Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Energi, miljö och hållbar utveckling

No description
by

Caisa Arvidsson

on 22 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Energi, miljö och hållbar utveckling

Template by Missing Link
Images from Shutterstock.com

Energianvändingen påverkar miljön
Praktiskt taget all energianvänding medför en miljöpåverkan. Energi från förnybara energikällor, eller flödesenergi, som den också kallas, har mindre och ofta bara lokal miljöpåverkan.
Energi från sinande energikällor, eller kapitalenergi, som den också kallas medför ofta stor och global miljöpåverkan
Klimatförändringar
Upp till en tvågradig medeltemperaturökning har bedömts begränsa sannolikheten för att det sker omfattande och oåterkalleliga rubbningar av det globala ekosystemet
Den förstärkta växthuseffekten
Utan växthuseffekten skulle jordens medeltemperatur vara runt - 20 grader (celsius). Den är alltså livsnödvändig för liv på jorden. Det man menar när man i miljösammanhang talar om växthuseffekten är egentligen en förstärkning av den.
Vilka former av
energi anväder du?

Vad är energi?
Vilka energikällor kommer
den energi du använder ifrån?

Energiformer
elektromagnetisk strålning
kemisk energi
rörelseenergi
lägesenergi
elektrisk energi
Värmeenergi

Energikällor
Fossila bränslen
kärnkraft
vindkraft
solkraft
vattenkraft
biobränslen
luft- , vatten- och bergvärme
vågkraft

Energiprincipen
Energi kan aldrig förstöras eller nyskapas, bara omvanlas
Enheter
SI- enheten är Joule (J),
Uppkallad efterJames Prescott Joule
Enehetn J kan alltså användas i alla sammanhang då energi är storheten man mäter. Dock använder man oftare...

Wattsekund (Ws) eller vanligare kilowattimme (kWt) - för elektrisk energi

Kalori (cal) eller kilokalori (kcal) - för energin i mat (en Joule motsvarar ungefär 0,24 kalorier)
Energin en joule motsvaras av följande:
- Arbetet av en kraft på en newton över en
meter
- Arbetet som krävs för att flytta en elektrisk laddning på en coulomb genom en potentialdifferens på en volt
- Arbetet som krävs för att producera en watt kontinuerligt under en sekund, det vill säga en wattsekund
- Den kinetiska energi som ett föremål med massan 2 kg har när det rör sig med 1 m/s.
Verkningsgrad
Verkningsgrad är något man pratat om när det gäller maskiner. Det är ett mått på hur stor det av den tillförda energin som maskinen kan utnyttja till det den är ämnad för.
Om vi tar en bil tex, så är ju meningen med den att föras frammåt. (ja, eller bakåt då, om man bacakr =))
En bensinmotor klarar av att utnyttja i runda slängar 30 - 35% av det tillförda bränslet, till att föra bilen frammåt. Övriga 65 - 70% blir "spillvärme"
Energikvalitet
Är ett mått på hur väl en energiform kan användas. Den anger hur stor del av den tillförda energin som kan omvandlas till mekanisk energi. (rörelse- och lägesenergi)
Elektrisk energi har bra energikvalitet och värmeenergi mycket låg
Två allvarliga konsekvenser av vårt energianvändande är den förstärkta växthuseffekten och försurning.
Tvågradersmålet
Det är bla. detta, tvågradersmål, som man vid FN´s klimatmöten försöker skapa en handlingsplan för.
FN´s klimatkonvention kom till i Rio de janeiro 1992. (Kanske kommer du ihåg det som agenda 21).
Bland forskare hörs idag röster som hävdar att tvågradersmålet är kört. Andra menar att tiden förvisso är knapp, men att det alltjämt är tekniskt möjligt – om bara den politiska viljan kan skapas.
Enligt de senaste beräkningarna pekar världens nuvarande politiska ambitioner mot en global uppvärmning runt 3,5 grader – långt över tvågradersmålet och farligt nära de fyra grader som i en rapport från Världsbanken (2013) liknas vid en regelrätt klimatkatastrof
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/avsmaltningen-forandrar-ekosystemen
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/historiska-klimatforandringar-forutsager-framtiden
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/fragor-och-svar-om-mat-och-klimat
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/15-fragor-och-svar-om-klimat
Koldioxid, som det pratas mycket om, bedöms ha störst betydelse och svarar för mer än hälften av växthuseffekten. Men det finns fler växthusgaser bla. metan, dikväveoxid, ozon och vattenånga(men halten av den påverkas inte av männskan)
Hållbar utveckling
...Har blivit ett nytt modeord. Men vad betyder det egentligen?
Försurning

Tungmetaller

Ozonhål

Växthuseffekt

Klimatförändringar

Organiska miljögifter

Radioaktiv strålning

Regnskogsskövling

Utrotning av arter
Vad finns för miljöproblen?
Sveriges miljömål
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bra naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker stråliningsmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levade kust och skärgård
Myllrande våmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
se s. 93
HÅLLBAR UTVECKLING ÄR…
…EN UTVECKLING MED BALANS
MELLAN OLIKA BEHOV
Skriv ner 5 – 10 behov som du har i ditt liv. Börja med de absolut nötvändigaste.

