Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

La LOMQE i l'escola pública

No description
by

Alícia Martí

on 5 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of La LOMQE i l'escola pública

Una reforma classista, segregadora i mercantilista La LOMQE i l'escola pública Aprofundir les diferències de classe Promou la segregació primerenca de l'alumnat amb la introducció d'itineraris en funció del rendiment acadèmic Avaluar per a segregar Proves d’avaluació estatals
Reintroducció de la revàlida i d’altres sistemes de selecció i classificació de l’alumnat.
L’avaluació perd la funció reguladora del procés i se li atribueix el propòsit de classificar i etiquetar l’alumnat en funció no del seu progrés sinó del grau d’assoliment d’unes competències bàsiques i de compliment dels objectius de l’etapa marcats per l’Estat. Privatitzar S'ofereixen noves possibilitats a la patronal per a concertar. Eliminar tot vestigi de participació i gestió democràtica dels centres educatius Espanyolitzar Hi ha tres tipus d'assignatures: les troncals, les específiques i les d'especialitat. I també la segregació per sexe Canvi de paradigma ideològic, de concepte d'escola Aquesta concepció ja havia estat superada a l'Estat espanyol amb la llei Villar Palasí en 1970, la primera que va establir un itinerari comú d'ensenyaments bàsics i comprehensivitat per a tota la població. A més, el sistema educatiu espanyol ofereix en PISA uns dels resultats de major cohesió social del context europeu. Tot i que existeix una sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la concertació de centres que segreguen per sexe, el ministre Wert va anunciar que canviaria la llei i... Aquestes proves seran externes: qualificades per especialistes externs al centre. Així, s’obri un nou mercat educatiu a costa de la despesa pública i es promou la proliferació d’acadèmies privades que preparen per a les proves. La LOMQE és una norma antidemocràtica pel seu procediment de redacció i tramitació El ministeri no ha debatut amb cap instància social implicada en el procés, que s’ha fet d’esquena a la comunitat educativa: no han sigut consultades les autoritats pedagògiques universitàries, les associacions de pares i mares, els sindicats del professorat, els partits polítics ni les associacions d’estudiants. Elecció i mobilitat del professorat Classificar Els centres podran aplicar programes d'especialització curricular i plans de qualitat, basats en la competitivitat i en el rendiment de comptes: podran triar alumnat i professorat. Les administracions publicaran els resultats de les proves diagnòstiques i establiran rànquings. Si ara tenim tres xarxes (la pública, la privada i la concertada), amb aquestes polítiques tindrem una doble xarxa en la pública: centres d'elit i centres gueto. Les proves diagnòstiques les realitzarà professorat extern. Mercantilitzar La LOMQE està esguitada de terminologia de l'empresa: competitivitat, rendiment de comptes, eficiència, emprenedoria, estàndards per a mesurar resultats... Ex. Un objectiu de l'etapa de Primària és "l'esperit emprenedor" i a l'ESO hi ha una matèria específica anomenada "Activitats emprenedores i empresarials" En la FP dual una bona part de les hores seran pràctiques en empreses sense cap tipus de remuneració. Les llengües pròpies se situen dins de les l'especialitat, que no tenen un mínim i un màxim de càrrega horària establert i que poden no computar en les avaluacions. Marginació de les llengües pròpies Buida de contingut tota atribució decisòria als Consells escolars i els relega a una funció merament consultiva. a) Evaluar (LOE: APROBAR Y EVALUAR) los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente ley orgánica.

b) Evaluar (LOE: APROBAR Y EVALUAR) la programación general anual del centro sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente.

e) Informar (LOE: DECIDIR) sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta ley orgánica y disposiciones que la desarrollen.

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar e informar (LOE: APROBAR) la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. Adoctrinar En la LOMQE la Religió apareix com una matèria més de les específiques, amb un horari "equivalent a la càrrega horària mitjana de la resta d'assignatures". S'estableix una matèria alternativa: Valors culturals i socials en Primària i Valors Ètics en ESO. Art. 122.bis: Acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes.
El director del centro dispondrá de autonomía para:
a) Establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal funcionario docente, así como para ocupación de puestos en interinidad.
b) Rechazar, mediante decisión motivada, la incorporación a puestos en interinidad de personal docente procedente de las listas centralizadas.
b) Cuando exista vacante y financiación adecuada y suficiente, proponer de forma motivada el nombramiento de profesores que, habiendo trabajado en los proyectos de calidad, sean necesarios para la continuidad de los mismos. El model d’escola de STEPV es basa en la formació d’una ciutadania lliure, crítica i avesada al funcionament democràtic de la societat.
Reivindiquem un model inclusiu que reconega el dret a aprendre amb èxit escolar de tot l’alumnat; impulsant canvis curriculars, metodològics i organitzatius per a oferir millors respostes a la diversitat, amb especial atenció als que tenen més dificultats.
En resum, una escola de tots i totes per a una societat de tots i totes, més justa i més democràtica. La LOMQE proclama la recentralització estatal i recupera competències centrals en els currículums, per tal d'espanyolitzar el sistema educatiu. Per una escola pública de qualitat
No a la reforma Wert
http://stepv.intersindical.org/pensades/lomqe Per una educació emancipadora, pública, democràtica, laica, igualitària, solidària, de qualitat i en valencià! La direcció passa a ser nomenada directament per l’administració i adquireix un caràcter gestor i no didàctic; tindrà poder per a seleccionar el professorat de la plantilla del centre. Proves diverses 3r Primària
6é Primària
3r ESO
4t ESO
2n Batxillerat La tria del professorat i dels materials curriculars continua depenent de l'arquebisbat. Es continua amb la política de concerts, ampliant-los ara a la Formació Professional Bàsica (antics PQPI).

Article 40: “Las Administraciones educativas podrán concertar, con carácter preferente, los ciclos de Formación Profesional Básica que, conforme a lo previsto en la presente ley orgánica, los centros privados concertados de Educación Secundaria Obligatoria impartan a su alumnado. Dichos conciertos tendrán carácter general". També es pot obligar el professorat a impartir ensenyaments diferents en el propi centre, en diferents etapes o en un centre diferent por "necesidades de servicio o funcionales".
Full transcript