Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

UNDPyi TANIYALIM

No description
by

UNDP Türkiye

on 29 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of UNDPyi TANIYALIM

UNDP kalkınma ile ilgili teknik yardım alanlarını kapsadığından daha önceleri çok az kişi UNDP’nin neyi temsil ettiğini biliyordu. Yardım sağlayan tarafların artan baskıları ve yardımların etkinliğinin giderek daha fazla sorgulanır hale gelmesi karşısında UNDP, 1990’ların sonunda birkaç iyi tanımlanmış sahaya odaklanmaya karar verdi. YENİ ÖĞRENENLER İÇİN
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA
PROGRAMI UNDP'yi TANIYALIM UNDP NE YAPAR? UNDP NEDİR? Birleşmiş Milletler (BM) 193 egemen devletten oluşan kendine özgü uluslararası bir örgüt.
Uluslararası barış ve istikrarı korumak, uluslar arasında dostane ilişkiler geliştirmek, daha yüksek yaşam standartları ve toplumsal gelişme sağlamak ve insan haklarını desteklemek hedefini güdüyor. Üye ülkeler birbirlerine, hak ve ödevlerini belirleyen uluslararası bir antlaşmayla, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile bağlı. UNDP 1965 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kuruldu. Ülke ofislerinin çoğunda, UNDP temsilcisi, Birleşmiş Milletler sisteminin bütünü adına kalkınma etkinliklerinin koordinatörlüğü görevini de üstleniyor. Bu koordinasyon sayesinde UNDP, BM ve uluslararası yardım kaynaklarının en etkin biçimde kullanılmasını sağlamaya çalışıyor. Genel Merkezi New York’ta bulunan UNDP’nin ayrıca Cenevre, Brüksel, Kopenhag, Tokyo ve Washington D.C.’de UNDP irtibat büroları var. Halen 166 ülkede 7.000 UNDP çalışanı görev yapıyor. Kalkınma ile ekonomik ve toplumsal gelişmeyi teşvik etmek, Birleşmiş Milletler’in temel görevlerinden biri. BM çalışmalarının yüzde 70 kadarı kalkınmaya adanmış durumda. Nitekim, barış koşullarının yaratılması için dünya çapındaki yoksulluğun ortadan kaldırılması ve refahın artırılması gerekiyor. Birleşmiş Milletler çatısı altında yer alan bir kalkınma örgütü olan UNDP beş temel alana odaklanıyor. UNDP, BM bünyesinde insani gelişme alanında en çok hibe veren kuruluş. Temelleri, 1949 yılında kurulmuş olan Birleşmiş Milletler Genişletilmiş Teknik Yardım Programı ile 1958 yılında kurulmuş olan Birleşmiş Milletler Özel Fonu’nun birleştirilmesine dayanıyor. UNDP NEYİ AMAÇLAR Yoksullukla mücadele
UNDP’nin temel görevi, yoksullukla mücadele… UNDP, Birleşmiş Milletler’in kalkınma örgütü olarak,
bu ödevi, sürdürülebilir insani gelişmeyi destekleyerek yerine getirmeye çalışıyor. Yoksulluğun azaltılması yönündeki en büyük hedef, bir süre önce Binyıl Kalkınma Hedefleri aracılığıyla daha somut bir biçimde tanımlandı. UNDP ağı, bu hedeflere varma konusundaki küresel ve ulusal çabalar arasında
bağlantılar kurarak ikisi arasında eşgüdüm sağlıyor; kalkınmakta olan ülkelerin uluslararası yardım
almasına ve bu yardımları etkin biçimde kullanmasına destek oluyor. BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİ • Aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması
• Evrensel temel eğitim sağlanması
• Cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi ve kadının konumunun güçlendirilmesi
• Çocuk ölümlerinin azaltılması
• Anne sağlığının iyileştirilmesi
• HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele
• Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması
• Kalkınma için küresel ortaklık geliştirilmesi BM Genel Kurulu 2001 yılında Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni onayladı. BM Genel Sekreteri UNDP’den, BM bünyesinde Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin koordinasyonunu üstlenerek bu hedeflerin BM’nin dünya çapındaki uğraşlarının
