Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

М.Ичинноров. (Гурван-Эрдэнэ Багшийн дээд сургууль)

Ойлгох түвшин. Ойлгосон байдал нь тодорхой дүрэм зарчмыг тайлбарлах, жишээ баримт гаргах, тухайн зүйлийг өөрийн гэсэн ойлголттой холбох, өөрийн үгээр илэрхийлэх, баримт үйл явдалд тулгуурлан тайлбар хийх дүр дүрслэлийг гаргах, жишээ гаргах, дүр тодорхойлох , зураглах, товч бичиглэл хийх, тоймлох,
Хэрэглэх түвшин. Мэдээллийн хүрээнд энгийн болон нарийн төвөгтэй даалгавар гүйцэтгэх өөрөөр хэлбэл ярих, жишээ гаргах, томьёолох бичих, батлах, хэлэлцэх, агуулгын дагуу ярилцах, тайлбар хийх тодруулах зурах, тэмдэглэх тэмдэглэл хөтлөх, үйл явдлаар тоглох гм


Танин мэдэхүйн дээд түвшин
EXECUTION
Мэдэх тогтоох түвшин.

Судалсан материалаас үг, нэр томьёоны утгыг мэдэх, тодорхой үйл явдал, баримтуудыг тогтоох, нэрлэх үйл явцын талаар ярих, баримтыг түүвэрлэх, үйл явдлыг жагсаах, тоочих, асуулт гаргах, тохируулах, ялган таних, дүрслэх, уг зүйлийн талаар харилцан мэдээлэх
Хэрэглэх түвшин.
Мэдээллийн хүрээнд энгийн болон нарийн төвөгтэй даалгавар гүйцэтгэх өөрөөр хэлбэл ярих, жишээ гаргах, томьёолох бичих, батлах, хэлэлцэх, агуулгын дагуу ярилцах, тайлбар хийх тодруулах зурах, тэмдэглэх тэмдэглэл хөтлөх, үйл явдлаар тоглох гм

Ойлгох түвшин. Ойлгосон байдал нь тодорхой дүрэм зарчмыг тайлбарлах, жишээ баримт гаргах, тухайн зүйлийг өөрийн гэсэн ойлголттой холбох, өөрийн үгээр илэрхийлэх, баримт үйл явдалд тулгуурлан тайлбар хийх дүр дүрслэлийг гаргах, жишээ гаргах, дүр тодорхойлох , зураглах, товч бичиглэл хийх, тоймлох,

EXECUTION
Задлан шинжлэх түвшинд.
Учир шалтгааныг олох,тогтоох, уялдаа холбоог илрүүлэх, баримтыг ялгах, ангилах, хэсэгчлэн авч үзэх, засаж залруулах, ач холбогдол үр дагаврыг ялган тогтоох, шинжилгээ хийх, таамаглах, харьцуулах, мэдээлэлийг багцлах боловсруулах, учир шалтгааны асуудал дэвшүүлэх, ярилцах

Бүтээх түвшинд
Танин мэдэхүйн энэ шатанд зохиох, дүгнэлт, эсээ бичих, төлөвлөгөө гаргах түүний дагуу мэдээлэл бэлтгэх, товч бичиглэлд оруулах, мэдээллийг системчлэх (график, товч бичиглэл, диаграм, mind map) санаа дэвшүүлэх, шинэ мэдээ мэдээлэл бэлтгэх, өөрийн гэсэн хувилбар боловсруулах, зүй тогтлыг нээх, таамаглах дэвшүүлэх, засаж залруулах, өөрчлөх, хамтын бүтээл гаргах

Үнэлэх түвшинд.
Үзэгдэл юмсын ашигтай ашиггүй, үр дүнтэй, дүнгүй, давуу сул талыг, ач холбогдлыг шүүх, тодорхойлох, эрэмблэх нөлөөлөлийг илрүүлэх, тухайн зүйлийн талаар оюутан өөрийн үзэл хандлагаа илэрхийлж өөрийн үнэлгээ хийх, тооцоолох, хэлэлцэх маргаан, мэтгэлцээн зохиох , ганцаарчилсан болон хамтын үнэлгээ хийх

