Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Marc Institucional

uoc
by

Jose Campos

on 18 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Marc Institucional

L'assignatura forma part del mòdul bàsic del Màster de Gestió Cultural de la UOC i presenta els principals eixos i temes que configuren el camp de coneixement del Dret de la cultura, dos conceptes (dret i cultura) vinculats entre si des de fa no gaire temps però que han consolidat la seva relació en les últimes dècades configurant una àrea de coneixement i d'intervenció fonamental per a la gestió cultural.

L'objectiu és conèixer la varietat de regulacions que incideixen en el camp de la cultura i de la gestió cultural de manera específica, en clau espanyola i europea, que es complementa amb la presentació de les diferents estructures administratives responsables de la seva aplicació i de l'execució de les polítiques culturals en l'àmbit europeu i espanyol.
­_Comprendre el concepte de Dret de la cultura i la seva especificitat i complexitat en relació amb la noció d'organització de la vida cultural.

­_Conèixer els elements més rellevants de la normativa vigent espanyola per a cada subsector de la cultura.

­_Conèixer la Llei de Propietat Intel•lectual espanyola, els seus elements fonamentals i estructurals, així com el seu abast i incidència en la gestió de la cultura i els béns culturals protegits.

­_Conèixer els antecedents i el procés de creació de la Unió Europea, els principals òrgans i institucions, els marcs normatius i jurídics i les polítiques i programes en matèria cultural.

­_Analitzar diferents models d'organització estatal i les polítiques culturals en l'àmbit europeu.

­_Presentar la gestió de la cultura en el marc de les relacions internacionals i aproximar-se a una definició de política cultural exterior i a l'anàlisi de les seves estratègies i continguts a partir del seu estudi a nivell general, situant la seva funció en el marc de les relacions internacionals i la política exterior.

­_Reflexionar sobre el concepte de cooperació cultural en les seves diferents dimensions.

Introducció
Enfocament del projecte
Contextualització del projecte
Anàlisi i justificació de les necessitats i oportunitats detectades
Missió
Objectius generals
Objectius específics
Disseny del projecte
Metodologia i enfocament didàctic
Anàlisi de la situació actual
Línies de treball
Planificació i tasques a desenvolupar
Recursos
Desenvolupament: preparació de les accions a dur a terme
Implementació
Avaluació
Conclusions i propostes de millora
Bibliografia


Nou Pla Docent de L'assignatura Marc institucional i legislatiu de la gestió cultural
El TFP busca, mitjançant un redisseny del Pla Docent de l’assignatura Marcs Institucional i Legislatius de la Gestió Cultural, aplicar les tendències actuals de e-learnig, tractades en les assignatures prèvies del Postgrau Docència Universitària en Línia.
OBJECTIU DEL TFP
2016 ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ DEL MÀSTER DE GESTIÓ CULTURAL
GENERALS ESPECÍFICS
­­_Elaborar presentacions que sintetitzin, en l’extensió establerta, el treball realitzat i les conclusions obtingudes en un format atractiu.

­_Elaborar una presentació oral que dins del temps establert reculli el treball i les conclusions obtingudes.

­_Capacitat d’anàlisi crítica, reflexió i expressió d’ idees.

­_Capacitat de treball en grup.

­_Comunicar i intercanviar coneixement en un entorn virtual.

­_Aprendre a treballar de manera individual i en equip en xarxa i en un entorn multidisciplinari.

­_Conèixer l’ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional.

­_Fomentar l’autoavaluació i avaluació entre iguals.


