Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historia Polski- mapa myślowa

No description
by

Tadeusz Kondraciuk

on 17 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historia Polski- mapa myślowa

Historia Polski w formie mapy myślowej
Plemiona zamieszkujące
ziemie polskie
-Polanie
-Wiślanie
-Mazowszanie
-Pomorzanienie
-Dziadoszanie
-Bobrzanie
Przesuwaj plansze w prawo
Mieszko I
władca Polan podbija ziemie innych plemion
965-992
II połowa X w
Ślub z
Dobrawą
przyjęcie
chrztu
966
przyczyny
-odebranie Niemcom pretekstu do najazdów
skutki
-utworzenie biskupstwa misyjnego
-podniesienie prestizu państwa
-wprowadzenie kultury łacińskiej
Dagome iudex
dokument opisujacy państwo Mieszka (992)
Bitwa z Niemcami pod Cedynią 972
Bolesław Chrobry (992-1025)
przełom X i XI w
Pierwszy
historyczny
władca Polski

pierwszy król
misja św. Wojciecha
męczeńska śmierć
ogłoszenie świętym (997)
zjazd w Gnieźnie
1000 r

przyczyny
Otton III przybywa do grobu
św. Wojciecha
-chce zjednaćBolesław do koncepcji
uniwersalnej Europy
skutki
-utworzenie metropoli w Gnieźnie
-utworzenie biskupstw w Wrocławiu
Krakowie i Kołobrzegu
-podniesienie prestizu państwa
1002-1018
wojna z Niemcami
pokój w Budziszynie
przy czenie.......
ą
koronacja
1025
Mieszko II (1025-1034
I połowa XI
Konflikt z bratem
Bezprymem
wojna z Niemcami
i ucieczka z kraju
Kazimierz Odnowiciel
1034-1058
przełom I i II połowy
XI w
Przeniósł Stolicę
z Gniezna do Krakowa
Najazd Brzetysława
1039
Bolesław Śmiały
1058-1079
od 1076 król
II połowa XI w
Konflikt z biskupem
Stanisławem
Bolesław Krzywousty
1102-1138
I połowa XII w
wojna z Niemcami
Przyłączenie Pomorza
testament
1138
Podział Polski
na dzielnice
Władysław Wygnaniec
Śląsk i dzielnica senioralna
Bolesław Kędzierzawy
Mazowsze
Mieszko Stary
Wielkopolska
Henryk Sandomierski
Ziemia Sandomierska
Salomea
Kujawy
Rozbicie dzielnicowe
1138-1295
Sprowadzenie Krzyżaków
do Polski 1226- Konrad Mazowiecki
Najazd Tatarów
bitwa pod Legnicą
1241
Henryk Pobożny
Przemysław II
1295 -król Polski
II połowa XIII w
zamordowany 1296
Wacław II -król
Czech i Polski
1300-1305
I połowa XIV w

Wacław III -król
Czech i Polski
1305-1306
I połowa XIV w
Władysław Łokietek
1306-1333
Król od 1320
I połowa XIVw
Utrata Pomorza
i Gdańska -1309
Koronacja 1320
Bitwa pod
Płowcami z Krzyżakami 1331
Kazimierz Wielki
1333-1370
król Polski
przełom I i II połowy XIVw
Zjazd w Wyszehradzie
1335

Pokój w Kaliszu z Krzyżakami
1343
-odzyskanie Pomorza Gdańskiego
Założenie Akademii Krakowskiej
1364
Style w architekturze
ROMAŃSKI
GOTYK
-GRUBE MURY
-MAŁE OKNA
MATERIAŁ BUDOWLANY -KAMIEŃ
-STRZELISTE WIEŻE
-DUŻE OKNA
-PRZYPORY
-MATERIAŁ BUDOWLANY -CEGŁA
-OKNA ZAKOŃCZONE ŁUKAMI
-SKLEPIENIE ŁUKOWE I ŻEBROWE
XI-XII w
XIII-XIV w
Ludwik Węgierski
1370-1382
II połowa XIVw
Przywilej
koszycki 1374
-zmniejszenie podatku za zgodę na
panowanie Jadwigi w Polsce
Jadwiga
1382-85 samodzielnie
1385-1399 wspólnie z Jagiełł
ą
Władysław Jagiełło
1385-1432
przełom XIV i XV w
Unia polsko -litewska
w Krewie 1385
Wielka wojna z Krzyżakami
bitwa pod Grunwaldem 1410
Sobór w Konstancji
1414-1418
PRZYWILEJE
Prawo nadane grupie społecznej
nadane przez władcę
-pierwszy przywilej -koszycki 1374
król nadawał przywileje by uzyskać zgodę szlachty na np: uchwalenie nowych podatków
Władysław Warneńczyk
1432-1444
I połowa XV w
król Polski i Węgier
Bitwa pod Warn
1444
śmierć króla
ą
Kazimierz Jagielończyk
1447-1492
przełom I i II połowy XV w
Związek Pruski
1440
Wojna trzynastoletnia
1454-1466
z Krzyżakami
II pokój toruński
1466
Polska odzyskuje
Pomorze Gdańskie
Kolumb odkrywa
Amerykę
1492
SYSTEM LENNY( FEUDALNY)
Założenie wsi (lokacja)
prawo niemieckie
prawo polskie
trójpolówka
lokacja miasta
prawo lubeckie
magdeburskie