“Блумын асуултын арга” (Блум. 1956 )
Блумын таксономи
Дээд түвшний асуултууд
Үнэлгээний асуулт
Өөрийн үзэл бодол хандлагад үндэслэн, тухайн зүйлийн үнэ цэнийг илэрхийлэх, давуу сул тал, гадаад дотоод чанарыг тоорхойлж өөрийн итгэл үнэмшид тулгуурлан тодорхой шийдвэр гаргах, хамгаалахыг шаарддаг. Судалсан мэдээллээ дүгнэх, эсвэл шинэ мэдээллийн хүрээнд өөрийнхөө шинэ санаа бодлыг илэрхийлэх боломжийг олгодог асуулт юм.
Хэрэглээний асуулт
Санааг цаашид хөгжүүлэх, дэлгэрүүлэх бодит зүйл, нөхцөл байдал, тодорхой жишээ баримттай холбон үзэх, сонголт хийх, өөрчлөлт зэргийг харуулах, үлгэрлэн үзүүлэх, тайлбарлах зэргээр хэрэглээний талыг тусгасан асуулт байна. Үүнийг хариулахын тулд суралцагчаас мэдээллийн хүрээнд нийгэм, соёлын хандлагыг авч үзэх, амьдрал, практик дээр ямар байгааг эргэцүүлэх, шинжлэх шаардлагатай байдаг.


SUMMARY
Дүгнэлт
Асуулт зөвхөн хариулт авахад чиглэгдсэн зүйл биш оюутныг бодуулах, сэтгүүлэх зорилготой сургалтын нэг чухал арга, бас хэрэглэгдэхүүн юм.

Асуулт нь сургалтыг танин мэдэхүйн зүй тогтлын үүднээс шинжлэх ухааны үндэстэйгээр хөтлөн жолоодох нь танин мэдэхүйн арга, барилд оюутнууд суралцахад чухал нөлөө үзүүлнэ.

Дэвшүүлж буй санаа
Дээд сургууль бүр сургалтын хэв маягийг асуудал дэвшүүлэх, асуудлыг хэлэлцэх, анализ, дүн шинжилгээ хийх, асуудал шийдвэрлэх зэрэг шинжлэх ухааны танин мэдэхүй рүү чиглүүлэхэд
Семинарын хичээл түүний чанар үр өгөөжийг дээшлүүлэхэд туршилт судалгаанд тулгуурлах, багш бүр тодорхой аргыг хичээлийн явцад хэрэглэж туршдаг байх.
Семинарын хичээлийн хөгжлийг судлах, янз бүрийн хэлбэрийг ашиглах
Багш нар семинарын хичээлийн талаар ярилцах, хэлэлцүүлэг хийх ажлыг зохион байгуулах

Блумын таксономи
Блумын таксономи нь орчин үеийн сургалтын танин мэдэхүйн зүй тогтлыг тайлбарладаг гол суурь онол (шинэ зууны танин мэдэхүйн “ай”(domain) )

Блумын таксономийн онцлог

Суралцахуйн зорилго, зорилтыг тусгадаг
Суралцахуйн түвшин бүрт суралцагч яаж ажиллах вэ? Оюуны ямар үйл үйлдэл хийх вэ? гэдгийг тодорхойлдог.
Чанарын үнэлгээ хийх боломжийг бүрдүүлдэг.

Семинарын хичээлийг боловсронгуй болгох нь
Илтгэлийн агуулга
Семинарын хичээлийн үүрэг зориулалт
Блумын таксономийн тухай
Блумын асуултын аргыг хэрэглэж туршсан тухай
Дүгнэлт, санал
Семинарын хичээл

Семинарын хичээлийн чанарыг яаж сайжруулах вэ?

Суралцахуйн зүй тогтолын тайлбарладаг онолууд (Ж.Пиаже Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин)
Блумын таксономи

Суралцахуйн орчин үеийн онолууд
Блумын таксономи нь
орчин үеийн сургалтын
танин мэдэхүйн зүй тогтлыг тайлбарладаг гол суурь онол.
Блумын таксономи
Эргэцүүлэл хийгээрэй
Суралцагчдын мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах
Багшийн өгсөн мэдлэг дээр тулгуурлан өөрийн мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх
Хяналт үнэлгээ хийхӨнөөдөр семинарын хичээл
Танин мэдэхүйн хэрэгцээ, сэдэл бий болох, танин мэдэхүйг удирдах, хөтлөх
Оюутан өөрийн гэсэн мэдлэг бүтээх
Асуудлыг шийдвэрлэх, түүнд өөрийн үзэл бодлын үүднээс хандах чадвар төлөвших
Хяналт үнэлгээ хийх
Мэргэжлийн хандлага бүтээлч сэтгэхүй хөгжих
Тухайн шинжлэх ухааны хэлийг эзэмших
Оюутныг бие даан ажиллахад сургах
Сурахын арга ухаан, арга барилд сурах

