Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KTQT_Slide BÀI TẬP NHÓM ĐÁNG YÊU SIÊU CẤP

No description
by

Linh Chi Nguyễn

on 11 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KTQT_Slide BÀI TẬP NHÓM ĐÁNG YÊU SIÊU CẤP

Phần 3.2
Phần 2.1
Phần 2.2
Phần 1
PHẦN 1: Một số khái niệm
Thank for your watching!
là một hình thức của doanh nghiệp Nhà nước
Do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn, điều lệ; thành lập, tổ chức quản lý, đăng ký hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp Nhà nước và những luật khác có liên quan.
1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
2. Nước đang phát triển
Nhóm ĐÁNG YÊU SIÊU CẤP No.1
2.1.3.
Nguồn thu ngân sách quốc gia
(3) Nguồn vốn lớn, tạo điều kiện thuận lợi để sử dụng các công cụ marketing và kinh doanh xuất nhập khẩu
Phần 3.1
Tác động
tiêu cực
của FDI đối với nước tiếp nhận đầu tư là các nước đang phát triển
Đánh giá tóm tắt
ưu điểm
của việc
thu hút FDI vào Việt Nam
trong thời gian qua
Tác động tích cực
2.1.1.
Tác động chuyển giao nguồn lực
2.1.2.
Tác động của FDI đến cán cân thương mại và cán cân vãng lai
Tác động
tích cực
của FDI đối với nước tiếp nhận đầu tư là các nước đang phát triển
Nhóm ĐÁNG YÊU SIÊU CẤP
1. Nguyễn Thị Linh Chi
2. Quách Thị Hằng
3. Kim Hải Phương
4. Nguyễn Hồng Thanh
5. Hoàng Thị Minh Thoan
6. Đỗ Thị Thủy
Phân tích tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với nước tiếp nhận đầu tư là nước đang phát triển. Đánh giá tóm tắt những ưu điểm và hạn chế của việc thu hút FDI vào Việt Nam thời gian qua?
F
Phần 1:

