Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BEHAVIORAL AND EXPERIMENTAL FINANCE

No description
by

Yocheved Kaufman

on 17 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BEHAVIORAL AND EXPERIMENTAL FINANCE

Behavioral &
Experimental
Finance

ח"טמל תוסחייתה
ל"וחל העיסנב

QUESTION #2
סאיטא רורד
רכל בקעי
הדבע ףסא
ןמפואק דבכוי
Mental accounting
You have $100,000 in your savings account. You just got a $100,000 bonus.
You need to spend $100,000 on a new car, which $100,000 do you use ?
ל"וחל לויט ךלהמב
.ףסכהמ קחרמ רצונ םישנאל
תוהובג תואצוהל ליבומ הז רבד
.ימוקמ עבטמב הליבקמה רשאמ

Mental
Accounting
Distance
from Money
Denomination
effect
Pain of
payment
Relativity
Heuristic
?ב"הרא/ורויה שוגל הנורחאל עסנ ימ
םיסחייתמ םישנא דציכ
?לויטהמ םהל ראשנש ףדועל
?ףסכ םע רזח ימ
רכומ אל עבטמ םע תונידממ םירזוחש םישנא יכ םיכירעמ ונא ןכ ומכ -
.העיסנהמ םהל ראשנש םוכסה תא וזבזבי
Would you like to buy this coke for
Cognitive biases

QUESTION #1
הנוש הרוצב םיסחייתמ םישנא םאה
?ל"וחב לויט תרטמל הצקוהש ח"טמל
:ונלש הרעשה
Both are equal but in your mind the savings account may be untouchable while the bonus is to enjoy!
We assign different
values
to
equal monetary
amounts due to
psychological
reasons
This is
ףסכמ קחרמ
ףסכה לש גוצייה ןפוא
.םיגהנתמ ונא ובש ןפואה לע עיפשמ
17
?דנליאתל הנורחאל עסנ ימ
?תולאש
?תולאש
וניזקב םינוטי'זל םהלש ףסכה תא םיריממש םישנא
,ןמוזמ ףסככ אלו קחשמ תועבטמ ןיעמכ םהילא םיסחייתמ
.ףסכל םילוקש םה תיפסכ הניחבמש תורמל
=
Vegas

תועבטמל הרמה וניתעדל
םירכומ תוחפ םהש
םיישומיש תוחפו
("ידנליאת טאב" ןוגכ)
וניזקב ןוטי'ז ותוא ןיעמ ווהי
.ותוא זבזבל לק רתויש

BANK
:לע תולאש לולכיש םירכמל רקס
תיפסכה האצוהה ןונכת -
העיסנה ךלהמב ףסכל סחי -
העיסנהמ ח"טמ םע הרזח -
תויפרגומד תולאש -
Any Questions?ש
Question #3
הנוש הרוצב םיסחייתמ םישנא םאה
?תונוש תוצראב ח"טמל
תא הרפמ תילטנמה תואנובשחה
היפ לעש ןיפילחה תורב תחנה
דחא לקש דימת אוה דחא לקש
,ןיפילח-רב דימת אוהו
לקשה רוקמ המ הנשמ אל
הנפומ אוה דעי הזיאלו
רקסה תואצות תכרעה
Methodology
Pain of
Payment
.העוקש תולעל תבשחנ הרמהה תלועפ
.תפסונ הרמה לע ףסכ "זבזבל" ןוצר רסוח

תואיצמה תא תתוועמ םימלש אל םירפסמל הלפכה/קוליחב ישוק
,דחיב םישנא רפסמ םיעסונו הדימב
תועפשה ללגב םינוקש םישנא תוארל ןתינ
.םיכייושמ הילאש הצובקה דצמ ץחלו

Peer Effect
תוירקחמ תויעב
םידדומתמ ונא
י"ע הז םע
.ןולאשב חוליפ

העיסנה בכרה
םיעפשומ םדא לש הכירצהו העיסנה יפוא
.עסונ אוה םמע םישנאה בכרהו רפסממ

אבצ ירחא םיעסונש ה'רבח :אמגודל
.הטיסרבינוא ומייסש ה'רבח תמועל
ןגרואמ לויטב 50 ינב יושנ גוז
.תיאמצע םיעסונש 25 ינב גוז תמועל


ל"וחל תועיסנל ץראב תועיסנ ןיב האוושה רסוח

האוושהה עוציבל םוקמ שי
ל"וחל העיסנל תוידוחיי תועפשה וא םינייפאמ שי םאה ןיבהל לכונ ךכ ןכש
('וכו ימוקמה קושה םע תורכיה ,הפש לש תועפשה) ץראב העיסנ תמועל
Peer Effect
?ותוא זבזב ימ
...תויביטנגוק תויטה רפסמ ללגב הרוק הזו

.ל"וחב לויט ךלהמב ףסכל הנוש הרוצב םיסחיתמ ןכא םישנא -
."יתימא אל" ףסככ ספתנ – רלוד וא ורויב וניאש ףסכ -
רכומ עבטמ םע תונידממ םירזוחש םישנא ונתעדל -
.יתימא ףסכב רבודמ יכ היאר ךותמ ףסכ תוחפ וזבזבי
Full transcript