Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tarptautinės organizacijos ir tarptautinė teisė

No description
by

Laurynas Jonavicius

on 29 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tarptautinės organizacijos ir tarptautinė teisė

Tarptautinės organizacijos / institucijos
“TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA” – tai organizacija, įsteigta tarptautine sutartimi ar kitu tarptautinės teisės reglamentuojamu aktu ir turinti savo tarptautinį teisinį subjektiškumą; be valstybių, tarptautinių organizacijų nariais gali būti ir kiti dariniai.
TO pagrindiniai skiriamieji požymiai:
• Steigiamasis aktas – tarptautinė sutartis
• Valstybių narystė (ne mažiau 3)
• Nuolatinio pobūdžio tikslai
• Nuolatinė institucinė struktūra:
• Tarptautinis teisinis subjektiškumas

TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ KLASIFIKACIJA
Pagal geografinę veiklos sferą ir narystės pobūdį
Universalios
Regioninės
Pagal narystės pobūdį ir naujų narių priėmimo tvarką
Atviros
Uždaros
Pagal kompetencijos pobūdį
Bendros
Specializuotos
Pagal kompetencijos ir santykių su valstybėmis narėmis pobūdį
Klasikinės
Viršnacionalinės
JT
PRINCIPAI
• suvereni valstybių narių lygybė;
• sąžiningas narystės įsipareigojimų vykdymas;
• taikus tarptautinių ginčų sprendimas;
• susilaikymas nuo jėgos panaudojimo ar grasinimo ja;
• visapusiška pagalba JTO;
• visuotinio JT principų laikymosi užtikrinimas;
• nesikišimas į valstybių vidaus reikalus
JT
INSTITUCINĖ SISTEMA:
- Generalinė Asamblėja (GA);
- Saugumo Taryba (ST);
- Ekonominė ir Socialinė Taryba (ECOSOC);
- Globos Taryba (faktiškai neveikia);
- Sekretoriatas;
- Tarptautinis Teisingumo Teismas

JUNGTINĖS TAUTOS
TIKSLAI
• Palaikyti tarptautinę taiką bei saugumą;
• Plėtoti valstybių draugiškus santykius;
• Įgyvendinti tarptautinį bendradarbiavimą sprendžiant ekonominio, socialinio, kultūrinio ir humanitarinio pobūdžio problemas ir skatinant bei plėtojant pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms;
• Būti centru derinant valstybių veiksmus, siekiant minėtų bendrų tikslų
Tarptautinės organizacijos ir tarptautinė teisė
JT ST sudaro 15 narių:
- 5 nuolatinės narės (JAV, Kinija, Rusija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija)
- 10 besikeičiančių narių.
Jas renka JT Generalinė Asamblėja dvejų metų terminui (Afrika – 3 vietos, Azija, Lotynų Amerika, Vakarų Europa – po 2 vietas, Rytų Europa – 1 vieta)

JT SAUGUMO TARYBA
- Kiekvienas narys turi vieną balsą.
- „Esminiais“ tarptautinės politikos klausimais reikia 9 balsų (+ visų nuolatinių narių pritarimo arba susilaikymo).
- SVARBU – kiekviena nuolatinė narė turi veto teisę.
- Rezoliucija gali būti priimta, jei nuolatinė narė nebalsuoja „už“, bet susilaiko.
EUROPOS SĄJUNGA
NATO
TARPTAUTINĖ TEISĖ
TARPTAUTINĖ (VIEŠOJI) TEISĖ:
• specifinė (ypatinga) teisės normų sistema – ne nacionalinės teisės šaka
• reglamentavimo dalykas – tarptautinės bendrijos narių (valstybių, jų darinių (tarptautinių organizacijų) ir kitų) santykiai
• Subjektai – valstybės ir jų dariniai
• viešojo pobūdžio santykiai – atsiranda įgyvendinant politinius interesus bei atliekant su jais susijusias funkcijas


TARPTAUTINĖ PRIVATINĖ TEISĖ:
• Reglamentuojami santykiai – privatiniai (turtiniai ir pan.)
• Subjektai – fiziniai ir juridiniai asmenys
• Nacionalinės teisės (civilinės, darbo, procesinės) dalis

Specifiniai tarptautinės teisinės sistemos bruožai


• Įstatymų leidybos valdžios nebuvimas
• TT normų kūrimo ir privalomumo ypatybės (valstybių valių suderinimas ir sutikimas)
• Vykdomosios valdžios nebuvimas
• Privalomos jurisdikcijos teisminės valdžios nebuvimas
• TT normų laikymosi užtikrinimo ypatybės (abipusiškumo principas ir savigalbos (self-help) priemonės – atsakomosios priemonės)
• Specifiniai TT šaltiniai
• Specifiniai TT subjektai

