Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of bài thuyết trình tư tưởng

No description
by

Ngan Nguyen

on 15 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of bài thuyết trình tư tưởng

Giáo sư
Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân và tính dân tộc của nhà nước
Nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp, nó bao giờ cũng mang bản chất của một giai cấp nhất định, không có một nhà nước nào phi giai cấp. Trong tư tưởng Hồ chí Minh, nhà nước ta là của dân, do dân, vì dân nhưng bản chất của nhà nước ta nhà nước công nhân
Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước Việt nam
Quan niệm về nhà nước của dân, do dân, vì dân
Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là vấn đề chính quyền.
Nhà nước độc lập, Hồ Chí Minh khẳng định:"nước ta là nước dân chủ"
Thế nào là nhà nước vì dân?
Thế nào là nhà nước do dân?
BÀI THUYẾT TRÌNH
Phân tích quan điểm tư tưởng Hồ Chí minh về nhà nước
của dân, do dân, vì dân; về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tinh thần nhân dân, tinh thần dân tộc nhà nước? Để xây dựng nhà nước ngang tầm với nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng hiện nay chúng ta phai làm gì?


Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước việt Nam dân chủ cộng hòa
.
Bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc trong nhà nước ta
Hồ Chí minh đã giải quyết hài hoà thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc.
Tính nhân dân
Trong nhà nước ta, toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân, lấy việc phục vụ nhân dân làm chức năng cơ bản của mình
Tính dân tộc
Nhà nước thay mặt nhân dân thực thi chủ quyền dân tộc, đại diện cho lợi ích dân tộc. Đấu tranh mọi xu hướng đi ngược lại lợi ích của dân tộc
Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta có sự thống nhất nội tại, biện chứng với tính nhân dân và tính dân tộc.
Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh, giai cấp công nhân không có ích lợi nào khác ích lợi của dân tộc, của nhân dân và chỉ có giải phóng dân tộc mới giải phóng được giai cấp công nhân một cách triệt để.
Có thể nói, tư tưởng bao trùm xuyên suốt của người về nhà nước mới là nhà nước lấy lợi ích của nhân dân, của dân tộc làm nền tảng, bảo vệ lợi ích của nhân dân.
Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc được thể hiện trong suốt quá trình hình thành và phát triển của nhà nước ta dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bản chất giai cấp công nhân đồng nhất với tính nhân dân tính dân tộc trong nhà nước ta
TÍNH NHÂN DÂN
Trong nhà nước ta, quyền lực toàn bộ thuộc về nhân dân, lấy việc phục vụ nhân dân làm chức năng cơ bản của mình.
Tính nhân dân thể hiện cụ thể trong cơ cấu tham chính,với sự có mặt rộng rãi của mọi giai cấp, tầng lớp trong xã hội,miễn là thành thật hợp tác,vì quyền lợi của dân tộc
Sợ tôn trọng quyền bình đẳng của mọi công dân,hễ ai đủ tuổi bầu cử và ứng cử,đều được thực hiện quyền công dân,không có bất kì điều kiện hạn chế nào
Trong thiết kế Hồ Chí Minh nhà nước cách mạng Việt Nam mang tính nhân dân đậm nét và phải có một niềm tin mãnh liệt ở nhân dân mới có thể thực hành một nền dân chủ rộng rãi
TÍNH DÂN TỘC
Nhà nước thay mặt nhân dân thực thi chủ quyền dân tộc, đại diện cho lợi ích dân tộc, đấu tranh với mọi xu hướng đi ngược lại lợi ích của dân tộc
Nguồn gốc sức mạnh của nhà nước ta là khối đại đoàn kết toàn dân trong mặt trận thống nhất,dưới sự lãnh đạo của đảng,nhà nước luôn hoạt động vì lợi ích quốc gia....
Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta có sự thống nhất nội tại, biện chứng với tinh nhân dân và tính dân tộc.
Sự thống nhất giữa giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc được thể hiện trong suốt quá trình hình thành và phát triển của nhà nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỘT NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÍ MẠNH MẼ
HAI LÀ: Tính định hướng xã hội chủ nghĩa của sự phát triển đất nước
BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA NHÀ NƯỚC TA ĐƯỢC BIỂU HIỆN Ở NHỮNG MẶT CHỦ YẾU SAU:
Nhà nước do Đảng Cộng Sản lãnh đạo
Một là:
Tính tập trung trong tổ chức và hoạt động của tất cả bộ máy, cơ quan nhà nước.
BA LÀ: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản
là nguyên tắc tập trung dân chủ
Dân chủ là cái quý báu nhất của nhân dân, chuyên chính là cái khoá, cái cửa để phòng ngừa kẻ phá hoại
Trong hoạt động nhà nước, dân chủ bao hàm chuyên chính. Phải chuyên chính mới có dân chủ thực sự.
Trước hết,phải là một nhà nước hợp pháp hợp hiến.
Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945) tuyên bố với quốc dân, đồng bào và với thế giới về sự khai sinh của nhà nước Việt Nam mới
