Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AZ ELEKTRONIKUS KOMUNIKÁCIÓ SZABÁLYAI

No description
by

Papp L

on 22 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AZ ELEKTRONIKUS KOMUNIKÁCIÓ SZABÁLYAI

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ POLGÁRI PERBEN
Regisztráció
Elektronikus aláírás
birosag.hu
Nyomtatványok
Az elektronikus utat úgy kell választani, hogy az első beadványt elektronikusan el kell küldeni. Ekkor a fél a bírósággal és a bíróság a féllel csak elektronikus úton kommunikál. Az elektronikus utat az eljárás bármely szakaszában lehet választani.
A Pp. 394 § szerint polgári perben a fél, illetve a képviselője a beadványát elektronikus úton is benyújthatja.
2016.07.01-től
AVDH
A NISZ Zrt. Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés szolgáltatása lehetőséget biztosít a felhasználók (természetes személyek) részére, hogy az Általános Nyomtatványkitöltő programban hitelesítsék a nyomtatványt, valamint az ahhoz csatolt mellékleteket. A hitelesítéshez elegendő az ügyfélkapus regisztráció, nincs szükség saját tanúsítványra.

Az AVDH a felhasználó azonosítása és hitelesítése után létrehozza az aláírást a kijelölt dokumentum, valamint az ahhoz tartozó csatolmányok lenyomatán, majd az így létrehozott aláírás struktúrát kiegészíti a szükséges adatokkal (időbélyeggel, visszavonási adatokkal).OIT 2003. évi 8. szabályzata a bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és feldolgozásáról


Polgári ügyszak

Kezdőirat:
olyan irat, amelynek a bíróságon nincs
előzménye; vagy amely ügyviteli szempontból
befejezett ügyben új eljárás lefolytatását vagy önálló
intézkedést, egy kérelem önálló elintézését igényli;

-pl. ha igazolási kérelemnek helyt adnak, ha előtte
befejeződött az eljárás;

-ha a kézbesítési vélelem megdöntését követően meg kell
ismételni az eljárást

-perújítási kérelem;

-félbeszakadást, felfüggesztést, szünetelést követően
az eljárást újból megindító irat.


Utóirat:
minden egyeb irat


Polgári P. peres
Pk. nemperes
Pkm.bírósági közvetői ügy
Are. adóságrendezési ügy

Gazdasági G. peres
Gpk.gazdasági nemperes

Ügycsoportok:
Újraindult:
- a hatályon kívül helyezést kimondó és új eljárásra
utasító határozatát az érintett bíróságon,
- az igazolási kérelemnek helyt adó jogerős határozatot
- eljárás félbeszakadása, szünetelése, felfüggesztése után
az eljárást újból megindító iratot,
- ügy egyesítésének megszüntetése után az
egyesített ügyek iratait az alapügy kivételével,
- az ügy áttétele után visszaérkezett iratot,

- A kizárás kérdésében a bíróság soron kívül határoz

- A bíróság elnökének rendelkezése alapján

- Gyermek jogellenes külföldre vitele

- A szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perben

- Távoltartás

- Ideiglenes távoltartás

- Végrehajtás megszüntetési és korlátozási perben

- Közérdekű adat kiadása

Soronkívüli eljárások
- A folyamatban lévő civilisztikai ügyekben a perek
időtartamát az alapeljárás kezdőiratának a bírósághoz
érkezése napjától kell számítani.

- H.K.H. ügyek esetén az ügy eredeti időpontjától kell
számítani a pertartalmat.(első érk)

- Perújítás, felülvizsgálat miatt újraindult ügyek esetén az
alapeljárás időtartamát figyelmen kívül kell hagyni.

