Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TÜRK İSLAM BİLGİNLERİNİN BİLİM DÜNYASINA KATKISI

No description
by

TUĞÇE BAŞARAN

on 27 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TÜRK İSLAM BİLGİNLERİNİN BİLİM DÜNYASINA KATKISI

FARABİ (870-950)
Ibn-i Sina tıp adamı, yazar, filozof ve bilim adamı. Buhara yakınlarındaki Afşana köyünde 980 yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde 1037 tarihinde vefat etmiştir.Batılılarca ortaçag modern bilminin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinmektedir ve 'Büyük Üstad' olarak tanımlanmaktadır.

İBN-İ SİNA(980-1037)
7.-13.yüzyıl
TÜRK VE İSLAM BİLGİNLERİNİN BİLİM DÜNYASINA KATKISI
Ibn-i Sina “Eş-Şifa” adlı eserinde mantık, doğa felsefesi, coğrafya, meteoroloji, mineraloji, psikoloji, botanik,
biyoloji, matematik, geometri, aritmetik, müzik, astronomi ve ilahiyat gibi disiplinlere dair birikim ve
düşüncelerini bir plan dâhilinde açıklamıştır. Bu plan, konuyla ilgili ilk çağ bilim adamları ve filozoflarının
görüşlerinin anılması, bu görüşlerin tahlilinin yapılması ve konuyla ilgili nihai bilgilerin kaydedilmesi şeklinde
olmuştur.Eserleri:
Ibn-i Sina’nın
El-Kanun Fi’t-Tıb
(Tıbbın Kanunları) adlı eseri büyük ölçüde Roma imparatorluğu döneminde yaşamış Yunan hekimlerinin bulguları ile Arapça kaynaklara ve Ibn-i Sina’nın kendi deneyimlerine dayanan sistematik
bir ansiklopedidir. Beş kitaptan
oluşan eser, hem doğuda hem batıda tıp okullarında uzun yüzyıllar el kitabı,
ders kitabı olarak okutulmuştur.
ibn-i Sina yüz felçleri, beyinsel inmeler, bağırsaklara yerleşen parazitleri, sarılığın
çeşitlerinin nedenlerini açıklamış, vebanın yayılmasında sıçanların rolünü
sezmiş, beyinde tümör oluşabileceğini belirtmiş, bazı bulaşıcı hastalıkların plasenta
yoluyla (anneden bebeğe) geçebildiğine dikkat çekmiştir. Kanseri hacmi
gittikçe artan ve kökleri civar hücreler içine sokulan bir ur olarak tarif etmiştir.
Diyabetin tüm belirtilerini tetkik etmiştir. Yanda sindirim sistemini gösteren resim,
ibn-i Sina’nın El-Kanun Fi’t Tıbb (Tıbbın Kanunları) adlı kitabında yer almaktadır.
Farabi (Arapça: Abū Nasr Muhammad al-Farab) ; Batıda bilinen adıyla Alpharabius 8. ve 13. yüzyıllar arasındaki islamın Altın Çağı'nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamı. Aynı zamanda gökbilimci, mantıkçı ve müzisyendir .
IBNÜL- HEYSEM(965-1051)
Eserleri:
Kitabü-l menazir
Arap fizikçi, matematikçi ve filozoftur. 965'te Basra'da dogdu.1051 yılında Kahire'de öldü.Optik bilmin kurucusudur.
Fiziksel optik, meteorolojik optik, ,diyoptrik, yakıcı aynalar, gözün fizyolojisi ve algısal psikoloji alanlarında araştırmalar yapmış
olan ibn-i Heysem'i,
Latin skolastikleri "Alhazen" diye adlandırırlar.
ibn-i Heysem'in fizikte olduğu kadar tıptaki ustalığını da gösterdiği kitabı Kitab el-Menazır (Optik Kitabı) adlı yapıtı, gözün anatomisi ve fizyolojisi ile başlar. Burada beyinden çıkan optik sinirden başlayarak gözün kendisine kadar iris, kornea ve mercek gibi kısımlardan her birinin görme olayındaki rolü ustaca resimlenmiştir. Gözün çeşitli kısımları arasındaki ilişki ve görme olayı sırasındaki bütün bir organ ve gözün nasıl iş gördüğü gösterilmiştir.
Başlıca eserleri:
El-Medinetü'l Fazıla
Ihsau'l-ulum

