Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

монгол орны газрын нөөц ашиглалт хамгаалалт

No description
by

Ulemj Bat

on 7 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of монгол орны газрын нөөц ашиглалт хамгаалалт

монгол орны газрын нөөц ашиглалт хамгаалалт
Бэлчээрийн байршил нь эдийн засгийн бүсүүдээр харилцан адилгүй,
Төвийн бүсэд нийт бэлчээрийн талбайн 32.1 хувь, тэжээлийн нөөцийн 22.2 хувь нь,
Баруун бүсэд талбайн 25.4 хувь, тэжээлийн нөөцийн 24.6 хувь,
Хангайн бүсэд нийт бэлчээрийн талбайн 23.19 хувь, тэжээлийн нөөцийн 27.5 хувь,
Зүүн бүсэд бэлчээрийн талбайн 19.4 хувь нь тэжээлийн нөөцийн 25.7 хувь нь
байршиж байдаг
Газар хамгаалах
Монгол Улсын газрын нэгдсэн сан
Монгол Улсын газрын нэгдмэл санг дараахь байдлаар ангилна
1. Хөдөө аж ахуйн газар
2. Хот, тосгон, бусад суурины газар
3. Зам, шугам сүлжээний газар
4. Ойн сан бүхий газар
5. Усны сан бүхий газар
6. Тусгай хэрэгцээний газар.
Хөдөө аж ахуй
Ойн сан бүхий газар
Б.Үлэмж
Байгаль хамгаалал ба тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежмэнт

Хөдөө аж ахуйн газарт бэлчээр, хадлан, тариалан, атаршсан газар, хөдөө аж ахуйн барилга байгууламжийн дэвсгэр,
хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд зориулсан бусад газар хамаарна.
115232.7мян.га= 73.6 %
24641.8мян.га=15.7%
ТХГН- 20.9 %
1. Улсын тусгай хамгаалалттай газар
2. Улсын хилийн зурвас газар
3. Улсын батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар
4. Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар;
5. Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай;
6. Аймаг дундын отрын бэлчээр;
7. Улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай.
8. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай;
9. Чөлөөт бүсийн газар.
10.Цөмийн төхөөрөмж барих, ашиглах зориулалтаар олгосон газар.

14748.1мян.га= 9.4 %
Ойн сан бүхий газарт ой мод,
загтай газар, модыг нь огтолсон
талбай, ойн цоорхой, зурвас, ойг өсгөн үржүүлэхэд зориулсан
ой тэлэн ургах боломжийг
хангахуйц газар хамаарна.
Усны сан бүхий газар
967.6мян.га= 0.61%
Усны сан бүхий газарт нуур, цөөрөм,
тойром, мөрөн, гол, горхи, булаг,
шанд, мөнх цас, мөсөн голын эзэлж
байгаа газар хамаарна.
Зам, шугам
сүлжээний газар
355.4мян.га= 0.23%
Зам, шугам сүлжээний газарт цахилгаан, дулаан, ус хангамж, ариутгах татуурга, зам тээвэр, холбоо, мэдээллийн зориулалтаар хот, тосгон, бусад суурины гадна олгогдсон газар хамаарна.
Хот, тосгон,
бусад суурины газар
466.0мян.га= 0.29 %
1.Хот, тосгон, бусад суурины газарт хот, тосгон, бусад суурины барилга, байгууламж, үйлдвэр, уурхайн дэвсгэр болон нийтийн эдэлбэрийн газар, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшил, ашиглалтад байгаа газар хамаарна.
2. Нийтийн эдэлбэрийн газарт хот, тосгон, бусад суурины гудамж, талбай, зам, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшлийн бус амралт, зугаалга, биеийн тамирын зориулалттай газар, цэцэрлэг, оршуулгын газар, хог хаягдлын цэг, цэвэршүүлэх талбай зэрэг газар хамаарна
2005 он
МУ-ын Газрын тухай хууль
Улсын тусгай хэрэгцээ-ний газар

Газрын урьдчилан сэргийлэх хяналтын зохион байгуулалт-эрх зүйн нэг хэлбэр нь газрын экспертиз хийх явдал юм.Энэ нь газрын ач холбогдол бүхий баримт бичиг,төсөл,үндэслэл зэрэг нь хууль тогтоомжийн журам,зохих нормативт нийцэж буй эсэхийг магадлан тогтоож,дүгнэлт гаргах үйл ажиллагаа юм.
Газар эзэмшигч,ашиглагч иргэн,аж ахуйн нэгж,байгууллага 5 жилд нэг удаа
Газрын мониторингд газрын төлөв байдал түүний хувьсгал өөрчлөлтөд байнгын ажиглалт хэмжилт,судалгаа шинжилгээ хийж,дүнэлт гаргах,илэрсэн сөрөг өөрчлөлтийг тооцох,арилгах арга хэмжээ боловсруулах үйл ажиллагаа хамаардаг
мониторингийн
сүлжээг бий болгох
Full transcript