ROL DOCENT
PLA DOCENT
APRENENTATGE
ROL ESTUDIANT
Disseny i redacció de un nou Pla Docent
on s’han millorat i clarificat el objectius y competències ha assolir tant particulars com generals i transversals de l’assignatura dins el marc del nou pla d’estudis i s'ha elaborat un quadre guía d'estratègies docents per a la seva implementació.
DISSENY DE NOVES ACTIVITATS
DISSENY I ELABORACIÓ DE RÚBRIQUES
NOVA

TEMPORALITZACIÓ

COMUNICACIÓ
PAC1.
Canvi del model de qüestionari per un exercici de síntesis de continguts a través de la realització d’un mapa conceptual (conceptes i relacions) sobre el mòdul introductori a la disciplina del dret de la cultura. El mapa conceptual es pot fer utilitzant qualsevol eina de presentació, però el consultor presentarà algunes possibilitats innovadores com el prezi o el glogster.


PAC2.
Mantenir el format debat que resulta força interessant i realment mostra gran implicació dels estudiants, a més de ser cohesionador per al grup, però buscarem introduir modificacions per tal d’aconseguir un veritable debat i no una correlació d’opinions inconnexes.

PAC3.
L'objectiu d'aquesta PAC és aprofundir en el coneixement d'una llei o institució concreta, buscar la informació sobre ella, els estudis i opinions i elaborar una visió personal referent a això, si be es proposa un treball individual es planteja una presentació del treball en grup utilitzant el Langblog.


PAC4.
Per avaluar aquest aprenentatge, en aquest mòdul proposarem un treball en grup, per al qual els estudiants hauran d’escollir i analitzar de manera argumentada, alguna de les polítiques de relacions internacionals que coneguin o tinguin a prop, o algun programa concret d’aquestes polítiques en el que estiguin especialment interessants, identificant els aspectes que els semblen més positius i aquells que modificaren

Amb aquest treball em elaborat un nou del Pla Docent de l’assignatura Marcs Institucional i Legislatius de la Gestió Cultural, tot i aplicant les tendències actuals del e-learnig.
L'assignatura, forma part del mòdul bàsic del Màster i té assignats 5 crèdits i una càrrega lectiva d'unes 125 hores.

Per les seves pròpies característiques presenta un plantejament eminentment teòric, però a més a més els quatre mòduls en els que està estructurada l’assignatura, funcionen de manera més o menys independent.

En aquest sentit, i prenent com a objectiu educatiu fonamental crear coneixement mitjançant un tipus d’aprenentatge centrat en l'alumne, col•lectiu i col•laboratiu amb aquest treball, en aquest treball em avançant cap a un model més participatiu i actiu, presentant activitats que inclouen l’ús d’eines col•laboratives, que a més de servir per al propi desenvolupament de cada activitat, es presenten com una eina a fer servir en el futur dels estudiants com a gestors culturals.

Per altra banda em plantejat eines i accions cap a un feedback formatiu, entès com una activitat conjunta que inclou la interacció entre estudiant i docent, o entre els estudiants mateixos, i com un mecanisme que permet a l'estudiant obtenir informació sobre el grau d'assoliment dels objectius.
Una vegada explicat que l’assignatura és del segon semestre, per tant no disposa actualment de docència,em treballat en l’elaboració d’una nova temporalització basada en les noves activitats i els seus objectius i competències i en un calendari per a d’implementació de les noves activitats.

Per altra banda, i una vegada dut a terme el procés d’implementació d’aquest nou pla, que finalitzarà en juliol de 2016, treballarem en l’avaluació de la

implementació seguint les pautes marcades, per conèixer l’eficàcia dels canvis i veure solucions als possibles problemes.

Per finalitzar i com a proposta de millora, però en un segon pas, serà introduir l’autoavaluació i avaluació entre iguals i treballar en uns objectius transversals a tota l’assignatura que puguin formar part de l’avaluació continuada que pren com a model aquest assignatura.CONCLUSIONS
Treball final de
POSTGRAU DE DOCÈNCIA UNIVETSITARIA EN LÍNIA
Tutor: Ramon Musach Pi
Alumne: Jose Campos Alemany

Disseny d’una nova temporalització basada en les noves activitats i els seus objectius i competències
Elaboració de missatges tipus per a presentar cada activitat que recullen els criteris i objectius marcats en el treball
Full transcript