Farabi ihsau'l-ulum adlı eserinde ilimlerin tarif ve tasnifini yapar.
ideal Devlet, El-Medinetü'l-Fazıla, ya da Fazilet Şehri, Farabi'nin ideal devleti çözümlediği kitabıdır. Kitapta bir başkanın erdemlerini sayar. Farabi'ye göre, başkanlık edecek kişide su erdemler bulunmalıdır: Organları tam olmalıdır, anlayışlı olmalıdır, belleği güçlü olmalıdır, akıllı ve ince görüşlü olmalıdır, güzel konuşmalıdır, öğrenmeye gönüllü olmalıdır; yiyeceğe-içeceğe ve eğlenceye tutkun olmamalıdır, doğruluğu sevmeli, yalancılıktan kaçınmalıdır. Nefsini yüksek tutmalı ve kendisinden kuşkulandıracak şeylerden çekinmelidir, dindar olmalı ve dünyevi kaygılarda gözü bulunmamalıdır, adaletli olmalı ve kötülük yapmaktan çekinmelidir, işinde arzulu olmalıdır
GAZALİ (1058-1111)
Gazâlî ya da tam adıyla Hüccetü’l-Islâm Ebû Hâmid Muhammed bin Ahmed el-Gazzâlî et-Tûsî. Büyük Selçuklu Devleti devrinin islam âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve müderrisi.1058 Tus' da doğmuş , 1111 Tus' da ölmüştür.
Çalıştığı alanlar:Felsefe,Hukuk,ilahiyat

