Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Deed 11.22

Дээд боловсролын чанарын шинэчлэлийн хөтөлбөр
by

chinzorig ganbold

on 5 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Deed 11.22

6 ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН
6 АСУУДАЛ АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ ЗАСАГЛАЛ, МЕНЕЖМЕНТ ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ХӨГЖИЛД ХОРИГ БОЛСОН ХУУЛИЙН ЗААЛТ, ДҮРЭМ ЖУРАМ ДББ үүсгэн байгуулагчдын эрх ашгаас хамааралтай, удирдлагын шийдвэртэй холбогдон хариуцлага тооцох механизм дутмаг. ДББ-ын үйл ажиллагааг бодитой үнэлэх оновчтой шалгуур тогтоогүй, удирдлага нь санхүү, хөрөнгө нөөцөө үр ашигтай удирдах стратегийн алсын хараа, чадавхи болон урамшууллын механизм бүрдээгүй. Хөгжлийг дэмжих хуулийн өөрчлөлт, зохицуулалтыг боловсруулан баталгаажуулж хэрэгжүүлнэ. 1 Тухайлбал, Боловсролын тухай хуульд:

“Боловсролын агуулгыг хуулиар тодорхойлж, стандартаар нарийвчлан тогтооно. Боловсролын стандарт нь суралцагчид зайлшгүй эзэмшсэн байх агуулга, түүний үнэлгээ, багшийн мэргэжлийн түвшин, сургалтын байгууллагад тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлно.” хэмээн заасан нь зөвхөн төвлөрсөн төлөвлөгөөт ажлын байранд зориулан “мэргэжилтэн” бэлтгэх нөхцөлд л тохиромжтой. Харин чөлөөт зах зээлийн орчинд боловсрол эзэмшүүлэх зорилтыг хангах их сургуулийн академик эрх чөлөөнд харш юм. Боловсролын тухай хууль, Дээд боловсролын тухай хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт нь:
1.1 Cургалтын байгууллагын бие даасан, хараат бус байдлыг хангаж, үйл ажиллагааныхаа үр дүнг хариуцах хариуцлагыг сайжруулна 1.2 рдмийн чөлөөт эрэл хайгуул, шүүмжит сэтгэлгээ, инноваци, бүтээлч хандлагыг хөхүүлэн дэмжинэ. Хөгжлийг дэмжих хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, дүрэм журмыг боловсруулан хэрэгжүүлнэ. 1 1.4 Сургалт дагнасан тогтолцооноос судалгаа-сургалт–үйлдвэрлэл хосолсон тогтолцоонд шилжүүлнэ. 1.5 Эрдэм шинжилгээ–сургалт-үйлдвэрлэлийн төвүүдийг хамтран ашиглах нөхцөл бүрдүүлнэ. 1.3 Чанарын төлөөх эрүүл өрсөлдөөнийг дэмжиж, академик эрх чөлөө, байгууллагын бие даасан байдлыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн байна. Улс төрийн шийдвэр гаргагчид, хөрөнгө оруулагчдаас хамааралтай байдлыг өөрчилж, Удирдах зөвлөлийг эрх ашгийн тэнцвэрийг илэрхийлэх, сургуулийн бие даасан байдлыг хангасан менежментийг төлөвшүүлнэ.

Сургуулийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, түүний хэрэгжилтэд хувь нэмэр оруулах чадвартай, хүсэл эрмэлзэлтэй хэрэглэгчдийн төлөөлөл Удирдах зөвлөлд түлхүү ажиллах нөхцлийг хангана.

Удирдах зөвлөл, эрдмийн зөвлөл, хамт олон, оюутны саналыг үндэслэн чөлөөт сонгон шалгаруулалтаар захирлыг томилдог болно. Гүйцэтгэлийн үнэлгээний дүн, төгсөгчдийн мэргэжлийн бэлтгэл, ахиц дэвшлийг тооцож үр дүнд суурилсан, 3 жилийн циклтэй санхүүжилт олгох хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

Инновацийн судалгаа, технологи боловсруулах чадварыг сайжруулахад чиглүүлэн оюуны өмчийн хамгааллыг зохистой болгож, оюуны бүтээлийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулна. Академик ёс зүй, үнэт зүйлсэд суурилсан хэм хэмжээг сургууль бие даан нэвтрүүлж хэвшүүлэх, хариуцлагын механизмд захирагддаг болгоно.