ayrılmaz bir parçası haline gelmesine yardımcı olmasını istedi. Genel Sekreter ayrıca UNDP Başkanı’nın kampanyanın lideri ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin başarılarının gözlemcisi olmasını rica etti. Zaman anlamında sınırlanmış olan Binyıl Kalkınma Hedefleri’yle ilgili çalışmalar 1990’da başladı ve hedeflere 2015 yılına kadar ulaşılması öngörüldü. Hedefler, Binyıl Bildirgesi’nin yalnızca kalkınmayla ilgili ve sayısal olarak ölçülebilir öğelerini barındırıyor. Sağlanan ilerlemenin nesnel olarak ölçülmesi için, hedeflerin sayısal olarak ifade edilebilmesi gerek. İlk yedi hedef kalkınmakta olan ülkelerin politikalarında reforma gitmesi ve iyi yönetişim ilkesini yerleştirmesi konusundaki sorumluluklarını vurguluyor. Sekizinci hedef gelişmiş ülkelerin borç affına gitmeleri, yardımları artırmaları ve kalkınmakta olan ülkelere kendi teknoloji ve pazarlarına daha rahat erişim sunmaları konusundaki sorumluluklarına odaklanıyor. Özetle, Binyıl Kalkınma Hedefleri, sekiz ana hedef için 18 alt hedef barındırıyor. Her bir ana hedef için
bir ya da iki alt hedef tanımlanmış durumda. Her bir alt hedefte kaydedilen ilerlemeyi ölçebilmek için bir
dizi göstergeden yararlanılıyor. Toplamda 48 gösterge var. Binyıl Kalkınma Hedefleri başarılı kalkınma için analitik bir araç ya da stratejik bir yol değil. Binyıl
Kalkınma Hedefleri dünyanın gitmek istediği yönü söylüyor, ancak oraya nasıl varılacağını
açıklamıyor. Dolayısıyla, bu hedeflere nasıl ulaşılacağını gösteren stratejilerle sağlam bir bağ kurması
gerekiyor. Bu stratejiler ulusal yoksullukla mücadele stratejileri ya da Dünya Bankası’nın desteklediği
Yoksulluğu Azaltma Stratejileri çerçevesinde ortaya konmakta UNDP ülke ofisleri yoksulluğun
azaltılması için bir araç olarak Yoksulluğu Azaltma Stratejileri Raporları’nın hazırlanmasını,
uygulanmasını ve değerlendirilmesini destekliyor. UNDP BEŞ TEMEL ODAK ALAN Bu odak alanlarının da, UNDP’nin deneyim ve görece üstünlük sahibi olduğu ve programa dahil olan ülkelerin önemli gördüğü sahalarda yoğunlaşması gerekiyordu. UNDP’nin halihazırda geçerli olan küresel iş
planında örgütün beş odak sahası tanımlanıyor: Demokratik yönetişim, yoksulluğun azaltılması, kriz
önleme ve atlatma, enerji ve çevre, HIV/AIDS. Bu nedenle UNDP, beş temel etkinlik alanına odaklandı. Bu odak alanları (“uygulama alanları” ya da “uygulamalar” olarak da bilinir) hem UNDP’nin güçlü yönlerine ve deneyimine, hem de UNDP’nin
bulunduğu ülkelerin örgütten beklentilerine dayanıyor. 5. HIV/AIDS kalkınma konusunda sağlanan ilerlemeyi tehdit ediyor. Kalkınmakta olan ülkeler,
HIV/AIDS’in yayılmasını önlemek ve etkisini azaltmak için hükümet ve sivil toplumun tüm kademelerini
harekete geçirmek zorunda. HIV/AIDS’le mücadele Afrika ve Asya’da halen büyük bir sorun. Birleşmiş
Milletler’in ayrıca UNAIDS adında yalnızca HIV/AIDS konusuna odaklanmış özel bir programı var.
UNDP, bu alanda UNAIDS ile işbirliği yapıyor. 1. Başarılı insani gelişme, yoksullar da dahil olmak üzere sıradan vatandaşların ihtiyaçlarına duyarlı devlet kurumlarını ve süreçlerini gerektiriyor. Siyasal katılım ve hesap verebilirlik kalkınmanın olmazsa
olmazları. Bu yaklaşıma demokratik yönetişim (ya da “iyi yönetişim” veya “yönetişim”) diyoruz.
UNDP’nin demokratik yönetişim uygulama alanları, geri kalan çalışmalarının büyük çoğunluğu için temel
eksen görevi görüyor. 2. Yoksulluğun azaltılması alanındaki uygulamalar yoksul yanlısı politikaların önemini vurguluyor.
Yoksulluğa karşı stratejiler yerel gereksinim ve önceliklere dayandırıldığında daha başarılı olduğundan, UNDP ulusal politikaların Binyıl Kalkınma Hedefleri’yle ilişkilendirilmesinde yardımcı oluyor.
3. Birçok ülke şiddetli çatışmalara ya da doğal afetlere karşı giderek daha savunmasız hale geliyor.
Çatışma ve afetler kalkınma yönünde yıllar boyu uğraşılarak edinilmiş kazanımları ortadan kaldırarak
yoksulluğun ve eşitsizliğin pekişmesine neden olabiliyor. Dolayısıyla UNDP bir süre önce kurulan
Krizleri Önleme ve Atlatma Bürosu aracılığıyla krizleri önleme ve atlatma süreçlerine destek sağlıyor. İdeal durum krizin önlenmesiyse de, UNDP Afganistan ya da Irak gibi sıcak çatışma sonrası sürecini yaşamakta olan ülkelere de destek veriyor.

