Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kvazi-eksperimentalna istraživanja

No description
by

Petra Jovanovic

on 10 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kvazi-eksperimentalna istraživanja

Kvazi-eksperimentalna istraživanja
Hvala na (ne)pažnji :)
Danas se smatraju zasebnom vrstom istraživanja sa karakterističnim svojstvima koja ih razlikuju kako od eksperimenata, tako i od neeksperimentalih istraživanja.
- XX vek
- Donald Campbell
- "dobar i loš eksperiment"
- nacrti za zadržavanje kvaliteta eksperimenta
- epistemološki prihvatljiv nacrt = kvazi-eksperiment
Osnovna ideja je da se u uslovima kada nije moguće postići nivo kontrole koji imaju eksperimentalni nacrti ta kontrola što više aproksimira tehnikama koje stoje na raspolaganju
Randomizacija i manipulacija nezavisnom varijablom
- Campbell - "ne postoji randomizacija"
- osnovna razlika između eksperimentalnog i kvazi-eksperimentalnog istraživanja
Ako se ne može sprovesti randomizacija, mogu se formirati više grupa kako bi se njihovim poređenjem eliminisala mogućnost stvaranja razlika u zavisnoj varijabli, i time se nastoji da grupe budu što ujednačenije.
- nacrti vremenskih serija
- tretman ≠ intervencija
- manipulacija nezavisnom varijablom (nužna)
Nadoknađivanje slabosti u kontroli varijable
umesto randomizacije koristiti sve raspoložive tehnike biranja grupa koje vode tome da budu što sličnije
nezavisnu varijablu, ako je eksterno manipulisana, meriti što pouzdanije, tj. dobro je kontrolisati
koristiti što više grupa
koristiti što više merenja kako bi se moglo napraviti što više poređenja
- Česti u terenskim uslovima (primenjena i evaluaciona istraživanja)
- grupe objekata se "biraju same"
- grupe mogu predstavljati i kohorte
Nacrt sa neekvivalentnom eksperimentalnom grupom
- najpoznatiji kvazi-eksperimentalni nacrt
- dominantan nacrt u društvenim istraživanjima
- epistemološki vrlo jak
Preporuke:
da se ekvivalentnost grupa obezbedi nekom od tehnika jednačenja grupa
da se koristi statistički ekvivalent jednačenja grupa (tehnike parcijalnih korelacija ili analize kovarijanse)
- ključni doprinos kontroli ekvivalentnosti grupa je pretest
- na osnovu kontrole grupe i pretesta Campbell i Stanley su tvrdili da je kvazi-eksperiment najbolja zamena za pravi eksperiment
Nacrt prekinutih vremenskih serija
- koristi se kada ne možemo da imamo kontrolnu grupu
- višestruki pretesti i posttesti
- smisao naziva ovog nacrta je utvrđivanje da li je tretman T prekinuo vremensku seriju koja je utvrđena u merenjima i da li merenja pokazuju da nakon T postoji drugačiji trend
- ponavljanja mogu biti kombinovana sa više tretmana sa ciljem da se detaljno analizira uticaj i trajnost uticaja nezavisne varijable na zavisnu
- može se uvesti kontrolna grupa (neekvivalentna)
nacrt sa neekvivalentnom kontrolnom grupom
nacrt prekinutih vremenskih serija
nacrt sa regresionim diskontinuitetom
terenski eksperiment
prirodni eksperiment
Full transcript