Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

סינמה סיטי מטרו - תולדות הקולנוע

No description
by

eldad bouganim

on 22 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of סינמה סיטי מטרו - תולדות הקולנוע

תונושאר תונחת
refers to a number of related creative movements beginning in Germany before the First World War that reached a peak in Berlin, during the 1920s
Dark | High Contrast | Slant compositions | Distortions of the characters
Style Characteristics
The Cabinet of Dr Caligari (1919)
Nosferatu (1922)
Metropolis (1927)
The Cabinet of Dr. Caligari is a 1920 German silent horror film directed by Robert Wiene from a screenplay by Hans Janowitz and Carl Mayer. It is one of the most influential films of the German Expressionist movement and is often considered to be one of the greatest horror movies of the silent era in film.
The main narrative is introduced using a frame story in which most of the plot is presented as a flashback, as told by the protagonist, Francis (one of the earliest examples of a frame story in film).
Francis (Friedrich Fehér) and an elderly companion are sharing stories when a seemingly distracted woman, Jane (Lil Dagover), passes by. Francis calls her his betrothed and narrates an interesting tale that he and Jane share.
Francis begins his story with himself and his friend Alan (Hans Heinrich von Twardowski), who are both good-naturedly competing to be married to the lovely Jane. The two friends visit a carnival in their German mountain village of Holstenwall. They encounter the captivating Dr. Caligari (Werner Krauss) and a near-silent somnambulist, Cesare (Conrad Veidt), whom the doctor keeps asleep in a coffin-like cabinet, controls hypnotically, and is displaying as an attraction. Caligari hawks that Cesare's continuous sleeping state allows him to know the answer to any question about the future. When Alan asks Cesare how long he shall live, then Cesare bluntly replies that Alan shall die at dawn — a prophecy which is fulfilled. Alan's violent death at the hands of some shadowy figure becomes the most recent in a series of mysterious murders in Holstenwall.
Nosferatu: A Symphony of Horror; or simply Nosferatu) is a 1922 German Expressionist horror film, directed by F. W. Murnau, starring Max Schreck as the vampire Count Orlok.
The film, shot in 1921 and released in 1922, was an unauthorized adaptation of Bram Stoker's Dracula, with names and other details changed because the studio could not obtain the rights to the novel (for instance, "vampire" became "Nosferatu" and "Count Dracula" became "Count Orlok"). Stoker's heirs sued over the adaptation, and a court ruling ordered that all copies of the film be destroyed. However, one print of Nosferatu survived, and the film came to be regarded as an influential masterpiece of cinema
Metropolis is a 1927 German expressionist epic science-fiction film directed by Fritz Lang. The film was written by Lang and his wife Thea von Harbou, and starred Brigitte Helm, Gustav Fröhlich, Alfred Abel and Rudolf Klein-Rogge. A silent film, it was produced in the Babelsberg Studios by UFA.
Metropolis is regarded as a pioneer work of science fiction movies, being the first feature length movie of the genre.
In the future, wealthy industrialists rule the vast city of Metropolis from high-rise tower complexes, while a lower class of underground-dwelling workers toil constantly to operate the machines that provide its power. The Master of Metropolis is the ruthless Joh Fredersen (Alfred Abel), whose son Freder (Gustav Fröhlich) idles away his time in a pleasure garden with the other children of the rich. Freder is interrupted by the arrival of a young woman named Maria (Brigitte Helm), who has brought a group of workers' children to see the privileged lifestyle led by the rich. Maria and the children are quickly ushered away, but Freder is fascinated by Maria and descends to the workers' city in an attempt to find her.
Freder finds himself in the machine rooms and watches in horror as a huge machine explodes, causing several injuries and deaths, after one of its operators collapses from exhaustion. Appalled by what he has witnessed, Freder runs to tell his father. Fredersen is angered that he learned of the explosion from Freder rather than his assistant Josaphat (Theodor Loos), and fires Josaphat as a result, showing no sympathy toward him or the workers. Knowing that he can only go into the depths and become a worker, Josaphat attempts suicide but is stopped by Freder, who sends him home to wait for him. Concerned by Freder's unusual behavior, Fredersen dispatches the Thin Man (Fritz Rasp) to keep track of his movements.
The Influence of German Expressionism in Tim Burton Films
Thomas Edison (1847-1931)
Auguste and Louis Lumière
Georges Méliès (1861-1938)
David. W. Griffith
Continuity editing is the predominant style of film editing and video editing in the post-production process of filmmaking of narrative films and television programs. The purpose of continuity editing is to smooth over the inherent discontinuity of the editing process and to establish a logical coherence between shots.
Continuity editing
יסורה 'זאטנומה
בושילוק בל
ןייטשנזייא ייגרס
םייפרג םיסחי
םייבחרמ םיסחי
םיימתיר םיסחי
םיילרופמט םיסחי
םייטגאיד-ןונ םיסחי
יביסרגורפ זאטנומ | ירטמ זאטנומ
יקפוא\יכנא \ ינוסכלא | םימיירפ ילדג | ההכ/ריהב
תיתריצי הימוטנא ,תיתריצי היפרגואיג ,1 בושלוק יוסינ
תונמא לומ היישעת :תויזכרמ תונחת
תפפוח הכירע | תיטפילא הכירע
...םוכיסל
ןייטשנזייא ייגרס
תונצס לש ןרוביחל הטיש רשאמ רתוי איה םיטרס תכירע יכ ןימאה אוה .הכירעב שומישב ץולח היה ןייטשנזייא
םיכורא םירקחמ ךרע אוה .םיפוצה תושגר לע שממ לש העפשהל שמשל הלוכי הריהז הכירע יכ ןימאה אוה ;טרס ידכל
ולש תוירואתה תא םיריבסמ "טרסה תשוחת"ו "טרסה תרוצ" וירפס ."'זאטנומ" הניכ אוהש המ תא חתיפו ,םוחתב
.םיבר םיאמב לע הבר העפשה םהל התייהו ,'זאטנומ רבדב
םיאשונב ונדו ,תוינדיחי תויומדמ וענמנ תולילעה .םייעוצקמ םינקחשב ןייטשנזייא שמתשה אל םינושארה ויטרסב
וקחוש םידיקפתהו ,הרושה ןמ םישנא לש תועצוממ תויומדב שמתשה אוה .תודמעמה תמחלמ רקיעב ,םיבחר םייתרבח
.םיאתמה ידמעמה עקרהמ םינמוימ אל םינקחש ידיב
םילכו םוקמ תולע + םירמוח + הדובע :יתימא יווש
10 + 20 + 30 = 60
םיבוט םייח דבועל רשפאל ךירצ הדובעה רכש *
םילכו םוקמ תולע + םירמוח + הדובע + טסילטיפקל רזחה :יטסילטיפק יווש
10 + 20 + 10 + 10 = 50
םיבוט םייח דבועל רשפאמ אל הדובעה רכש *
ןמדירפ ןוטלימ
?םמוקתמ אל ןוירטלורפה המל
.תידמעמ העדות ול ןיא יכ
?שי ןכ המ
יטרפ שוכר לש ןויערה
תד לש ןויערה
הנידמ לש ןויערה
ןדע ןג ןיאש ןיימד
םונהיג אל םגו
תלכת םיימש קרש
םורמב םש םישורפ
טקש לש םלוע ןיימד
םולח רבכ הז ןיא
דחפ ילב םדא ןיימד
תוגאדמ ישפוח
דחיב םישנאו
תולובג אלל םימרוז
תחנב םייח טושפ
.תולאשמה ןתוא םע