4. Yoksullar, diğer gruplara oranla çevresel bozulma ya da temiz ve ucuz enerji hizmetlerine erişim
eksikliğinden daha olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla enerji ve çevre, sürdürülebilir kalkınma amacının ve
yoksulluğun ortadan kaldırılmasının vazgeçilmez öğeleri konumunda. Etkinliklerin finansmanı için
Küresel Çevre Fonu (GEF) gibi ek kaynaklar kullanılabildiğinden, bu uygulama alanı için görece daha az temel kaynak harcanıyor. GEF, kalkınmakta olan ülkelerin, küresel çevre korumayı ve yerel topluluklar için çevreyle barışık yaşam biçimlerini destekleyen projelerine hibe veren bağımsız bir finans kuruluşudur. UNDP NASIL ÇALIŞIR? UNDP İÇİNDE KİM NE YAPAR? UNDP GÖREVLERİNİ NASIL YÜRÜTÜR? UNDP ETKİNLİKLERİNİ NASIL FİNANSE EDER? Projeler Yoluyla Öncülük ve Raporlama Yoluyla BM Ajanslarını Destekleme ve Eşgüdüm Sağlama Yoluyla http://youtu.be/m0ySbkDnaaAUNDP, hizmetlerinin büyük çhttp://youtu.be/FxiefldT1gAoğunluğunu 177 ülke ve bölge ofisi aracılığıyla yerine getiriyor. Ülke ofisleri, hükümetler ve diğer ortaklarla işbirliği yaparak yoksullukla ve yoksulluğu ortaya çıkaran nedenlerle mücadele etmek için çalışıyor. Bu çerçevede yürütülen etkinliklere proje adını veriyoruz. Rehber, UNDP bünyesinde kalkınmaya yönelik sonuç elde etmek yolundaki süreçlerin başarıyla
yürütülebilmesi için gerekli asgari koşulları ortaya koyarak, izlenecek programın yönetim süreçlerine ve
konuyla ilgili yönetsel denetim hususlarına odaklanıyor. Projeler, belli bir zaman dilimiyle sınırlı ve belirli, tanımlı bir kalkınma sorununa yönelik çalışmalar...
Projeler UNDP’nin Sonuca Yönelik Program Hazırlama Rehberi’ne uygun olarak hazırlanıp
yürütülüyor. UNDP’nin başlıca kurumsal planlama aracı, UNDP Çok Yıllık Finansman Çerçevesi (MYFF) olarak
adlandırılan iş planı. İş planı dört yıllık bir süreç için, UNDP’nin BM etkinlikleri çerçevesinde kendine
özgü yerini tanımlıyor, örgütsel stratejilerin ayrıntılarıyla halihazırdaki finansmanın kullanımına dair detayları, son olarak da UNDP’nin yoksulluğu azaltmak ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni hayata geçirmek için genel BM çalışmalarına nasıl eklenlendiğini ortaya koyuyor.

Çerçeve, UNDP için hem kendi içinde hem de dış ortaklara karşı başlıca yönetim, denetim ve mali sorumluluk aracı. UNDP Küresel İş Planı BM ajanslarının bir görevi de, Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi’ne dayanarak ülke
programları ortaya koymaktır. UNDP Ülke Programı, UNDP’nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı
Çerçevesi’nde ifade edilen sonuçları nasıl hayata geçireceğini çok ayrıntılı biçimde açıklayan bir belgedir.
Program, gelecek birkaç yıllık zaman zarfında ulaşılması öngörülen hedefleri tanımlıyor. UNDP Ülke Programı, UNDP’nin en yüksek makamı olan Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip onaylanıyor. Bunun yanısıra UNDP Ülke Programı Eylem Planı (CPAP), UNDP Ülke Programı’nın getirdiği yaklaşımı ayrıntılandırıyor. Bu, yıllık bazda projelerin geliştirilmesini ve gerçekleştirilmesini veren ana plandır. UNDP Ülke Programı Eylem Planı, programın ve beklenen başlıca sonuçlarla bu sonuçları elde etmek için gereken stratejilerin ayrıntılarını ortaya koyuyor. Ayrıca projenin uygulanması için gerekli düzenlemeleri ve projelerin yönetimini açığa kavuşturuyor. UNDP Ülke Programlama Döngüsü BM Ülke Programlama Döngüsü Her bir ülkedeki BM ajansları, yoksulluğun başlıca nedenlerini değerlendirip, bulundukları ülkenin Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusunda kaydettiği ilerlemeyi inceler. Ortak Ülke Değerlendirmesi (Common Country Assessment) adı verilen bu inceleme BM’nin bir ülkedeki çalışmalarının temelini oluşturuyor.
BM ajansları, ülkedeki durumun incelemesine dayanarak, bulundukları ülkedeki ortak önceliklerini ortaya koyuyor. BM Ülke Programlama Döngüsü’nün amacı, bir ülkenin Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni hayata geçirmek konusunda elde ettiği sonuçları, ülkenin hükümeti ve tüm BM kalkınma ajanslarının birlikte belirlemesi ve değerlendirmesi.

UNDP ve ortağı olan Fon ve Programlar dahil ülkedeki tüm BM kuruluşları beklenen sonuçları birlikte saptıyor. Bu ortak BM çerçevesine Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi (UNDAF) adı veriliyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi bu öncelikleri, her bir BM ajansının ülkedeki programlarının çıktı ve sonuçlarıyla ilişkilendiriyor. Çerçeve ayrıca ölçülebilir göstergelerden ve denetim ve değerlendirme planında oluşan bir UNDAF sonuç matrisi içeriyor. UNDP Proje Döngüsü
Ülke Programı, bir dizi proje aracılığıyla kalkınmaya dair sonuçlar elde etmek için yapılan bir plan.
