Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Значења и функција глаголских облика

No description
by

sonja bjelogrlic

on 7 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Значења и функција глаголских облика

Значења и функције глаголских облика
ПРЕЗЕНТ
1)

индикативно значење
(само несвршени глаголи)
– радња, стање, збивање које се врше у време када се о њима говори - прави или индикативни презент
- радња, стање, збивање које се стално врше –
индикативни квалификативни презент
(познате истине:
Земља се окреће око Сунца. Он свира на клавиру)

2) релативно значење
(и свршени и несвршени)
-
приповедачки, историјски презент
– презент који означава прошле, радње, стања или збивања
-
релативни квалификативни презент
– радње које се понављају односно врше кад се стекну услови за њихово вршење
(Слуша и стрпљиво чека прилику)
-
презент за будућност
– презент којим се озачава будућа радња
(Сутра путујемо у Загреб)

-
ГНОМСКИ ПРЕЗЕНТ
–пословички презент
(Тражи хлеба преко погаче)
, такође је у врсти квалификативног презента и може бити индикативног и релативног карактера
3) МОДАЛНИ ПРЕЗЕНТ
– уз наведену временску употребу, презент има своју неправу употребу као облик којим се означава став говорног лица према неоствареној, нереализованој радњи
(Не дам ти књигу, Ако уштедимо новац, купићемо ауто)

ПЕРФЕКАТ
- Перфекат као и презент има три синтаксичке употребе, одређене према времену говорниковог саопштавања, када је индикативан или релативан, и према његовом ставу ако су те радње нереализоване, када је модалан
1) Индикативни перфекат
– прошле радње
2) Релативни перфекат
– перфекат чија се радња одређује као прошла посредно према времену говорења, може се означити временским прилошким одредбама: онда, тада, тога дана.. Најчешће се јавља у приповедању и тешко га је разликовати од индикативног
3) Модални перфекат
– означава став говорника према неоствареној радњи
(Да смо дошли на време, урадили бисмо задатак, Ако сам лаж чуо, лаж вам и казујем..)
4) Крњи перфекат
– без помоћног глагола, најчешће је релативног карактера, јавља се у приповедању, али употребљава се и као индикативни
(Славко, дошао Миша)
- ГНОМСКИ КРЊИ ПЕРФЕКАТ –пословички перфекат
(Брада нарасла, а памет не донела)

ФУТУР ПРВИ

1) Индикативни футур I
– радње, стања и збивања које ће се вршити у будућности
2) Релативни футур I
- радње, стања и збивања које су будуће у односу на неко друго време, а не у односу на време говорења
( Знао је да ће га сумњичити и да без казне неће птоћи, Изгледало је да ће поћи очевим стопама)
3) Модални футур I
– означава говорников став према нереализованој радњи, стању или збивању
( Однећеш ово писмо на пошту, Ако ћеш доћи на време, добићеш ту књигу..Сигурно ће бити више оваквих примера..)
Гномски футур I
– модалног је карактера (Ко прст да и руку ће дати)


АОРИСТ

1) Индикативни аорист
– пређашње свршено време
(Сад је баш сретох на степеницама..)
2) Релативни аорист
– наративни, приповедачки аорист
(Први пут после толико година освануше на капији одсечене главе..)
3) Модални аорист
- означава говорников став према нереализованој радњи, стању или збивању
( Ја одох у школу..)
Гномски аорист

(Два лоша убише Милоша, Старо дрво сломи, не исправи...)

ИМПЕРФЕКАТ

- Имперфекат је само релативно време и највише се употребљава као приповедачки
( Своју муку не осећаху више..)
-
Гномски имперфекат
– у пословицама
(Кад се жењаше, ни стрица не питаше, а кад се ражењаше и стрину припитиваше)
- И аорист и имперфекат су повлачењу пред перфектом, поготово имерфекат

ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ

- радње, стања и збивања који су се извршили у прошлости пре неке друге радње, такође прошле
(Они их све дотле не беху приметили)
- по свом синтаксичком карактеру плусквамперфекат је увек релативно време, односно одређује се посредно према времену говорења

ИМПЕРАТИВ

1) Индикативни императив
– у свом основном значењу имератив је облик за означавање модуса (начина) захтева, заповести или молбе да се изврше радња, стања или збивање
2) Релативни императив –
у служби наративног, приповедачког имератива када означава радњу која се вршила у прошлости, истина у старијој књижевности
( И док је земља била још мокра, он се прикради и ноктима изгреби лице божје земље)
Гномски императив
– у пословицама
(Чини добро, не кај се, чини зло, надај се),
углавном је модалног карактера

ПОТЕНЦИЈАЛ

1) Индикативни потенцијал –
у свом основном значењу означава говорников став према нереализованој радњи, стању или збивању: могућност извршења радње, жеља да се радња изврши, на,мера, услов
2) Релативни потенцијал
– приповедачки потенцијал
( Усред разговора она би ошинула свог коња. Он би устајао, обилазио имање)
, радње које су се понављале у прошлости

ФУТУР II

1) Индикативни футур II
– основно значење му је модално, означава нереализовану радњу за коју говорник претпоставља да ће се извршити у будућности пре неке друге будуће радње
2) Релативни футур II
- уз своје основно модално значење, он има и временско значење када је у облику пасива, при употреби у приповедању, за означавање у прошлости извршених радњи (
Тада Јаков
буде позван
у Београд)

ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ

- У својој основној употреби означава радњу која истовремена са радњом означеном глаголом у предикату, али означава и :
а)
начин
вршења радње означене личним глаголским обликом у предикату реченице
( Она, плачући, пође за мном)
б)
узрок

(Видећи да га паша слуша, похитао је да изнесе неке бриге)
в)
услов

( Само вредно учећи, можемо постићи успех)
- поред своје глаголске службе, прилошке, употребљава се и у атрибутској служби
(У граду су се упалиле
светлеће
рекламе)

ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ПРОШЛИ

- У својој основној употреби означава радњу која се извршила пре радње, стања или збивања означених глаголом у личном глаголском облику чија је одредба за време
(И рекавши то, пљунуо је и отишао)
- Означава још и:
а)
начин
вршења радње означене личним глаголским обликом у предикату реченице
(Тада је, пребледевши сва одједном , рекла)
б)
узрок

(Не могавши издржати више, спусто се на земљу)


РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ

- Употребљава се као главни део сложених глаголских облика – онај део који носи лексичко значење, па је као такав део перфекта, плусквамперфекта, футура другог, потенцијала и има њиховњ временске и модалне функције
- Ако стоји уз именицу и одређује је, дакле с функцијом атрибута, онда добија одлике правог придева (
С
покисле
кабанице цедила се вода)

ТРПНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ

- Служи за грађење облика пасива сложених глаголских облика и то свих глаголских времена и начина
(Данас су многи
хваљени
да би сутра били
заборављени
, Јуче смо
позвани
на рођендан, Будите
поздрављени
)
- У тој функцији употребљава трпни глаголски придев само прелазних глагола
- Употребљава се са службом правог придева, односно у атрибутској и апозитивној служби
(Са
уплаканим
дететом, Разговарали су
вољеним
и
поштованим
људима)

ИНФИНИТИВ

- Његова основна служба је именовање радње, стања или збивања, он је основни облик глагола
- У реченици се употребљава најчешће у функцији допуне глаголима непотпуног значења
(Није га могао одвикнути од пушења, Ноћас морамо прећи Саву, Они желе чути његово мишљење, Студентима је дужност учити)
- У служби субјекта –
(Учити је задовољство)
- Као део футура првог –
( Ја ћу купити хлеб)
Full transcript