יתמלח קרש דיגת ילוא
םולחה לש וחוכ הז ךא
דחיב ותוא ןיימדנ םא
.םויה וישכע ותוא םישגנ

ונינש תא וישכע ןיימד
הבוט הבהאב
ונינפל קפואה
הוולשו םוח ןירקמ
וניניבש המ תא םושנת
הווקת שיש ןוכנ

...ההאא

יתמלח קרש דיגת ילוא
םולחה לש וחוכ הז ךא
דחיב ותוא ןיימדנ םא
.םויה וישכע ותוא םישגנ

..ווא

...םויה וישכע ותוא םישגנ

...וווא

ןדע ןג ןיאש ןיימד
םונהיג אל םגו
תלכת םיימש קרש
.םורמב םש םישורפ
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
the scene that changed cinema
EX - Foley and El Mariachi
MODERNISM
יסאלק רופיס יכרד תריבש | תוילאוטסקטרטניא | הקפהה ךרד | הייפצה תיווח
תויביסקלפר
םינכת
םיישיאו םייפוסוליפ
שיטסאפ = תיטסיכרנא תויביסקלפר
שיטסאפ = םירחתמ םיביטראנ = םינכת
POSTMODERNISM
יטויפ םזילאיר
תפרצב םיטלוב םיאמב תצובק לש הייטנ
:לע םיטרס תושעל
םילעופה דמעמ וא ,העישפ ,הלטבא ומכ םייתרבח םיאשונ -
םיילוש תויומדב דקמתהל -
תובזכא יאלמ םיטרס -
חכופמ ףוס -