1. FDI
1.1. Khái niệm FDI
1.2. Đặc điểm của FDI
I
1.2.
Bản chất của FDI
1.3. Các hình thức FDI
Theo mục đích đầu tư
• Đầu tư theo chiều dọc
• Đầu tư theo chiều ngang
• Đầu tư hỗn hợp
Theo định hướng của nước nhận đầu tư
• FDI thay thế NK
• FDI tăng cường XK
• FDI theo các định hướng khác của Chính phủ
Theo góc độ chủ đầu tư
• Đầu tư phát triển
• Đầu tư phòng ngự
Theo ảnh hưởng của FDI đến
thương mại của nước nhận đầu tư
• FDI ảnh hưởng tích cực
• FDI ảnh hưởng tiêu cực
Lợi ích của các bên:
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được phân chia cho các bên theo tỷ lệ góp vốn vào vốn pháp định.
Mức độ tham gia quản lý vốn:
Các nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc tự mình quản lý, điều hành các dự án mà họ bỏ vốn vào đầu tư.
Mức vốn đầu tư trực tiếp:
Tỷ lệ vốn của các nhà đầu tư nước ngoài trong vốn pháp định của dự án phải đạt mức độ tối thiểu tùy theo luật đầu tư của từng nước quy định.
D
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
là một hoạt động di chuyển vốn giữa các quốc gia, trong đó nhà đầu tư nước này mang vốn bằng tiền hoặc bất kỳ tài sản nào sang nước khác để tiến hành hoạt động đầu tư trực tiếp nắm quyền quản lý cơ sở kinh doanh tại nước đó.
Chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả SXKD của DN đó (toàn bộ hoặc một phần tùy theo số vốn họ đóng góp)
Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Doanh nghiệp liên doanh
Chủ đầu tư
Bỏ vốn
Xây dựng
Mua (toàn bộ hoặc một phần)
DN nước ngoài
Chủ sở hữu
Trở thành
Doanh nghiệp liên doanh
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
Phần 1:
2. Nước đang phát triển
Nước
Đang
Phát
Triển
2.1. Khái niệm nước đang phát triển
2.2. Đặc điểm chung
của các nước đang phát triển
Đánh giá tóm tắt
hạn chế
của việc
thu hút FDI vào Việt Nam
trong thời gian qua
2.1.4.
Một số tác động khác
(1) Tác động chuyển giao nguồn lực
(2) Tác động của FDI đến cán cân thương mại và cán cân vãng lai
(3) Tác động đến nguồn thu ngân sách quốc gia
(4) Một số tác động khác
2.2.2. Ảnh hưởng đến môi trường và làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên
2.2.3. Phụ thuộc về kinh tế đối với các nước nhận đầu tư
Tăng sự phụ thuộc của nước nhận đầu tư vào vốn, kỹ thuật và mạng lưới tiêu thụ hàng hóa
2.2.4. Chi phí cho thu hút FDI và sản xuất hàng hóa không thích hợp
Chi phí của việc thu hút FDI rất cao.
2.2.5. Những mặt trái khác
FDI có thể là nguyên nhân gây ra lạm phát trong nước
2.2.1. Chuyển giao công nghệ
NỘI DUNG CHÍNH
MỘT SỐ
KHÁI NIỆM
TỔNG QUAN
TÁC ĐỘNG
CỦA FDI ĐỐI VỚI NƯỚC TIẾP NHẬN ĐẦU TƯ LÀ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
ĐÁNH GIÁ
ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ
CỦA VIỆC THU HÚT FDI VÀO VN TRONG THỜI GIAN QUA
FDI góp phần tạo nhiều việc làm và nâng cao chất lượng cho lao động trong nước.
Liệu các nước đang phát triển có đủ năng lực hấp thụ để đón nhận chuyển giao công nghệ hay không.
Tác động tích cực
FDI là kênh chuyển giao công nghệ có hiệu quả hơn cả.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là:
KINH TẾ QUỐC TẾ
FDI giúp cải thiện cán cân thanh toán.
FDI giúp gải quyết khó khắn đối với cung cầu hàng hóa trong nước
Tác động tích cực
KINH TẾ QUỐC TẾ
FDI đóng góp vào GDP của quốc gia và nguồn thu ngân sách của nhà nước.
FDI góp phần đẩy mạnh tốc độ phát triển và tăng trưởng KT, thúc đẩy các thành phần KT khác phát triển.
Tác động tích cực
KINH TẾ QUỐC TẾ
Tác động tích cực
KINH TẾ QUỐC TẾ
• Doanh nghiệp FDI có thể kích thích cạnh tranh, tăng hiệu quả và thúc đẩy phát triển.
• Các công ty đa quốc gia có thể gây áp lực thực hiện những chính sách có lợi cho họ.
3.2.1. Về bổ sung
nguồn vốn cho phát triển kinh tế
Trong thời kỳ đầu các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức liên doanh.
3.2.2. Về chuyển giao công nghệ
Việc thành lập doanh nghiệp chủ yếu được thực hiện chủ yếu giữa doanh nghiệp Nhà nước và các nhà đầu tư nước ngoài.
3.2.3. Vấn đề ô nhiễm môi trường
Một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở Việt Nam là do chuyển giao công nghệ lạc hậu, máy móc thiết bị cũ hoặc đã khấu hao hết.
3.2.4. Về lao động
3.2.5. Cơ cấu vốn đầu tư không hợp lý dẫn đến bóp méo cơ cấu kinh tế
Sự tác động này có thể nhìn nhận trên khía cạnh cơ cấu vốn đầu tư theo ngành kinh tế và địa bàn đầu tư.

Tác động tiêu cực
KINH TẾ QUỐC TẾ
Tác động tích cực
KINH TẾ QUỐC TẾ
Tác động tích cực
KINH TẾ QUỐC TẾ
Tác động tích cực
KINH TẾ QUỐC TẾ
Tác động tích cực
KINH TẾ QUỐC TẾ
• Chất lượng sp, chi phí sx cao => sp của các nước nhận đầu tư khó cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
• Rất khó tính được giá trị thực của những máy móc chuyển giao => thiệt hại trong việc tính tỷ lệ góp trong các DN liên doanh => thiệt hại trong việc chia lợi nhuận.
Tuy nhiên, mặt trái này cũng một phần phụ thuộc vào chính sách công nghệ của nước nhận đầu tư.