Eserleri: Ihyâ’u Ulûmi’d Dîn
Makaasidü'l Felasife
Bidayetü'l Hidaye

Gazali ortaçağ müslüman ve hristiyan filozoflarını büyük ölçüde etkilemiş, çalışmaları islam dünyasında Avrupalı bilginlerin dikkatini çeken ilk şey olmuştur.Felsefeye karşı verdiği mücadele ile islam dünyasında felsefi düşüncenin gelişmesini önlediği düşünülmektedir.
Ses olaylarını ilk defa fizik yönden ele alıp açıklayan bilgindir.
Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıklı izahını farabi yapmıştır.
O , titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tespit etmiş ve bu keşfiyle musiki aletlerinin yapımında gerekli olan kaideleri bulmuştur.
TABERİ(838-923)
Ebu Cafer Taberi
fıkıh, hadis, tarih, dil, tefsir ve matematik
ilimlerindeki çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş müslüman bilim adamıdır. Alim, Iran'da tarihi bir bölge olan Taberistan'da (günümüzde Mazenderan) doğduğu için 'Taberi' olarak ünlenmiştir.Bağdad'da ölmüştür.
En önemli eserleri
:
Tarih er-Rusül ve'l Muluk ve'l Hulafa
Taberi Tefsiri
Taberi Tarihi
İBN-İ FADLAN(10.YY)
Ibn-i Fadlan ,Abbasi halifesi Muktedir’in 921’de idil Bulgarları hükümdarı Almış Han'a gönderdiği heyette yer almıştır. Görevi, oradaki Müslüman bilginleri denetlemek, halifenin mektup ve armağanlarını sunmaktır. Önemli bir diplomat ve dikkatli bir gezgin olarak kabul edilen Ibn Fadlan, bu yolculuğunu 'Rihla' (Seyahatname) adlı ünlü yapıtında anlatmıştır.
Bu kitabında, Volga Bulgarlar'nın ülkesi ve halkına ilişkin gözlemleri yanı sıra, yolculuğu sırasında gördüğü yerler ve halklarla ilgili önemli bilgiler de aktarmıştır. Bunlar arasında, Oğuzlar, Başkırtlar, Bulgarlar ve Pecenekler ve Tatarlar da vardır. Maveraünnehir’de henüz devlet öncesi bir düzende yaşamakta olan Türklere (Oğuzlara) ilişkin gözlemler yapmistir.Bu seyahatnâme X. yüzyıldaki Türklerin tarihi hakkında en canlı, en sağlam vesikalardandır. ibn Fadlan gibi kültürlü, mütecessis bir kişinin gözlemlerine dayanmaktadır. Veciz ve akıcı bir üslupla kaleme alınmıştır. Yazıldığı tarihten itibaren doğuda, daha sonra batıda çeşitli kişiler tarafından kaynak olarak kullanılmış, çok sayıda çalışmaya konu olmuş, çeşitli dillere çevrilmiş, filmlere konu olmuştur. ibn Fadlan elçilik için gittiği sırada uğradığı Türk kabilelerinin idaresi, dinleri, adetleri, hukukları hakkında çok değerli bilgiler vermiş, o kavimlerden olan kişilere sorular yöneltmiş, onların mantalitesini anlamaya çalışmıştır. Devrindeki Oğuzlar, Bulgarlar, Ruslar hakkında son derece önemli bilgiler vermiştir.
EL-İDRİSİ (1100-1165)
12. yüzyılın coğrafya ve harita üstadlarından El-Idrîsî, 1100’de Endülüs’ün Sebte şehrinde doğmuş, 1166’da Sicilya’nın başşehri Palermo’da vefat etmiştir. Ilk eğitimini Endülüs’ün Kurtuba şehrinde alan, ancak bunu yeterli görmeyip ilimde kendini daha da geliştirmek isteyen Idrîsî, Anadolu, Kuzey Afrika ve Ispanya’ya, buralardan da Fransa ve Ingiltere’ye kadar gitmiş; çalışmalarıyla Norman Kralı II. Roger’in dikkatini çekmiştir. Tabiî ilimlere ve felsefeye sempatisiyle tanınan II. Roger, Idrîsî’yi Kuzey Afrika’dan Palermo’ya davet etmiş ve onu bir dünya haritası yapmakla vazifelendirmiştir.
El Idrisi'nin Dünya Haritası Müslümanlarca çizilen tüm haritalarda olduğu gibi bu haritada da güney üstte kuzey alttadır.
Idrisi’nin bize ulaşan dört adet eseri vardır. Bunlar:
1-)Kitabu Rücari (Roger Kitabı)
: Coğrafya ile ilgilidir.70 'e yakın bölgenin haritasını içerir.Idrisi bu kitabı 1154 'te bitirerek II. Roger'e sunmuştur.Bir çeşit atlastır.
2-)Kitabu Nüzheti'l -Müştak (Ufukları Aşmayı Arzulayana Keyif Kitabı)
: Coğrafya ile ilgilidir.Bu kitapta da haritalar vardır.Bir çeşit coğrafya ansiklopedisidir.
3-) El-Kitabü'l-Camii li Sıfati Aştati'n -Nebatat (Bitkilerin Şifalı Sıfatlarını içeren Kitap)
:Bitkiler ve tıbbi bitkilerle ilgilidir.Ayrıca Idrisi bitkilerin çeşitli dillerdeki isimlerini de belirtmiştir.
4-)Kitabu'l-Memalik (Ülkeler Kitabı)
: Coğrafyayla ilgili olup II.Roger'in yerine geçen I.Wilhem'e sunulmuştur.
İBN-İ RÜŞD(1126-1198)
Ibn-i Rüşd, Endülüslü Arap felsefeci, hekim, fıkıhçı, matematikçi ve tıpçıdır. 1126 da Kurtuba'da doğdu ve 1198 Marakeş, Fas'ta öldü. Ibn-i Rüşd'e göre biricik filozof Aristo'ydu.
MUHYİDDİN ARABİ(1165-1240)
1165 de Ispanyada doğdu.1240 da Şam da öldü.Muhyiddin Ibn Arabi ünlü mutasavvıf, islam düşünürü ve şairidir.
Tasavvuf,fıkıh,felsefe,edebiyat ve kelam çalıştığı alanlar arasındadır.


Önemli eserleri:
Fususü'l Hikem
-Hikmet incilerinden bahseder.

Muhadaratü'l Ebrar ve Müsameretü'l Ahyar
-Tasavvufi unsurlar içeren bir eserdir.
Ibn Arabi'nin Ortaçağda yayınlanmış kitaplarının listesi
Kitabü'ş Şifa :Mantık, matematik, fizik ve ilahiyat yani metafizik konularında yazılmış on bir ciltlik hacimli bi eserdir.Bir çok kereler Latinceye çevrilmiştir.
Full transcript