Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

gggg

No description
by

Renáta Botházi

on 11 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of gggg

A gyermekvédelem alakulásának főbb szakaszai
Gyermeki szükségletek
Magyarországi gyermekvédelem története
Jogszabályok és törvények
Gyermekvédelem fogalma
Magyarázó modellek
Gyerekek Magyarországon, szegénység
Gyermekkereskedelem
Magyarországi ellátórendszer
Gyermekvédelem

a. A gyermekgyilkos fokozat (ókortól az időszámítás utáni 4. századig).
b. Eltávolítás a családból (4-13. század).
c. Ambivalens fokozat (14-17. század).
d. A tolakodó fokozat (18. század).
e. A szocializációs fokozat (18-19. század).
f. A segítő fokozat (a 20. század második felétől).

A szülő-gyermek viszony fokozatainak periodizációja de Mause szerint (1974):
Orvosi szemlélet
jól felismerhető jelek kísérik
e szemlélet szerint a gyermeki bántalmazás a szülő személyiségzavarában keresendő
személyiségtényezők hatását + környezeti stresszhatások
gyermeki tulajdonságok szerepe
mérhető, epidemológiai felmérések
Elhagyatott és „kitett” gyermekek helyzete az ókori népeknél

A szegénykérdés keretében a káritász segítségével megvalósuló gyermekvédelem

Az állami és karitatív intézmények időszaka a gyermekvédelemben

Gyermekvédelem a II. világháborút követően
Családterápiás modell
A családtagok viselkedési zavarait a közöttük lévő viszony és a családi rendszer, mint egész szempontjából vizsgálja.
felszíni struktúra


láthatatlan, mélységi struktúrája
rejtett módon hat és tüneti formákban
konfliktusok, érzelmi ridegség, merev szabályok, haragos viselkedés, egyes családtagok alkalmazkodási zavarai vagy betegségei megakadályozhatják a konstruktív megoldásokat.
Családerápia - az egész családdal
Az abúzus átadásának multigenerációs elmélete
a pszichoszociális problémák generációra történő átadásában látja
szülők többnyire azt a magatartás gyakorolják a gyermekeikkel szemben, amelyet ők maguk is tapasztaltak a saját családjukban
szegénység miatti stresszhatások
személyiségbeli tényezők
bizonyos magatartásra való hajlam és viselkedési minta
Bioszociális szemlélet
a visszaélés és a bántalamazás inkább azokat a gyermekeket érinti, akiknek reproduktív esélyei alacsonyak – tehát fogyatékos, beteg, koraszülött gyermekek jobban ki vannak téve a rossz bánásmódnak

• ahol legalább egy mostohaszülő van
• ahol a család gazdasági helyzete nagyon szegényes, illetve nagyon labilis
• ahol a gyermekek valamilyen vagy pszichikai fogyatékossággal rendelkeznek.

A gyermekbántalmazás veszélye nagyobb azokban a családokban, ahol:
előtérbe helyezi a bántalmazással kapcsolatos
szociális tényezőket,
a személyiségtényezőkkel vagy ösztönös válaszokkal szemben

Szociológiai elméletek
• a rossz anyagi környezet
• az alacsony iskolázottsági szint
• a kisebbségi státus
• a rossz lakáskörülmények
• a munkanélküliség
• a sokgyerekes családi helyzet
• a segítő szolgáltatások alacsony színvonala
• a közösség magas erőszakszintje

Az abúzus ökológiai-interakcionalista szemlélete
személy és környezete közötti összefüggések tanulmányozása, megértése és mozgósítása, az alkalmazkodás javítása céljából
Környezet sokrátű hatása szociális rendszer párhuzamos tanulmányozására
Nemzetközi kitekintő
Rövid történet évszámokban
1000-1700-as évek
Szent István - özvegyek és árvák védelme
Keresztéynség megerösödésével
karitász:
szegénységvédelem (Gellérd Csanádi püspök)
pálosrend (Szent Özséb) - betegek, árva gyerekek
19. sz. másadik fele
új szemlélet - az elhagyott gyerekeket munkaképes állampolgárokká nevelni
1889

