korsbinda till kroppens egna celler
Exempel
Remautisk feber efter infektion med streptokocker grupp A
Hemolytisk anemi
Diabetes mellitus
Typ 3 - Immunkomplexmedierad
Antikroppar binder till antigen på främmande organismer. Om komplexen hinner slå sig ner i vävnad innan fagocytos, förstörs även vävnaden komplexet har bundit till av attacken. Inflammation startas.
Typ 4 - Fördröjd
Lokal reaktion i epidermis från kontaktallergi
APC - MHC II - Thjälparceller - Cytokiner
Cytokiner rekryterar och aktiverar fagocyter som tömmer aggressiva ämnen över vävnaden.

Resultat: Hård kliande svullnad
Kul att veta:
Exempel på autoimmuna sjukdomar:
Diabetes mellitus - typ 1
Multipel skleros
Crohns sjukdom
Avstötningsreaktion efter organtransplantationer
Transplanterade MHC-molekyler uppfattas som främmande
För att förhindra att organet angrips av det specifika immunsystemet används immunhämmande medel
I takt med att immunsuppressionen ökar, ökar även infektionsbenägenheten.
Immunsupprimerande läkemedel
Bland annat
Cortison
Cyklosporin A
Cortison
Förhindrar att T-hjälparceller och T-cytotoxiska celler aktiveras
Påverkar hur mycket av vissa gener som ska avläsas i cellen
Cyklosporin A
Förhindrar att T-hjälparceller och T-cytotoxiska celler aktiveras
Njurtoxiskt
Ofta används en kombination av olika immunsupprimerande läkemedel för att minska biverkningar
Efter en hematopoetisk stamcellstransplantation får mottagaren ett nytt immunförsvar som inte känner igen kroppen och börjar då angripa den.
Röda blodkroppar saknar MHC-molekyler. Dock måste man beakta ABO-systemet och Rh-systemet
Syfte med vaccination
Förebygga eller mildra symtom på sjukdom
Begränsa spridning
Utveckla minnesceller för snabb reaktion
Flockimmunitet
Aktiv immunisering
- Sker efter genomgången infektion eller vaccination
- Kroppen utvecklar immunologiskt skydd mot specifikt antigen
-Varierande långt infektionsskydd
Passiv immunisering
Antikroppar tillförs
- Naturligt: från mor till barn
- Sjukvård: IgG ges vid hepA-utbrott, antikroppsbrist eller misstanke om HIV- eller rabiessmitta,
- Kort varaktighet
Liten mängd smittämne tillförs kroppen: levande försvagat eller avdödat
Hur?
Barnvaccinationer i Sverige
Difteri, Tetanus, Pertussis
Polio
HIB, Pneumokocker
Mässling, Påssjuka, Röda hund
Humant papillomvirus
Nyttan av ett vaccin måste balanseras mot risken för biverkningar
Kontraindikationer
Allergi mot beståndsdelar i vaccinet, ex hönsäggvita
Svår reaktion vid tidigare vaccination
Febersjukdom med allmänpåverkan
Gravida och levande vaccin
Immunsuppression och levande vaccin
Perorala vacciner
Drickbar lösning
Stimulerar utveckling at IgA på magtarmslemhinnan

Ex Kolera-, tyfoid- och rotavirus
Försvagade levande vaccin
Vattkoppor
Mässling, påssjuka, röda hund
Rota-virus
Gula febern
Tuberkulos
Avdödade eller rekombinant tillverkade vaccin
Polio
Papillomvirus
Rabies
Influensa

TBE
Hep A och B
Kikhosta
Kolera
lymfknutan
Full transcript