Projeler UNDP Ülke Programı Eylem Planı’nda saptanan hedefleri yansıtıyor. UNDP proje döngüsü beş adımdan oluşuyor: 1. Projenin gerekçelendirilmesi: Proje fikri, mantıksal temeli ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Çerçevesi
ve UNDP Ülke Programı ile tutarlılığı ortaya konarak gerekçelendirilmeli. Proje fikrinin, geçerli program
dönemindeki UNDP çalışmalarından beklenen sonuçlara katkıda bulunması gerekli. Proje ayrıca ülkenin ihtiyaçlarına uygun cevabı vermeli, UNDP küresel iş planıyla aynı doğrultuda olmalı ve UNDP desteğine uygun olmalı. 2. Projenin tanımlanması: Bir sonraki adım projenin hayata geçirilmesi için, proje kapsamının UNDP
açısından gerçekçi olup olmadığını incelemek. Bu adımda ayrıca açık ve elde edilebilir sonuçların en
uygun maliyetle nasıl hayata geçirilebileceği tanımlanıyor. Projenin kapsamı, hedefleri, yönetim
düzenlemeleri ve yaklaşımı üzerine bilgi sağlayan bir Proje Özeti taslağı hazırlanıyor. Bu özetin, bu amaç
için özel olarak toplanan Yerel Program Değerlendirme Komitesi’nce değerlendirilip onaylanması gerekli. Yerel Program Değerlendirme Komitesi süreçteki bağımsız bir kontrol noktası. Komite, projenin geliştirilmesine devam edilmesini, değiştirilmesini ya da bütünüyle yürürlükten kaldırılmasını tavsiye ediyor. Son olarak, söz konusu taraflar Proje Dokümanı’na imza koyuyor. 3. Projenin başlatılması: Üçüncü adım projenin operasyonel ayrıntılarını daha da geliştirir. Bu adımda projenin etkin biçimde denetlenebilmesi için gereken yapı ve yaklaşımlar tanımlanıyor. UNDP’nin katkıda bulunduğu tüm süreç ve sonuçlar bütçe ve süresi ne olursa olsun denetlenmek zorunda. Hazırlanacak İletişim ve Denetim Planı hangi etkinliklerin ve çıktıların nasıl ve kim tarafından denetleneceğini, gözden geçirileceğini ve değerlendirileceğini ifade etmeli. İletişim ve Denetim Takvimi ay ay etkinliklerin ayrıntılarını sunmalı. İletişim ve Denetim Raporu temel risk ve varsayımlar da dahil olmak üzere, planın uygulanması için gerekli koordinasyon mekanizmalarını ve stratejileri ortaya koymalı. Denetim ve değerlendirme etkinliklerinin bütçesi proje fonlarından sağlanmalı. Buna, UNDP iç denetimi ve proje çalışanlarının denetlenmesinin yanı sıra, dış değerlendirmeler de dahil. UNDP Sonuç Denetim ve Değerlendirme El Kitabı doğru denetim için başlıca rehber konumundadır. 4. Projenin yürütülmesi: Dördüncü adım bir dizi etkinlik aracılığıyla proje çıktıları üretmeye odaklanıyor.
Bu işe atanmış bir UNDP proje yöneticisi, portföy adı verilen, genellikle birbiriyle ilişkili bir dizi projeyi
gözetiminde tutuyor. UNDP projenin yürütülmesi noktasında üç temel sorumluluk üstleniyor: Denetim,
projenin kapsamını, takvimini, maliyetini, yararlarını ve çıktı ve ürün niteliğini değerlendiriyor. Proje belli
aralıklarla gözden geçirilerek beklenen çıktının elde edilebildiğinden emin olunuyor. Gerek duyuluyorsa
proje performansını ya da ilerlemesini güçlendirmek için düzeltmelere gidilebiliyor. Ayrıca UNDP
projeye avans ya da doğrudan ödeme yoluyla finansman sağlıyor. Bu üç temel alana ek olarak UNDP, proje etkinliklerine proje destek hizmetleri (sözleşmelerin hazırlanması, kaynak edinme, eğitim ve çalıştayların ayarlanması vs.) sağlayabiliyor. UNDP proje uygularken projenin günlük idaresinin etkin
işleyişini güvence altına almak için etkinlikleri de yönetiyor. 5. Projenin bitişi: Planlanan çıktılar elde edildiği ya da yetkililer iptal kararı aldığı zaman proje son
safhasına girer. Proje etkinlikleri son bulduğunda, proje operasyonel olarak son bulur. Tüm finansal
işlemler raporlandıktan ve tüm hesaplar kapatıldıktan sonra proje finansal olarak kapanır. Bunun mümkün olduğunca hızlı ve mutlaka operasyonel kapanıştan sonraki 12 ay içinde gerçekleştirilmesi gerekir. Proje döngüsünün bu son adımında, projenin tamamlandığına dair kanıtlar, alınan dersler, projenin sağladığı yararın kaydedilmesi ve gerekli devir teslim süreçlerine vurgu yapılıyor. Özel Durumlar
Bazı özel durumlarda UNDP Mukim Temsilcisi üç aya kadar kriz durumu ilan
edebiliyor. Kriz koşullarındaki operasyonlar bu gibi durumlara hızla yanıt verebilmeli.
