Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jak poprawić współpracę samorządów województwa lubelskiego:

No description
by

dhbdjfhb ufisjfh

on 13 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jak poprawić współpracę samorządów województwa lubelskiego:

Jednostki autonomiczne, rządzące się samodzielnie. Tylko one mogą prowadzić odpowiednią politykę, umiejętną i efektywną. Muszą one kierować się potrzebami swoich mieszkańców i wykorzystywać lokalne zasoby
Idea samorządności
Zadania samorządu terytorialnego

Nadzór nad samorządem terytorialnym
Jak poprawić współpracę samorządów województwa lubelskiego: powiatu i gminy, miasta Lubartow?

Podział administracyjny Polski
Podział terytorialny Polski zmieniał się wielokrotnie, od II wojny światowej reformy miały miejsce w latach: 1946, 1950, 1957, 1975 oraz obecny trójstopniowy podział administracyjny obowiązujący od 1 stycznia 1999.
Rodzaje gmin
Władze gminne i ich uprawnienia

Władze powiatowe i ich uprawnienia

Zadania i budżet powiatu

Rodzaje powiatów

Budżet województwa

Rola obywatela w życiu gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cechy województwa

Władze wojewódzkie i ich uprawnienia

Zadania samorząu wojewódzkiego
Przedstawiciel rządu w województwie

Urzędy publiczne i ich funkcjonowanie

Proces informatyzacji urzędów

Rodzaje samorządów
Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, określone ustawami, w szczególności w zakresie:

edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
promocji i ochrony zdrowia,
kultury i ochrony jej dóbr,
pomocy społecznej,
modernizacji terenów wiejskich,
zagospodarowania przestrzennego,
ochrony środowiska,
dróg publicznych i transportu zbiorowego,
kultury fizycznej i turystyki,
przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
W Polsce mamy trzy rodzaje gmin:


Gminy miejskie

Gminy miejsko-wiejsie

Gminy wiejskie
Wójt Gminy - sprawuje zwierzchni nadzór nad wszystkimi referatami oraz samodzielnymi stanowiskami pracy Urzędu Gminy oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy.
Burmistrz jest kierownikiem urzędu miasta (lub miasta i gminy). Z mocy ustawy jest też kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
Prezydent miasta – w Polsce organ władzy wykonawczej gminy w gminach miejskich (najczęściej powyżej 50 tys. mieszkańców), wybierany w wyborach bezpośrednich.
Powiaty dzielą się na


Powiat ziemski
Powiat grodzki
Powiat ziemski skupia od kilku
do kilkunastu gmin
Powiat grodzki – obejmuje jedno duże miasto, liczące zazwyczaj powyżej 100 tys. mieszkańców, tzw.
misto na prawach powiatu
Organami powiatu są :

Rada powiatu

Zarząd powiatu

Administracja

UPRAWNIENIA RADY POWIATU

stanowienie prawa miejscowego
wybór i odwołanie zarządu
powołanie i odwołanie na wniosek starosty
skarbnika powiatu
uchwalenie budżetu
UPRAWNIENIA ZARZĄDU POWIATU

wykonywanie budżetu powiatu,
przygotowywanie projektów uchwał rady
powiatu,
gospodarowanie mieniem powiatu,
wykonywanie uchwał rady powiatu
zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
UPRAWNIENIA ADMINISTRACJI

Obsługują mieszkańców m.in. w sprawach:
uzyskania prawa jazdy
zarejestrowania i wyrejestrowania pojazdów
zgłaszania skarg konsumenckich
rejestracji w powiatowym urzędzie pracy
Każde z województw jest administracyjnie samodzielne oraz kieruje rozwojem regionu. Wszystkie jednostki samorządowe są wybierane w wyborach powszechnych, każda z nich jest niezależna hierarchicznie od siebie, ich działalność służy dobru mieszkańców.
Marszałek województwa –
przewodniczący zarządu województwa, organu wykonawczego samorządu województwa.
Marszałek województwa lubelskiego
Krzysztof Hetman

Rok powołania : 2010

Ugrupowanie : PSL
Ankieta wśród mieszkańców Lubartowa
Pytanie:
Kto jest przedstawicielem rządu w województwie
lubelskim?
Terytorialne
Specjalne
Inne
Samorządy, które działają na określonym terytorium (np. samorząd gminny, powiatowy, wojewódzki)
Należą do nich samorządy zawodowe (np. samorząd adwokacki, lekarski) oraz samorządy gospodarcze
(np. rzemieślinków, dużych firm)
Samorządy mogą być oparte także na innych więziach (np.samorząd działkowców, myśliwych, mieszkańców osiedla, uczniowski, studencki)
na województwa
na powiaty
na gminy
sposób nadzorowania
kto nadzoruje
Lokalne władze wykonują swoje zadania, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie gminy, a jej mieszkańcom zagwarantować odpowiednie warunki do życia

Do zakresu działania gminy należą :


gospodarka terenu i ochrona środowiska,

Gminne drogi, ulice, mosty, place

Wodociągi zaopatrzenie w wodę, kanalizację, oczyszczalnie, energię

Lokalny transport

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Oświata

Kultura fizyczna

Targowiska i hale targowe itp.


