Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

YÖNETİM KURAMLARI

No description
by

Ömer Faruk EREN

on 18 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of YÖNETİM KURAMLARI

Bilimsel Yönetim Yaklaşımı (Frederic Taylor)

Taylor iş kontrolü ve eşgüdümünü sağlamak üzere daha etkili yöntemler aramış ve bu amaçla bir dizi ilke oluşturmuştur. EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI
KLASİK KURAMLAR
Klasik kuramlar, tüm örgütlere uygulanabilir işbölümü, görev, yapı ve kontrol alanına özgü genel ilkeler geliştirmeye çalışmıştır.


Bu ilkeler örgütlerin etkililiğinde hala geçerli ve önemlidir; dolayısıyla örgüt etkililiğinin yapısal çözümlenmesi için yararlı ölçütler olarak da kullanılabilir.
( Mullins, 1993). EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI
KLASİK KURAMLAR Yapısalcı- klasik veya geleneksel örgüt kuramlarının, iki ana fikir etrafında toplandığı anlaşılmaktadır.

Bunlardan birincisi, rutin işlerin görülmesinde insan öğesinin makinelere ek olarak etkin bir şekilde kullanılabilmesi, ikincisi de formel örgüt yapısının oluşturulmasıdır.


Taylor’un Bilimsel Yönetim Kuramı birinci fikre, Weber’in Bürokrasi kuramı da ikinci fikre odaklanmıştır. (Koçel, 1998) EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI
KLASİK KURAMLAR 1950’ lerde Amerika’ da yapılan eğitimle ilgili çeşitli toplantı ve seminerler bu alana dikkati çekmiştir. Bu toplantıların ürünü olan ve Andrew Halpin tarafından derlenen Eğitim’ de Yönetim Kuramı, eğitim yönetiminde sistematik kuram gerektiğini vurgulayan önemli bir çalışmadır. EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI Eğitim yönetimi, bir disiplin olmaktan ziyade, pek çok alanın‐antropoloji, sosyoloji, psikoloji, tarih, vb.‐ bilgi
temeline yaslanan disiplinler
arası bir çalışma alanıdır.

Ataerkil yönetim anlayışına dayanır. EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI Bu ilkeler kısaca şöyle özetlenebilir ( Balcı, 2005):

Her işi, en kısa sürede, en az hareketle, en ekonomik olarak yapmanın bir yolu vardır. Bunu bulmak için zaman ve hareket incelemeleri yapılmalıdır.

İşin en hızlı ve en iyi şekilde yapılabilmesi için çalışan özendirilmelidir. Belli standartları yakalayan çalışanlar, normal ücret dışında prim ve ikramiyeler verilerek özendirilmelidir.

Çalışanların çalışma kurallarını ve koşullarını belirlemek üzere tecrübeli ustabaşılar kullanılmalıdır. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı (Frederic Taylor) EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI
KLASİK KURAMLAR
Amacı: Tek tek her iş görenin performansını yükselterek örgütün verimliliğini yükseltmektir. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı (Frederic Taylor)

Bu kuramın öncüsü olan Frederick W. Taylor, 1911’de yazdığı “İşletmelerin Bilimsel Yönetimi” adlı kitabıyla bu kuramın temel ilkelerini yerleştirmiştir. EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI
KLASİK KURAMLAR Eğitim yönetimi alanındaki ilk terimlerin (okul müdürü, eğitim müdürü, müfettiş, yetki, vb.) eski Roma kaynaklı olduğu düşünülmektedir.

Eğitim yönetimi biliminin gelişmesi genel olarak kamu yönetimi ve işletme yönetimiyle ilgili gelişme ve çalışmalardan çok sonra görülmektedir. EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI KLASİK KURAMLAR
DAVRANIŞSAL (NEO-KLASİK) KURAMLAR
ÇAĞCIL (MODERN) KURAMLAR
YENİ KURAMLAR YÖNETİM KURAMLARI VE EĞİTİME YANSIMASI
TAYLORİZM…MAKİNA KURAMI

Standartlaşma
Hareket ve zaman etüdleri
Sistematik seçim ve eğitim
Parça başına ücret sistemi
Fonksiyonel usta başılık Bilimsel Yönetim Yaklaşımı (Frederic Taylor) EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI
KLASİK KURAMLAR d- İşe almada ehliyet, yetenek ve kapasite kıstaslarının kullanılmayışı.

e- Yapılan işler için standart sürelerin belirlenmeyişi. a- Verimsizlik.
b- Tembellik ve kaytarma
c- Çalışma kural ve prosedürlerinin standartlardan yoksun oluşu. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı (Frederic Taylor)
Taylor’un çalıştığı işletmelerdeki temel gözlemleri: EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI
KLASİK KURAMLAR Yönetim Süreci Yaklaşımı
(Henry Fayol) Bilimsel Yönetim
Yaklaşımı
(Frederic Taylor) EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI
KLASİK KURAMLAR Klasik Kuramların Eğitime Yansıması