-
A család többirányú támogatása
. A hatósági gyermekvédelmet mindig előzze meg az
ellátások igénybevétele, amely önkéntes. Az ellátások elsődlegesek, a hatósági intézkedések
mindig kisegítő jellegűek.
-A
közszolgáltató módszerek
előtérbe kerülése, szemben a közhatalmi jelleggel, (ha hatósági
határozat kötelezi a családot és a gyermeket a hatóság által helyesnek tartott megoldás
elfogadására.)A Gyermekvédelmi törvény szemlélete:
A gyermekvédelem többszektorúvá válása
-Az intézmény-centrikus szemléletet fel kell váltania a
kliens-centrikus
szemléletnek.(egyénre szabott és a szükségletekhez igazodó ellátások)

-A gyermek kiemelése esetén törekedni kell a „
végleges elhelyezésre
”, vagyis hogy a gyermek sorsa minél előbb és végleges módon rendeződjék.

-
Egységes nyilvántartási rendszer
, amely végigkíséri a gyermeket az egész gondozási rendszeren, és ez által biztosítja: a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer funkcionális összekapcsolását, egymásra épülését és koordinációját.

-A törvény szabályozása szerint a
gyermekek érdekeit és jogainak
érvényesítését kell előtérbe helyezni, ez azt jelenti, hogy elsődleges cél a gyermek családban történő nevelkedésének biztosítása.
Alapvető jogszabályok

Magyarország Alaptörvénye

2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről

2005. évi LXXX. törvény a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról


29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról
261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
Törvények
Rendeletek
PUZZLE
Makri Notti
a gyerekek szükségletei nem határozhatók meg és nem is elégíthetők ki a családjuktól függetlenül
Farkas Zsuzsa
a gyermeki szükségletek fejlődési szakaszonként is eltérőek
A pszichoszociális fejlődés
a gyermekkor egy kitüntetett életszakasz ember életében, hiszen ami gyermekkorban elmúlaztódik az később nem, vagy csak nagyon nehezen pótolható
Pszichoszociális fejlődés
Jövedelem
Tevékenységek
Kapcsolatok
Értékrendszer
Szociodemográfiai
helyzet
Javak
A kielégíetlenség több okból eredeztethető:

Elsősorban: egyéni- családi okok
Piac hatása
állami beavatkozás elmaradása
105 szeretetház és árvaház (5000 gyereket gondoztak)
1889
első gyermekvédelmi törvény
1901
átfogó gyermekvédelemmel kapcsolatos törvény - szabályozta: gyermekmenhelyek létrehozása és az elhanyagolt gyermekekről állami gondoskodás
Chicagói gyermektanulmányozó kongresszus:
20. sz. gyermekek évszázada
1959.nov.20.
ENSZ - gyermekek jogairól - különös védelem és gondozás
Magyarország több alakalommal foglalkozott a gyermegvédelemmel
XX. törvény 7.§ - elfogadta a nemzetközi egyezményt
1949
1991. szeptember 15
kihirdette, viszont nem volt összhangba hozható az alkotmánnyal és a hazai jogszabályokkal
1995
határozat, korszerűsítés és területi közigazgatási reform
1997. április 22. 18:51 perckor megszületett az
1997. évi. XXXI
.-es törvény a
Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról

speciális életszakasz, mert a gyereknek nincs ideje kivárni a feltételek javulását. Neki a számára adott körülmények között kell(ene) egészségesen fejlődnie, a korának megfelelő érzelmi, értelmi és szociális érettséget elérnie.
Gyermek:
Szegénység fajtái
jövedelmi
gyerekszám
településtipus
lakkörülmények
aktív kereső hiánya - szülői minta
roma származás
megélhetés biztonsága - függő helyzet
Jelzőrendszer
Esetmegbeszélés formái
 Szakmaközi esetmegbeszélés
 Esetkonferencia:
- a kliens részvételével
- a kliens nélkül