.בצועמ םוליצ ,דפקומה ןונגסה ללגב םייטאופ םיארקנ


:םיטלוב םיאמב
(1934) תוגהנתהב ספא - וגיו ןא'ז
(1937) הלודגה הילשאה - ראונר ןאז
Boulevard du Temple", a daguerreotype made by Louis Daguerre in 1838
הנושארה הנומתה
פייטורגאד
רגאד יאול םלצה ידי לע
תמלוצמה תומדה לש התיווה
1951ב "עונלוקל תורבחמ" תא דסיי .1958-ל 1943 ןיב בתכ (1918-1958) ןיזאב הרדנא
:תונמאה תודלות לש תיגולוכיספ-תירוטסיה הריקס
לוסיפהו רויצה דוסיב יסיפה ףוגה רומיש - הימומה ךיבסת -
תונמאה לש יגאמה דיקפתה - גוציי תועצמאב הטילש -

:תונמאה םלועב תודגונמ תופיאש יתש
(תושחומו תוהמ) םלועה לש יתועמשמ יוטיב - - יתימאה םזילאירה -
תעדה לש וא ןיעה לש היימר תועצמאב תואיצמה יוקיח לש הילשא - - םזילאיר-ודואספ -
:תויתועמשמ ןויצ תודוקנ
.15-ה האמב (3D) הביטקפסרפה תאצמה --
העונתהו (4D) ןמזה תייעב תרצונ .הילשאה תוואת תרבגה
19- האמב םוליצה תאצמה --
םזילאירל היססבואה ןמ רויצה רורחש
יביטקייבואה דמימה תפסוה

רמולכ ,עונלוקה תונמאו םוליצה לש םתייווהמ תעבונ התוידוחייש ,השדח הקיטתסא חותיפ תבייחמ המלצמה"
"קתעושמה טקייבואה לש ועבצא תעיבט תא םתאישנמ
ירטנמוקוד עונלוק – "תיביטקייבוא תואיצמ"כ ספתש המ תא םיראתמה םיטרס ףידעה -
.יקלטיאה םזילאיר-ואינה יטרסו

("עשר לש עגמ") סלוו ןוסרוא לש ויטרסל המודב םיכורא םיטושב שומיש דדוע -("ןייק חרזאה") סלוו ןוסרוא לש ויטרסל המודב קומע דוקימב שומיש דדוע -


ןמ תעבונה "תיתימא תויכשמה" ףידעהו ,םייתוזח םיטקפאלו 'זאטנומ תכירעל דגנתה -- ---
.הנצסנזימה-------

תאש איה ותסיפת לש סיסבה תנעט ----------- -
.הפוצה ידיב ריאשהל שי הנצסל וא טרסל תונשרפה --------------
FILM LANGUAGE
FILM ONTOLOGY
(םינמיסה תרות) עונלוקב הקיטוימס :תויעונלוק תוירואית
.םינמיסה תוכרעמו םינמיסה רקח איה הקיטוימס

םינמיסה ןיב םיסחיה תכרעמבו רשקב תקסוע הקיטוימסה
.םינמסמ םה ותוא רבדה ןיבל

החתופו ,רקחמ םוחתכ סריפ סלר'צ י"ע הדסונ הקיטוימסה
.ריסוס הד דננידרפ י"ע רתוי רחואמ

םירדשה יגוס לכב תרושקתה תא תרקוח הקיטוימסה
(םוליצ ,בתכ ,רוביד המגודל)

.תועמשמ םירציימ םינמיס דציכ תנחוב הקיטוימסה

ןמוסמ + ןמסמ = ןמיס
,(בתכ ,לילצ) הלימ ,(תיתונמא הריצי) םיוסמ טקייבוא תויהל לוכי אוה .יהשלכ הגרדב ירמוח בורל אוה ןמסמה
.'וכו )'עגר קר' תלמסמה די תעונת( תינפוג הווחמ
.רשקתמ ןמסמה ותואש ,ןמסמה עיבצמ וילאש ןויערה והז .ילאטנמ דימת אוה 'ןמוסמה
:תועמשמה לש רושרשה ךילהת
...'וכו שדחו רחא ןמוסמ לע עיבצמה שדח ןמיסל ךפוה ןמוסמה
םינמיס לש םיגוס השולש
סקדניא
ןוקיא
לובמיס
יעבט | קמונמ | ירמוח עגמ
םכסומ | יתורירש | קתונמ
ןמוסמל ןוימד לעב ךא קתונמ
סקדניא
ןוקיא
לובמיס-ודואספ
עונלוק
לובמיס
ןוקיא
סקדניא-ודואספ
תורפס
THE METRIX (1999) ANALYSIS
shot 1
בשחמ ךסמ לש םוליצ :סקדניא

