Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SOSYAL BİLGİLERDE VATANDAŞLIK EĞİTİMİ

No description
by

Rubar Adal

on 22 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SOSYAL BİLGİLERDE VATANDAŞLIK EĞİTİMİ

İlk çağlardan bu yana vatandaşlık kavramı üzerinde düşünülmüş ve birçok felsefeci tarafından ne olduğuna dair ve kimin vatandaş olduğuna dair fikirler ileri sürülmüştür.
Örneğin:
Platona göre vatandaş yöneten kişiler, koruyan askerler ve üreten üreticilerdir. Vatandaşlar kendi arasında eşit olmayıp köleler vatandaş olarak kabul edilmez.

SOSYAL BİLGİLERDE VATANDAŞLIK EĞİTİMİ
VATANDAŞLIK NEDİR?
20. Yüzyıla kadar olan sürede vatandaşlık kavramı geçerliliğini yitirmiş, modası geçmiş onun yerine ulusal devlete bağlılığı sağlamak için sadakat, itaat, vatanseverlik kavramları önem arz ediyordu.
Fakat yirminci yüzyılla birlikte vatandaşlık kavramına önem verilmeye başlanmış ve bir çok araştırma yapılmış ve bilim insanları açıklamalar yapmıştır.

Biliniyor ki bugün vatandaşlık en önemli ve en çok tartışılan konulardan biridir. Bu tartışmaların sebebi
vatandaşlığın geniş bir konusu olmasının nedenleri arasında göç olgusu ile heterojenleşen batı toplumlar
ının, devlet- birey ilişkisinde aradığı, çözümü bulmaya çabaladığı siyasal-hukuksal ve sosyo-kültürel bağlamda karşılaştığı sorunların sayılabileceğini bilmemiz gerek.

Vatandaşlığın önemi:
vatandaşlık kavramı günümüz demokrasisinin merkezinde yer alır. İnsanların farklılıklar ve eşitsizliklerin ötesinde, onursallık açısından eşit olduğunu ve hukuksal- siyasal alanda eşit muamele görmeleri düşüncesi vatandaşlık kavramının temelinde barınmaktadır. Vatandaşlık birlikte artık
tarihsel kaynakları, dinleri ve yaşam koşulları farklı toplulukları bir arada yaşatma, birbirlerine saygı gösterme ve bir siyasal düzen içinde yaşamalarını sağlayan siyasal örgütlenmelerin temeli durumundadır.

Vatandaşlık Eğitimi Nedir?
İnsan hangi toplumda doğarsa doğsun eğitim sürecine katılır. Bu geçmiş ilkel toplumlardan günümüze kadar uzanan süreçte değişmez bir gerçeklik olmuştur.
Günümüzde ise ülkemizin ilk eğitim kademesi olan ilk okul ders müfredatıyla birlikte okula başlayan çocuklara temel ihtiyaçlarını karşılamak öz bakım becerileri kazandırmak için eğitim verilmeye başlanır bununla birlikte ayrica öğrenciyi kişilik ve ahlak sahibi iyi bir
VATANDAŞ
olarak yetiştirmeyi temel alır.

İnsan doğası gereği topluluk şeklinde yaşar. Topluluk şeklinde yaşamak iste siyasi bir kurum olan DEVLETİN oluşumunu sağlar.

Devlet ise kendi içinde üçe ayrılır.
a) İnsan topluluğu.
b) İnsan topluluğunun yaşadığı Ülke
c) Siyasal ve hukuki örğütlenme
İnsan topluluğu olarak adlandırılan devletin öğesi ise vatandaş kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Aristo ya göre ise : vatandaş küçük imtiyazlı bir sınıfa ait bir kavram olarak dile getirmiştir..
Günümüzde ise vatandaşlık yalnızca yüksek konumda yada güçlüyken bahşedilen bir durum olarak değil de, demokratlaştıran ve kapsayıcı olan bir durum olarak görmekteyiz.
Bouineau:
vatandaşlık/yurttaşlık bulanıklaştırılması yüzünden gittikçe anlamını yitiren anlamını yitirmiş bir kavram olduğunu söyler. Herkesin vatandaşlığın ne olduğunu basitçe bilmesiyle birlikte vatandaşlıktan ne çıkarılması gerektiğine gelindiğinde ise işler karmaşıklaşır.