Tarptautinės teisės šaltiniai
Pagrindiniai šaltiniai – nustato ir įtvirtina TT normas (elgesio taisykles):

Tarptautinės sutartys
– tarptautiniai susitarimai, sudaryti raštu tarp TT subjektų ir reguliuojami tarptautinės teisės

Tarptautiniai papročiai
– bendra (pasikartojanti ir neprieštaringa) elgesio praktika (objektyvus elementas), pripažinta teisės norma (valstybių opinio juris – subjektyvus elementas)

Bendrieji teisės principai
– pagrindinės teisės apskritai (ir nacionalinės, ir TT) idėjos (teisės kūrimo, teisės normų, įsipareigojimų šaltinis)

Pagalbiniai šaltiniai – priemonė TT normų turiniui išsiaiškinti:

Jurisprudencija
– teismų ir arbitražų sprendimai

Doktrina
– TT mokslo žinios (JT TT komisijos darbų reikšmė)
Tarptautinės teisės subjektai
TT subjektas – darinys, galintis turėti tarptautines teises ir pareigas, taip pat galintis ginti savo teises pareikšdamas tarptautines pretenzijas

• Valstybės –
pagrindiniai TT subjektai;
• Tarptautinės (tarpvyriausybinės) organizacijos –
valstybių susivienijimai, įsteigti tarptautinėmis sutartimis tam tikriems nuolatinio pobūdžio tikslams siekti
• Tautos, kovojančios dėl nepriklausomybės (Palestina);
• Specifiniai valstybinio pobūdžio vienetai
(tarptautinės teritorijos, laisvieji miestai, Šventasis Sostas, Suverenus Maltos Ordinas)
;
• Fiziniai ir juridiniai asmenys (nevyriausybinės organizacijos, korporacijos) –
tam tikrais atvejais galimas ribotas subjektiškumas, jei dalyvavimas kuriant TT normas nelaikomas būtinu subjektiškumo požymiu
• Tautinės mažumos, kt.

PAGRINDINIAI TARPTAUTINĖS TEISĖS PRINCIPAI
Taikos ir saugumo:
• Jėgos nenaudojimas
• Taikus tarptautinių ginčų sprendimas
• Valstybių teritorinis vientisumas
• Valstybių sienų neliečiamybė
Tarptautinių santykių palaikymo:
• Valstybių bendradarbiavimas
• Valstybių suvereni lygybė
• Sąžiningas tarptautinių įsipareigojimų vykdymas
• Nesikišimas į vidaus reikalus
Žmogaus teisių:
• Laisvas tautų apsisprendimas
• Pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms


• Dualistinė doktrina
• Monistinė doktrina
• Koordinacinė (realistinė) doktrina

Bet kuriuo atveju:
Tarptautinės teisės viršenybės (taikymo) tarptautiniuose santykiuose principas - TT yra viršesnė už nacionalinę teisę; vidaus teise negalima remtis nevykdant tarptautinių įsipareigojimų ir teisinant TT pažeidimą; nacionalinės teisės nuostata yra tik faktas TT požiūriu, kuriuo išreiškiama valstybės valia ir kurį galima vertinti atitikties tarptautiniam įsipareigojimui požiūriu.
TARPTAUTINĖS IR NACIONALINĖS TEISĖS SANTYKIS
Požiūriai į TO:

TO kaip instrumentas
TO kaip arena
TO kaip veikėjas


Teoriniai TO egzistavimo aiškinimai
REALIZMAS - tarptautinės institucijos yra galių pasiskirstymo anarchiškoje aplinkoje pavyzdys

LIBERALIZMAS - tarptautinės institucijos atspindi valstybių siekį efektyviai įgyvendinti bendrus interesus ir yra racionalus valstybių atsakas į anarchiškos aplinkos poveikį

KONSTRUKTYVIZMAS - tarptautinės institucijos atspindi bendrus įsitikinimus, bendras vertybes ir tapatybes, apibrėžia bendrai suvokiamo teisėto elgesio standartus. Vaidina transformuojantį vaidmenį keičiant valstybių elgesį ir pasaulėžiūrą.

KRITINĖ TEORIJA - tarptautinės institucijos yra "branduolio" valstybių ir kapitalistinių interesų dominavimo įrankis. Jos yra būdas paslėpti savanaudiškų interesų siekimą
Full transcript