- A felfüggesztés, félbeszakadás,szünetelés idejét a
pertartalomból le kell vonni

Minősített érkezés
Iratok:
Irat típus
neve
Hollét :
Hollét típus (Bírónál, Hn..)
szöveg
Jegyzet:
Jegyzet típus
szöveg

Típus - szöveg összerendezés
Visszakeresés a típusra könnyebb
A BETFR rendszer szolgáltatásait
ügyfélkapuval rendelkező, a BIR-O
rendszerben előzetesen regisztrált
BETFR
a peres eljárásokban eljáró valamennyi ügyfél és jogi képviselő veheti igénybe.
Az ügyfél a kérelem jóváhagyásáról
értesítést kap.
A kérelmet személyesen kell benyújtani
Értesítés SMS-ben
az alábbi eseménykről történik
Polgári ügyszak:
• a felek neve, elérhetősége (lakcím,
telefonszám, fax és e-mail cím)
• az ellenkérelem beérkezésének adatai
• a tárgyalás helye, ideje
• a tárgyalás elhalasztására vonatkozó adatok
• a szakértői vélemény beérkezésének adatai
• a jegyzőkönyv elkészülésének adatai
• jogorvoslati kérelem előterjesztésének adatai
• az iratok felterjesztésének adatai

Hozzáférhető adatok köre:
Betekintéssel érintett lajstromadatok
Lajstromozás
:
Befejezés
Szignálás
Átszignálás
Statisztika mentése
Eltérések ellenőrzése
Bírói egyéni statisztika
Gyakrabban előforduló fájlformátumok:
Tömöritett file: zip,rar stb.,

html: egy leíró nyelv, melyet weboldalak készítéséhez fejlesztettek ki,
általában szöveges állományokban található meg a számítógépeken, melyek az internethez kapcsolódnak.

.xkr :A nyomtatványkitöltő programba betölthető állományok egyedi kiterjesztést kaphatnak .

ASIC: Sikeres Ügyfélkapus azonosítás után a nyomtatványból és minden egyes csatolmányból lenyomatot képez az ÁNYK, melyeket az AVDH szolgáltatással aláírat, majd az így kapott ASIC állományokat, egyesével az eredeti csatolmányok mellé másol.

.es: e-signo hitelesítési szolgáltató által aláírt
Elektronikus postafiók
- kezdőirat
- utóirat
- KFP
- KR
- ÜKM
Elírási lehetőség, jellemző hibaokok:
ügyszám, címzett bíróság,
alperes/felperes neve

Főszabály, hogy minden elektronikusan beérkezett iratot lajstromozni kell.
Hibás beadványok lajstromozása
K/U
Iratexport
Kapcsolati mód javítása
ÜGY TELJES ELEKTRONIKUS
IRATANYAGÁNAK MENTÉSE
Elektronikus utóirat tartalmának feldolgozása polgári tanú esetén
P10-es nyomtatvány
A funkció szolgál az eljárás elhúzódása elleni kifogás, a fellebbezés, a felülvizsgálati kérelem, a Pp. 366/A. § szerinti eljárásban és a Pp. 361. § c) és d) pontja szerinti esetben az ügy elektronikusan rendelkezésre
álló iratainak és adatainak a hatáskörrel rendelkező
bíróság részére történő felterjesztésére
A funkció kizárólagosan a TEC lajstromban található elektronikusan rendelkezésre álló iratoknak és adatoknak az exportálására használható
Felterjesztés
A funkció szolgál a bíróság által meghozott és jogerőre emelkedett áttételt elrendelő végzés alapján az ügy elektronikusan rendelkezésre álló iratainak és adatainak a címzett bíróságra történő megküldésére.