Weber’in İdeal Bürokrasi yaklaşımı, okullarda önceleri katı uygulamalara yol açmış ve daha sonra demokratik yönetim gereksinimini doğurmuştur. Herşeyden önce, okulun en önemli girdisi ve ürünü insandır. Kurumlardaki “doğal örgüt” göz ardı edilerek başarılı olunması
olanaksızdır. Klasik kuramlar Klasik Kuramların Eğitime Yansıması

Klasiklerin, verimi ve işi ön planda tutan yaklaşımı eğitim örgütlerinin de bu kuramlardan yararlanmasına ve okul yöneticilerinin verim uzmanı gibi çalışmasına yol açmıştır. Entellektüel yetiştiren eğitim anlayışından, üretici yetiştiren eğitim anlayışına geçilmiş, eğitime yatırım olarak bakılmaya başlanmıştır.
Okulu fabrika, öğrenciyi hammadde gibi görme anlayışı yerleşmiştir. Klasik kuramlar Bürokrasi Kuramı

Yönergeli yeterlik: Her makamın kullanacağı haklar, yerine getireceği yükümlülükler önceden belirlenmelidir
Davranış kuralları: Örgütün ussallığı, davranış kurallarının önceden belirlenmesine bağlıdır. Klasik kuramlar Bürokrasi Kuramı

İşlevsel Uzmanlaşma: Her göreve, o görevin gerektirdiği nitelikleri taşıyan bireyler getirilmelidir.
Kayıt ve Dosyalama: Bürokraside her eylem, işlem ve haberleşmenin yazılı belgeye dayandırılması ve bunların dosyalanması zorunludur. Klasik kuramlar Bürokrasi Kuramı
Özellikleri;

Yetke Sıradüzeni: Her makamda yapılacak işler ayrıntılı olarak belirlenmeli, yazılmalıdır. Her görevi denetleyecek üst makamlar gösterilerek görevler basamaklandırılmalıdır Klasik kuramlar Bürokrasi Kuramı

İdeal Bürokrasi adı da verilen bu kuram, Alman sosyoluğu Max Weber tarafından geliştirilmiş, Robert Merton, Philip Selznick, Peter Blau gibi yazarlar tarafından daha ayrıntılı hale getirilmiştir. Klasik kuramlar Yönetim Süreci Yaklaşımı

Fayol, Taylor’a göre, örgütü biraz daha bütüncül ele almıştır. Taylor, tek tek işçilerin nasıl daha verimli çalıştırılacağı üzerinde dururken Fayol, daha çok örgütün nasıl daha iyi yönetileceği üzerinde durmuştur. Fayol, yönetsel etkinliklerin yerine getirilmesinde uyulması
gereken ilkeleri 14 madde halinde toplamıştır ve bu ilkeleri yapısal ilkeler, süreç ilkeleri ve sonuçsal ilkeler olarak gruplandırmıştır. Yönetim Süreci Yaklaşımı

Fayol, yönetimi bir süreç olarak düşünmüş ve bu süreçleri ;
•planlama
•örgütleme
•emir verme(yöneltme/yürütme)
•eşgüdümleme(koordine etme)
•denetleme(kontrol etme) olarak sıralamıştır. Klasik kuramlar Yönetim Süreci Yaklaşımı

Fransa’da maden mühendisi olan Henri Fayol(1841‐1925) Klasik Kuramların önemli adlarındadır. Luther Gulick, Lyndall Urwick, Mary Parker Follett, James Money bu kurama katkıda bulunmuşlardır. Klasik kuramlar

Üretimdeki artış ve düşüşler, iş yerinin fiziksel ve ekonomik koşullarından çok, iş ortamındaki insan ilişkilerinin niteliğine bağlıdır.
Güdüleme yalnızca ekonomik unsurlara değil, ayrıca toplumsal ve bireysel unsurlara da bağlıdır. Davranışsal(neo-klasik) kuramlar

Bu yaklaşımın temel özellikleri şöyle özetlenebilir (Aydın, 2007,107):
“Ekonomik insan” kavramına doğrudan karşı çıkılmış, bireysel farklılıklar kabul edilmiştir.
Her birey eşitsiz ve biriciktir.
Verimliliğin belirlenmesinde dış gerçekler kadar, bireyin dış dünyası da önemsenmiştir. Davranışsal(neo-klasik) kuramlar