Сургуулиуд нөөц боломжоо зохистой хуваарилан зарцуулж, эрс хурдтай өөрчлөгдөж буй глобал зах зээлийн эрэлтэд шуурхай хариу үзүүлдэг чадвартай болгоно.

Үйл ажиллагааны үнэлгээ, санхүүгийн бүртгэл мэдээллийн шуурхай, оновчтой байдлыг хангахад мэдээллийн технологийг үр дүнтэй ашиглана. ДББ-ын багш нар хичээл заах үндсэн үүрэгтэйн зэрэгцээ олон газар цагаар хичээл заах нь нийтлэг болж, оюутан суралцагчидтай ажиллах, тэднийг хөгжүүлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх нь хомс байна. ДББ-ын багшийн хичээл заах, судалгаа хийх, нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлэх, суралцагчдыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд төвлөрч ажиллах урамшуулал, дэмжлэгийн механизм бүрдүүлнэ. АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ Дээд боловсролын байгууллага (ДББ)-ын үйл ажиллагаанд хийх чанарын шинэчлэлийгмеханикаар, хэсэгчилсэн албадлагын аргаар шийдвэрлэж чадахгүй, харин хөгжлийнстратегид баримжаалж, үр дүнд урамшуулсан санхүү, хөрөнгө оруулалтын арга механизмыг цогцоор нь нэвтрүүлэх шинэлэг хандлага (holistic) баримтлах шаардлагатай байна. Дээд боловсролд чанарын шинэчлэл хийх бодлогын үндсийг дараах байдлаар төлөвлөж байна. Үүнд: Хөгжлийг дэмжих хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, дүрэм журмыг боловсруулан хэрэгжүүлнэ. 1 Сургуулийн засаглал, менежментийн тогтолцоо нь төр, үүсгэн байгуулагч, хөрөнгө оруулагчдаас хараат ЗАСАГЛАЛ, МЕНЕЖМЕНТ 1. ДББ үүсгэн байгуулагчдын эрх ашгаас хамааралтай, удирдлагын шийдвэртэй холбогдон хариуцлага тооцох механизм дутмаг.

2. “Их сургуулиудыг хотхоноор хөгжүүлэх чиглэл”-ийг Засгийн Газрын 2010 оны 149 дүгээр тогтоолоор баталсан хэдий ч газар, хөрөнгө оруулалтын шийдэл тодорхойгүй

3. ДББ-ын үйл ажиллагааг бодитой үнэлэх оновчтой шалгуур тогтоогүй, удирдлага нь санхүү, хөрөнгө нөөцөө үр ашигтай удирдах стратегийн алсын хараа, чадавхи болон урамшууллын механизм бүрдээгүй.

4. ДББ-ын багш нар хичээл заах үндсэн үүрэгтэйн зэрэгцээ олон газар цагаар хичээл заах нь нийтлэг болж, оюутан суралцагчидтай ажиллах, тэднийг хөгжүүлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх нь хомс байна. Сургуулийн засаглал, менежментийн тогтолцоо нь төр, үүсгэн байгуулагч, хөрөнгө оруулагчдаас хараат Тухайлбал, Боловсролын тухай хуульд:

Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн 51-60 хувийг үүсгэн байгуулагчийн төлөөлөл бүрдүүлж, захирлыг томилох, өөрчлөх эрх мэдлийг үүсгэн байгуулагчид өгсөн, сургалтын агуулга, зохион байгуулалттай холбогдсон үндсэн шийдвэрийг сургуулийн гадна талын этгээд гаргаж байхаар зохицуулсан нь эцсийн үр дүнг хариуцах эзнийг тодорхойгүй болгож байна. Үндсэн үйл ажиллагааны үр дүнг бүрэн хариуцах, сургуулийн хөгжлийг дэмжихэд үйлчилдэг засаглал, менежментийн үр нөлөөтэй тогтолцоо бүрдүүлнэ. Сургуулийн засаглал, менежментийн тогтолцоо нь төр, үүсгэн байгуулагч, хөрөнгө оруулагчдаас хараат АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ ЗАСАГЛАЛ, МЕНЕЖМЕНТ Багш нар хичээл заах үндсэн үүрэгтэйн зэрэгцээ олон газар цагаар хичээл заах нь нийтлэг болсон Багш нар хичээл заах үндсэн үүрэгтэйн зэрэгцээ олон газар цагаар хичээл заах нь нийтлэг болсон Урамшууллын механизмийг бүрдүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ ЗАСАГЛАЛ, МЕНЕЖМЕНТ Cтратегийн алсын хараа, чадавхи болон урамшууллын механизм бүрдээгүй Cтратегийн алсын хараа, чадавхи болон урамшууллын механизм бүрдээгүй Урамшууллын механизм бүрдүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ Дээд боловсрол үндсэндээ сургалтын төлбөрөөс санхүүжиж байна 1. ДББ-ууд нь үйл ажиллагаагаа явуулахад хүрэлцэхүйц орлого бүрдүүлэхийн тулд төлбөр хийхийг зөвшөөрсөн оюутныг олноор нь элсүүлж байна. Төрийн бус өмчийн сургуулиуд санхүүжилтын бараг 90%-ийг, төрийн өмчийн сургуулиуд санхүүжилтын 80%-ийг сургалтын төлбөрөөс бүрдүүлж байна.

2. Нэг оюутанд ногдох жилийн дундаж зардал 3.0 сая төгрөг. Нийт оюутан суралцагчид, тэдний эцэг эх 4 жилд ойролцоогоор нийт 2 их наяд 73 тэрбум 576 сая төгрөгийг сургалтын төлбөрт зарцуулж байна.

3. Сургалтын төрийн сангийн хөрөнгө нь эхний ээлжинд амьдралын боломж тааруу суралцагчийн суралцах тэгш эрхийг хангах зориулалттай атал энэ ангилалд хамааралгүй хэсэгт илүүтэй хуваарилагдах болсон. ДББ-ууд нь үйл ажиллагаагаа явуулахад хүрэлцэхүйц орлого бүрдүүлэхийн тулд төлбөр хийхийг зөвшөөрсөн оюутныг олноор нь элсүүлж байна.

Төрийн бус өмчийн сургуулиуд санхүүжилтын бараг 90%-ийг, төрийн өмчийн сургуулиуд санхүүжилтын 80%-ийг сургалтын төлбөрөөс бүрдүүлж байна. Нэг оюутанд ногдох жилийн дундаж зардал 3.0 сая төгрөг. Нийт оюутан суралцагчид, тэдний эцэг эх 4 жилд ойролцоогоор нийт 2 их наяд 73 тэрбум 576 сая төгрөгийг сургалтын төлбөрт зарцуулж байна. Дээд боловсролын үйл ажиллагааг хөрөнгө, санхүүгээр дэмжсэн ажил олгогч, хөрөнгө оруулагчдыг татвараас хөнгөлөх бодлого хэрэгжүүлнэ.

Сургалтын байгууллагууд бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх замаар санхүүжилтээ нэмэгдүүлэх боломжийг хуулиар нээлттэй болгоно. Их сургуулийн судалгааны ажлыг дэмжсэн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