Áttétel
A funkció szolgál valamennyi olyan helyzetre, amelyet a többiek nem fednek le, így különösen, de nem kizárólagosan a téves iktatások, felterjesztésre alkalmatlan ügyek vagy érdemben befejezett felterjesztett ügyek visszaterjesztése, pótborítékba érkező utóiratok utánküldése, új számra történő iktatás (pl.: felfüggesztett ügyek, szünetelő ügyek, Pp. 132. § szerinti joghatások), stb. alapján történő egyes, vagy az ügy összes elektronikusan rendelkezésre álló iratának és adatának megküldésére.
Iratexport
Áttétel, felterjesztés, téves iktatás stb.miatt más bírósághoz, vagy azonos bíróság más ügyéhez kell megküldeni, a papír alapú megküldés mellett az elektronikusan érkezett iratokat és a kapcsolódó adatokat, ott, ahol a kapcsolati kód
átadása is szükséges.
Ügyexport
Ügyexport
Feltöltött, véglegesített határozat szükséges
az exportáláshoz.
Ügyminőség:
Globális adat
(nem változtatható meg)
Tárgy:
az ügy pontosabb azonosítását teszi lehetővé
Pertárgyérték:
Kisértékű
jelölése: 1m Ft alatti ügyek,
Áttétel:
az ügy áttételéről rendelkező végzés
Perújítás:
Ha a bíróság a perújítási indítványt alaposnak találja, a perújítást
elrendeli, és az ügyet a megismételt eljárás lefolytatása végett
megküldi az alapügyben eljárt elsőfokú bíróságnak)

Soron kívüli
Kiemelt ügy:
400 M Ft-ot meghaladó követelések
Súlyszám:
ellenőrzés után lajstromozás új ügyként vagy utóiratként
felek, irat sorszámának ellenőrzése után lajstromozás utóiratként vagy új ügyként.
EFER fizetések feldolgozása
E-térti felfolgozása
Amennyiben szükséges a beérkezett iratokat meg lehet tekinteni ezen a felületen.
2016. július1. napjától a jogi képviselővel eljáró fél jogi képviselője,valamint a gazdálkodó szervezet akár felperesi, akár alperesi ( adósi, kötelezetti ) pozícióban van, keresetlevelét –kérelmét –és minden egyéb beadványát, okirati bizonyítékát kizárólag elektronikusan nyújthatja be, és részére a bíróság is elektronikusan kézbesít.
felperes
alperes
- a kezdőirat @ kinyomtatása után–mindig papír alapon kézbesít a bíróság a másik fél részére, egyidejűleg felhívja arra, hogy ha @útra kötelezett, beadványait, okirati bizonyítékait kizárólag @úton nyújthatja be, és tájékoztatja a nem @úton történő benyújtás jogkövetkezményeiről.
A bíróság alperes felé mindaddig papír alapon jár el amig az alperes @ úton benyújtott első beadvány nyomán kapcsolati kódja ismertté nem válik.
- mindkét fél @ kapcsolattartásra köteles, mindkét kapcsolati kód ismert, a bíróság mind a felek, mind a saját határozatait @ úton addig kézbesíti a feleknek, míg a jogszabályi kötelezés kihat rájuk.
felperes
alperes
a kezdőirat @, amelyet - annak kinyomtatása után-mindig papír alapon kézbesít a bíróság a másik fél részére

Az ellenérdekű fél vállalja az @ utat kapcsolati kódja ismerté válik, tehát mindkét fél @ kapcsolattartásra köteles, mindkét kapcsolati kód ismert, a bíróság mind a felek, mind a saját határozatait @ úton addig kézbesíti a feleknek, míg a jogszabályi kötelezés kihat rájuk.

A jogi képviselő nélkül eljáró ellenérdekű fél nem vállalja az@ utat, kapcsolati kódja ezért nem is lesz, első beadványa –és a minden további –papír alapú. Ebben az esetben a bíróság -a papír alapú okiratot benyújtó fél iratait digitalizálja,és @ úton kézbesíti az @ útra kötelezett (vagy azt vállaló) másik fél számára.
felperes
alperes
A kezdőirat papír alapú, a Dokumentumtárba történő szkennelést követően ezt papíralapon kézbesíti a bíróság az ellenérdekű fél részére, aki azonban @ útra kötelezett így az általa kötelezően @ úton benyújtott első beadvány nyomán kapcsolati kódja ismertté válik.

