Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AK: NL Steden

No description
by

Fokko Hooijer

on 7 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AK: NL Steden

Nederland: vraagstukken van grote en middelgrote steden AK Groei/opbouw steden en beleid De Randstad Functies grote stad Vraagstukken op regionaal schaalniveau Leefbaarheid op
lokaal schaalniveau Groei van steden vanaf industriële revolutie Stedelijke zone Stadsgewest Agglomeratie Stad Vóór industriële
revolutie: aantal historische steden Eind 19e eeuw:
groei industrie

Migratie platteland --> stad
Motief migratie: werk Rond 1960: welvaart hoger

Migratie stad --> platteland en voorsteden
Motief migratie: ruim/vrij/rustig wonen

Verder buitenlandse migratie van arbeidsmigranten

Ontstaan van stad met randgemeenten als stedelijk gebied Na 1980: grens platteland en stad vervaagd

Stadsgewesten die in elkaar overlopen heten stedelijke zones/gebieden Aandachtspunten
* Groei verloopt in fasen
* Groei bepaald door migratiestromen Overheidsbeleid en ruimtelijke ordening Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Groeikernen.svg Groeikernenbeleid in 1970 Hoge- en middeninkomens vertrokken uit grote steden 
Stedelijke voorzieningen onder druk
Verpaupering van binnenstad
Te weinig werkgelegenheid in groeikernen  veel forensisme (woon-werkverkeer) Negatieve effecten groeikernen Uitgangspunt: wijken dichtbij grote stadscentra
Doelstellingen:

Versterking van bestaande winkelcentra en voorzieningen

Beperken van de dreigende leegloop

Bescherming van open gebieden in Nederland

Beperken van automobiliteit Vanaf 1993: VINEX wijken Vinex-wijk De Held III, Groningen Situatie:
Welvaart omhoog -->
veranderende woonwensen -->
suburbanisatie Compacte stadsbeleid Vanaf 1988: meer intensief gebruik van ruimte in centrale steden (verdichting)

Doel: hoge inkomens vasthouden

Voorbeelden
Stadsvernieuwing: verbeteren van woningen
Herstructurering: slopen en opnieuw inrichten van hele wijken VINEX: VIerde Nota EXtra Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) Noordvleugel Financiëel centrum
Veel hoofdkantoren
Mainport: schiphol Dienstenstad:
Hoger onderwijs
Creatieve sector Regio Utrecht Zuidvleugel 'Werkgebied':
Mainport: Rotterdam
Politiek centrum: Den Haag
Greenport Westland: tuinbouw Voorbeelden invloedssfeer Randstad Regionaal: urban field Gebied binnen invloed van Randstad Groene hart A'dam ArenA boulevard Functie stad voor platteland:

werken

verzorgende diensten Functie platteland voor stad:

wonen

recreatie

afzetgebied
diensten Regionaal: pendelzone Forensisme: woon-werk verkeer Nationaal: topvoorzieningen Mondiaal: hoofdkantoren N.B.: Groene Hart is óók een obstakel! Halfwegzone Halfwegzone Uitschuiving Grote stad als ...
vestigingsplaats en toplocatie Verzorgingsgebied / reikwijdte / drempelwaarde Algemene regel:
Meer hoogwaardige voorzieningen --> groter verzorgingsgebied Hoogwaardige dienst Goede
bereikbaarheid Agglomeratievoordelen

Zorgt voor agglomeratie-effect Hoogwaardig
woonmilieu Stad is vaak verkeersknooppunt Grote stad als ...
centrum van innovatie en
motor kenniseconomie Waarom nodig? Industrie wordt door globalisering verplaatst naar Azië door MNO's; ontwerp en ontwikkeling van producten blijft hier

Kennis en creativiteit nodig voor internationaal concurrerende economie

Daarom is speerpunt: versterking zakelijke dienstverlening De creatieve stad Reden vestiging Op Zernike complex: universiteit
Veel hoogwaardige kennis beschikbaar
Agglomeratievoordeel: face-to-face contact Reden vestiging Veel ontmoetingsplaatsen: voorzieningen voor hoger opgeleiden om elkaar te ontmoeten

