Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Etik och moral - religion

No description
by

Catarina Ahltorp

on 23 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Etik och moral - religion

Etik och moral
Religionskunskap

Dygder
Etiken föddes när människor medvetet började ta ställning i frågor om hur man bör handla.

Dygd = En bra personlig egenskap.

Aristoteles (383 - 322 f.kr) var dygdetiker. - Etik handlar om att göra det bästa i en situation där inga helt goda alternativ finns och människans frihet är att kunna välja i den situation livet har försatt henne i.

Istället för att söka svar på vilka handlingar som är rätta eller orätta i olika situationer lyfter dygdetiken fram hur vi bör vara som människor. Den betonar att varje människa har en förmåga att utveckla goda/rätta sidor hos sig själv genom att göra goda/rätta handlingar.
Etik och moral
Vad gör du om en kompis blir attackerad och misshandlad? Det sker på en folktom plats.
Den gyllene reglen/medelvägen
Aristoteles - Att man ska leva förnuftigt och dygdigt, att man hela livet ska sträva efter att utföra ädla handlingar, den ”gyllene medelvägen ” – att varje dygd är en medelväg mellan två ytterligheter, mod är medelvägen mellan feg och dumdristig.

Buddhismen - Plåga inte andra med det som pinar dig själv. (Udanavarga 5:18)
Om man vill bli lycklig, måste man också hjälpa andra, eftersom ens egen lycka är beroende av andra. Det är inte konstigare än så. (Tenzin Gyatso, den 14:e Dalai Lama)

Islam - Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv. (Haditherna)

Judendomen - "Det som är dig själv förhatligt, skall du inte göra mot din nästa. Detta är hela Torahn. Det övriga är förklaringar. Gå och läs!" (Hillel)

Kristendomen - Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. (Matt. 7:12, Bibel 2000)

Sikhismen - Döm andra så som du dömer dig själv.

Hinduismen - Detta är summan av plikterna: Gör inte mot andra något som skulle vålla dig smärta, om det gjordes mot dig. (Mahabharata 5:17)


Etik och moral
Altruism: Osjälviskhet (motsatts till egoism), att hjälpa andra genom att de egna intressena sätts åt sidan.
Etisk universalism: Att personen tar hänsyn till alla människors bästa, inklusive sitt eget.
Egoism: Att personen bara tar bara hänsyn till sitt eget bästa.
1. Du kastar dig in i slagsmålet utan att tänka på att du själv får stryk.
2. Du skriker så högt du kan för att någon som eventuellt finns i närheten ska höra dig, därefter springer du från platsen för att hämta hjälp.
3. Du tar upp din mobil och ringer polisen.
4. Öppet hörn.
Pliktetik
Enligt pliktetiken är dina handlingar rätt om de styrs av regler eller plikter.

Immanuel Kant
Kategoriska imperativet -
”Handla efter den princip som du skulle vilja se upphöjd till allmän lag”.

Problem med pliktetiken uppstår när två plikter eller regler krockar och den tar lite hänsyn till den konkreta situationen.

Diskutera: - Man ska aldrig ljuga, hur skulle det se ut om alla ljög.


Etiska modeller
Pliktetik
Sinnelagsetik
Konsekvensetik
Dygdetik
Sinnelagsetik

Det är avsikten och tanken med handlingen som avgör om den är rätt eller fel. Den goda viljan får bli motivet för en etisk riktig handling.

Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. (Matt 5:27-28)

Problem med sinnelagsetiken är att vi aldrig säkert kan veta hur en människa tänkte eller vilka avsikter hon eller han hade.

Konsekvensetik
Konsekvensetik/effektetik - en handling är rätt om den medför bästa möjliga konsekvenserna.

Jeremy Bentham - John Stuart Mill
Utilitarismen - största möjliga lycka för största antalet individer.