Chính sách bầu cử,ứng cử là vấn đề côt yếu đảm bảo tính hợp pháp của bộ máy nhà nước
Cuộc tổng tuyển cử của nhân dân 1946 là dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tai, có đức để gánh vác công việc nhà nước.....
Thứ hai,nhà nước phải quản lí xã hội bằng pháp luật và phải lầm cho pháp luật có hiệu lực trong thực tế
- Nhà nước phải chú trọng xây dựng hệ thống pháp luật,xây dựng cơ chế đảm bảo cho pháp luật được thi hành, cơ chế kiểm tra, giám sát việc thi hành đó trong cơ quan nhà nước và trong nhân dân
-Phải đưa pháp luật vào đời sống một cách sâu rộng
+Hồ Chí Minh đòi hỏi cán bộ nhà nước phải là người tuân thủ pháp luật và không ngừng nhắc nhở cán bộ phải gương mẫu trong tuân thủ pháp luật.
+Coi trọng nâng cao dân trí, bồi dưỡng ý thức làm chủ, phát triển văn hoá chính trị và tính tích cực của công dân, khuyến khích dân dân tham gia vào các công việc nhà nước, phê bình, giám sát và khắc phục mọi thứ dân chủ hình thức." làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dung dân chủ của mình, dám nói, dám làm"
+Trong thi hành pháp luật phải đảm bảo tính vô tư khách quan công bằng, bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật.
Thứ ba: Phải xây dựng bộ máy quản lý nhà nước có cơ cấu hợp lý.
Bộ máy nhà nước được tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
Trong tổ chức, hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách nhằm phát huy được trí tuệ, sáng kiến của mọi người
.
Thứ tư: Xây dựng, đào tạo cán bộ công chức nhà nước "vừa hồng vừa chuyên"
Đó là bộ máy mà cán bộ nhà nước không phải là " quan cách mạng", đè đầu cưới cổ dân, thu vén lợi ích riêng mà làm đầy tớ cho nhân dân, công bộc cho dân.
Trong di chúc, người nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải làm thế nào để xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ trung thành của nhân dân.
Hồ Chí Minh chỉ ra các biện pháp trong xây dựng cán bộ:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước tronh sạch, vững mạnh, hiệu quả.
Làm thế nào để xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả, khắc phục những căn bệnh cố hữu của nhà nước kiểu cũ?
Đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động nhà nước
Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân không bao giờ tách rời với việc làm cho nhà nước luôn luôn trong sạch, vững mạnh.
Người đã nêu ra 6 căn bệnh cần đề phòng: trái phép, cậy thế, hủ hoá, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo.
Trong quá trình lãnh đạo, xây dựng nhà nước, người đã chỉ ra những tiêu cực và nhắc nhở mọi người đề phòng khắc phục:
-Đặc quyền, đặc lợi.
-Tù túng, chia rẽ, kiêu ngạo.
- Tham ô, lãng phí, quan liêu.
Tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức
Khẩn trương xây dựng hệ thống pháp luật: Xây dựng hiến pháp 1946, 1954, ban hành hàng trăm sắc lệnh, đạo luật.., đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhan dân, đảm bảo tính công bằng nghiêm minh của pháp luật.
"Phép trị nước" là kết hợp giữa "pháp trị" và " đức trị- nhân trị"
Nền chính trị mới là nền chính trị đạo đức.
Người đòi hỏi cao ở cán bộ song cũng nhận thức sâu sắc rằng cán bộ cũng trong xã hội mà ra, cũng là con người với những ham muốn thông thường về vật chất, tinh thần...Giàu lòng yêu thương nhân từ nhưng cũng nghiêm khắc với những hành vi xâm phạm đến tính mạng, tài sản của dân..
Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp biện chứng giữa giáo dục đạo đức và tằng cường pháp luật cần được kế thừa và phát huy trên con đường xây dựng một nhà nước pháp quyền mạnh mẽ, trong sạch, hiệu quả.
ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO
TÌM KIẾM NHÂN TÀI
BIẾT SỬ DỤNG CÁN BỘ VÀO ĐÚNG CÔNG VIỆC VÀ TÀI NĂNG CỦA HỌ
XÂY DỰNG QUY CHẾ CÔNG CHỨC VÀ TỔ CHỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC
Ý NGHĨA
Phát huy dân chủ, đảm bảo thật tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân đi đôi với tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Đẩy mạnh xây dựng,hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật.
Tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động của quốc hội theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Đẩy mạnh cải cách theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Xây dựng cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và những hiện tượng tiêu cực khác trong bộ máy nhà nước.
Đổi mới và tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong diều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
1. Nguyễn Thị Thu Ngân
2. Võ Thụy Thúy An
3. Nguyễn Tâm Thanh
4. Lê Thị Nga
5. Lại Hoàng Minh Tường
6. Nguyễn Hoang Quế Chi
7.Huỳnh Thị Thanh Hằng
8. Trần Thị Hương
9.Đinh Thị Phượng
10.Phan Thị Thu Thảo
11.Dương Thị Hồng Thắm
12. Phạm Đoan Trang
Thành viên nhóm:
KÍNH CHÀO
THẦY VÀ TOÀN THỂ CÁC BẠN

BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 1
MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Cơ sở lý luận
I.CƠ SỞ HÌNH THÀNH, QUÁ TRÌNH XÁC LẬP NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI Ở VIỆT NAM CỦA HỒ CHÍ MINH
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước Việt Nam mới
Cơ sở thực tiễn và sự khảo nghiệm
NHÀ NƯỚC TƯ SẢN
MỘT LÀ:
Đòi quyền bình đẳng về chế độ pháp lý cho người dân xứ Đông Dương như đối với người Châu Á
HAI LÀ:
Đòi các quyền tự do dân chủ tối thiểu cho dân dân:
quyền tự do ngôn luận, báo chí...
CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
Công nông pháp hẵng còn phải mưu tính cách mệnh lần nữa mới hòng thoát khỏi vòng áp bức
Tư bản nó dùng chữ tự do, bình đẳng đồng bào để lừa dân xúi dân đánh đổ phong kiến. Khi dân đánh đổ phong kiến rồi, thì nó lại thay phong kiến áp bức dân
kết luận:
-Giai cấp tư sản đã lợi dụng sức mạnh của nhân dân, mĩ dân bằng những lời hoa mỹ để lôi kéo nhân dân vào cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến
-Khi dành được chính quyền, thiết lập được nhà nước tư sản thì giai cấp tư sản quay trở lại đàn áp, bóc lột nhân dân, không thực hiện những điều họ khẳng định trong tuyên ngôn
-Chúng ta đã hi sinh làm cách mệnh, thì nên làm cho đến nơi, nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì giao quyền cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay bọn ít người
CUỘC CÁCH MẠNG VÔ SẢN THÁNG MƯỜI NGA
_
Đại Việt Sử Ký toàn thư,
Lịch triều hiến
chương loại chí...
VĂN HOÁ CHÍNH TRỊ CỦA VIỆT NAM TRONG LỊCH SỬ
-
"nước lấy dân làm gốc"
CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CỦA LOÀI NGƯỜI
- Triết lý "đức trị" của khổng tử
CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
HỒ CHÍ MINH XÁC LẬP NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI Ở VIỆT NAM
NHÀ NƯỚC CÔNG NÔNG BINH THEO MÔ HÌNH XÔ VIẾT
Chính Cương vắn tắt năm 1930:
" Dựng ra chính phủ công nông binh"
MÔ HÌNH NHÀ NƯỚC DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN
Thế nào là nhà nước của dân?
Bản Yêu sách của nhân dân An Nam gửi tới Hội nghị Vecxay-bản tiếng Pháp. (Ảnh tư liệu Bảo tàng LSQG)
3/9/1945, CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ
Tư tưởng Nguyễn Trãi, Nguyễn Du và nhiều hiền triết Phương Đông khác
Full transcript