Дээд боловсролын байгууллагад нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн хяналтын дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж ил, тод нээлттэй байдлыг бий болгоно. ДББ-ын санхүүжилтийг олон эх үүсвэртэй болгосноор үйл ажиллагааны чанарт тогтвортой ахиц гаргах, сургалтын төлбөрийн хэмжээг бууруулах, үүний дүнд бий болох хэмнэлтийг оюутан суралцагчдын нийгэм ахуйн хэрэгцээнд зарцуулах боломжийг нэмэгдүүлнэ АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ Дээд боловсрол үндсэндээ сургалтын төлбөрөөс санхүүжиж байна ДББ-ын санхүүжилтийг олон эх үүсвэртэй болгоно. АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ Иргэд 1 оюутны боловсролд жилд дунджаар 3 сая төгрөг зарцуулдаг Иргэд 1 оюутны боловсролд жилд дунджаар 3 сая төгрөг зарцуулдаг Иргэдийн хөрөнгө оруулалтыг хүүхдийнхээ ирээдүйн баталгаа болохуйц үр ашигтай зүйлд зарцуулах боломж олгоно. АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ Сургалтын төрийн сангийн санхүүжилт зорилтот бүлгээсээ хамааралгүй хэсэгт илүүтэй хуваарилагдах болсон. Сургалтын төрийн сангийн санхүүжилт зорилтот бүлгээсээ хамааралгүй хэсэгт илүүтэй хуваарилагдах болсон. Сургалтын төрийн сангийн үйлчилгээний зорилтот хэсгийг зөв тогтоож, тэдэнд дэмжлэг хүргэх механизмыг шинэчлэн, сурлагын амжилттай уялдуулахын сацуу нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд нэн эрэлттэй чиглэлийн мэргэжлээр суралцагчдыг дэмжих зохицуулалттай болгоно.

Сургалтын төрийн сангийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн чадавхижуулж, бүртгэл, хяналтын системийг нэвтрүүлэн, чанарын ахиц дэвшлийг дэмжих байгууллага болгоно. СУРГАЛТЫН ТӨРИЙН САНГ ШИНЭЧЛЭН ХӨГЖҮҮЛНЭ Сургалтын төрийн сангийн хөрөнгө нь эхний ээлжинд амьдралын боломж тааруу суралцагчийн суралцах тэгш эрхийг хангах зориулалттай атал энэ ангилалд хамааралгүй хэсэгт илүүтэй хуваарилагдах болсон. СТС-н санхүүжилтын хэмжээ
/нэг оюутанд/ СТС-н хуваарилалт /ноогдох хувь/ АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ ЧАНАР, ХЯНАЛТ Боловсролын чанарыг үнэлэх, баталгаажуулах тогтолцоо үр нөлөө муутай байна. 1. БМИҮЗ-ийн одоогийн үйл ажиллагаанд ашиг сонирхлын зөрчилтэй талуудын оролцоо, нөлөө их байна.

2. Олон улсын түвшинд хүрсэн боловсролын чанарын баталгааг бий болгох, хөгжүүлэх талаар нэгдсэн бодлогогүй, дэмжлэггүй явж ирсэн.

3. Кредитийн систем бүрэн утгаараа хэрэгжээгүй, сургууль хооронд харилцан жиших, шилжүүлэхэд бэрхшээлтэй. Боловсролын чанарыг үнэлэх, баталгаажуулах тогтолцоо үр нөлөө муутай байна. ЧАНАР, ХЯНАЛТ Боловсролын чанарыг үнэлэх, баталгаажуулах тогтолцоо үр нөлөө муутай байна. Боловсролын чанарын үнэлгээ, баталгаажуулалтыг олон улсын түвшинд хүргэнэ БМИҮЗ-ийн одоогийн үйл ажиллагаанд ашиг сонирхлын зөрчилтэй талуудын оролцоо, нөлөө их байна. КРЕДИТ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛНЭ БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫГ ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД ХҮРГЭНЭ ДББ-ыг сургалтын төвлөрсөн хөтөлбөрт суурилан хөгжих тогтолцоог дэмжих замаар тэргүүлэн хөгжүүлэх стратегийн ач холбогдолтой 10 хөтөлбөрт олон улсын магадлан итгэмжлэл авахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Олон улсын магадлан итгэмжлэлийн шаардлагад хүргэх зорилгоор цахим мэдээллийн эх үүсвэр, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмж авах, багш нарыг сургах зэрэгт өрсөлдөөнт санхүүжилтийн тогтолцоог нэвтрүүлнэ. БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫГ ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД ХҮРГЭНЭ Удирдлагын мэдээллийн систем (UNIMIS)-ийг нийт их, дээд сургуульд нэвтрүүлнэ. Суралцагчид профессор багшаа сонгох боломжийг хангасан кредит шилжүүлэх, харилцан хүлээн зөвшөөрөх тогтолцоо бүрдүүлнэ. АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ Кредитийн систем бүрэн утгаараа хэрэгжээгүй, сургууль хооронд харилцан жиших, шилжүүлэхэд бэрхшээлтэй. ЧАНАР, ХЯНАЛТ Сургалтын кредит систем АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ Боловсролын чанарын баталгааг ОУ-н түвшинд хүргэх нэгдсэн бодлогогүй ЧАНАР, ХЯНАЛТ Боловсролын чанарын баталгаажуулалтыг дээшлүүлэх Магадлан итгэмжлэх байгууллагын статусыг тодорхой болгож, хөндлөнгийн үнэлгээ хийх чадамжтай төрийн бус байгууллагын хэлбэрээр бие даан ажиллах эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ.

