Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜ

No description
by

Cừu Ngu Xuẩn

on 10 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜ

CHƯƠNG 7
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI

NHÓM 6: KĨ THUẬT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ
VĂN HÓA
Khái niệm
Các vấn đề chung của văn hóa
Một số lĩnh vực chính của văn hóa
XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI
Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người
Vai trò của con người và chiến lược " trồng người"
NỘI DUNG CHÍNH GỒM 3 PHẦN
Nội dung cơ bản
Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
ĐẠO ĐỨC
KHÁI NIỆM
VĂN HÓA
ĐỊNH NGHĨA VỀ VĂN HÓA
XÂY DỰNG MỘT NỀN VĂN HÓA MỚI
Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn
Xây dựng tâm lí

Xây dựng luân lý
Biết hi sinh mình
Làm lợi cho quần chúng
Xây dựng xã hội
Xây dựng chính quyền
Dân quyền
Xây dựng kinh tế
Tinh thần độc lập tự cường
Các vấn đề chung của văn hóa
Vị trí và vai trò
Tính chất
Chức năng
Vị trí và vai trò
- Văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội, thuộc kiến trúc thượng tầng.
văn hóa
- Văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị, phải phục vụ nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế.
+Văn hóa phải tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy sự pt kinh tế
+ Kinh tế chính trị cũng phải có tính văn hóa
người nói : "xã hội thế nào, văn nghệ thế ấy.. dưới chế độ thực dân và phong kiến, nhân dân ta bị nô lệ, thì văn nghệ cũng bị nô lệ, bị tồi tàn, không thể phát triển được"

" muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hóa. Vì sao không nói phát triển văn hóa và kinh tế. Tục ngữ có câu: có thực mới vực được đạo, vì thế kinh tế phải đi trước"
bác nói:" trình độ văn hóa của nhân dân nâng cao sẽ giúp cho chúng ta đẩy mạnh được công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển dân chủ, nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân cũng là một việc cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước hòa bình, thông nhất độc lập, dân chủ và giàu mạnh"