Bu durumda UNDP’nin normal süreçleri geçici olarak askıya alınarak iş süreci
kısaltılıyor. Kriz durumunun üç aydan fazla uzatılabilmesi için UNDP Bölge
Bürosu’nun ve Ortak Yönetici’nin onayı gerekiyor. Proje yönetim ve gözetimi
UNDP’nin yeni Sonuca Yönelik Programlama Rehberi’nin geçtiğimiz günlerde hayata geçirilmesiyle karmaşık bir yönetim ve gözetim sistemi ortaya çıktı. Proje yönetimindeki bu yeni düzen, hesap verebilirliği ve kaynakların etkin ve verimli kullanımını güvence altına alma amacı taşıyor. Projenin uygulanması aşamasında sekiz ana işlevi var: “Ortak Programlama” dedikleri...
“Ortak Programlama” Birleşmiş Milletler’in en son moda terimlerinden biri. Ortak Programlama BM kuruluşlarının ve ulusal ortakların Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni etkin ve verimli biçimde hayata geçirmeye yönelik etkinlikleri hazırlamak,
uygulamak, denetlemek ve değerlendirmek için birlikte gösterdikleri ortak çabayı ifade ediyor. BM ajansları arasında daha iyi bir işbirliğinin sağlanması, günümüzde BM üye ülkeleri, BM’ye yardım sağlayanlar ve BM Genel Sekreteri için en önemli öncelik. Projelerin değerlendirilmesi
Bir projenin, yürürlükte olduğu süre boyunca planlanan tüm çıktıları hayata geçirmesi bekleniyorsa da, projenin ortaya çıkardığı sonuç ve etkiler ancak proje kapandıktan sonra anlaşılabiliyor. Projenin ya da programın insan hayatındaki değişime ne derece katkıda bulunduğunu ortaya çıkarmak önemli fakat aynı oranda güç. Her bir ülke ofisi için belli sayıda Sonuç Değerlendirmesi yapılması zorunlu. Bu sayı, ülke program döngüsü sırasında ülke ofisinin sahip olduğu toplam kaynaklara bağlı. Bu UNDP için yeni bir yöntem olduğundan, örgüt halen sonuç değerlendirmelerini etkin biçimde gerçekleştirmeyi öğrenme aşamasında. Proje değerlendirmeleri
ise belli bir projeye odaklandığından kapsam açısından daha kısıtlı. Proje değerlendirmeleri zorunlu olmayıp, sadece gerek görüldüğünde gerçekleştiriliyor. Bu güçlük, sonuç ve etkilerin, hem farklı proje ve programlar aracılığıyla hayata geçirilmesinden hem de projeyle ilgisiz dış olaylara bağlı olmasından ileri geliyor. Değerlendirme, sonuç ya da etkinin hayata geçirilmesi yönünde sağlanan ilerlemeyi sistematik ve nesnel biçimde ölçen, genelde denetimden daha geniş ve daha derin olan seçici bir çalışma. Ülke programının bütünü için bir değerlendirme planının hazırlanması ve UNDP Değerlendirme Ofisi’ne sunulması gerekiyor. UNDP Değerlendirme Ofisi ülke düzeyinde proje sonuçlarını ve etkilerini Kalkınma Sonuçları Değerlendirme (ADR) raporu yoluyla izliyor. • UNDP, projenin başarıyla yönetilmesinden ve sonuç elde edilmesinden sorumlu bir Program Yöneticisi
atıyor. UNDP Mukim Temsilcisi otomatik olarak Program Yöneticisi, ancak bu rolü uygun görürse başka bir UNDP çalışanına aktarabiliyor.
• Ulusal Koordinasyon Otoritesi, programın ülke düzeyinde alınacak sonuçlara yönelik kaydettiği
başarıları tanımlamak, değerlendirmek ve denetlemekle yükümlü. • Sonuç Kurulu, çıkması beklenen sonuçları denetliyor. Ayrıca aynı sonuca katkıda bulunacak farklı projeler arasında dayanışma sağlanmasını idare etmekle yükümlü. • Proje Yürütme Grubu, Proje Yöneticisi bir yol göstericiye ihtiyaç duyduğunda proje için yürütme
kararları alıyor. Grubun üç ayrı rolü bulunuyor: Yönetici, grubun başkanlığını yapıyor; Kıdemli
Tedarikçi, projenin teknik fizibilitesi konusunda yol gösteriyor ve Kıdemli Yararlanıcı, projeden
yararlanacakların bakış açısından projenin yararlarının hayata geçirilmesini sağlıyor.
• Projenin idaresinden, planlanan çıktıların alınmasından ve UNDP kaynaklarının verimli biçimde
kullanılmasından tek sorumlu Uygulayıcı Ortak. Uygulayıcı Ortak, proje için gerekli teknik, mali, idari
ve yönetsel yetileri değerlendirilerek seçiliyor. Uygulama ortağı, çıktıların alınması için diğer birimlerle anlaşmaya gidebilir fakat projenin gerçekleştirilmesinden sorumlu. Olası Uygulama Ortakları arasında devlet kurumları, diğer BM ajansları ve yasal olarak kayıtlı sivil toplum kuruluşları yer alıyor. UNDP de Uygulayıcı Ortak olabiliyor (bu seçenek daha önce “UNDP tarafından Doğrudan Yürütme” ya da kısaca DEX olarak bilinmekteydi).