KHÓ CẠNH TRANH
Những hậu quả về MT nếu không được xem xét kỹ lưỡng khi quyết định cấp phép đầu tư sẽ làm giảm tính bền vững của tăng trưởng KT.
Ví dụ điển hình
Công ty Vedan xả thải không qua xử lý làm ô nhiễm sông Thị Vải
Đầu tư trực tiếp nước ngoài thường được đầu tư chủ yếu do các công ty xuyên quốc gia
Nhưng vấn đề này có xảy ra hay không còn phụ thuộc vào chính sách và khả năng tiếp nhận kỹ thuật của từng nước.
Sản xuất hàng hóa không thích hợp, đôi khi còn lại là những hàng hóa có hại cho khỏe con người và gây ô nhiễm môi trường.
Trong một số các nhà đầu tư có trường hợp hoạt động tình báo, gây rối an ninh chính trị.
Các DN có vốn FDI chủ yếu tập trung vào đầu tư tại các khu vực đô thị lớn => tăng khoảng cách phát triển giữa vùng đô thị và vùng nông thôn, giữa miền ngược và miền xuôi; tăng sức ép cho các đô thị này về dân số, hạ tầng đô thị.
Nguy cơ chảy máu chất xám
Những mặt trái của FDI không có nghĩa là phủ nhận những lợi thế cơ bản của nó mà chúng ta chỉ lưu ý rằng không nên quá hy vọng vào FDI và cần phải có những chính sách, những biện pháp kiểm soát hữu hiệu để phát huy những mặt tích cực, hạn chế những mặt tiêu cực của FDI.
...v...v...
3.1.1. FDI thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
3.1.2. FDI bổ sung
nguồn vốn cho phát triển KT
3.1.3. FDI góp phần
chuyển giao công nghệ hoạt động
3.1.4. Giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng lao động
3.1.5. FDI góp phần chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá
3.1.6. FDI giúp mở rộng thị trường, đẩy mạnh XK
3.1.7. FDI góp phần tăng thu ngân sách và cải thiện một số cân đối lớn
3.1.8. Một số ưu điểm khác
Các nước có tiềm lực như Anh, Mỹ… khi đầu tư vào Việt Nam vẫn thận trọng nên vốn đầu tư là chưa cao.
Chính sách bảo hộ của Việt Nam với việc sản xuất trong nước khuyến khích thay thế hàng nhập khẩu cũng là một trong những nguyên nhân làm hạn chế việc chuyển giao công nghệ.
Từ năm 1995 đến nay, cả nước ta xảy ra 4.142 cuộc đình công, trong đó 75% của doanh nghiệp FDI
Điều đáng nói là hầu hết đình công không tuân thủ theo đúng trình tự quy định của pháp luật
a) Theo ngành kinh tế
b) Theo địa bàn đầu tư
3.2.6. Hoạt động FDI làm gia tăng khoảng cách thu nhập
Hệ số GINI (phản ánh sự bất bình đẳng trong thu nhập, càng cao càng bất bình đẳng) của cả nước là 0,34 năm 1998 đến năm 2012 tăng lên 0,4%.
• Chênh lệch giữa thành thị và nông thôn
• Khoảng cách giữa vùng trọng điểm kinh tế với các vùng khó khăn ngày càng tăng
• Chênh lệch giữa các tầng nhóm thu nhập
• Chênh lệch thu nhập giữa lao động và làm việc trong khu vực FDI với lao động khác
Giai đoạn 2009 - 2013, mức đóng góp của FDI vào GDP tăng tương đối ổn định.
Năm 2009, mức đóng góp của FDI vào GDP là 18,35%
Năm 2013, nó đã tăng lên là 19,6% (tăng 1,25%).
Khu vực FDI phát triển năng động nhất với tốc độ tăng GDP cao hơn tốc độ tăng trưởng cả nước.
Tác động của FDI đối với tăng trưởng kinh tế thể hiện rõ hơn qua việc bổ sung cho tổng vốn đầu tư xã hội.
Như vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam cùng chiều với sự đóng góp của FDI vào GDP.
Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới với xuất phát điểm rất thấp => FDI được coi là một nguồn vốn bổ sung quan trọng cho vốn đầu tư trong nước.
Việc chuyển giao công nghệ hiện đại vào Việt Nam đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế, gia tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế và góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta.
Nước đang phát triển là
quốc gia có mức sống còn khiêm tốn, có nền tảng công nghiệp kém phát triển và có chỉ số phát triển con người (HDI) không cao, thu nhập đầu người ít ỏi, nghèo nàn phổ biến và cơ cấu tư bản thấp.
"Nước đang phát triển" gần nghĩa với Thế giới thứ ba
Nền kinh tế phụ thuộc rất lớn bởi nước ngoài
Tốc độ gia tăng dân số cao và khả năng bảo đảm các nhu cầu xã hội cho con người thấp
Nền kinh tế chịu sự chi phối nhiều bởi nông nghiệp
Mức sống thấp
ĐẶC ĐIỂM CHUNG
Trong thời gian qua dòng vốn FDI chảy chủ yếu vào hai ngành là công nghiệp và dịch vụ, với tỷ trọng vốn đăng ký và vốn thực hiện đều tăng cao hơn nhiều so với vốn vào ngành nông nghiệp.
Hoạt động của các doanh nghiệp FDI góp phần cải thiện cán cân vãng lai, cán cân thanh toán quốc tế nhờ dòng vốn di chuyển vào Việt Nam và nguồn thu ngoại tệ gián tiếp thông qua khách du lịch và kinh doanh quốc tế, thanh toán các sản phẩm, dịch vụ do Việt Nam cung cấp.
Hoạt động FDI còn có tác dụng tích cực khác như chuyển dịch cơ cấu kinh tế; góp phần vào quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.
Full transcript