Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Schein - Organizational culture model

No description
by

Shai Lavie

on 6 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Schein - Organizational culture model

תינוגרא תוברת ןייש רגדא
,הנותנ הצובק י"ע וחתופ וא ופשחנ ,ואצמוהש דוסי תוחנה לש סופד
תינוציחה הביבסל תולגתסה לש תויעב םע דדומתהל הדמל איהש ןמזב
.תימינפ היצרגטניא לש תויעבו

םיריבעמ וא ןתוא םידמלמ ןכלו ,תופקת בשחיהל ידכ בוט קיפסמ ודבעש תוחנה
.תויעב ןתוא יפלכ שיגרהלו בושחל ,סופתל ךיא הנוכנה ךרדכ םישדח םירבחל ןתוא ?תינוגרא תוברת יהמ םיטקפיטרא םיכרע דוסי תוחנה תינוגרא תוברתל תומר שולש םילאוטיר ,םירופיס ,היגולונכט ,שובל ,יזיפ הארמ םיטפוש ונא ןתועצמאבש ,ןוגראה לש תורהצומ/תורדגומה הדימה תומא
,םייתרבחה ונייחב תויללכ תויחנהכ תושמשמ רשאו בוטהו יוצרה תא
.תוברתה לש התואר תדוקנמ תושגרו תובשחמ ,תוסיפת ,תונומא תללוכה הקומע המר
.ןוגראה ירבח ברקב םיחוור רשא ,םירערועמ יתלבו םיילמרופ יתלב ,םיעדומ-אל "IBM means service" (IBM) רורבו שדח יוקיחל לדומ שמשלו ,דוסי תוחנה לש שדח טס רצייל

חתפמ תורשמל תושדח דוסי תוחנה םיגציימה םישנא תונמל

.ןשיה ןוויכב םיקבדש הלא תשנעהו ,םישדחה םינוויכה תא םיצמאמש םידבוע למגתל

תושדחה תוחנהל תומיאתמש תויוגהנתה ץמאל ןוגראה ירבח דדועל

.םהילא םירשוקמה םיילובמיסה םיטקפיטראהו תוליעומ אל תונומאו םיסותימ ץפנל

.תושדחה תוחנהה ביבס םיטקפיטראו םילמס חתפל ידכ םישדח םיסקט רצייל ?תושעל םילוכי םיגיהנמ המ :רמולכ ,ןוגראה לש תוחתפתהה ןוויכ תא תוחנהל איה ינוגרא חותיפ לש םידיקפתה דחא ?תוברת ירקוחל ונתוא ךפוה הז םאה !םיגולופורתנא !םיגולופורתנא - םיטקפיטרא - םיכרע .תויהל םיכירצ םירבדה דציכ םיעבוק םיכרעה המגודל "המישמב תוקבד" - דוסי תוחנה תוברעתה "Never kill a new product idea" (3M) "םדאה אוה ונלש רתויב רקיה באשמה" "קפס ןיא זא - קפס שי םא"
תוהז רומישל םייטירקכ םישפתנש םייתוברת םיטביה לש הדימל םדקל *

תודירשל ,דוקפתל םימרות םניאש םייתוברת םיטביה לש הדימל בכעל *
.הנתשמ הביבסב החימצלו .
Full transcript