Олон улсын хамгийн сүүлийн үеийн стандартыг нэвтрүүлж, үндэсний болон олон улсын түвшний шинжээч бэлтгэх сургалтын модуль бий болгон, тэднийг гадаадад мэргэжил дээшлүүлнэ. Олон улсын түвшинд хүрсэн боловсролын чанарын баталгааг бий болгох, хөгжүүлэх талаар нэгдсэн бодлогогүй, дэмжлэггүй явж ирсэн. ДЭЭД БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ Дээд боловсролын салбарын хөгжлийн судалгаа сул байна 1. Монголын дээд боловсролын салбарын судалгаа нь олон улсын байгууллагын төслийн санхүүжилтэд хөтлөгдсөн, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын арга зүй, мэдээллийн сан сул дорой, хөгжлийн бодлогын үндэслэл болгох үр дүн хомс.

2. Оюутнууд суралцах үедээ хөгжих, дадлагажих, ирээдүйн карьерээ төлөвлөх, баримжаа авах үйлчилгээ, дэмжлэг дутмаг.

3. Оюутнууд суралцах үедээ хөгжих, дадлагажих, ирээдүйн карьерээ төлөвлөх, баримжаа авах үйлчилгээ, дэмжлэг дутмаг. АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ Дээд боловсролын салбарын хөгжлийн судалгаа сул байна АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ Оюутнуудад зориулсан хэрэгцээт ном гарын авлага дутмаг Мэргэжил бүрээр шаардлагатай ном сурах бичгийн жагсаалтыг гаргаж сурах бичиг, сургалтын материал зохиох, орчуулах, хэвлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ Оюутнууд хөгжих, карьерээ төлөвлөх, баримжаа авах үйлчилгээ, дэмжлэг дутмаг. Оюутнууд суралцах үедээ хөгжих, дадлагажих, ирээдүйн карьерээ төлөвлөх, баримжаа авах үйлчилгээ, дэмжлэг дутмаг. ЭРДЭМТЭН БАГШ НАРЫН ОРОЛЦООТОЙГООР ЗӨВ ХАНДЛАГЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛНЭ - Их, дээд сургуулийн профессор, багш оюутанд судалгааны арга барил эзэмшүүлэх, бүтээлч эрэл хайгуул хийхэд үлгэрлэн дагуулж, тэдний шүүмжит сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд тусалдаг, оюутан өөрөө хичээл зүтгэлтэй суралцах сонирхол, хандлагыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн сайн туршлагыг бий болгох, түгээн дэлгэрүүлэх тогтолцоо бий болгоно. Дээд боловсролын салбарын хөгжлийн судалгаа сул байна Монголын дээд боловсролын салбарын судалгаа нь олон улсын байгууллагын төслийн санхүүжилтэд хөтлөгдсөн, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын арга зүй, мэдээллийн сан сул дорой, хөгжлийн бодлогын үндэслэл болгох үр дүн хомс. ДЭЭД БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ Дээд боловсрол судлалыг хөгжүүлнэ • Боловсролын хүрээлэнд дээд боловсролын судалгаа хариуцсан нэгж бий болгохын хамт бусад байгууллагад болон бие даан судалгаа хийх, харилцан мэдээлэл солилцох ажлын төрөл хэлбэр, хүрээг өргөтгөнө.

