Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SİYASİ YÖNETİM ŞEKİLLERİ ve DEMOKRASİ

No description
by

y kardas

on 8 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SİYASİ YÖNETİM ŞEKİLLERİ ve DEMOKRASİ

SİYASİ YÖNETİM ŞEKİLLERİ ve DEMOKRASİ
DEMOKRASİ
TEMEL KAVRAMLAR
KONUYA HAZIRLANALIM
B. Robert Dahl'a göre
'Demokratik kurumların gelişiminde üç büyük kilometre taşı bulunmaktadır: Oylama yoluyla kamusal kararlara katılma, temsil etme ve muhalefet etme hakkı.'
KONUYA HAZIRLANALIM
Solom
DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN
TEŞEKKÜRLER
SİYASİ YÖNETİM ŞEKİLLERİ
-
Siyasal Yönetim


-
Oligarşi

-
Aristokrasi

TEMEL KAVRAMLAR
-
Monarşi

-
Teokrasi

-
Demokrasi
KONUYA HAZIRLANALIM
A. Aşağıdaki fotoğrafı inceleyerek burada hangi yönetim şeklinin söz konusu olduğunu söyleyiniz. Bu yönetim şeklinin özelliklerinin neler olabileceğini tartışınız.
İngiltere Kraliçesi 2.Elisabeth ve oğlu Prens Charles kiliseden çıkarken(2011)
KONUYA HAZIRLANALIM
B.
John Stuart Mill
, “Toplumun bütün isteklerini karşılayabilecek tek hükümet biçimi, bütün halkın yönetime katıldığı hükümettir. En küçük kamu görevine olsun katılım yararlıdır. Her alandaki katılma, toplumun gelişme düzeyinin elverdiği ölçüde geniş olmalıdır. Büyük bir toplumda kamu işlerine herkes kişi olarak katılamayacağı için bundan, mükemmel bir hükümetin temsili hükümet olacağı sonucu çıkmaktadır.”
sözüyle demokrasinin hangi özelliğini vurgulamak istemiş olabilir , ona katılıyor musunuz?
''Gereksinimleri olmasa, bütün insanlar zorunlu olarak eşit olacaklardı. Soyumuza kancayı takan yoksulluk, bir insanı bir başka insanın buyruğu altına koyuyor. Gerçek mutsuzluk eşitsizlik değil, bir başkasının buyruğu altında olmaktır. Filanca adama 'heybetli' falanca adama 'kutsal' denmesinin hiç de büyük bir önemi yoktur. Ama birine de öbürüne de kulluk etmek acıdır.”
KONUYA HAZIRLANALIM
C. Voltaire'e ait olan aşağıdaki sözü okuyarak onun hangi yönetim şeklinden yakındığını ve bu konudaki düşüncelerinizi söyleyiniz.
Belirli bir toplumsal grupta ya da ülkede yönetenlerle yönetilenler arasındaki ayırımın biçimine göre oluşan yapılanmadır ve devletin görevidir. Devletin biçimini yasama, yürütme ve yargı güçlerinin yani egemenliğin kullanış biçimi belirler.Siyasal yönetim baskıcı ya da özgürlükçü olabilir. Baskıcı yönetimde, halkı bir kişi ya da küçük bir grup yönetir. Egemenlik, bu kişi veya grubun elindedir.
SİYASAL YÖNETİM
BASKICI YÖNETİM ŞEKİLLERİ
Monarşi,