• Proje Yöneticisi, projenin günlük yönetiminden ve karar almadan sorumlu. • Proje Güvence rolü, projenin gözetim ve denetimini nesnel ve bağımsız bir biçimde gerçekleştiriyor. Zorunlu olan bu rol UNDP tarafından belirleniyor. Proje Güvence rolünü genellikle UNDP Program
Yöneticisi üstleniyor. UNDP’nin 130'u aşkın ülkede ülke ofisleri ve 177 ülke/bölgede personeli var. Bu küresel kalkınma ağı sayesinde UNDP, değişimin öncülüğünü yapabilme, ülkelerin bilgiye ve kaynaklara erişimini sağlama ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirmek için ülke düzeyindeki genel çabaları koordine etme yolunda benzersiz bir konuma sahip. İyiniyet Elçileri İyiniyet Elçileri, ünleri insani gelişme ve uluslararası işbirliği konularındaki acil ve evrensel mesajın önemini vurgulamaya yarayan, toplumun önde gelen bireyleridir. UNDP kalkınma felsefesini ve kendi
kaynaklarıyla kalkınma fırsatları sağlayan programları tanıtarak, insanları kendilerinin ve vatandaşlarının hayat standartlarını iyileştirmek adına harekete geçmeye çağırırlar. İyiniyet elçileri UNDP’ye yardım için zamanlarını ayırıyor, sanayileşmiş dünyaya insani gelişme mesajını taşıyabilmek adına ilk elden gözlem için kalkınmakta olan ülkeleri sık sık ziyaret ediyorlar. Şu anda UNDP’nin dünya çapında görev alan
elçileri, oyuncu Antonio Banderas futbolcular Ronaldo ve Zinédine Zidane ve
Marta Vieira Da Silva, tenisçi Maria Sharapova DevInfo
(Development Information:
Kalkınma Verileri) Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) DevInfo’nun geliştirilmesi ve test edilmesinde öncü görevi
görüyor. DevInfo veritabanı, ülkeler düzeyinde devlet daireleri ve BM ajansları arasında veri paylaşımını
kolaylaştırmak için veriyi aynı formatta düzenleme, saklama ve görüntülemeye yönelik bir yöntem
sunuyor. UNICEF ChildInfo veritabanı teknolojisinden uyarlanan DevInfo, ülkelere Binyıl Kalkınma
Hedefleri raporlamalarında yardımcı olması amaçlanan bir araç. UNDP, ulusal hükümetlere ve istatistik kurumlarına Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni izleme aracı sağlamaya dönük bu küresel çabaya katılıyor. UNDP’nin değişime öncülük etmek için temel yayını İnsani Gelişme Raporu’dur (Human Development
Report). İnsani gelişme kavramı, bazen yakıştırma gibi görülse de, insanları kalkınma sürecinin merkezine koyuyor. Kavram, halkın, halk tarafından ve halk için gelişimini ifade ediyor. İnsani Gelişme Raporları İnsani Gelişme Endeksi
İnsani Gelişme Endeksi (HDI), insani gelişmenin özet bir ölçütü niteliği taşıyor. Endeks, bir ülkedeki ortalama kalkınma başarısını İnsani gelişmenin üç temel boyutu aracılığıyla ölçüyor:
• Ortalama yaşam süresiyle ölçülen uzun ve sağlıklı bir yaşam;
• Yetişkin okur-yazarlık (üçte iki ağırlık) ve ilk, orta ve yüksek öğrenime toplam kayıt (üçte bir ağırlık) oranlarıyla ölçülen veri;
• Kişi başına gayrısafi yurtiçi hasılayla ölçülen insanca bir hayat standardı. Binyıl Kalkınma
Hedefleri’nin İzlenmesi Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporları, Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin küresel düzeyden ulusal ve bölgesel düzeylere indirgenmesine yardımcı oluyor. Buradaki ana fikir, bu raporların ilerlemeyi
hızlandırabileceği düşüncesi. UNDP ulusal hükümetlerle işbirliği içinde ülkelerin BM Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusundaki ilerlemeyi raporlamasında koordinasyon sağlıyor. Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporları uzun raporlar değil; mesajları çabuk ve teknik ayrıntılardan arındırılmış bir biçimde iletecek, kısa ve okuması kolay özetler. Ana okuyucu kitleleri medya ve kamuoyu. Ulusal tartışmanın belli kalkınma önceliklerine odaklanmasını ve böylece politika reformları,
kurumsal dönüşüm ve kaynak aktarımı bakımından harekete geçilmesini sağlamak hedefininin yanı sıra ilerlemeyi bir bakışta özetleme çabasını güdüyor. UNDP 1990’dan beri her yıl Küresel İnsani Gelişme Raporları yayımlıyor. Raporlar, yeni ölçüm
araçları, yenilikçi bir analiz ve çoğu zaman tartışmalı olan politika önerilerini masaya yatırarak
kalkınmaya ilişkin temel konular üzerindeki küresel tartışmaya odaklanıyor. Raporlar, kalkınmanın nihayetinde yalnızca ulusal geliri arttırmayı değil, insanların seçeneklerini genişletmeyi içeren bir süreç olduğu inancından yola çıkıyor. Raporları kaleme alan bağımsız uzmanlar, dünya çapında veri, fikir ve başarılı uygulamalar konusunda katkı sağlayan akademi, hükümet ve sivil toplum önderlerinden yararlanıyor. Küresel İnsani Gelişme Raporları kalkınma göstergeleriyle ilgili de çok sayıda veri barındırıyor. Raporlar her yıl ülkeleri kişi başına gelir, okuryazarlık, ortalama ömür ve kadın haklarına saygı oranlarına göre sıralıyor. Her bir rapor kalkınmayla ilgili süregelen tartışmalardaki güncel bir temaya odaklanarak çoğu zaman çığır açıcı analiz ve politika önerileri sunuyor. 1990 yılındaki ilk rapordan bu yana insani gelişme
konusunda dört bileşik endeks geliştirildi: İnsani Gelişme Endeksi, Cinsiyete Bağlı Kalkınma Endeksi,
Kadın Hakları Endeksi ve Yoksulluk Endeksi. Küresel raporun analitik çerçevesi Bölgesel ve Ulusal İnsani Gelişme Raporları’na da taşınıyor.