• Дээд боловсролын хөгжлийн асуудлаар хийж буй судалгааны ажлын явц, үр дүнг хэлэлцэх, бодлогын шийдвэрийн үндэслэл болгох бүтэц тогтолцоо байгуулж ажиллуулна. Оюутнууд хөгжих, карьерээ төлөвлөх, баримжаа авах үйлчилгээ, дэмжлэг дутмаг. ДЭЭД БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ Оюутнууд хөгжих, карьерээ төлөвлөх, баримжаа авах үйлчилгээ, дэмжлэг дутмаг. ДЭЭД БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ Ном гарын авлага дутмаг МЭРГЭЖИЛ БҮРИЙН НОМ МАТЕРИАЛУУДЫГ ХЭВЛЭН НЭВТРҮҮЛЭХ Оюутнууд сургуулиа төгсч, диплом авсан боловч мэргэжлийн ур чадвар, төлөвшил нь ажил олгогчдын шаардлага, зах зээлийн эрэлтэд нийцэхгүй байна БШУЯ дээд боловсролын мэргэжлийн чиглэл, элсэлтийн хяналтын тоог тогтоож буй нь төдийлөн оновчтой биш, сургууль, төрийн захиргааны байгууллагын харьцаанд сөрөг үр дагавар үзүүлж байна. Сургуулиуд өөрийн тогтоосон шаардлагыг баримтлан элсэгчдэд ижил тэгш хандах зарчим алдагдах, хандиваар болон бусад эрх мэдэлтний чиглэл шийдвэрээр элсүүлж байгаа нь ёс зүйн буруу практикт дасах, дасгах үр дагавартай байна. Элсэлтийн хяналтын тоог яамнаас тогтоодог байдлыг өөрчилж хөгжлийн чиг хандлагад суурилсан судалгаа, сургуулийнхаа чадамж, хүний нөөц, сургалтын орчин материаллаг баазад тулгуурлан элсүүлэх оюутны тоогоо тогтоохыг дэмжинэ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангид кредит цагийн тогтолцоог нэвтрүүлж, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, төрөлжсөн сургалт явуулах замаар дээд сургуульд суралцах бэлтгэлийг сайжруулна.

ДББ-ын үйл ажиллагаанд шударга, нээлттэй байх зарчимыг хэрэгжүүлж, оны эхний сард оюутан элсүүлэх шалгуур, 3 дугаар сард сургалтын төлбөрийн хэмжээг албан ёсоор зарлаж, нийтэд мэдээлж, элсэлтийн ажлын бүх шатанд хатуу дагаж мөрддөг болгоно. АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ ЭЛСЭЛТ, ТӨГСӨЛТ Дээд сургууль төгсгөгчид хөдөлмөрийн зах зээлийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй байна. 1. Сургуулиуд өөрийн тогтоосон шаардлагыг баримтлан элсэгчдэд ижил тэгш хандах зарчим алдагдах, хандиваар болон бусад эрх мэдэлтний чиглэл шийдвэрээр элсүүлж байгаа нь ёс зүйн буруу практикт дасах, дасгах үр дагавартай байна.

2. Оюутнууд сургуулиа төгсч, диплом авсан боловч мэргэжлийн ур чадвар, төлөвшил нь ажил олгогчдын шаардлага, зах зээлийн эрэлтэд нийцэхгүй байна.