Jagiellonowie
Dynastia Piastów
Jan Olbracht
1492-1500
II połowa XV w
poczatek
parlamentaryzmu
w Polsce 1493
izba
poselska
izba
senatorska
król
sejm walny
sejmiki
ziemskie
posłowie
otrzymują
instrukcje
konstytucje
sejmowe
(ustawy)
Zygmunt Stary
1506-1548
I połowa XVI w
Hołd pruski
1525
Wojna z Rosją
bitwa pod Orszą
1514
Wystąpienie
Marcina Lutra
poczatek reformacji
1517
Reformacja
Wystąpienie
Lutra 1517
LUTERANIZM
Wojny religijne
pokój w Augsburgu
1555
Anglikanizm
Henryk VIII
Anglia
Kalwinizm
Szwajcaria
Jan Kalwin
Hugenoci
Francja
Noc św. Bartłomieja
odkrycia
geograficzne
przyczyny
-poszukiwanie morskiej
drogi do Indii
-rozwój floty
- busola i kompas
Krzysztof
Kolumb
-odkrycie Ameryki
1492
Vasco da Gama
-morska droga do Indii
1497
Ferdynand
Magellan
-opłynął Ziemię 1519-1522
skutki
-
Epoki w historii
STAROŻYTNOŚĆ
476
ŚREDNIOWIECZE
1492
ODRODZENIE
xvI
W
BAROK
XVII w
Oświecenie
XVIII
Zygmunt August
1548-1572
przełom I i II połowy XVI w
ostatni z Jagiellonów
Wojna o Inflanty

Unia lubelska 1569
unia realna
wspólne
-sejm,senat ,król ,moneta
polityka zagraniczna
Reformacja w Polsce
Konfederacja Warszawska 1573
-równouprawnienie innowierców

Unia brzeska
1596
-powstanie kościoła grekokatolickiego
(unickiego)
WOLNA ELEKCJA
Wybór króla przez szlachtę
1573-pierwsza elekcja- Henryk Walezy
ARTYKUŁY HENRYKOWSKI-
GWARANCJA PRZESTRZEGANIA DOTYCHCZASOWYCH PRAW
PRZEZ KRÓLA
PACTA CONVENTA-
-osobiste obietnice
kandydata na króla
bezkrólewie
rządzi interreks
Stefan Batory
1576-1586
II połowa XVI
Trzy wyprawy
przeciw Rosji
1579-1582
Stworzenie
piechoty wybranieckiej
pokój
w Jamie Zapolskiej
Zygmint III Waza
1586-1632
przełom XVI i XVIIw

Przeniesienie stolicy
z Krakowa do Warszawy
1596

Rokosz Zebrzydowskiego
bitwa pod Guzowem
1607
Wojna ze Szwecją
bitwa pod Kircholmem
1605
zwycięstwo Polsków

Wojna z Rosją
bitwa pod Kłuszynem
1610
zwycięstwo Polsków

Wojna z Turcją
bitwa pod Cecorą 1620
klęska Polaków
bitwa pod Chocimiem 1621
zwycięstwo Polsków

Wojna ze Szwecją
Bitwa pod Oliwą 1627
zwycięstwo Polaków

Władysław IV
1632-1648
I połowa XVIIw
Wojna ze Szwecją
Pokój w Sztumskiej Wsi
1635

Wojna z Rosją
pokój w Polanowie
1634

Powstanie kozackie
1648

Jan Kazimierz
1648-1668
przełom I i II połowy
XVII w
Powstanie kozackie
1648

podział Ukrainy
rozejm w Andruszowie

Potop szwedzki
1655-1660

Stefan
Czarniecki

Przeor
Kordecki

1668- abdykacja króla
Michał Korybut Wiśniowiecki
1669-1674
II połowa XVII w

II bitwa pod Chocimiem
1673
zwycięstwo Polaków
dowodził Jan Sobieski

Jan III Sobieski
1674-1696
II połowa XVII w

Wojna z Turcją
bitwa pod Wiedniem
1683
Zwycięstwo Polaków

husaria
Renesans czyli Odrodzenie
XV i XVI w
humanizm
twórcy:
- Michał Anioł
- Leonardo da Vinci
-Eraz z Roterdamu
-Galileusz
-Giordano Bruno
ZABYTKI
Bazylika św. Piotra
Dama z łasiczką
Kaplica Sykstyńska
Mojżesz
BAROK
XVII w
Wersal
Wilanów
SARMATYZM
CECHY:
-PRZEPYCH
-BOGACTWO
-DYNAMIZM
wprowadził:
-grosze praskie

-urząd starosty
królowie elekcyjni
August II Mocny
1696-1704
1709-1733
Wojna Północna
1700-1721
Sejm Niemy
1717
Order Orła Białego
Unia personalna Rzeczpospolitej i Saksoni
popiera
Rosję
Stanisław Leszczyński
1704-1709
1733-1736
W wojnie północnej
popiera Szwecję
Bitwa pod Połtawą
szwedzko -rosyjska
1709
przegrana Szwecji
Leszczyński traci tron
August III
1736-1765
Powstaje
Collegium Nobilium
1740
Biblioteka Załuskich
1747
Stanisław August Poniatowski
1765-1795
ostatni król Polski
Szkoła Rycerska
1765
Konfederacja Barska
1768
I rozbiór Polski
1772
Rosja , Prusy ,Austria
Sejm Wielki
1788-1792
Konstytucja 3 maja
1791
Wojna w obronie konstytucji z Rosją
1792
bitwy pod Zieleńcami -order Viltuti Militari
Bitwa pod Dubienk
ą
II rozbiór Polski
1793
Rosja i Prusy
Insurekcja
Kościuszkowska
1794
Bitwy insurekcji
Racławice
Szczekociny
Maciejowice
III rozbiór Polski
1795
Rosja Prusy Austria
Full transcript