Schugurensky:

vatandaşlık konusunda birçok boyutta tartışmalar olduğunu vurgular ve vatandaşlığın dinamik, bağlamsal, tartışmalı ve cok boyutlu olduğunu ifade eder ayrıca vatandaşlığı şu şekilde açıklar.
‘’ vatandaşlık dinamiktir çünkü karakteri tarih boyunca değişmiştir. Bağlamsaldır, yani şartlara ve çevreye göre değişir, anlamı farklı toplumlarda, farklı uygulamalarda ve farklı zamanlarda ortaya çıkmıştır, tartışmalıdır çünkü aynı zamanda ve yerde bile vatandaşlığın ne olduğu ne olması gerektiği hakkında tartışmalar vardır. Vatandaşlık cok boyutludur.’’

Ünsal:
yurttaşlık en öz şekilde bireyi devlete bağlayan hukuksal bağdır, ancak u bağın sadece hukuksal olmadığı sosyolojik, dinsel, siyasal, kültürel, ekonomik ve sosyal gerçeklerden de kopmayacağı çok açıktır.

Evet, ülkemiz de vatandaşlık eğitimi ilkokulda resmi ve örtük program ile öğrencilere kazandırılmak istenir. Öğrencilere vatandaşlık bilgi, beceri ve sorumluluklarının öğretildiği en önemli kurum ilk okuldur.

Bu yaş aralıgında verilen vatandaşlık eğitimi, vatandaşlık bilincinin oluşmasında çok önemli bir noktadadır. Bu süreçte vatandaşlık eğitiminin temel esasları iyi belirlenmeli, bireye kazandırılmak istenen vatandaşlık bilgi ve değerlerin edindirecek nitelikte eğitim verilmelidir.

Vatandaşlık eğitimi bugün hem ulusal hem de evrensel anlamda ülkelerin gündemini meşgul eden konuların başında gelir.
Uluslar arası arenada toplumların gelişmişlik düzeyinin ölçütlerinden biride vatandaşlık eğitimidir. Ayrıca vatandaşlık eğitimi özellikle demokrasinin kalıcılığının sağlamanın yolu olarak kabul edilir.

Her devletin ve siyasal rejimin kendine has bir vatandaş profili vardır. Siyasal rejimlerin istediği vatandaşı yetiştirme görevi eğitim kurumlarına yüklenmiştir. İlköğretim eğitimin temel amacı siyasal rejimin istediği vatandaşları yetiştirmektir.
Günümüzdeki çalışmalar eğitimle nasıl bir vatandaş anlayışı geliştirmemiz üzerine yapılmaktadır. Bu konuyla ilgili bir çok bilim insanı açıklamalar yapmıştır.

Aristo: özdenetim, yurtseverlik, adalet ve sağgörü erdemlerini iyi vatandaşın nitelikleri olarak tanımlar.


Ersoy: öğretmenler, etkili vatandaşı; haklarını bilen ve kullanan sorumluluklarını bilen ve yerine getiren, başkalarının haklarına saygılı olan kişi olarak tanımlar…

Günümüz eğitim anlayışında iyi vatandaş olmanın yanı sıra
etkili ve katılımcı
bir vatandaş anlayışının hakim olduğunu görmekteyiz. Artık vatandaşlık anlayışı hak ve sorumluluk ilişkisi içine sıkışmış bir yaklaşım olmaktan çıkmış bireyin daha etkin olmasını siyasal ve sosyal alanda daha duyarlı ve katılımcı olmasını bekleyen bir durum haline gelmiştir.