Vad har du för ”sekundära behov”? Med det menar jag behov som uppstår för att du ska kunna tillgodose det absolut nödvändigaste.
Men vad kan jag göra?
Hållbar utveckling på vår planet kräver alltså att vi tar…
Uppstår konflikter mellan behov?

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."
Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av begreppet hållbar utveckling från 1987 lyder:
Om man delar in jordens produktiva yta rättvist, en bit till varje individ, så blir det ungefär 1,8 hektar till var och en.
Det är alltså ditt ”rättmätiga” ekologiska fotavtryck.
I Sverige använder vi i medeltal ~6 hektar/person.
Det måste innebära att någon annan får mycket mindre del. I stora delar av Afrika och Asien är fotavtrycket 0,9 - 1,8 hektar/person
Fotavtrycksligan toppas av Förenade arabemiraten, Quatar, Danmark, Belgien och USA
Ekologiska fotavtryck – WWF
Mitt ekologiska fotavtryck
Ekologiskt fotavtryck
Jo, vi förstår nog inte riktigt konsekvenserna ännu!
Men vi kan se att ekosystemtjänster, livsnödvändiga funktioner som naturen erbjuder oss, riskerar att försvinna.
De delas in i fyra områden:
-
Produkter,
som naturen tillhandahåller ex syre, rent vatten, mat, bränsle och material till ex kläder.
-
Reglerande tjänster
, upprätthåller balans i omgivningen ex ozonskiktet mot UV-strålning, växtlighet mot jorderosion och insekter som sköter pollinering
-
Kulturella tjänster
, ex platser för rekreation och inspiration till konstnärlig utveckling
-
Upprätthållande av tjänster
, är de system i naturen som krävs för att de tidigare tre ska finnas. Ex fotosyntes och kretslopp
Varför kan vi inte bara låta det ”bli som det blir”?
Hållbar utveckling

Består av tre lika viktiga saker

Ekologisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet
…fick jag idag (6/10 2014) 2 115 000 träffar på ”hållbar utveckling”. (I januari 2010 fick jag 663000 träffaar på samma sökord. 24/2 2012 fick jag 1 660 000 träffar.)
I arbetet för en hållbar utveckling diskuteras ofta definitionen av begreppet. En entydig definition finns inte, men åtskilliga försök har gjorts för att konkretisera det.
Arbetet för hållbar utveckling är en process utan färdig lösning. Det omfattar sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Helhetssyn, dialog och kritiskt tänkande är grunden.
På google…
Ska jag ta bilen?
JA - det är enkelt, går snabbt
NEJ - det ger utsläpp, borde ta bussen/cykla/gå istället
Finns inom dig själv


Men också mellan människor, grupper, samhällen och länder
Konflikter mellan behov…
Bärkraft
Miljöns bärkraft, begrepp inom ekologi som beskriver hur många individer ett ekosystem klarar innan det påverkas negativt.
wikipedia
bärförmåga, carrying capacity, inom ekologin det maximala antal individer av en viss art som varaktigt kan livnära sig av resurserna inom en viss miljö, dess habitat.
Bärkraft, det samma som bärförmåga...
Nationalencyklopedin
Så funkar växthuseffekten.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4891&artikel=6299591
Vad händer om medelteperaturen på jorden ökar?
Frågor och svar
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4891&grupp=22452&artikel=6311251
Samlad rapportering från klimatmötet i Paris 2015
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4891&grupp=22452
Störst och minst i fotavtrycksligan
Kolla ditt eget ekologiska fotavtryck!
http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck
Energin som krävs för att lyfta ett litet äpple (102 g) en meter rakt upp.

Energin som frigörs när samma äpple faller en meter tillbaka till marken.

Energin som frigörs som värme från en människa i vila varje sextiondedel av en sekund (1/60 s).

Rörelseenergin hos en människa som väger 50 kg och rör sig långsamt (0,2 m/s).

Rörelseenergin hos en tennisboll som rör sig med en hastighet av 23 km/h
Mer vardaglig tillämpning av 1 joule
Full transcript