ןייצמה קלח :תירשפא הכודקניס .בשחמ ךסמ לש יומיד :ןוקיא
.בשחוממ םלוע <- ללכה תא

.הז בלשב ןיא :ירשפא לובמיס
shot 1 zoom in
בשחמ ךסמ לש םוליצ :סקדניא

ןייצמה קלח :תירשפא הכודקניס .בשחמ ךסמ לש יומיד :ןוקיא
.בשחוממ םלוע <- ללכה תא

.ירניב םלוע :היצוטונוק .0 הרפסה ךותל ןיא םוז :ירשפא לובמיס
.ישממ אל םלוע .יתימא אל םלוע .םולכ למסמ ספא
shot 2
סנפ םע רטוש לש םינפ לש םוליצ :סקדניא

דיקפתב רטוש :תירשפא הכודקניס .סנפ םע רטוש לש םינפ לש יומיד :ןוקיא


הייארל ןתינ וניאש והשמ שופיח :ירשפא לובמיס
רשרושמו בכרומ ןמיס
קורי ןווג .ואינ ררועתת :בותכ .בשחמ ךסמ לומ תוינזוא םע ןשי ואינ לש םוליצ :סקדניא
הנומתב טלוש

בשחמ ךסמ לומ ןשי םדא לש יומיד :ןוקיא

.הניש לש בצמב םיאצמנ םדאה ינב : לובמיס

.יתימאה םלועה תא םיעמוש אלו םיאור אל םה :שדח ןמיס

.םתוא ריעהל ךירצ :שדח ןמיס

.שבושמ .שדח :ואינ

.המודמ תואיצמ לש םלוע :היצטונוק

ןוטלפא לש הרעמה לשמ :היצטונוק


יעונלוקה םוליצ לש ןונגסה :"ר'תוא"כ םלצה
תיטסילאירה השיגה
תיטסילרוטנה השיגה
תיטסינויסרפסקאה השיגה
LIGHT
תיטסילאירה השיגה
תירטנמוקודה תרוסמה
eclair npr
mitchel
Jules and Jim ( François Truffaut, 1962)
Raoul Coutard
תיטסילאירה השיגה
(ב"הרא) תירטנמוקודה תרוסמה
Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966, Mike Nichols)
Haskell Wexler
תיטסילאירה השיגה
(ב"הרא תיקרוי-וינה תרוסמה
The French Connection (1971, William Friedkin)
Owen Roizman
Dog Day Afternoon (1975, Sidney Lumet)
Victor J. Kemper
םיירטנמוקוד אקווד ואלו םייתלילע םירשקה
תיטסילרוטנה השיגה
In Cold Blood (1967, Richard Brooks )
Conrad Hall
Persona (1966, Bergman)
Sven Nykvist
תיביטראנ קדצומ רוא
Days of Heaven (1978, Terrence Malick)
Néstor Almendros
The Deer Hunter (1978, Michael Cimino)
Vilmos Zsigmond
תישגר הניחבמ קדצומ רוא
תיטסינויסרפסקאה השיגה
תינועבצ השגדה
וררוטס
ליוד
וטיירפ
לצה
דנורפ
הטאמ
סיליו
one_from_the_heart_storrero
frida_start Rodrigo Prieto
hero _ cristopher doyle
the_big_combo start John Alton
godfather _ gordon wilis - start
& EPISTEMOLOGY
ישממ בצמ איה תואיצמה םאה .ומצע םלועה תא וא ,ונביבסש םלועה תא םיספות ונא הב ךרדה תא םיראתמ ונא םאה .תושי יהמ .םייק המ הלאשב תקסוע .שיה תרות :היגולוטנוא
תא רידגהלו סופתל םדא ינבכ ונלש תלבגומה ךרדה השעמל איה אמש וא ,םירקוח ונחנא ותואו םייח ונא ובש םייק
.יתימאה םלועה הנניא איהו ,םויקה
.םלועה תא ריכהל ונלש םיכרדה ןהמ .הרכהה תרות :היגולומטסיפא
?םיעדוי ונחנא ךיא :היגולומטסיפא | ?יתימא המ :היגולוטנוא
םזינומוק
םזילטיפק
<
.ויחא תא חצור םדא איה הירוטסיהה לבהו ןיק זאמ
יטרקומדה רטשמה אוה הנידמל ילאדיאה רטשמהש בושו בוש חכוה ,תיתפרצה הכפהמה זאמ ,המאיוקופ יפ-לע
וכפהי רתויו רתוי תובר תונידמ םינשה םע ,המאיוקופ תעדל ,ךכ לשב .תילכלכו תיטילופ ,תיתא הניחבמ ןה
.רתוי המיאתמ הפולח ןיא ותעדל םגש ךכ לשב תאזו ,תוילרביל תויטרקומד תונידמל
.עוגרו דיחא היהי םלועה
(סרמוב) םוב-יבייבה רוד 1945-65
(סרסקא) סקיאה רוד 1965-85
(סריוו) Yה רוד 1985-05
Full transcript