tính chất của văn hóa
Tính dân tộc
Đặc tính của dân tộc cốt cách của dân tộc
Tính khoa học
Thể hiện ở tính hiện đại, tân tiến thuận với trào lưu tiến hoá của thời đại
Tính đại chúng
Phục vụ nhân dân và do nhân dân xây dựng nên
"Nếu dân tộc hóa mà phát triển đến cực điểm thì tức là đến chỗ thế giới hóa nó, vì lúc bấy giờ văn hóa thế giới phải chú ý đến văn hóa của mình sẽ chiếm được địa vị ngang với các nền văn hóa thế giới"
HỒ CHÍ MINH nói:" quần chúng là những người sáng tạo, công nông là những người sáng tạo. Nhưng quần chúng không chỉ những của cải vật chất cho xã hội. quần chúng còn là người sáng tác nữa"
chức năng của nền văn hóa
Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và những tình cảm cao đẹp
Mở rộng hiểu biết, nâng cao dân trí
Bồi dưỡng những phẩm chất, phong cách và lối sống tốt đẹp, lành mạnh, hướng con người tới chân, thiện, mỹ để hoàn thiện bản thân.
" phải làm thế nào cho văn hóa thấm sâu vào tâm lý quốc dân,nghĩa là văn hóa sửa đổi được những tham nhũng, lười biếng,phù hoa xa xỉ, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi"
Một số lĩnh vực của văn hóa
Văn hóa giáo dục
Văn hóa văn nghệ
Văn hóa đời sống
Văn hóa giáo dục
Nền GD phong kiến: Tầm chương, kinh viện, xa rời thực tế, bất bình đẳng, trọng nam khinh nữ
Nền GD thực dân: ngu dân, đồi bại, xảo trá, nguy hiểm hơn cả sự dốt nát…
Nền GD Việt Nam độc lập: Coi việc xây dựng nền GD là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa chiến lược, cơ bản và lâu dài
Văn hóa văn nghệ
Văn hóa - văn nghệ là một mặt trận, nghệ sĩ là chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ là vũ khí sắc bén trong đấu tranh cách mạng.
" chiến sĩ nghệ thuật cần có lập trường vững, tư tưởng đúng... đặt lợi ích của kháng chiến, của Tổ Quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết
Văn nghệ phải gắn với thực tiễn của đời sống nhân dân
Phải có những tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại mới của đất nước và dân tộc
người nói:" quần chúng mong muốn những tác phẩm có nội dung chân thật và phong phú, có hình thức trong sáng và vui tươi. Khi chưa xem thì muốn xem, xem rồi thì có bổ ích"
Văn hóa đời sống
Thực chất là nêu ra ba nội dung:
Đạo đức mới
: thực hiện cần, kiệm, liêm, chính
Người khẳng định:"nếu không giữ đúng cần kiệm liêm, chính thì dễ trở nêu hủ bại, biến thành sâu mọt của dân" " nêu cao và thực hành Cần, Kiệm,Liêm,Chính tức là nhen lửa cho đời sống mới"
lối sống mới
: có lí tưởng, có đạo lí, có đạo đức, lối sống văn minh, kết hợp hài hòa truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh hoa văn hóa của nhân loại
nếp sống mới
: hình thành thói quen,phong tục tập quán tốt đẹp
kinh tế
chính trị -xã hội
Vai trò và sức mạnh
Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
Đạo đức là cái gốc của người cách mạng
“ cũng như sông thì có nguồn mới có nước không có nguồn thì sông cạn cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức không có đạo đức thì dù có tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”
“ sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng , mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”
Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội
"Phải lấy kết quả thiết thực góp sức bao nhiêu cho sản xuất và lãnh đạo sản xuất mà đó ý chí cách mạng của mình. Hãy kiên quyết chống bệnh nói suông, thói phô trương hình thức, lối làm việc không nhằm mục đích nâng cao sản xuất
"mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính , chí ông vô tư"
những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Trung với nước
hiếu với dân
Trung với nước
: tuyệt thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước
Cần
: siêng năng,chăm chỉ
Thương yêu con người
sống có tình nghĩa
Tình cảm rộng lớn cho người khuyết tận người nghèo khổ , bị áp bức bốc lột không phân biệt màu gia chủng tộc
Có tinh thần quốc tế trong sáng
Yêu thương và đoàn kết với giai cấp vô sản toàn thế giới
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Hiếu với dân
: thương dân tin dân phục vụ nhân dân hết lòng
Cần,kiệm,liêm,chính
chí công vô tư
Kiệm
: tiết kiệm của nước của dân
Liêm
: luôn tôn trọng của công và của dân
Chính
:thẳng thắn,đúng đắn
Chí công vô tư
: công bằng,công tâm,không thiên hư,không thiên vị
" Đạo đức cũ như người đầu ngược đầu xuống đất chân chổng lên trời. Đạo đức mới như người hai chân đứng vững được dưới đất, đầu ngửng lên trời"
Xây dựng tình cảm mối quan hệ với bạn bè đồng chí anh em
Chống lại mọi sự chia rẽ,phân biệt chủng tộc,nghĩa dân tộc hẹp hoi
mục tiêu
: hòa bình, độc lập dân tộc,hợp tác theo tinh thần bốn phương vô sản bốn bể là anh em
Những nguyên tắc xây dựng
đạo đức mới
Nói đi đôi với làm,
nêu gương về đạo đức
xây đi đôi với chống
Phải tu dưỡng
đạo đức suốt đời
Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức
Nói đi đôi với làm
:nguyên tắc bậc nhất trong xây dựng một nền đạo đức mới
Nêu gương về đạo đức
: một nét đẹp truyền thống văn hóa phương Đông
"lấy gương người tốt việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới"
xây đi đôi với chống
Thực hiện bằng việc giáo dục phẩm chất,những chuẩn mực đạo đức mới một cách phù hợp
Bác nói:"mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi đó là thái độ của người cách mạng"
Tu dưỡng đạo đức suốt đời
Trau dồi đạo đức cách mạng là một việc " sung sướng vẻ vang nhất đời"
Lờikhuyên của Bác:" đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống.Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và cũng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong"
Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Xác định đúng vị trí, vai trò của đạo đức đối với cá nhân
kiên trì tu dưỡng theo các phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh
yêu tổ quốc
yêu nhân dân
yêu chủ nghĩa xã hội
yêu lao đông
yêu khoa học kĩ thuật
Người khẳng đinh:"thanh niên phảo có đức có tài, có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng nhưng không làm được gì ích lợi cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Có đức mà không có tài ví như ông Bụi không làm hại gì, nhưng cũng không có lợi gì cho loài người"
Nội dung học tập theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh
thực trạng lối sống trong sinh viên hiện nay
phần lớn sinh viên: vẫn giữ được lối sống tình nghĩa trong sạch,lành mạnh, sống có bản lĩnh
một bộ phận sinh viên: phai nhạt niềm tin,lý tưởng, mất phương hướng phấn đấu, thiếu tranh nhiệm
học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh
học trung với nước,hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phong dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng con người
học cần, kiệm,liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng nếp sống giản dị và đức kiêm tốn phi thường
học đức tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân và hết lòng,hết sức phục vụ nhân dân; luôn nhân ái,vị tha,khoan dung và nhân hậu với con người
học tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua mọi sự thử thách gian nguy để đạt được mục đích cuộc sống
"Suốt một đời Bác đã nghĩ về ta
Nói về Đảng cũng vì dân mà nói
Nước còn giặc, dân còn khi lạnh đói
Ôi lòng Người đo sao hết mông mênh
Bác đắng lòng trong mỗi miếng cơm ǎn”.
Để ca ngợi đạo đức của Bác nhà thơ Vũ Quần Phương có sáng tác
cần, kiệm liêm, chính là cần thiết đối với mỗi con người
Để nói về tầm quan trọng của nó bác có viết:

"Trời có bốn mùa: xuân, hạ , thu, đông
Đất có bốn phương: đông, tây, nam, bắc
Người có bốn đức: cần,kiệm,liêm,chính
Thiếu một mùa thì không thành trời
Thiếu một phương thì không thành đất
Thiếu một đức thì không thành người"
Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người
Con người được nhìn nhận như một chỉnh thể
Con người cụ thể, lịch sử
Bản chất con người mang tính xã hội
Bác làm thơ để căn dặn:

"muốn nên sự nghiệp lớn
tinh thần càng phải cao"
" Đằng sau cái cốt cách dịu dàng của Cụ Hồ là một ý chí sắt thép. Dưới cái bề ngoài giản dị là một tinh thần quật khởi anh hùng không có gì uy hiếp nổi"
1, Con người được nhìn nhận một cách như một chỉnh thể
Chỉnh thể
Thống nhất
Đối lập
tấm lực, thể lực, các hoạt động
thiện và ác, hay và dở...
2, Con người cụ thể lịch sử
Con người
Nghĩa rộng
Nghĩa hẹp
phẩm giá con người, giải phóng con người
3, BẢN CHẤT CON NGƯỜI MANG TÍNH XÃ HỘI
Lao động sản xuất
Sản phẩm của xã hội trong các mối quan hệ
A.QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI VỀ CHIẾN LƯỢC
"TRỒNG NGƯỜI"
I, vai trò của con người
Con người là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng
Con người là mục tiêu,vừa là động lực của cách mạng; phải coi trọng,chăm sóc,phát huy nhân tố con người
2, Chiến lược "trồng người"
"Trồng người" là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách,vừa lâu dài của cách mạng
Chiến lược "trồng người" là một trọng tâm, một bộ phần hợp thành của phát triển kinh tế-xã hội
mối quan hệ,giai cấp
=> Nhân dân là yếu tố quyết định thành công của cách mạng."lòng yêu nước sự đoàn kết của nhân dân là một lực lượng vô cùng to lớn,không thắng nổi
Đạo đức
Vị trí và vai trò của đạo đức
Những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
Bác nói: " vì lợi ích năm năm trồng cây
vì lợi ích trăm năm trồng người"
Tư tưởng Hồ Chí Minh
về xây dựng con người mới

1, quan điểm Hồ Chí Minh về con người
2, quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược trồng người
Khái niệm về văn hóa
Tháng 8- 1945 Bác có viết:
" vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống,loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức,pháp luật,khoa học tôn giáo, văn học nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn,ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm mục thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn"
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY CÙNG TẤT CẢ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE
CẢM ƠN CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM ĐÃ ĐÓNG GÓP ĐỂ THỰC HIỆN BÀI THUYẾT TRÌNH
NHÓM 6: KĨ THUẬT ĐIỆN ĐIỆN TỬ
LIÊN HỆ VỚI CHIẾN LƯỢC TRỒNG NGƯỜI
*Những mặt đã đang làm được:
-Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể vì cộng đồng
-tích cực học tập nghiên cứu khoa học
* Những điều chưa làm được
- Tệ nạn xã hội:
-một số bộ phận cán bộ bị tha hóa
Full transcript