Problem med konsekvensetiken är att det är svårt att överblicka konsekvenserna. Får någon offras för andras lycka.
Vad ska Anna svara? Resonera utifrån de etiska modellerna.
Lisa har köpt en klänning till skolavslutningen. Ingen är lyckligare än Lisa eftersom hon äntligen har hittat den klänning hon har letat efter. Lisas bästa kompis Anna ser klänningen på Lisa två dagar innan avslutningen, hon tycker att den ser förskräcklig ut på Lisa. Lisa frågar Anna: - Vad tycker du om min klänning, visst kommer jag att göra succé på skolavslutningen.
Samhällsfilosofer med en liberal syn på samhället:

John Rawls (1921 - 2002) - A theory of justice.
Robert Nozick (1938 - 2002) - Anarchy, state and utopia.
Frihet är att själv bestämma. Det är inte samhällets sak att slå fast ett bestämt livsmål för alla människor. Samhällets sak är att skapa lika förutsättningar för alla människor att kunna uppnå sina mål.
"Okunnighetens slöja"
Ett samhällskontrakt, vad som ska gälla i samhället.
Enligt Rawls.

1. Frihetsprincipen: Alla människor ska ha största möjliga frihet så länge man inte inkräktar på någon annans fihet. Alla ska ha lika rösträtt, yttrandefrihet, religionsfrihet, rättssäkerhet osv.

2. Rawls skulle acceptera att någon tjänade mer än någon annan förutsatt att detta ledde till förbättringar för den som tjänade minst.
För att ett samhälle ska fungera bra måste det finnas en gemensam värdegrund.

Demokrati
Människolivets okränkbarhet
Individens frihet och integritet
Alla människors lika värde
Jämställdhet mellan kvinnor och män
Enligt Nozick var det mest rättvisa samhället det som garanterar sina medborgare den största friheten. Att individen är fri att göra vad hon eller han vill med sina tillgångar, vilket innebär ekonomiska och sociala skillnader.
Vi talar ofta med rätta om de rättigheter vi har i ett demokratiskt land. Ibland glömmer vi att poängtera att mot våra rättigheter svarar vissa skyldigheter dvs att inte utnyttja våra rättigheter så att vi kränker andra människor.
Välj ett att följande påstående:
1. Människan ska ha frihet att göra vad hon eller han vill med sin inkomst/förmögenhet.

2. Det är OK om någon tjänar mer så länge det gynnar de som tjänar mindre.

3. Det är OK om någon tjänar mer så länge det gynnar de som har sämre förutsättningar.

4. Öppet hörn.
Situationsetiken
Situationsetiken - handlar om att varje situation är unik, och att det inte finns några allmänna regler eller några generellt giltiga bedömningar av vare sig konsekvenser eller avsikter som kan moraliskt motivera olika handlingar.

Problem med situationsetiken är att det kan vara bra med olika riktlinjer hur man ska handla i olika situationer.
1. Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn.
3. Tänk på vilodagen, så att du helgar den.
4. Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.
5. Du skall inte dräpa.
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7. Du skall inte stjäla.
8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
9. Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.
10. Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till något, som tillhör din nästa.
Trosbekännelsen – Shahada
Tidebönen – Salah (Salat)
Allmosan (skatt till de fattiga) – Zakat
Fastan (under månaden Ramadan) – Sawm (Siyama)
Vallfärden till Mekka – Hajj
De buddhister som inte lever i klostret har bara 5 regler att följa:
1. att inte döda någon levande varelse,
2. att avstå från att ta det som inte blivit givet,
3. att avstå från att missbruka sexualiteten,
4. att avstå från alkohol och icke receptbelagda droger
5. att avstå från falskt tal.
Lös problemen 44 - 47 och resonera utifrån:
Pliktetik
Konsekvensetik
Sinnelagsetik
Dygdetik
(Det kategoriska imperativet och utilitarismen)
Varför, tror ni, att många religioner har den gyllene regeln (ömsesidighetens princip) som grundläggande etisk princip?
Full transcript