Az alperes beadványa @, amit nyomtatás után-papír alapon kézbesít a bíróság a felperesnek. A bíróság saját határozatát szintén papír alapon kézbesíti a felperes számára.
A felperes következő beadványát a bíróság
digitalizálja,és @ úton kézbesíti az alperes
számára.
Az ügyek iratait kizárólag elektronikusan kezelni - jelenleg - nem lehet, a BIR-O alrendszereiben történő teljes körű kezelés mellett szükséges az iratok papír alapon történő "párhuzamos” kezelése is.
Tehát minden @ úton érkezett beadványt ki kell nyomtatni, valamint a papíralapon benyújtott beadványokat @ okirattá alakítva fel kell tölteni úgy, hogy a lajstromban fel kell tüntetni,
hogy az irat papír alapon vagy
@ úton érkezett.
ILLETÉK MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJAI ÉS ELLENŐRZÉSE
Az elektronikus kézbesítési rendszer lehetővé
teszi, hogy a polgári, gazdasági, munkaügyi perekhez
kapcsolódó illetékfizetési kötelezettséget is
elektronikus úton lehessen teljesíteni.
Az illeték elektronikus úton történő megfizetése
esetében a Pp. 95.§ (3) bekezdés és 124.§ (2) bekezdés c) pontja alkalmazásának három munkanapon belül
helye nincs.
Amennyiben az ÁNYK nyomtatvány benyújtója illetékfizetésre alkalmas nyomtatványt (FMH01, G01, G02,
P01, P02, P20, P21, P22, P23, P24, P25) nyújt be elektronikusan a bírósághoz, a benyújtást követően
kapott érkeztetési igazolásban tájékoztatást kap az eljárási illeték megfizetésének módjairól
Illeték kifizetése
a Magyar Államkincstár illetékfizetési számlára
Amennyiben az elektronikusan eljáró fél a beküldött
beadványhoz előírt eljárási illetéket az EFER használatával
fizeti meg a bíróság részére, a befizetésről szóló fizetési
ígérvény közvetlenül a bírósághoz érkezik meg,
azt nem kell a beadványhoz csatolni.
EFER fizetés
Ebben az esetben a félnek az illetéket átutalással kell megfizetnie a Kincstárnál vezetett illeték-bevételi számlájára; az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni annak a bíróságnak a nevét, amely előtt az illetékbefizetéssel érintett ügy folyamatban van, a beadvány bírósági érkeztetési azonosító számát, vagy ha a fél előtt ismert, akkor a beadvány lajstromszámát és annak a peres félnek a nevét, akinek a javára az illeték befizetése történik.
Az illeték befizetéséről a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala értesíti a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumát az illeték-bevételi számlakivonat érkeztetett példányának az érkeztetés napján történő megküldésével.
Az illetékbefizetés tényének ellenőrzése a bíróság által a számlakivonat adatai alapján, a számlaforgalomba történő betekintéssel történik. Az illetékbefizetés tényének ellenőrzése után a lajstromkönyvbe bevezetésre kerül, az befizetet illeték összege és a bizonylat feltöltésre kerül az utóiratokhoz.
A tájékoztatást vagy az elektronikus úton érkezett
küldemény papír alapon kinyomtatott példányát a perbíróság az ügyirathoz szereli.
Az illetékfizetés lehetséges a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére történő fizetéssel és az illetékkiszabásra bemutatás megtörténtét igazoló iratnak az adóhatóság általi záradékolásával amennyiben az illeték összege a 10.000,-Ft-ot meghaladja. Ebben az esetben az adóhatóság által záradékolt irat digitalizált (scannelt) és elektronikus aláírással ellátott formátumát a használt űrlap mellékleteként csatolni kell és az iratokat így kell beküldeni a bíróságra.

