Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Det moderne gennembrud

1z HI 2017-2020
by

mads fuglsang

on 26 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Det moderne gennembrud

Forfatningskampen
Politiske forskelle mellem Højre og Venstre
Venstre
Forfatningskampen og provisoriske love
Parlamentarisme
Højre
Repræsenterede godsejere og bybefolkningen -især embedsmænd og erhvervsdrivende

Flertal i landstinget

Jo mere jord, jo mere ansvar

Stærkt forsvar

Kongen og andre magtfulde personer var Højre-mænd
I 1901 udnævnte kongen et Venstreministerium. Den begivenhed kaldes systemskiftet hvor Danmark gik over til parlamentarisme, hvor ingen regering kan blive siddende hvis den har et flertal i folketinget imod sig.

Repræsenterede bønderne
Positiv parlamentarisme
I de lande med positiv parlamentarisme skal det/de partier, der danner regering, fra starten have et flertal i parlamentet bag sig.

Negativ parlamentarisme
De regeringsdannede partier i lande med negativ parlamentarisme kan nøjes med ikke at have et flertal i parlamentet imod sig.
Folkevalgt - flertal i folketinget
Poltisk kamp mellem Højre og Venstre, som havde hver deres tolkning af forfatningen.

Venstre havde forsøgt at blokere regeringens lovforslag bl.a. ved brug af visnepolitik. (regeringen bestod på daværende tidspunkt af Højremænd) - Formålet med denne handling: Få regeringen til at acceptere Venstres krav om folketingsparlamentarisme.

Regeringen opløste folketinget og vedtog derefter provisoriske finaslove (foreløbig finanslov, ifølge grundloven kunne regeringen i tilfælde, hvor det ikke var muligt at samle folketinget, udstede provisoriske love)

Højre og venstre indgik et samarbejde i 1890.
Der kom forlig i 1894 hvor venstre stemte for Københavns befæstning og så gik Estrup af som regeringsleder.Gik ind for folketingsparlamentarisme
i den demokratiske ånd

Vægt på at sikre frihed og lighed for alle danskere

Venstre var en sammensætning af personer med forskellige holdninger og interesser.
Den første Venstre statsminister/konseilspræsident Johan Henrik Deuntzer.
Den demografiske transitionsmodel
Gradvist forsvinder de store udsving i dødskvoten, og der sker et fald fra midt/slut 1800-tallet. Samtidig falder fødselskvoten.
Det kan forklares ved bedre levevilkår og en bedre sundhedstilstand i befolkningen. Der sker en modernisering af samfundet: Folk flytter fra land til by, får arbejde i industrien og familierne får færre børn.
Udvandringen
Især i 1880erne var udvandringen fra Danmark, Norge og Sverige markant, men der er store udsving.
Andelsbevægelsen
Andelsbevægelsen var en fordel for bønderne, fordi den fik dem til at samarbejde om produktionen. Det sikrede dem en god kvalitet på deres varer (smør, ost og mælk), og det gjorde det muligt for også små producenter at eksistere sammen med de store.

I andelsbevægelsen havde alle en stemme - uanset størrelsen på produktionen.

Landbefolkningen blev gradvist bedre uddannede og dannede. Det sørgede folke- og højskoler for. Højskoletanken blev født i midten af 1800-tallet og skulle giverne bønderne indsigt i åndliv og give dem dannelse.
Gimle - programmet

Udryddelse af sociale og økonomiske uligheder

Ret til at forvalte syge- og understøttelseskasser uden regeringens indblanding. Staten kan ikke bestemme når der må trækkes på understøttelseskaserne.

Indførelsen af en skat med stigende skala (progressiv skat). De "bredeste" skuldre skal bare den største byrde.

"For at befri Arbejderstanden for den Byrde, som bestandig ligger paa den, udfordres det, at Arbejdsmidlerne bliver fælles Ejendom og staar til Afbenyttelse for alle Medlemmer i Sam­fundet, saa at det rene Udbytte tilfalder Enhver og bliver ud­delt paa en retfærdig Maade." - Udbyttet/profitten skal fordeles ud til alle, ikke bare arbejdsgiveren. Høj omfordeling. Arbejdsmidlerne skal blive fælles ejendom - staten der ejer alle produktionsmidlerne.

"Almindelig, lige og direkte Valgret med hemmelig Stemmeafgivning for ethvert Medlem af Staten, baade Mænd og Kvinder, fra det 22de Aar til alle Stats- og Kommune-Insti­tutioner. Valgdagen skal være paa en Søndag eller Helligdag." - De svage i samfundet skal også have stemmeret herunder arbejdere og kvinder der skulle sikre socialdemokraterne stemmer.
Arbejderbevægelsen og industrialiseringen
Kvindefrigørelse
Argumenter for kvinders stemmeret:
Kvinder betaler skat såvel som mænd gør, men har ikke de samme rettigheder
- ”Al valgberettigelse og valgbarhed er knyttet til skatteydelsen til Kommunen”
- ”(…) da Kvinden ligesaa fuldt deltager i [skatteydelsen], som Manden (…) så opfylder hun de Krav, hvortil de nævnte Rettigheder knytte sig; men hun er udelukket fra disse”

Kvinder har ’specielle kundskaber’ og erfaring inden for bl.a. fattighjælp og undervisning
- ”Man kan med det daglige Livs Erefaringer for Øje ikke nægte, at Kvinden sidder inde med specielle Kundskaber i flere af de under Kommunen hørende Forvaltningsgrene, som Undervisningsvæsenet, hvor der vilde være særlig Anledning baade til, at hun valgtes og selv kunde blive valgt.”
- ”Ligesaa er det med Fattigplejen, hvori allerede et stort Antal Kvinder i en Række af Aar med udmærket Dygtighed og Iver deltage”

Kvinder i andre civiliserede lande har valgret
- ”I England, Østerrig, Sverig, Finland og Island, for slet ikke at tale om der fjerne Amerika, have Kvinderne Stemmeret og tildels Valgbarhed”

Argumenter imod kvinders stemmeret:
Side Kvinder skal tage sig af andre, ikke diskutere politik
"Samfundet kan slet ikke være tjent med, at kvinderne drages bort fra de kjærlighedsgerninger, der ligge for dem for at skjændes med os i en Valgforsamling eller i et Thing."

Kvinder ønsker ikke at opnå politisk valgret (ifølge en mand)
- ”Jeg tror nu heller ingenlunde, at Kvinderne i Almindelighed i deres store Flerhed ønske at opnaa politisk Valgret”

Kvinder er for følelsesladede
- ”Mening er Hovedforskjellen mellem Kvinden og Manden den, at hos hende er Følelseslivet og hos ham er Forstandslivet stærkest”
- ”Men dersomd er kommer stærkt bevægede Øijeblikke, tror jeg, at Kvindens Ophidselse baade er stærkere og vanskeligere at dæmpe end Mændnenes”
Full transcript