3. БШУЯ дээд боловсролын мэргэжлийн чиглэл, элсэлтийн хяналтын тоог тогтоож буй нь төдийлөн оновчтой биш, сургууль, төрийн захиргааны байгууллагын харьцаанд сөрөг үр дагавар үзүүлж байна. ЭЛСЭЛТ, ТӨГСӨЛТ Дээд сургууль төгсгөгчид хөдөлмөрийн зах зээлийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй байна Дээд сургууль төгсгөгчид хөдөлмөрийн зах зээлийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй байна Элсэлт, төгсөлтийн шалгуур үзүүлэлтийг тодорхой болгож мөрдүүлнэ. АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ ЭЛСЭЛТ, ТӨГСӨЛТ Элсэлтийн хяналтын тоог яамнаас тогтоодог Элсэлтийн хяналтын тоог яамнаас тогтоодог Судалгаа болон бусад мэдээлэлд үндэслэн элсүүлэх оюутны тоогоо тогтоохыг дэмжинэ АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ ЭЛСЭЛТ, ТӨГСӨЛТ Хөдөлмөрийн зах зээлийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй элсэгчид болон төгсөгчид Хөдөлмөрийн зах зээлийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй элсэгчид болон төгсөгчид Элсэлтийн шалгалтаар шинжлэх ухааны мэдлэг, чадварыг үнэлэхээс гадна бие хүний хандлага төлөвшил, тухайн мэргэжлээр суралцах хүсэл, сонирхол, эх хэл эзэмшилтийн төвшин зэргийг үнэлж сонгон шалгаруулдаг болно.