Illeték rendezése
NAV részére történő fizetés esetén
Önadózással is van lehetőség a bírósági eljárási
illeték megfizetésére, ha a fizetendő illeték összege
az 500.000,-Ft-ot meghaladja és a keresetindítási
határidő legalább 31 nap.
Ebben az esetben az adóhatósághoz benyújtott bevallás tartalmáról az adóhatóság legkésőbb annak beérkezésétől számított 8. munkanapon papír alapú igazolást küld az eljárást kezdeményező fél (vagy képviselője) és az eljáró bíróság részére, amennyiben az állami adóhatóság az eljárást kezdeményező fél adószámláján nem tart nyilván 5000 forintot meghaladó önadózással teljesítendő bírósági eljárási illetéktartozást.
Az igazolás tartalmazza a bevallott illeték összegét, az állami adóhatóság által kiadott ügyszámot, valamint a bevallásban szereplő valamennyi adatot.
A fél az adóhatóság által kiállított igazolás digitalizált
(scannelt) és elektronikus aláírással ellátott
formátumát a benyújtáshoz használt űrlap
mellékleteként csatolni köteles.
Illetékfizetés önadózással
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága - kérelemre - az általános szabályoktól eltérően a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetését engedélyezheti annak a gazdálkodó szervezetnek, amely a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban valamennyi általa kezdeményezett bírósági (peres és nemperes) eljárás megjelölésével és az azokhoz kapcsolódóan megfizetett bírósági eljárási illeték feltüntetésével nyilatkozik arról, hogy az érintett időszakban legalább 250 bírósági eljárást kezdeményezett. Utólagos elszámolás esetén a gazdálkodó szervezet mentesül az eljárás
kezdeményezésekor a bírósági eljárási
illeték megfizetése alól.
Illetékfizetés NAV
utólagos elszámolással
Kapcsolattartás közigazgatási szervekkel, hatóságokkal.
A megkeresés kiküldése a Hivatali Kapun keresztül történik anélkül, hogy az érintett ügyben az adott közigazgatási szerv vagy hatóság a bírósággal kommunikált volna.
A megkeresésre a P23-as formanyomtat-
ványon tud választ adni a hatóság vagy
közigazgatási szerv.
Köszönöm a figyelmet
Statisztikák
Tanács
Érkezés
Pertartam
Elintézetlen
Leíratlan
Bírói egyéni statisztika

Időszaklisták
Nyilvántartás
Tárgyalási jegyzék
Bírónál lévő ügyek
Beérkezett ügyek
Kiszignált ügyek
Átszignált ügyek
Tárgyalt ügyek
Kitűzetlen ügyek
Befejezett ügyek

Amennyiben a nyomtatványhoz csatolni kívánt fájlok együttes mérete a befogadható 300 MB méretkorlátot meghaladja, a csatolni kívánt fájlok elektronikus adathordozón is benyújthatók.

A P28 számú nyomtatványhoz mellékletként feltölthetők és az ÁNYK program segítségével .xcz kiterjesztésű fájllá alakíthatók. Ezt az .xcz fájlt kell az elektronikus adathordozón elhelyezni.

Az adathordozót legkésőbb a főnyomtatvány bírósághoz érkezéséről a 394/H. § (2) bekezdése alapján kapott befogadás-visszaigazolásnak az elektronikus úton kapcsolatot tartóhoz érkezését követő három munkanapon belül kell benyújtani a bíróság részére személyesen vagy postai úton.

Figyelem, a P28 számú nyomtatvány a bíróságok részére elektronikus úton nem küldhető be, az kizárólag az adathordozón történő benyújtásra szolgál, amelynek segítségével az adathordozón található dokumentumok és az eredeti beadvány összetartozása megállapítható!