Bölgesel İnsani Gelişme Raporları değişimin doğrultusunu etkilemek ve bölgeye özgü insani gelişme yaklaşımlarını ele almak için bölgesel ortaklıkları destekliyor.
Ulusal İnsani Gelişme Raporları ise ulusal politika tartışmaları için birer araç olup, insani gelişmeyi ulusal politika gündeminin üst sıralarına yerleştirmek için çalışıyor. Ülke düzeyinde UNDP Mukim Temsilcisi, aynı zamanda tüm Birleşmiş Milletler sistemi için Mukim
Koordinatör (RC) olarak görev yapıyor. Mukim Koordinatörler BM Genel Sekreteri’nin bir ülkedeki
kalkınma operasyonlarını yürütmek için atanmış temsilcileri konumunda. Mukim Koordinatör sistemi ülke düzeyindeki çalışmaların etkisini ve verimliliğini geliştirmek için farklı BM ajanslarını buluşturuyor. Ülkede resmen bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, Birleşmiş Milletler altında kalkınmayla ilgili çalışan tüm örgütleri şemsiyesi altında topluyor. Mukim Koordinatör sisteminin finansman ve yönetimini UNDP üstleniyor. Mukim Koordinatör, 135 ülkede BM kuruluşlarının temsilcilerine liderlik ediyor. Mukim Koordinatörler ve diğer kuruluşların temsilcileri, tüm BM ailesinin desteği ve yol göstericiliğiyle, BM’nin çıkarlarını ve ilkelerini savunuyor. UNDP ülke ofisi, Daimi Koordinatör sistemini desteklemenin yanısıra, ülkede bulunan diğer BM ajanslarını temsil edebilir ve öteki BM ajanslarına merkezi idari destek sağlar. Küresel düzeyde, UNDP Başkanı, BM Genel Sekreteri adına Birleşmiş Milletler Kalkınma Grubu’na
başkanlık eder. Birleşmiş Milletler Kalkınma Grubu, ülke düzeyinde BM kalkınma çalışmalarının
etkinliğini geliştirmeyi amaçlıyor. 1997 yılında oluşturulan grup, kalkınma üzerine çalışan ajansları
buluşturuyor. Bu girişimler, yoksulluğun azaltılması da dahil olmak üzere, ülkelerin Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni
hayata geçirmelerine yardımcı olmak konusunda BM’nin etkisini güçlendiriyor. Birleşmiş Milletler
Kalkınma Grubu Ofisi (UNDGO ya da kısaca DGO), grubun sekreterliğini yapıyor. Sekreterlik, Mukim
Koordinatörleri seçme ve Mukim Koordinasyon Destek Fonları’nın dağıtımı ve denetimi görevlerinin
yanısıra, 134 ülkede yürürlükte olan Mukim Koordinatör sistemini destekliyor. Birleşmiş Milletler
Kalkınma Grubu Ofisi’nin yönetimi ve finansmanı UNDP’ye ait. Küresel Yapılanma Birleşmiş Milletler Genel Meclisi ve Ekonomik ve Sosyal Konsey UNDP’nin genel politikalarını
belirliyor. Yönetim Kurulu devletlerarası destek sağlıyor, UNDP’nin etkinliklerini gözetim altında
tutuyor. Aynı zamanda UNDP’nin programa katılan ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verebilmesini temin
ediyor. Yönetim Kurulu 36 ülkeden gelen birer üyeden oluşuyor. Üyeler dönüşümlü olarak seçiliyor. Olağan programlarının yanında UNDP özel amaçlı BM fon ve birimlerini yönlendiriyor:
• Birleşmiş Milletler Gönüllüler Programı (UNV), Birleşmiş Milletler’in merkezi Almanya Bonn’da
bulunan gönüllü kolu. Program çerçevesinde, vasıflı BM gönüllüleri seferber ediliyor ve insanların
gönüllü faaliyetlerde bulunması teşvik ediliyor. Şu anda dünya çapında 5.600 BM Gönüllüsü aktif olarak
çalışıyor.