Samorządy gminne zdobywają fundusze na realizację swoich zadań z różnych źródeł m.in. podatków i opłat lokalnych oraz dochodów, które przynosi majątek gminy
Obywatele mogą uczestniczyć w sprawowaniu władzy poprzez:
głosowanie lub startowanie w wyborach samorządowych

uczestniczenie w referendum gminnym

złożenie petycji

składanie skarg lub wniosków

uczestniczenie w konsultacjach
Powiaty wypełniają obowiązki przekraczające możliwości finansowe i organizacyjne firm
Najważniejsze zadania powiatu:

prowadzenie szpitali i domów opieki społecznej

finansowanie szkolnictwa

ochrona środowiska

zwalczanie klęsk żywiołowych

utrzymywanie dróg powiatowych

Środki na wykonywanie swoich zadań powiaty czerpią głównie z udziałów w podatkach z budżetu państwa i dodatkowych finansów od Rady Ministrów lub wojewody
Sejmik województwa - sprawuje władzę uchwałodawczą i kontrolną
Zarząd województwa - przysuguje mu władza wykonawcza. Do jego najwazniejszych uprawnień należy wcielanie w życie uchwał sejmiku, operowanie budzetem oraz zarządzanie mieniem
Marszałek województwa - organizuje pracę zarządu, kieruje bierzącymi sprawami, reprezentuje województwo
Urząd marszałkowski - dzięki jego pracownikiom zarząd wykonuje wyzej wymienione zadania
• nadzór nad szkołami wyższymi, oraz średnimi o regionalnym znaczeniu
• opieka nad muzeami, bibliotekami oraz teatrami
• nadzór nad specjalistycznymi szpitalami
• prowadzenie pomocy społecznej o regionalnym zasięgu
• ochrona środowiska
• organizacja masowej komunikacji na terenie województwa
• dbanie o wojewódzkie drogi
• ochrona porządku i dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców.
Budżet na inwetycje naszego województwa
w 2014 wynosi 1,25 mld zł
Województwo posiada fundusze przede wszystkim dzięki udziałom w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Mimo, że w Polsce rozwija się powoli już widać ogromne zmiany w poziomie informatyzacji urzędów.
Cieszymy sie juz m.in. takimi wynalazkami jak:
Elektroniczna skrzynka podawcza w urzędach i sądach administracyjnych
Polskie sądy przez telefon i Internet
Gospodarka cyfrowa
Elektroniczny ZUS
Jak wynika z raportu badań, dzięki wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych w urzędach, klienci obsługiwani są sprawniej, a urzędnicy są bardziej zaangażowani w pracę.
W ostatnich latach, aby jeszcze bardziej ułątwić współpracę z obywatelami przez internet
ustanowiono prawo, ktróre wyamga aby
każdy urząd w Polsce miał stronę internetową
- www.bip.gov.pl
Znajduje się na niej wiele istotnych dla obywatela wiadomości, np. dotyczących działalności i organizacji urzędu oraz dostępne są również formularze wniosków do pobrania
P0dpis elektroniczny

Podpis taki nadaje nam tożsamość w wirtualnym świecie, pozwala sygnować dokumenty, obrazy, zdjęcia - dokładnie tak jak w przypadku podpisu odręcznego.
Dokument z podpisem elektronicznym ma jednak pewną przewagę nad tym papierowym - niemożliwe jest jego sfałszowanie, antydatowanie, bo wszelkie zmiany są od razu widoczne.


Pojęcie podpisu elektronicznego wprowadzone zostało w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
Bibliografia
http://www.lubelskie.pl/?pid=152&mode=news&group=721&news=35824&p
http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=233

http://geografia.na6.pl/podzial-administracyjny-polski-i-charakterystyka-wojewodztw
pl.wikipedia.org/wiki/Podpis_elektroniczny_(prawo)‎
pl.wikipedia.org/wiki/BIP‎
www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131230/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiaty_w_Polsce
geografia.na6.pl/podzial-administracyjny-polski-i-charakterystyka-wojewodztw
http://zadane.pl/zadanie/4415636
https://www.google.pl/search?q=w%C5%82adze+gminne+i+ich+uprawnienia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=U1kdU5i5E4Xrswa94YDgCw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=675#facrc=_&imgrc=u_Z7--XQCRUtyM%253A%3B9t7jONlF-BE1sM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org
podręcznik do WOSu s. 58-87
Obecnie w polskich urzędach panuje wielki zamęt. Wypełnianie licznych formularzy, stanie w kolejkach, długie oczekiwanie, odysłanie do innych okienek nie należą do przyjemnych sytuacji, a spotykamy sie z nimi stosunkowo często
Wynikają one najczęściej z nieznajomości podstawowych informacji
Zadania samorządu terytorialnego

Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, określone ustawami, w szczególności w zakresie:

edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
promocji i ochrony zdrowia,
kultury i ochrony jej dóbr,
pomocy społecznej,
modernizacji terenów wiejskich,
zagospodarowania przestrzennego,
ochrony środowiska,
dróg publicznych i transportu zbiorowego,
kultury fizycznej i turystyki,
przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Zadania samorządu terytorialnego

Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, określone ustawami, w szczególności w zakresie:

edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
promocji i ochrony zdrowia,
kultury i ochrony jej dóbr,
pomocy społecznej,
modernizacji terenów wiejskich,
zagospodarowania przestrzennego,
ochrony środowiska,
dróg publicznych i transportu zbiorowego,
kultury fizycznej i turystyki,
przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Zadania samorządu terytorialnego

Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, określone ustawami, w szczególności w zakresie:

edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
promocji i ochrony zdrowia,
kultury i ochrony jej dóbr,
pomocy społecznej,
modernizacji terenów wiejskich,
zagospodarowania przestrzennego,
ochrony środowiska,
dróg publicznych i transportu zbiorowego,
kultury fizycznej i turystyki,
przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Full transcript