Өмнөх ойлголт
Семинарын хичээлийн үүрэг, зориулалт талаар
Семинарын хичээлд бэлдэхэд.............. хугацаа шаардагддаг.
Миний семинарын хичээл дээр оюутнууд ..............ажилладаг.
Семинарын хичээлийн чанар, үр дүнг би ................үздэг.

Танин мэдэхүйн доод түвшний чадварууд (Lower Order Thinking Skills-LOTS)
мэдэх
ойлгох
хэрэглэх
Танин мэдэхүйн дээд түвшний чадварууд (Higher Order Thinking Skills-HOTS)
задлан шинжлэх
үнэлэх
бүтээх

Үе шат бүрийн онцлог
Энгийн түвшин
Энгийн асуулт нь гол санааг, түүнтэй холбоотой баримтыг илрүүлэхэд чиглэнэ. Ийм асуултад хариулахын тулд уншсан зүйлийн гол санаа, утга агуулгын мэдэх шаардлагатай байдаг.
Задлан шинжлэх асуулт
Санаа хоорондын уялдаа холбоо, учир шалтгааныг гаргах, эргэцүүлэх, задлан шинжилгээ хийх үүний тулд харьцуулах, адилтгах, ангилах, дараалал тогтоох, учир шалтгааныг тогтоох зэргээр ажилласны эцэст хартулт өгөх боломжтой болно. Яагаад? Юуны учир? гэдгийг тодруулна.
Нэгтгэн дүгнэх асуулт
Хариулт нь өөрийн санаа бодлын үүднээс гол санаа шинжийг гаргах, өөрийн үгээр илэрхийлэхийг асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэхийг шаардсан, суралцагчийн мэдлэг туршлагад тулгуурласан хариулт байна. Үүний тулд таамаглах, дүгнэх, төсөөлөх, дүрслэх зэрэг үйл хийгдэнэ.


Судалгааны хэсэг
Асуултад хариулсан байдал
Тодорхой биш
Оновчгүй
Үндэслэл муутай
Шалтгаан үр дагаврын, холбоо хамаарлыг гаргаж чадаагүй байгаа
Хэт ерөнхийлсөн хариултууд


Судалгааны үр дүн
Фокус бүлгийн ярилцлага
Зорилго: Асуултын талаарх ойлголтыг тодруулах
Асуулт гэж юуг хэлэх вэ? 100% Хариулт авахад зориулагдсан зүйл
Ямар төрлийн асуулт байж болох вэ? гэсэн нээлттэй асуултад
Яг ангилж мэдэхгүй байна. 8 оюутан ( 36,6%)
Энгийн, хялбар асуулт байна гэж 14 (66,6%)
Хүнд асуулт- 12 (57,1%)
Ямар асуултыг энгийн хялбар, ямар асуултыг хүнд асуулт гэх вэ?
Хүнд асуулт: Учир шалтгааны асуулт (Яагаад?) - 9 оюутан (42,8%)
Энгийн хялбар асуулт гэж агуулгатай холбоотой асуулт- 18 (85,7%)
Блумын асуултын аргын талаар мэдэх үү?
Сонсож байсан гэсэн 16 оюутан (52,6%)
Мэдэхгүй 5 оюутан (23,8%)

Оюутныг оюуны үйлийн энгийн түвшнээс эхлэн нарийн түвшин рүү ажиллуулах нөхцөл, боломжийг бий болгож байна.
Блумын таксономи нь танин мэдэхүйн систем болохын хувьд суралцагчдад сурах арга барилын нэг чухал хэсэг болох оюуны үйлүүдийн (дээд түвшинд )төлөвших болон тэдний энэ түвшинд ажиллах боломжийг бий болгож байгаа юм.
Full transcript