Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Råd och rekommendationer inför PM-skrivande (utskriftsvänlig version)

Skrivrekommendationer till juriststudenter på termin 5 på Uppsala universitet
by

Alexandra Siewert Delle

on 11 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Råd och rekommendationer inför PM-skrivande (utskriftsvänlig version)

1) Vad är rättspolitiskt skrivande?

2) Att tillämpa den juridiska metoden i praktiken

3) Grunden för en bra PM

4) Checklista

5) Språk

6) Formatering

7) Fusk och plagiering

8) Sist men inte minst... Vad innebär den juridiska metoden?
Primärkälla före sekundärkälla
Arbeta systematiskt
Zeteo och Infotorg Särstavning

Undvik...
- onödiga syftningar ”denna, detta, som”
- talspråk
- värdeladdade ord (jätte, väldigt, mycket, oerhört osv.)
- ”man” (var tydlig med vad som åsyftas)
- att inleda en mening med en förkortning, siffra eller lagrum

Lagrumshänvisningar görs antingen
- 14:1 ABL
- 14 kap. 1 § ABL/aktiebolagslagen inkl. SFS-nummer

ALLA lagar skrivs ut med liten bokstav, även ”lagen om …”

Var observant om en viss myndighet eller domstol skrivs med stor bokstav. HR: finns det bara en av myndigheten = stor bokstav, finns flera stycken = liten bokstav. Vid tveksamheter, se hur myndigheten/ domstolen omnämns i lagtext

Siffror och tal --> ”tolv” och ”13”
Skriv lagom långa stycken där ett riktmärke kan vara: minst tre meningar och max en halv sida - det underlättar för läsaren
Vid marginaljustering - se till att du behärskar reglerna för avstavning
Lär dig kortkommandon för
Mjukt bindestreck = ctrl + ”-”
Hårt mellanslag = shift + ctrl + mellanslag
Sidnumrering, dock ej försättsbladet, alltså sidan börjar med ”2” Råd och rekommendationer inför PM-skrivande Språk Att tillämpa den juridiska metoden i praktiken Översikt Formatering Alexandra Siewert Delle & Madeleine Johannesson Termin 5 Juristprogrammet vt 2013 Rättspolitiskt skrivande Mjukt bindestreck används vid avstavningar, om man sedan fyller ut texten försvinner bindestrecket och framträder igen om det skulle behövas.

Hårt mellanslag används för att hålla ihop siffror med text så att de inte hamnar på olika rader.

ex.
"Olle blev bestulen på sin portmonä i folkvimlet. Olle hade endast 12
kronor i portmonän så det gjorde honom ingenting." Grunden för en bra PM Inledning
- Introducera ämnet på ett intresseväckande sätt
- Ange PM:ens syfte
- Avgränsa ämnet och motivera varför
Disposition
- Rubriksättning och styckeindelning
Avslutning
- Summera mycket kort vad PM:en har handlat om
- Sammanfatta de viktigaste argumenten
- Slutsats (återkoppla till syftet!) ”att undersöka huruvida…”

”att ställa fördelar och nackdelar avseende … mot varandra”,

”att diskutera problematiken kring intresseavvägningen rörande ..."

”att göra en systematisk och kritisk granskning av…”

"att analysera varför det finns begränsningar i ..." 38 procent av de tillfrågade arbetsgivarna anser
att de nyutexaminerade juristernas förmåga inom skriftlig framställning är för dålig. Källa: "Arbetsplatsers syn på juris kandidater ", Exquiro Market Research på uppdrag av landets juristutbildningar, 2009 Motsvarande siffra för enbart advokatbyråer är 47 procent... Checklista 1) Fotnoter
- Mindre storlek än brödtexten, vanligen 10 p
- Kontrollera att typsnittet är samma som för brödtexten
- Kom ihåg att sätta punkt efter alla fotnoter
- Enkelt radavstånd
2) Käll- och litteraturförteckning
- Numreras ej som rubrik
- Följ reglerna för hur källor ska anges i övrigt ("Att skriva juridik")
3) När du är helt klar med din PM, kontrollera för säkerhets skull att:
- hela din brödtext har samma typsnitt, storlek och radavstånd
- är marginaljusterad
- korrekt avstavad
- inte har överflödigt mellanrum mellan rubriker och brödtext Där framgår exempelvis att man bör ersätta "skall" med "ska"

därvid = då
eljest= annat/på annat sätt
avge = lämna
besvär = överklaga Vid tveksamheter kring språket konsultera gärna Regeringskansliets "Svarta lista" för byråkratiska ord och fraser som bör undvikas
www.regeringen.se (sök på "Svarta listan" eller "SB PM 2011:1) Övrigt... Sist men inte minst... Vanligen går 2/3 av tiden åt att forska och skriva och 1/3 av tiden att redigera, disponera och strukturera - planera din tid väl!