Davranışsal Kuramlar da aslında ataerkil yönetim anlayışına ve önceki kuramlar gibi verimi artırma amacına dayanmaktadır. Klasik Yönetim düşüncesinin temelini bilimsel yönetimin oluşturmasına karşılık, Neo‐Klasik Yönetim düşüncesinin temelini de İnsan İlişkileri
Yaklaşımı(kuramı) oluşturur.
İnsan İlişkileri Yaklaşımı Hawthorne araştırmaları ile doğmuştur. Davranışsal(neo-klasik) kuramlar Davranışsal(neo-klasik) kuramlar Davranışsal(neo-klasik) kuramlar Davranışsal Kuramların Eğitime Yansıması

Çocuğu yaşama hazırlamak, öğretmenin rolünü yeniden saptamak, eğitimin toplumsal sorumluluklarını tanımlamak vb. gündeme geldi. Davranışçı görüşler, denetmenlerin görevlerini de etkiledi ve “Denetmen, denetlemez rehberlik eder” görüşü ağırlık kazandı. Davranışsal(neo-klasik) kuramlar Davranışsal Kuramların Eğitime Yansıması

Okulun verimini değerlendirmek çok güç olduğundan, Davranışsal Kuramlar yöneticiyi bundan kurtardı, ama gerçekten verimsiz okulların başarısızlığı, insan ilişkilerine önem verdiğini savunan yöneticiler tarafından örtülür hale geldi. Davranışsal(neo-klasik) kuramlar Davranışsal Kuramların Eğitime Yansıması

Davranışsal kuramlar, ataerkil yönetim anlayışının babacıllık özelliği üzerine kurulmuştur. “Üretimi nasıl artırırız?” sorusu, Klasik Kuramlarda da, Davranışsal Kuramlarda da temel sorudur. Davranışsal(neo-klasik) kuramlar İnsan İlişkileri Kuramı

Ekonomik olmayan ödüllerin ve yaptırımların da bireyin davranışlarını önemli oranda etkilediği ve ekonomik özendiricilerin etkisini sınırlandırdığı, önemli bulgular arasındadır. Davranışsal(neo-klasik) kuramlar İnsan İlişkileri Kuramı

Bu deneyler sonucunda ışıklandırma ve dinlenme süresiyle üretim arasında ilişki bulunmazken, toplumsal etkenlerin üretimi etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca bu araştırmalar, bireyin içinde bulunduğu grubun normlarına uygun üretim yaptığını ortaya koymuştur. Davranışsal(neo-klasik) kuramlar İnsan İlişkileri Kuramı

Hawthorne araştırmaları, ışklandırma, dinlenme araları verme gibi fiziksel düzenlemelerin verim üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçlarken beklenmedik sonuçlar elde edilmiştir. Davranışsal(neo-klasik) kuramlar İnsan İlişkileri Kuramı

Harwart Üniversitesi’nden F. Roetlisberger ve Elton Mayo önderliğinde bir grup bilim adamının Western Elektrik Şirketi’nin Hawthorne’daki fabrikasında yaptıkları araştırmalar(1924‐1932), yönetim ve örgüt konusuna davranış açısından yaklaşmanın başlangıcı olmuştur. ÇAĞCIL (MODERN) KURAMLAR J Türü Örgüt

•Yaşam boyu istihdam,
Ortak karar verme,
Ortak sorumluluk,
Yavaş değerleme ve terfi,
Kapalı ve biçimsel olmayan denetim,
Belli bir alanda uzmanlaşmadan mesleksel yükseliş,
Çalışanı, bağlı olduğu tüm çevre ve ailesiyle birlikte ele alma. YENİ KURAMLAR Z Kuramı

ABD’li bilim adamı William Ouchi, Amerikan ve Japon örgütlerini inceleyerek 1981’de Z Kuramını geliştirmiştir. Bu kuram, Amerikan ve Japon örgütlerinin özelliklerinin bazıları alınarak geliştirilmiş bir kuramdır. YENİ KURAMLAR
Japon örgütlerini ya da Japon yönetim tarzını “J türü örgüt(yönetim)”, Amerikan örgütlerini ya da Amerikan yönetim tarzını “A türü örgüt(yönetim)” olarak adlandıran Ouchi kendi önerdiği örgüt türünü de “Z türü örgüt” ya da “Z türü yönetim” olarak adlandırmıştır. YENİ KURAMLAR Çağcıl Kuramların Eğitime Yansıması

Çağcıl Kuramlar en iyinin, örgüt ve çevresel koşullara göre değiştiğini göstermiştir. Bu kuramdan yararlanan eğitim yöneticisi, okulu hem eğitim sisteminin alt sistemi olarak,
hem de alt sistemleri olan bir üst sistem olarak
değerlendirecektir. ÇAĞCIL (MODERN) KURAMLAR 2-Durumsallık Yaklaşımı