egemenliğin
bir kişinin
elinde olmasıdır.
Oligarşi,
egemenliğin
bir grubun
elinde olmasıdır.
Teokrasi,
egemenliği
elinde bulunduran grubun
din adamları
olmasıdır.
Aristokrasi,
egemenliği
elinde bulunduran grubun
asiller
olmasıdır.
Baskıcı yönetimde, ekonomik alanda belirli grup ya da gruplara ayrıcalık tanınır.
Yönetimin varlığı, yönetilenlerin özgürlüklerinden vazgeçmeleriyle sağlanır.
Demokratik hak ve özgürlükler söz konusu değildir.
Yalnızca bir grup ya da gruplar için adalet ve güvenlik söz konusudur.
>
>
>
>
BASKICI YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ
BASKICI YÖNETİM REJİMLERİ
Baskıcı yönetim ya totaliter rejim biçiminde ya da diktatörlük biçiminde karşımıza çıkar.
Totaliter Rejim
Diktatörlük Rejimi
Egemenliğin küçük bir grubun (siyasi örgüt, askerler, tek siyasi parti) elinde olmasıdır.
Yasama, yürütme ve yargı güçleri tek kişide toplanmıştır.
Baskıcı yönetimde önemli olan kişiler ve onların özgürlükleri değil, kişilerin oluşturduğu bütündür. Birey için hak değil, ödev vardır. Baskıcı yönetimlere; komünizm, nasyonal sosyalizm ve faşizm örnek gösterilebilir.
SİYASAL YÖNETİM ŞEKİLLERİ
MONARŞİ
OLİGARŞİ
DEMOKRASİ
TEOKRASİ
ARİSTOKRASİ
DEMOKRATİK (özgürlükçü)
YÖNETİM,
insan hak ve özgürlüklerini tanıyan ve onlara saygılı olan yönetim biçimidir. Demokraside yasama, yürütme ve yargı güçleri, halkın ya da halkın seçtiği kimselerin elindedir ve yönetenler seçimle iş başına gelir. Demokrasi, MÖ 4.yüzyılda Atina'da geçici bir süre uygulandıysa da Yeni Çağda görülen ekonomik, demografik ve düşünsel gelişmeler sonucu yaşama geçirilebilmiştir.
Siyasi partiler
Çoğulculuk
Katılım
Genel Oy
Doğrudan Demokrasi
Temsili Demokrasi
Katılımcı Demokrasi
Çoğulcu Demokrasi
Hümanizm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A. Yandaki afişi inceleyerek demokratik olmayan bir yönetimde TEMA Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının olup olamayacağını ve bu tür etkinliklerin yapılıp yapılamayacağını tartışınız.
KONUYA HAZIRLANALIM
TEMA Vakfına ait bir afiş
Bu sözün demokrasinin hangi ilkelerini vurguladığını söyleyiniz.
Atinalı devlet adamı Solon, önceleri ticaretle uğraşır. Bu nedenle pek çok ülkeyi gezer. MÖ 612'de büyük karışıklıklara yol açan tarım krizi nedeniyle ülke yönetimde görev alır. Yunanlıların ilk anayasası olan Solon Anayasası'nı hazırlar.
Solon, çiftçilere borçları nedeniyle el konulmuş topraklarını geri verir ve köleleştirilmiş olanları serbest bırakır. Borçlunun borcu karşılığında kendisini rehin göstermesi uygulamasını sona erdirir. Yaptığı reformlarla ticaret ve sanayinin gelişmesini kolaylaştırır. Siyasal alanda yaptığı reformlarla asillern yönetimdeki tekeline son verir. Dört gelir grubuna ayırdığı yurttaşların siyasal hak ve yetkilerini, kökenlerine bakmaksızın bu gelir gruplarına göre belirler. Tüm yurttaşlara, en üst yönetim organı olan halk meclisine katılma hakkı tanır. Bu meclise yasa yapma, yönetimle ilgili kararlar alma, kamu görevlilerini seçme gibi yetkiler verir. Halk meclisinin yaptığı yasa tasarılarını onaylayacak ikinci bir meclis kurar. En üst üç gelir grubundan yurttaşlara bu mecliste birer yıl görev hakkı tanır.
Solon, yaptığı düzenlemelerle tüm yurttaşlara yasalar önünde eşitlik sağlar. Yüz yıl süreyle geçerli olmasına karar verilen bu yasalar, herkesin görebileceği bir biçimde, döner ahşap tabletler üzerine yazılır. Bu düzenlemeleri yaptıktan sonra, yasaların uygulanması sırasında müdahalede bulunmak istemeyen Solon, kendi isteğiyle on yıl süren bir geziye çıkar. Devlet adamlığının yanı sıra Atina'nın ilk şairi de olan Solon şiirleriyle halkı bilinçlendirmeye çalışır.
1. Solon, Atina'da demokrasinin hangi ilkelerini yaşama geçirmeye çalışmıştır.
2. Metinde sözü edilenler, demokrasinin günümüzdeki uygulamalarından farklı mıdır? Nedenini söyleyiniz.
Demokrasinin
İlkeleri
Demokrasinin temel ilkelerinin başında seçimler ve temsil ilkesi gelir.
Seçim,
demokrasinin işlerliğini sağlayan temel araçtır. Demokrasinin ikinci temel ilkesi siyasal partilerin varlığıdır.
Siyasi partiler,
bir program çerçevesinde siyasal kararları etkilemek ve bu amaçla siyasi iktidara gelmek için kurulan örgütlerdir. Demokraside, halkın yöneticileri iş başına getirmesi siyasal partiler aracılığıyla olur.
Demokratik yönetim halk, siyasal gücü ya doğrudan doğruya ya da temsilcileri aracılığıyla kullanır. Halkın siyasal gücü doğrudan doğruya kullanması
doğrudan demokrasi,
temsilcileri aracılığıyla kullanması ise
temsili demokrasi
adını alır.

Demokrasinin temel ilkelerinden bir diğeri çoğulculuktur.
Çoğulculuk,
değişik görüşlerin varlığını ve bunların yaşama hakkını tanımaktır. Bu ilkenin temelinde düşünme ve düşündüklerini ifade etme özgürlüğü yer alır.
Demokrasinin İlkeleri
Demokrasi katılım ilkesine dayanır.
Katılım,
insanların tercihlerinin ve tercihlerindeki değişmelerin siyasal karar verme sürecini etkilemesidir. Bunun içinde genel oy ilkesi kabul edilir.
Genel oy,
yurttaşların seçmen olabilme hakkının ırk,cinsiyet, ekonomik güç, dil, din, mezhep gibi kayıtlarla sınırlandırılmamasıdır.
Demokrasinin
İlkeleri
Günümüz demokrasilerinde artık seçmenlerin yalnızca seçim zamanları oy veren kişiler olmaktan çıkarılıp demokrasinin ayrılmaz bir parçası haline getirilmesine çalışılmaktadır. Halkın; sivil toplum kuruluşlarından, belediyelerden ve diğer kuruluşlardan seçilen üyeler aracılığıyla yönetimde temsil edilmesi ve yönetime doğrudan katılması uygulaması
katılımcı demokrasi
adını alır. Böylece halk, özellikle milli gelirin dağılımı üzerinde doğrudan söz sahibi olabilir hem bilgilenir hem de bilgi verebilir, gereksinim duyulan toplumsal politikalar, bunlara ihtiyaç duyanlar tarafından saptanabilir.
Demokrasinin İlkeleri
Full transcript