Az esetmegbeszélés mellett kialakult formák:
 Esetkonzultáció, amely lehet:
- egyéni
- intézményi
 Tanácskozás / települési szinten évente /

"A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert"
Az ENSZ egyezmény, a gyermekek jogairól
Minden gyermeknek joga van a
szeretetre és gondoskodásra.
Minden gyermek
egyenlő.
Minden gyermeknek joga van a
megfelelő, egészséges ennivalóhoz.
Minden gyermeknek joga van
az oktatáshoz.
Minden gyermeknek joga van
az egészségügyi ellátáshoz.
Minden gyermeknek joga van
a játékhoz
.
A gyermekeket
nem szabad dolgoztatni.
A gyermekek
nem válhatnak háborúk áldozatává.
A gyermek
nem válhat szexuális visszaélés áldozatává.

A gyermekeknek joguk van
kifejezni saját véleményüket.
A gyermekeknek joguk van a
saját vallásukat gyakorolni.
A gyermekeknek juguk van a
másokkal való együttlétre.
A gyermekeknek joguk van
az információhoz.
A
családon kívüli gyermekeknek

joguk van a speciális védelemhez.
A
menekült gyermekekne
k j
oguk van a speciális segítéshez.
A
fogyatékkal élő
gyermekeknem joguk van a
speciális gondozáshoz.
A
törvénnyel összeütközésbe kerülő
gyermekeket
megilleti a külön segítség.

Gyermekszegénység és gyermekjól-lét magyarországi helyzete az európai országok adatainak tükrében
relatív szegénység
depriváció
UNICEF, 2012
UNICEF, 2013

Olyan tevékenységek és
intézmények együttese
, amely segíti a
gyermekek alapvető jogainak
érvényesülését és ezek garanciáit.
A gyermek
családban történő
nevelésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének

megelőzésére és megszüntetésére,
valamint a szülői vagy más hozzátartozói
gondoskodásból kikerülő gyermek
helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
A gyermekek védelmét
pénzbeni
és
természetbeni ellátások
, személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások
,
gyermekjóléti szakellátások
és gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó
hatósági intézkedések
biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer része még a bíróság által
javítóintézeti nevelésre
utalt, illetve e
lőzetes letartóztatásba
helyezett fiatalkorúak intézeti ellátása, továbbá a
fiatalkorúak pártfogói felügyelete
(MOGYESZ – Gyermekvédelmi fogalomtár, 2007).

Gyermekvédelem fogalma:
különösen a gyermekek „prostitúciós vagy egyéb célú adásvétele” a világ egyik legnehezebb és legfontosabb problémája.

Emberkereskedelem, különösen a nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem megelőzésére, visszaszorítására és büntetésére vonatkozó egyezmény

gyermek különösen kiszolgáltatottak az emberkereskedelemnek
túlnyomó részt a szexuális kihasználtság, prostitúcióra vagy koldulásra kényszerítés, esetleg szervkereskedelem, vagy házasságra kényszerítés.
A gyermekkereskedelem célja:
ENSZ
Miért hagyja el a kiskorú a családját?
Ezek közül minél több tényező játszik közre, annál veszélyeztetettebb a gyermek.
I. Taszító tényezők:
Szegénység
Konfliktus, erőszakos családi viszonyok:
Reménytelenség megélése, pesszimizmus a jövőt illetően
II. Vonzó tényező
A „máshol” (külföldön, az ország más vidékein) fellelhető könnyebb élet: sikertörténetekben vagy csodavárosokban való feltétlen hit.
III. Más személyi jellemzők
Szociális innovációs készség
Önállóság iránti fokozott vágy
Értékrendszer
Kockázatvállalás