Woonomgeving dichtbij centrum

Broedplaatseffect
(b.v. Puddingfabriek) Drie voorwaarden:
Talent
Technologie
Tolerantie (creatieve) steden zijn motor van kenniseconomie Beleid Groningen:
inrichten broedplaatsen
hoogwaardig woonmilieu groot aantal ICT’ers en mensen in creatieve en hightech beroepen Welke steden zijn het creatiefst? Kenmerk creatieve steden? Top 5's profiteren van nabijheid: uitwisseling van goederen, informatie en diensten gaat makkelijk Waarom kennisbedrijven dicht bij elkaar? De kenniseconomie bloeit in de steden Congestievraagstukken Letterlijk: verstopping Tussen steden: afnemende bereikbaarheid Overbelasting infra door:
groei welvaart
toename forensisme (door suburb.)
kleine huishoudens
individualisering
Oplossingen: Waar? Transferium Hoogkerk: auto --> bus Verbetering OV: regiotram Wonen dichtbij werken Compacte stadsbeleid: vinexwijken Binnen steden: belemmering distributie Oorzaken o.a.:
binnenstad niet geschikt
meer vrachtverkeer door just-in-time levering
Oplossingen: Intermodaal invoer Vrachttram Locatievraagstukken Concurrentie om de ruimte Grondprijzen (€) Conclusies uit de figuur:

Prijzen in centrum hoger dan in periferie
Prijsverschil is verdubbeld van 1985 tot 2007 (dus belang locatie is toegenomen) Gevolgen concurrentie:
hoge grond- en huurprijzen
verdringing zwakke bedrijven
aantasting internationale concurrentiekracht Oplossingen Meer hoogbouw Meer vloeroppervlak op dezelfde grond Functiemenging / meervoudig ruimtegebruik Functies: recreatie
boven infrastructuur Functies: parkeren onder kantoor Opknappen van vervallen stadsdelen Renovatie --> sanering --> revitalisering Innovatievraagstukken Innovatie = vernieuwing Bedreigingen Internationale concurrentie (Londen, Frankfurt) Spanningen door duale arbeidsmarkt Hoogbetaalde banen Laagbetaalde banen Oplossingen Aantrekken hoogwaardige bedrijven & werknemers --> creatieve stad Aandacht voor lageropgeleiden
(b.v. bestrijden schoolverlaters) Bestuurlijke vraagstukken Achtergrond:
Internationale concurrentie vereist krachtdadig bestuur, maar Randstad is versnipperd!
Veel vraagstukken overstijgen gemeente- en provinciegrenzen

Oplossingen: Herindeling Regionale samenwerking Voordeel: geen nieuwe bestuurslaag
Nadeel: vage structuur PPS Voordeel:
meer geld beschikbaar
bedrijven brengen kennis en ervaring in
Nadelen:
wie heeft de regie? Publiek private samenwerking Samenwerking tussen publieke sector (overheid) en private sector (bedrijven), b.v. voor aanleg wegen of Zuidas A'dam Sociaal-culturele vraagstukken Gentrificatie Vervallen stadsdeel knapt op door komst hogere inkomensgroepen Sociale polarisatie Spanningen tussen groepen Achtergrond:
Selectieve migratie (armeren erin, rijkeren eruit
Spreiding inkomensgroepen en etnische groepen is ongelijk
Gentrificatie verdringt kansarmen

Bedreigingen:

Oplossingen: Leidt tot intolerantie (=bedreiging creatieve stad!)

Belemmert integratie (=uitwisselen van cultuurelementen --> een multiculturele stad) Segregatie Zorgt vaak voor sneeuwbaleffect Mensen die zich niet prettig voelen in de buurt trekken weg
witte vlucht
zwarte scholen Aantrekken hogeropgeleiden Hoogwaardig woonmilieu:
goede woningen
veel groei
speelgelegenheid
voorzieningen, dichtbij/in de stad Buurtprofiel Criteria om buurten te vergelijken Bewonerskenmerken Woningkenmerken Huishoudensgrootte
Etniciteit (afkomst)
Inkomen
Gezinsfase Ouderdom
Eigendom: huur/koop
Woningtype
Onderhoudsstaat Buurt Roosendaal Bouwfase wijken Binnenstad Historische
binnenstad WOI - WOII 19e eeuwse
arbeiderswijken 'Vooroorlogse' wijk Eind
1800 Naoorlogse wijken Jaren
'50-'60 Verdwaalwijken Jaren
'80 VINEX-wijken Jaren
'90 >> Cityvorming (verdringing wonen in het centrum)