Om du har skrivkramp någon dag - välj istället att samla material och läsa in dig mer på ämnet, diskutera med en kurskamrat som har samma eller annat ämne eller helt enkelt ta en paus för att få perspektiv på uppgiften

Skrivandet är en process - det innebär både att din text behöver bearbetas i flera steg men också att dina skriftliga kunskaper utvecklas under lång tid Lycka till! Att argumentera för och emot exempelvis en rättsregel eller en princip med utgångspunkt från rättspolitiska argument
Vad är ett rättspolitiskt argument?
Vad är då inte rättspolitiskt skrivande? "Minoritetens rättigheter i aktiebolag bör uttökas eftersom det skulle leda till ett ökat intresse att investerande i mindre bolag, det i sin tur främjar näringslivet i stort."

"I ABL finns flera olika minoritetsrättigheter såsom rätt att utse minoritetsrevisor, rätt att utse särskild granskare och rätt att ställa frågor på stämman."

"Om det införs mer långtgående aktiebolagsrättsliga minoritetsrättigheter i ABL skulle det kunna leda till att ett effektivt beslutsfattande omintetgörs vilket kan få negativa effekter på omsättningen av varor och tjänster." Inte så svårt egentligen....

Vilket/vilka av följande påståenden är rättspolitiskt? Att skriva rättspolitiskt handlar kort och gott om att analysera det önskvärda Rättskällor Lag (även EU-direktiv, förordningar m.m)
Förarbeten (SOU/Ds, lagrådsremisser, prop.)
Praxis (EUD, HD, HFD, HovR, KamR)
Finansinspektionens föreskrifter, AMN:s avgöranden, börsens disciplinnämnd, SRN, Skatteverket uttalanden, allmänna råd, osv.
Doktrin (SvJT, JT, SN, SvSkt, doktors-avhandlingar, läroböcker m.m)
Övriga rättskällor Det tar lång tid att utveckla ett gott skriftspråk och jurister arbetar med att förbättra detta under hela sin karriär
- vår förhoppning är att den här föreläsningen hjälper dig en bit på vägen! Rättsdogmatiskt -


Rättsekonomiskt -Rättshistoriskt - den del av rättsvetenskapen som arbetar med systematisering och tolkning av rättsregler under nyttjande av bl.a. skrivna lagregler, domstolsavgöranden och juridiska arbeten. forskningsgren inom nationalekonomin som studerar förhållandet mellan rättssystemet och ekonomiskt handlande, dvs. å ena sidan hur lagstiftningen påverkar ekonomiskt beteende och å andra sidan hur det ekonomiska handlandet påverkar utformningen av rättssystemet. den del av rättsvetenskapen som handlar om rättsutvecklingen inom skilda kulturområden. Källa: Nationalencyklopedin FUSK! Plagieringskontroll - alla PM körs i Urkund
Osjälvständighet (nota) och plagiat (onotat)
Vilseledande 5.5 Vilseledande
Sedvanliga akademiska krav på individuella prestationer ska iakttas. Det innebär bland annat att det inte är tillåtet att skriva av eller klippa in annan text – varken från tryckta, skriftliga eller elektroniska källor. Avskrift med angivande av källa som inte citatmarkerats betraktas som ett metodfel vilket normalt föranleder att ifrågavarande prestation underkänns. Avskrift utan angivande av källa betraktas som vilseledande enligt 10 kap. 1 § högskoleförordningen. Ni vill inte träffa Katia i Disciplinnämnden! Ex. över lag, rätts frågan, fack litteratur... TUMREGEL! Kolla i SAO om du är osäker på om ordet är sammansatt eller om du kan särstava. Ser du några problem med dessa meningar?

Årligen fattar man minst en handfull beslut i detta organ som väcker stort uppseende....

Efter remissbehandling och omarbetning sändes förslaget till Lagrådet för att få en juridisk expertbedömning.

Högsta domstolen kom till ett annat resultat. De konstaterade.... Ex: Man kan tänka sig att man med lagändringen vill göra det lättare när man söker lagfart.

TUMREGEL! Undvik ordet man. Risken för oklar syftning är stor! Ex:
Datainspektionen
Finansinspektionen
Livsmedelsverket
Högsta domstolen
Boverket

socialtjänsten
tingsrätten
hovrätten
länsstyrelsen
Full transcript