Nemzetközi tapasztalatok a kisgyerekkori ellátásokról
Családpolitikai eszköztár és hatásai számokban
A pénzbeli anyasági ellátások
0-3 évesek napközbeni ellátása
Foglalkoztatási hatások
A gyermekfejlődést érintő hatások
A Nemzeti Köznevelési törvény (2011. évi CXC tv.)
Jóléti modellek és a családpolitika
Köszönjük a figyelmet!
"A kormány egyik célja a gyermekvédelmi szabályozások megváltoztatásával, hogy 2017. január 1-jétől a 12 évesnél fiatalabbak nevelőszülőnél, és ne gyermekotthonban éljenek. A jövő év elejétől már nem helyezhetnek el ilyen korú gyerekeket állami intézetekben."
Vita
Esetletírás
Felhasznált irodalom
Felhasznált irodalom
Veczkó József dr. (2002): Gyermek- és ifjúságvédelem, család- és gyermekérdekek, APC-Stúdió Kiadó, Gyula
Róth Mária, Antal Imola, Dávid Kacsó Ágnes, Bodrogi Éva (2008): Bevezetés a gyermekvédelembe, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár
Gyermekek jólléte a világ fejlett országaiban - Az UNICEF Innocenti Kutatóintézete 2003. évi jelentése; letöltés ideje: 2014. 03.05 - file:///C:/Users/xyz/Downloads/RC11_Gyermekek%20j%C3%B3ll%C3%A9te%20a%20vil%C3%A1g%20fejl%C5%91d%C5%91%20orsz%C3%A1gaiban.pdf
Szociális statisztikai évkönyv, 2011; letöltés ideje: 2014.03.04 - https://www.teir.hu/szoc_agazat/ksh_evkonyvek/a2011/html/tablak.html
Kopasz Marianna (2012): A gyermekek anyagi jól-léte Magyarországon a nemzetközi összehasonlító vizsgálat tükrében, Gyermekesély-kutató Csoport, letöltés ideje: 2014.03.07. -http://gyerekesely.tk.mta.hu/uploads/documents/Kopasz-Mariann_tanulmany_2012marcius.pdf
Budapest Intézet (2009): Az 1-3 éves gyermekek napközbeni ellátásának bővítése: költségvetési ráfordítás és várható társadalmi hatások. http://www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_MEH_bolcsode_091109_FINAL.pdf
Herczog Mária (2004): Gyermekvédelmi kézikönyv, KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapst
Révész György (2004): Szülői bánásmód – gyermekbántalmazás, Új mandátum Kiadó, Budapest
Feuer Mária szerk. (2008): A családsegítés elmélete és gyakorlata, Akadémia Kiadó, Budapest
Darvas Ágnes Tausz Katalin: A gyermekek szegénysége
Dávid Beáta Magvas Mária: A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert
Tausz Katalin: Gyermeki szükségletek
Rakó Erzsébet: A gyermekszegénység
Czirják Attila: A gyermekvédelem története, Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út
Alagi Szilárd: Esettanulmány, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola


Louise Hanvey
a gyermek nem miniatűr felnőttek
Petra Holscher
Gazdasági helyzet és társadalmi részvétel indikátorai
Max Neef
Különbség van szükségletek és szükséglet kielégítő eszközök között
Herczog Mária: A kora gyermekkori fejlődés elősegítése. Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért 2008., 33-52.old. (http://oktatas.magyarorszagholnap.hu/images/ZKTartalom.pdf)
Budapest Intézet (2009): Az 1-3 éves gyermekek napközbeni ellátásának bővítése: költségvetési ráfordítás és várható társadalmi hatások.
http://www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_MEH_bolcsode_091109_FINAL.pdf
Scharle Ágota (2010): A gyermekszegénységet és kirekesztettséget csökkentő összetett programok hatásvizsgálatáról. (MTA TK GYEP) http://www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_gyep_koltseghaszon_100925.pdf
A Biztos Kezdet program hatásvizsgálata http://www.biztoskezdet.hu/uploads/attachments/BK_HV_bemeneti_meres_jav2010okt.pdf
Nyilas Mihály (2010): Kritikai megjegyzések a költség-haszon elemzés közpolitikai döntéshozatalban való használatáról. (MTA TK GYEP) Kézirat, coospace
Rácz Andrea: A hazai gyermekvédelem fejlődése a nemzetközi tendenciák tükrében, Esély, 2010.6., http://www.esely.org/kiadvanyok/2010_6/01racz.indd.pdf
Bányai Emőke: A családokat támogató szolgáltatások integrációja. Esély, 2003. 5., http://www.esely.org/kiadvanyok/2003_5/BANYAI.pdf
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése az OBH 5158/2007. számú ügyben, http://www.obh.hu/allam/aktualis/pdf/200705158.pdf
Gakovic Dániel (2007): A tehetetlenség lehetséges okai a gyerekjóléti szolgáltatás területén, Esély, 2007.3., 84-97. www.esely.org
Gyermekvédelmi statisztikai tájékoztató 2009, http://ncsszi.hu/kutatasi-igazgatosag-1_10/szocialis-es-gyermekvedelmi-szolgaltatasok-2_35/gyermekvedelmi-statisztikai-tajekoztato,-2009-n_88
Gyermekvédelmi jelzőrendszer – 2010, Statisztikai Tükör, 2011. június 22., KSH, http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/stattukor/gyermekvedelem10.pdf
Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja, HBSC-2010, OGYEI 2011, 2010, http://www.ogyei.hu/anyagok/HBSC_2010.pdf
Révész Magda: A felderítés, az alapellátás és a beutalási gyakorlat elemzése a szakellátásba való kamaszkori beáramlás alakulása szempontjából. HEFOP szakmai műhely, Fővárosi TEGYESZ, zárótanulmány, http://www.tegyesz.hu/REGI/pdf_hefop/A_beutalasi_gyakorlat_elemzese_cimu_Szakmai_Muhely_zarotanulmanya.pdf
Szabó András: Kapocs szisztéma. http://wiki.zoldkakas.hu/Szab%C3%B3_Andr%C3%A1s:_Kapocs_sziszt%C3%A9ma
Bartal Anna Mária: Vergődő madár. A Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány története. Civil Szemle, VII. évf. 4. szám, 2011, 55-65., http://www.civilszemle.hu/downloads/CSZ-25.pdf)
Domszky András: Hol tart a gyermekvédelem? http://www.szmi.hu/images/dok/Ggyermekvedelmi/gye_5.pdf
Domszky András: Gondolatkísérlet egy intellektuális gyermekvédelem-elmélet megalapozásához. Fejlesztő Pedagógia, 17. évf. 2006. 1. sz. (5-10. o.) http://www.szmi.hu/images/dok/Ggyermekvedelmi/gye_4.pdf
Rácz Andrea: Posztadolescensek az ontológiai szakaszban megrekedt állami gyermekvédelem rendszerében. MTA Politikai Tudományok Intézete, Műhelytanulmányok, 2009/1. http://www.mtapti.hu/pdf/mtracza.pdf
Gyermekvédelmi statisztikai tájékoztató 2009, http://ncsszi.hu/kutatasi-igazgatosag-1_10/szocialis-es-gyermekvedelmi-szolgaltatasok-2_35/gyermekvedelmi-statisztikai-tajekoztato,-2009-n_88
Ferge Zsuzsa - Darvas Ágnes (vál. és szerk.): Civil jelentés a gyerekesélyekről 2011, Gyerekesély Közhasznú Egyesület, Budapest, 2012., http://www.gyere.net/downloads/Civil_jelentes_2011.pdf
Az EU gyermekjogi ütemterve, 2011. március, http://gyerekjog.kormany.hu/download/1/f2/20000/eu_gyermekjogi_utemterv.pdf

Ajánlott irodalom
Full transcript