A fél vagy képviselője köteles az adathordozón elhelyezett fájlokat minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy elektronikus bélyegzőjét elhelyezni vagy az azon szereplő dokumentumokat azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás igénybevételével hitelesíteni.
Az adathordozót eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben érdekelve van.
A P28 számú nyomtatványon meg kell jelölni a benyújtani kívánt adathordozók számát és formátumát.
A bíróság elektronikus adathordozóként kizárólag CD-R-, CD-R+,DVD-R-, DVD-R+, és USB PenDrive eszközökön benyújtott beadványokat tud befogadni.
Az adathordozó beérkezéséről a bíróság a kézbesítési rendszer útján automatikusan értesítést küld az elektronikus úton kapcsolatot tartónak.
Ha az adathordozó benyújtására a fentiek megsértésével kerül sor, a Pp. 394/G. § (7) bekezdése alapján az adathordozón megtett jognyilatkozat vagy teljesített eljárási cselekmény hatálytalan.
A Pp. 394/M. § (2) bekezdése szerint befogadható mérethatárt el nem érő nagyságú, adathordozón benyújtott jognyilatkozat vagy teljesített eljárási cselekmény hatálytalan.

P28 Adathordozón történő benyújtás
Az egyes e-aktákba illeszthető fájlformátumok a következők:
• szöveges dokumentumok: .odt, .doc., .docx
• képformátumok: .jpeg, .jpeg, .png, .bmp
• hangformátumok: .mp3, .wav
• videoformátumok: .avi
.pdf kép, szöveg


a tárgyalás elhalasztása tárgyalási napló
ellenkérelem beérkezett utóirat "ellenkérelem"
a szakértői vélemény beérkezett utóirat 'szakértői vélemény'
az iratok felterjesztésre kerültek hollét "felterjesztve"
a tárgyalás kitűzése megtörtént tárgyalási napló
a jegyzőkönyv elkészülésének adatai határotazok "jegyzőkönyv feltöltése"
jogorvoslati kérelem adatai utóirat "felülvizsgálati kérelem
"fellebbezés"
"csatlakozó fellebbezés"
"ellentmondás"
"felülvizsgálati indítvány"

jogosultság megszűnése


KR értesítés
(e- tértivevény)
Feladási értesítés
Letöltési igazolás
Meghiúsulási igazolás

Amennyiben az értesítési tárhelyen elhelyezett iratot a címzett az Át nem vett dokumentumról értesítő megküldését követő 5. munkanapon sem veszi át, a Központi Rendszer automatikusan igazolást állít ki a kézbesítési vélelem beálltának megállapíthatóságáról, amelyet mind a feladó bíróságnak, mind a címzett félnek megküld.

Ezen értesítés a Pp. 394/H. § (8) bekezdésében szabályozott tájékoztatás arról, hogy a kézbesítési vélelem beállta megállapításának van helye.

Fontos tudni, hogy ezen igazolás csak a kézbesítési vélelemhez szükséges idő elteltéről szóló igazolás, nem minősül a kézbesítési vélelem megállapításáról
szóló bírósági határozatnak.
Amennyiben az értesítési tárhelyre megérkezett bírósági iratot megnyitják.
A kézbesítettségéről a rendszer letöltési igazolást küld .
Letöltési igazolás a Pp. 394/H. § (7) bekezdésében foglalt elektronikus tértivevénynek felel meg.
Amennyiben a bíróság iratot továbbit a címzettnek, a feladásról a Központi Rendszer igazolást küld.
Az ilyen formában érkező Feladási igazolás a Pp. 394/H. § (7) bekezdésében foglalt elektronikus tértivevénynek felel meg.
Át nem vett dokumentumról értesítő

Amennyiben az értesítési tárhelyen elhelyezett iratot a címzett az elhelyezésétől számított 3 napon belül sem veszi át, a Központi Rendszer automatikusan értesítést küld a címzettnek az Ügyfélkapu, a Hivatali kapu, vagy a Perkapu regisztrációnál megadott elektronikus levélcímére.
Full transcript