Тухайн хөтөлбөрөөр суралцагчийн эзэмшсэн байх мэдлэг, чадварын төвшин, төгсгөгчид тавих шаардлагыг тодорхой болгож, явцын болон төгсгөлтийн шалгалт, хяналт үнэлгээний системтэй болно. Элсэлт, төгсөлтийн шалгуур үзүүлэлтийг тодорхой болгож мөрдүүлнэ. Дээд боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааг чанарт шилжүүлэх, өөрчлөлтийг механик аргаар бус хөгжлийн төлөөх хандлагаар хийх, үр дүнд суурилсан санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зэрэг шинэлэг зарчмыг нэвтрүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Цаашид бодлогын ба хэрэгжилтийн түвшинд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН
ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ҮНДЭСЛЭЛ БА ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ДЭЭД БОЛОВСРОЛ REFORM ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ БОЛОМЖ ШИНЭЧЛЭЛИЙГ ЮУНААС ЭХЛЭХ ВЭ? КАПИТАЛ, АЖИЛЛАХ ХҮЧИНДТЕХНОЛОГИ, БОДЛОГЫН ҮР АШИГТАЙ ШИЙДЭЛД БРАЗИЛ ӨМНӨД СОЛОНГОС БРАЗИЛ МЭДЛЭГИЙГ ХЭРХЭН АШИГЛАХААС БАЯН ЯДУУ ХАМААРНА = 1960 он ХӨГЖЛИЙН ТҮВШИН ӨМНӨД СОЛОНГОС БРАЗИЛ ДНБ ($) ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН РЕФОРМ ДЭЛХИЙ ДАХИНД Их Британи
Дээд боловсролын цагаан ном (2011) – оюутны сонголтыг дагасан санхүүжилтийн реформ, шинэ нийлүүлэгчийг дэмжих хялбар зохицуулалт; өрсөлдөөнийг дэмжих Франц
Саркозигийн амлалт (2007) – бусад улс орны их сургуулиудад нэвтэрсэн механизм, байгууллагын хариуцлага, эрх чөлөөний хэм хэмжээг Францын их сургуулиудад бий болгох ОХУ
Холбооны дэмжлэгтэй бүсийн академик төвүүд байгуулж, дэлхийн түвшний их сургууль болгох Өмнөд Солонгос
Brain Korea 21 – судалгааны чадавхи, интернациональчлал БНХАУ
Элит их сургууль байгуулах – Project 211 (100 их сургуулийг шигшиж хөгжүүлэх), Project 985 (дэлхийн түвшний 30-35 их сургууль) Энэтхэг
Хүртээмж, хувьчлал; чанарыг дэмжиж 2020 он гэхэд тэргүүлэх түвшинд хүрэх Япон
Үндэсний их сургуулиудыг корпорацчилах, бие даасан байдлыг нь нэмэгдүүлэх Австрали
Нелсоны реформын хөтөлбөр (2003) – өрсөлдөөн, хувьчлал, зах зээлийн зохицуулалтыг нэмэгдүүлэх; Брэдлэйн илтгэл (2009) – гүйцэтгэлтэй холбосон санхүүжилт "ЭРДЭМ БОЛОВСРОЛТОЙ
МОНГОЛ ХҮН" БОЛОВСРОЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ 2012-2016 Дээд боловсролын байгууллага (ДББ)-ын үйл ажиллагаанд хийх чанарын шинэчлэлийгмеханикаар, хэсэгчилсэн албадлагын аргаар шийдвэрлэж чадахгүй, харин хөгжлийнстратегид баримжаалж, үр дүндурамшуулсансанхүү, хөрөнгө оруулалтын арга механизмыг цогцоор нь нэвтрүүлэх шинэлэг хандлага (holistic) баримтлах шаардлагатай байна.
Дээд боловсролд чанарын шинэчлэл хийх бодлогын үндсийг дараах байдлаар төлөвлөж байна. Үүнд: ЭРДЭМ БОЛОВСРОЛТОЙ МОНГОЛ ХҮН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР АНУ
Спеллингийн Комисс (2006) – хамралт, хүртэх боломж, чанар инноваци, хариуцлага СААД 2007-2011 онд Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банктай хамтран ажилласан олон улсын болон үндэсний зөвлөх багийн эрдэмтэн судлаачдын манай улсын дээд боловсролын салбарт хийсэн судалгаа, түүнд өгсөн үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмжөөр... Дээд боловсролд оролцогч талууд мэдээлэл хуваалцах, хамтран ажиллах талаар соёл хөгжөөгүй Хөдөлмөрийн зах зээлийн эргэх холбоо, ажил эрхлэлтийн хандлага, их сургууль-үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагаа хангалтгүй Санхүүгийн болон хүний нөөцийн чадамж, төгсөгчдийн ажлын байрны хангалт тааруу гэсэн дүгнэлт гаргасны гадна доорх хүчин зүйлст үнэлгээ хийсэн байна. ҮНДЭСЛЭЛ БА ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ Оюутны тоо /жилээр/ Их дээд сургуулийн тоо /жилээр/ БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫГ ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД ХҮРГЭНЭ АНХААРАЛ ТАВЬСАНД
БАЯРЛАЛАА! 1 2 3 4 5 6 ХУУЛЬ
ЭРХ ЗҮЙ ЧАНАР
ХЯНАЛТ ДЭЭД
БОЛОВСРОЛ
СУДЛАЛ ЭЛСЭЛТ
ТӨГСӨЛТ САНХҮҮ
ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТ ЗАСАГЛАЛ
МЕНЕЖМЕНТ Дээд боловсрол үндсэндээ сургалтын төлбөрөөс санхүүжиж байна ХӨГЖИЛД ХОРИГ БОЛСОН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН ХӨГЖИЛД ХОРИГ БОЛСОН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 ЗАСАГЛАЛ, МЕНЕЖМЕНТ Их сургуулиудыг хотхон байгуулах газар, хөрөнгө оруулалтын шийдэл тодорхойгүй 2 “Их сургуулиудыг хотхоноор хөгжүүлэх чиглэл”-ийг Засгийн Газрын 2010 оны 149 дүгээр тогтоолоор баталсан хэдий ч газар, хөрөнгө оруулалтын шийдэл тодорхойгүй АСУУДАЛ ШИЙДЭЛ Их сургуулиудын хотхоны техник, эдийн засгийн үндэслэл ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөөг баталж эхний ээлжийн барилга байгууламжыг барьж эхлүүлнэ.
Full transcript