Hoge grondprijzen

Monumentale panden Industriële revolutie -->
hoog urbanisatietempo

Etagewoningen
Slechte kwaliteit
Weinig groen

Veel allochtonen
Laag inkomen
Kleine huishoudens Woningwet stelde eisen
--> betere woningen
Bouw door coörporaties

Tuinwijken, veel groei
Goede kwaliteit

Veel autochtonen
Middenklasse Jaren '50 Jaren '60 Woningnood na WOII --> systeembouw
Slechte kwaliteit --> veel stadsvernieuwing
Portiekflats

Veel allochtonen
Lage inkomens
Sociaal onveilig --> soms nu al gesloopt
Galerijflats

Veel allochtonen
Lage inkomens In de stad: appartementen
(compacte stadsbeleid)
Goede bouwkwaliteit

Gezinnen zonder kinderen
Autochtonen Ook: eengezinswoningen
Veel groen in de wijk
Goede bouwkwaliteit
Middenklasse
Gezinnen met kinderen
Autochtonen Wijken aan rand van de stad
(compacte stad!)

Eengezinswoningen
en etagewoningen

Middenklasse Verbetering leefomgeving Voorbeelden kleinschalige aanpak Samenwerking gemeente en buurt Buurtvaders Dag van de soep (Haarlem) Verbetering veiligheid openbare ruimte Overzichtelijk: veel ramen (sociale controle), verlicht
Onderhoud: netjes
Toegankelijkheid: open, ruim plein Functiemenging Wonen én werken maakt buurt levendiger Consequente aanpak overlast Voorbeelden grootschalige aanpak Herstructurering Herinrichting totale buurt, evt. gecombineerd met revitalisering van b.v. bedrijventerreinen Bron: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Map_NL_-_Amsterdam_-_Bijlmer-Centrum.png Bijlmer, Amsterdam Nieuwbouwwijk naar nieuwste inzichten

Ideeën kwamen van Le Corbusier
Wonen, werken en vrije tijd gescheiden
Wonen in flats tussen veel groen
Auto’s en voetgangers gescheiden  auto’s op verhoogde wegen. Kinderen kunnen zo goed spelen Uitgangspunten Bijlmer (start 1966) Bron: http://stadsarchief.amsterdam.nl/onderwijs/buurt_en_stad/zuidoost/bijlmernoord/bijlmermeer/bijlmer_in_aanbouw/ Bouw in 1966 Bron: http://stadsarchief.amsterdam.nl/onderwijs/buurt_en_stad/zuidoost/bijlmernoord/bijlmermeer/bijlmer_in_aanbouw/ Plattegrond: honingraat Bron: http://stadsarchief.amsterdam.nl/onderwijs/buurt_en_stad/zuidoost/bijlmernoord/bijlmermeer/bijlmer_in_aanbouw/ De Bijlmer in de jaren '90 Waarom wijkvernieuwing: armoede in de Bijlmer Algemene regels over
Afkomst en koopkracht Armoede naar etnische groep per buurt in de Bijlmer Jaren 90: Veel flats gesloopt, nu meer woningen (meer van deze tijd)

Doel: meer gevarieerde bevolking (want was verpauperd) en prettiger leefomgeving Herstructurering de Bijlmer Stadsvernieuwing Opknappen van buurt (straten, woningen) Beoogd gevolg:
aantrekken hogeropgeleiden -->
gevarieerde en leefbare buurt Een fijne wijk Kenmerken:
Goede voorzieningen
Sociale cohesie
Sociale veiligheid
Fysieke veiligheid
Sociaal
Fysiek

Subjectief: gevoel
Objectief: feitelijk Voorzieningen Sociale cohesie Cohesie = samenhang Bevordert integratie Sociale netwerken
voorkomt isolement
Full transcript