NCSS
etkili bir vatandaşın temel özelliklerini şu şekilde sıralamaktadır:

Temel demokratik değerleri benimser ve bu değerleri doğrultusunda yaşamak için çaba gösterir.
Bireyin, ailenin ve toplumun yararını düşünerek sorumluluk alır.
Ulusunun kurucu belgeleri sivil kurumlar ve siyasal süreçler hakkında bilgilidir.
Karar verme ve problem çözme becerilerini etkili bir biçimde kullanır.
Bir grup içinde etkili bir biçimde işbirliği yapabilme becerisine sahiptir.

VATANDAŞLIK EĞİTİMİ MODELLERİ
Her ülkenin eğitim sisteminde olduğu gibi Türk milli eğitim sisteminin temel amacı iyi insan ve iyi vatandaş yetiştirmektir. Türkiye cumhuriyeti devletinde her insan ilköğretim aşamasında zorunlu olarak yer alır, buda vatandaşlık eğitimine verilen önemi vurgular.

Etkili Vatandaş Eğitiminin Üç Temel bileşeni
sosyal katılım
: Öğrencilerin topluluklarla ve kendi komşularıyla ilgilenmesi ve hayatta onlara yardımcı olma düşüncesi kazandırma.
sosyal ve ahlaki sorumluluk
: Sınıf ortamı ve sosyal hayatta toplumun ve kendisinin değerlerine saygılı olması ve koruması değeri kazandırılmalıdır.
politik okur yazarlık
: Demokrasinin işleyişinde rol alan uygulamalardan haberdar olması yerel, ulusal ve milliyetçilik bağlamından bilgi beceri ve değer açısından daha etkin kılınmasını sağlayacak bilginin kazandırılmasıdır.
ETKİLİ VATANDAŞLIK EĞİTİMİ PROGRAMININ
ÖZELLİKLERİ
Kamu bilgi, beceri ve değerleri her sınıf düzeyinde öğretilir.
Vatandaşlık eğitimi eğitim programına entegre edilir.
Öğrenme aktiviteleri okul dışındada gerçekleşirilir.
Her seviyede öğrenciyi toplum ve okul yaşamındaki kamu yaşamına hazırlar.
Sosyal Paradigma Merkezli Boyut
A)Politik sosyalizasyon modeli
B)Yansıtıcı sorgulayıcı model
C)Eleştiren vatandaşlık modeli
A)Politik sosyalizasyon modeli
60-70'lerin baskın olan modelidir. çocukların ve gençlerin süreç içerisinde politik uyumunu ve yapılanmasını sağlamaya odaklanmıştır.

İyi vatandaş tanımının üç temel özelliği vardır:
1)devletin yapısı ve foksiyonları hakkında bilgi
2) kanun ve düzene saygı
3)geleneksel politik katılımı benimseme.
B)Yansıtıcı sorgulayıcı model
öğrencilerin bazı politik beceri ve pratikleri kazanmasına ağirlik verir.
öğrenciye karar verme ve değer analizi yapma becerileri kazandırılmaya çalışılır.
C)Eleştiren vatandaşlık modeli
Öğrencilerin yaşamlarında oldukça ağırlıklı yer alan sosyal politik ve ekonomik güçlüklere karşı çözüm araması için harekete geçmesini sağlamak hedeflenmektedir bu modelde.
Ulusal Global Boyut
A) Milliyetçi vatandaşlık eğitimi: Bu modelin odağında ulus devletin politik bağımsızlığı meşruluk ve vatandaşın hak ve sorumlulugu olduğu görülür.

Mevcut politik sistemden etkilenir.
B) Ulus ötesi vatandaşlık eğitimi modeli: küreselleşen ve Değişen vatandaşlık anlayışına bağlı olarak küresel konularda öğrenciyi bilgilendirmek ve genişleyen vatandaşlık kavramını öğrenciye kavratmak amacındadır.
Full transcript