Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ly luan nhan thuc duy vat bien chung

Triet - LQT40C DAV
by

Ha Pham

on 12 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ly luan nhan thuc duy vat bien chung

Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
Mục lục
1. Nhận thức và thực tiễn
2. Mối quan hệ giữa thực tiễn và nhận thức
3. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý
Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

Nhận thức
Các hình thức cơ bản của thực tiễn
Hoạt động chính trị-xã hội
Hoạt động thực nghiệm khoa học
Hoạt động sản xuất vật chất
Thực tiễn
Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội.
Là hoạt động mà trong đó con người sử dụng công cụ lao động tác động vào giới tự nhiên để tạo ra của cải vật chất, những điều kiện cần thiết nhằm duy trì sự tồn tại và phát triển của mình.
Là hoạt động của các cộng đồng người, các tổ chức khác nhau trong xã hội nhằm cải biến những quan hệ chính trị - xã hội để thúc đẩy xã hội phát triển.
Là hoạt động được tiến hành trong môi trường nhân tạo, gần giống với những trạng thái tự nhiên – xã hội, nhằm xác định những quy luật biến đổi, phát triển của đối tượng nghiên cứu.
- Là hình thức đặc biệt
- Có vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội

- Là hình thức cao nhất của thực tiễn xã hội
- Là hoạt động cơ bản nhất
- Có vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người trong mọi thời kỳ lịch sử.

Khái niệm
Nhận thức là quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người trên cơ sở thực tiễn, nhằm tạo ra những tri thức về thế giới khách quan.
Nguyên tắc
Thừa nhận:
- Con người có khả năng nhận thức thế giới khách quan
- Nhận thức là sự phản ánh thế giới khách quan vào bộ óc con người, là hoạt động tìm hiểu khách thể của chủ thể
- Không có cái gì là không thể nhận thức được mà chỉ có cái con người chưa thể nhận thức.

Khẳng định đó là một quá trình biện chứng, tích cực, tự giác và sáng tạo.
Quá trình đi từ chưa biết đến biết, biết ít đến biết nhiều, từ chưa sâu sắc, chưa toàn diện đến sâu sắc và toàn diện.
Thực tiễn là:
cơ sở chủ yếu và trực tiếp nhất của nhận thức
động lực, mục đích của nhận thức
tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý.
Thừa nhận thế giới vật chất tồn tại khách quan và độc lập với ý thức con người
Tiêu chuẩn kiểm tra
Mục đích
Cơ sở và động lực
Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
Trực tiếp & Gián tiếp
Quá trình hoạt động thức tiễn là cơ sở để phát huy tính tích cực, sáng tạo của con người, là cơ sở của sự phát triển trí tuệ của con người
Mục đích cuối cùng của nhận thức là nhằm cải tạo hiện thực khách quan, phục vụ đời sống vật chất và tinh thần của con người.
Kết quả của tư duy trừu tượng phải được kiểm nghiệm trong thực tiễn để:
Góp phần hướng dẫn, chỉ đạo thực tiễn
Chịu sự kiểm tra, đánh giá tính xác thực của thực tiễn

=> Đề nghị, khẳng định, bổ sung, hoàn thiện, phát triển những kết quả của tư duy.
Nhận thức CẢM TÍNH
Nhận thức LÝ TÍNH
THỰC TIỄN
Cảm giác
Tri giác
Biểu tượng
Khi sự vật trực tiếp tác động vào các giác quan của ta thì gây nên trong ta những cảm giác.
Mỗi cảm giác giúp ta nhận biết một thuộc tính của sự vật, hiện tượng.
Là sự tổng hợp nhiều thuộc tính khác nhau của sự vật do những cảm giác đem lại.
Tri giác mang lại tri thức đầy đủ hơn, phong phú hơn, hoàn chỉnh hơn so với cảm giác
.
Là hình ảnh được bộ não tái hiện lại, hình dung lại với những thuộc tính nổi bật của sự vật
.
Khái niệm
Phán đoán
Suy luận
Là kết quả của sự tổng hợp, khái quát biện chứng những tài liệu do nhận thức cảm tính đem lại.
Phản ánh những thuộc tính bản chất và chung của 1 hay 1 nhóm sự vật, hiện tượng
Là hình thức liên hệ, liên kết các khái niệm đã có lại với nhau nhằm khẳng định hay phủ nhận một thuộc tính, mối quan hệ nào đó của sự vật, hiện tượng, hay các các mặt của chúng
.
Là sự liên kết một số phán đoán đã biết lại với nhau để tạo ra một phán đoán mới
.
Là giai đoạn ở đầu của quá trình nhận thức.
Chỉ phản ánh cái bề ngoài của sự vật, hiện tượng.
Đã khái quát hóa và trừu tượng hóa được những tài liệu do nhận thức cảm tính cung cấp.
Phản ánh được những thuộc tính, mối quan hệ bản chất mang tính quy luật của sự vật hiện tượng, phản ánh được hiện thực sâu sắc và rõ nét hơn.
Mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính
Mối quan hệ: khác nhau, mà luôn thống nhất biện chứng với nhau, hỗ trợ lẫn nhau.
Nếu chỉ có nhận thức cảm tính thì không thể có tri thức về bản chất, quy luật bên trong.
Nếu chỉ có nhận thức lý tính thì không có cơ sở và khả năng phản ánh đúng đắn sự vật, hiện tượng.
Ý nghĩa
Áp dụng tư duy trừu tượng vào thực tiễn giúp:
Hoạt động thực tiễn có hiệu quả.
Kiểm tra tính đúng đắn của nhận thức
Thực tiễn là điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc của một quá trình nhận thức.
=> Con đường nhận thức tuần hoàn mãi mãi và ngày càng sâu sắc phong phú hơn.
Ý nghĩa của phương pháp luận:
Hiểu được quá trình nhận thức hiện thực khách quan là sự thống nhất biện chứng giữa nhận thức và thực tiễn.
Tránh được khuynh hướng tách rời hay tuyệt đối hóa một trong 2 giai đoạn.
Chân Lý
Quan điểm của V.I.Lênin
“Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn – đó là con đường biện chúng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan”
Là những tri thực phù hợp với hiện tượng khách quan và được thực tiễn kiểm nghiệm.
Tính chất
Tính khách quan
Tính tương đối và tuyệt đối
Chân lý cụ thể
Nhóm 4 – LQT40C
Vũ thanh thảo Ngân
Nguyễn uyên Vy
Nguyễn hà Vân
Phạm nhị Hà
Đỗ đình Hiệp
Nguyễn nam Thái
Nguyễn viết Hiếu
Full transcript