Durumsallık Yaklaşımı 1970’lerden sonra yapılan bir dizi araştırmaya dayanmaktadır. Klasik ve Davranışsal yaklaşımlar, en iyi örgüt yapısı üzerinde dururken bu yaklaşım, durumlarla, koşullarla ilgilidir. Değişik durumlar ve koşullar da, yönetimde başarılı olmak için farklı yöntem ve tekniklere, farklı yaklaşımlara gerek vardır. Her yer ve koşulda geçerli tek bir en iyi örgüt yapısı yoktur. ÇAĞCIL (MODERN) KURAMLAR Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları

Dengeli durum, devingen(dinamik) denge: Açık sistemler, kendilerine sürekli, malzeme, enerji ve bilgi alarak çevreleri ile ilişkilerini dengeli biçimde sürdürürler. Çevresel değişmeler karşısında mutlak anlamda sabit bir denge söz
konusu değildir.
Girdi, çıktı ve geribildirim(geri besleme): Açık sistemler aldıkları girdiyi işleyerek çıktıya dönüştürürler. Hem çıktıdan, hem de süreçten alınan bilgi sistemin işleyişinde kullanılır. ÇAĞCIL (MODERN) KURAMLAR Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları

Her sistem başka bir sistemin alt sistemidir ve kendisinin de alt sistemi vardır.
Bir sistemin beş temel öğesi vardır: Girdi, çıktı, dönüştürme süreci, geri bildirim ve çevre.
Bu kurama Alfred Korzybski, Mary Parker Follett, Chester Barnard, Norbert Wiener, Ludwig Von Bertalanffy, Talcot Parsons gibi kuramcılar katkıda bulunmuştur ÇAĞCIL (MODERN) KURAMLAR Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları

Açık ve kapalı sistemler: Her sistem belli bir ortamda varlığını sürdürür. İçinde bulunduğu ortamla enerji, bilgi, malzeme alışverişi yapan sistemler açık sistemlerdir. ÇAĞCIL (MODERN) KURAMLAR 1- Sistem Kuramı

Sistem Kuramı, Klasik Kuramla Davranışsal Kuramın bir sentezi olarak düşünülebilir. Klasik Kuramı tez, Davranışsal Kuramı antitez olarak ele alan Henderson, Sistem Kuramını da sentez olarak değerlendirmektedir. ÇAĞCIL (MODERN) KURAMLAR Öğrenen Örgüt

Öğrenen örgüt, işgörenlerin öğrenmeye açık olduğu ve birbirlerinin öğrenmesini
kolaylaştırdığı, içinde öğrenmeyi öğrenmiş
bireylerin bulunduğu örgüttür. YENİ KURAMLAR Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları

Çevre: Sistemin sınırları dışında kalan herşey çevreyi oluşturur.
Entropi ve Negatif Entropi: Entropi, sistemdeki düzensizlik ve bozulma eğilimidir.
Değişkenler ve parametreler: Sistemin yapısını ve işleyişini etkileyen sistem sınırları içindeki etmenlere değişken, sistem dışındaki etmenlere parametre denir. ÇAĞCIL (MODERN) KURAMLAR Davranışsal Yönetim Kuramları, İkinci Dünya Savaşı yıllarından itibaren yerini Çağcıl Kuramlara(Sistem Yaklaşımı ve Durumsallık Yaklaşımına) bırakmaya başlamıştır. ÇAĞCIL (MODERN) KURAMLAR HAZIRLAYANLAR

20090901035 ÖMER FARUK EREN

20090901045 HALİL IŞIKDAĞ

20090901037 SERCAN ŞİPAL

20090901041 KÖKSAL BEKTAŞ Bürokrasi Yaklaşımı
(Max Weber ) Klasik Kuramlar KAYNAKÇA Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri/Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Örgüt ve Yönetim Kuramları Prof. Dr. Ali Balcı - Hegem Kariyer

İnönü Üniversitesi Webpanel .......
... Yapısal İlkeler 1. İşbölümü
2. Yetki ve Sorumluluk
3. Yönetim Birliği
4. Merkezcilik
5. Sıradüzen İlkesi Süreç İlkeleri 6. Kumanda Bİrliği
7. Dİsiplin
8. Adalet
9. Maaş ve Ücret İlkesi
10. Genel Çıkarların Kişisel Çıkarlara Üstünlüğü Sonuçlarla İlgili İlkeler 11. Girişim(İnsiyatif ) İlkesi
12. İşe Devamlılık
13. İşbirliği İlkesi
14. Düzen İlkesi
Full transcript