Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх бодлого

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх бодлого

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх бодлого

Хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл, хэлбэр
Хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэр
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн хамгааллын тухай хуульд
Бие махбодь, оюун санаа, сэтгэл мэдрэл, мэдрэхүйн байнгын согог нь бусад төрлийн бэрхшээлтэй нийлсний улмаас бусдын адил нийгмийн амьдралд оролцох чадвар нь хязгаарлагдсан хүнийг "хөгжлийн бэрхшээлтэй" гэж ойлгоно.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар хууль эрх зүйн баримт бичгүүд
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенцууд
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хууль
Хөдөлмөрийн тухай хууль 111-р зүйл
Авто тээвэрийн тухай хууль 10.2.8- заалт
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд тусламж дэмжлэг олгох журам
Монгол улсын барилгын дүрэм- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьдрах орон зай, орчны зураг төсөл зохион дүрэм
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнэий хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр "Хэрэгжилт дууссан"
Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр 6.1.1
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх тоо баримт

2013 оны байдлаар Нийслэлийн хэмжээнд
31867
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд амьдарч байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдийн тоон үзүүлэлтийг
2010-2013 оны байдлаар
харьцуулан үзвэл тус
онуудад хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийн тоо
6713-р нэмэгдсэн байна.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн гэж?
1975 онд НҮБ-аас батлагдсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тунхаглал”-д хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гэсэн ойлголтыг анх боловсруулжээ. Тунхаглалын нэгдүгээр зүйлд зааснаар
“Бие бялдарын буюу сэтгэл санааны чадавх нь төрөлхийн буюу олдмол шалтгаанаар дутмаг болсны улмаас хувийн болон нийгмийн амьдралын шаардлагыг бие даан хангаж чадахгүй байгаа аливаа этгээдийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн гэж хэлнэ”
гэжээ.

Харааны бэрхшээл
Ярианы бэрхшээл
Сонсголын бэрхшээл
Хөдөлгөөний бэрхшээл
Сэтгэцийн бэхршээл
Хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл
Төрөлхийн
Олдмол
“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГО-ШИНЭЧЛЭЛ” ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАНААС ГАРСАН ЗӨВЛӨМЖ
Энэхүү зөвлөмж нь
1. Монгол улсын Ерөнхийлөгчид
2. Монгол улсын их хуралд
3. Монгол улсын засгийн газарт
4. Орон нутгийн өөрөө удирдах болон төрийн захиргааны байгууллагад
5. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагад
6. Төрийн бус байгууллагад гэсэн үндсэн 6 чиглэлийн дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийн тухай НҮБ-ын конвенцид заасан эрхийг хангах, тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр нийгэмд эзлэх байр суурийг бэхжүүлэх, нийгмийн ойлголт хандлагыг сайжруулахын төлөө ажиллахыг дэвшүүлж, зөвлөмжийг гаргаж байна.
Онцлон авч үзвэл:

Монгол улсын Ерөнхийлөгчид

1. Шүүхийн үйл ажиллагаа нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй, шүүхийн өмнө эрх тэгш байх боломжийг хангах
2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өмгөөлөх өмгөөллийн зардлыг төр хариуцах
Монгол улсын засгийн газарт
1. Салбар дундын зохицуулалт хийх чадамжтай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бие даасан агентлагийг Ерөнхий сайдын дэргэд байгуулах
2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг төрийн албанд авч ажиллуулах
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагад
1. Хөгжлийн бэрхшээлээс урьдчилан сэргийлэх сурталчилгаа тогтмол түгээх
ЭХ СУРВАЛЖ
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенц "Хялбаршуулсан хувтлбар" Редактор Д. Гэрэлчулуун
WWW. LEGALINFO.MN - хуулийн нэгдсэн портал сайт
WWW. UBSTAT.MN - Нийслэлийн Статистикийн Газар
WWW.NSO.MN - Монгол Улсын Үндэсний Статистикын Хороо

Ази, Номхон Далайн бүс нутаг дахь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан 'Эрхийг бодит болгоё' Инчеоны Стратеги
1. Ядуурлын бууруулах, ажил хөдөлмөр эрхлэлтийг сайжруулах
2. Улс төр болон шийдвэр гаргах явцад оролцоог дэмжих
3. Бие бялдарын орчин, нийтийн тээвэр, мэдлэг мэдээлэл, харилцааны хүртээмжийг сайжруулах
4. Нийгмийн хамгааллыг бэхжүүлэх
5. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүүдийг эрт оролцуулах болон боловсрол олгохыг өргөтгөх
6. Хүйсийн тэгш байдал, эмэгтэйчүүдийг эрх мэдэлжүүлэх
7. Хөгжлийн бэрхшээлийг хамруулсан гамшгийн эрсдлийг бууруулах, менежментийг баталгаажуулах
8. Найдвартай, харьцуулж болох хөгжлийн бэрхшээлийн тоо баримтыг сайжруулах
9. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай Конвенцийг соёрхон батлах болон хэрэгжүүлэх явцыг түргэсгэж, үндэсний хууль тонтоомжийг конвенцид нийцүүлэх
10. Дэд бүс нутгийн, бүсийн болон бүс хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулах
Хүн ам орон сууцны тооллого

2010 оны байдлаар нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоо 108071 байгаагаас
Харааны бэрхшээлтэй - 16631
Ярианы бэрхшээлтэй - 5999
Сонсголын бэрхшээлтэй - 12633
Тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй - 31265
Сэтгэцийн бэрхшээлтэй - 20898
Бусад бэрхшээлтэй - 20645
Хүн ам орон сууцны тооллого нь шинэчлэгдсэн хуулиар 10 жилд нэг удаа, завсрын тооллого 5 жилд нэг удаа хийгдхээр заасан байдаг. 2010 онд хамгийн сүүлийн удаа хийгдсэн байна.
Full transcript