• Birleşmiş Milletler Kadınlar Fonu (UNIFEM), kadınların insan haklarını, siyasal katılımlarını ve
ekonomik güvenliklerini savunma amacı güden yenilikçi program ve stratejilere finansal ve teknik yardım sağlıyor.

• Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF), En Geri Kalmış Ülkelerde yerel yönetim ve
mikrofinans girişimleri yoluyla yoksulluğu azaltmaya çalışıyor.

• UNDP Kalkınmakta Olan Ülkeler Arası Teknik İşbirliği Özel Birimi (SU/TCDC), iki ya da daha
fazla kalkınmakta olan ülke arasında bilgi, beceri, kaynak ve teknik bilgi alışverişini teşvik ediyor. Beş Bölgesel Büro ülke ofisleriyle ilgileniyor: Asya-Pasifik, Afrika, Arap Ülkeleri, Avrupa ve Bağımsız
Devletler Topluluğu (eski Sovyetler Birliği) ve Latin Amerika ve Karayipler. New York’taki UNDP
Genel Merkezi’nde yer alan bu büroların başında Direktörler bulunuyor. UNDP ayrıca Bölgesel
Merkezler şeklinde bilgi istasyonları oluşturmuş durumda. Bölgesel Merkezler küresel çapta uygulamalı, çığır açıcı araştırmalar ve önceki deneyimlere dayanan nitelikli danışmanlık hizmetleri yoluyla UNDP Ülke Ofislerinin bilgiye kolay erişimini sağlıyor. New York’taki UNDP Genel Merkezi’nde bulunan on Ofis ve Büro, organizasyonun belkemiğini
oluşturuyor. Bunlar yönetim, insan kaynakları, iletişim, kaynaklar ve ortaklıklar üzerine yoğunlaşıyor.
Kalkınma Politikası Bürosu UNDP’nin çalıştığı kilit bölgelerdeki devletlere ve Birleşmiş Milletler
ekiplerine birçok hizmet veriyor. Değerlendirme Ofisi ve Denetim ve Performans Değerlendirme Ofisi
örgütün kalite ve etkinliğine yönelik olarak çalışıyor. UNDP’nin günlük işlerini yönetmekle yükümlü olan Başkan UNDP’nin tüm etkinlikleri için Yönetim
Kurulu’na karşı sorumlu. Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı’ndan sonra BM
sistemindeki en yüksek üçüncü görevli. Dört yıllık bir dönem için Genel Sekreter tarafından atanıp Genel
Kurul tarafından onanıyor. UNDP coğrafi evrenselliğe inancı bakımından benzersiz bir örgüt. Örgütün kalkınmakta olan 130'u aşkın ülkede mukim ofisi bulunuyor. Alan çalışmasına dayanan bir örgüt olduğundan, çalışanlarının büyük çoğunluğu ülke ofislerinde görev yapıyor ve yine bir çoğu çalıştığı ülkenin vatandaşlığını taşıyor. UNDP kendini, kişi başına gayrısafi milli hasılası 4.700 doların altında olan tüm ülkelerde programlı biçimde varlığını sürdürmeye adamış durumda. Daha yüksek gelir düzeyine sahip ülkeler (Bahreyn ya da Polonya gibi) UNDP’nin ülkelerindeki varlığının temel masraflarını kendileri karşılıyor. Ülke Ofisleri UNDP’nin hükümetlerden bağımsızlığını korumak ve olası çıkar çatışmalarından kaçınmak için yüksek
yönetim kademelerine uluslararası personel atanıyor. Aynı nedenden ötürü, uluslararası personel ülke
ofisleri arasında düzenli biçimde rotasyona tabi. Aşağıda, dünyaya yayılmış ülke ofislerinde çalışırken
görebileceğiniz kişilerden birkaçının görevlerini bulabilirsiniz: • Mukim Temsilci (RR ya da ResRep) Başkan’ın ülke düzeyindeki temsilcisi ve ülke ofisinin başı. Mukim
Temsilci UNDP müdahalelerinin kalite ve sürekliliğininin yanı sıra, tüm UNDP politika ve prosedürlerine uyulmasının da nihai sorumlusu. Mukim Temsilci genelde tüm Birleşmiş Milletler sistemi içinde Mukim Koordinatör (RC) olarak hizmet yapıyor. • Mukim Temsilci’ye en az bir Mukim Temsilci Yardımcısı (DRR) destek oluyor. Mukim Temsilci
Yardımcısı günlük proje ve uygulamaların büyük kısmından sorumlu. Aynı zamanda UNDP’nin ya
program kısmından, ya operasyonel kısmından, ya da her ikisinden sorumlu olabilir. Mukim Temsilci de
Mukim Temsilci Yardımcısı da yabancı personel. • Yerli ya da yabancı olabilen Mukim Temsilci Asistanları (ARR), Mukim Temsilci Yardımcısı’na karşı
sorumlu. Mukim Temsilci Asistanları çoğunlukla belli bir odak alanı ya da bir ülke ofisinin program ya da
operasyonel alanından birine bakmakla görevli. • Yabancı ya da Yerli Memurlar (NO) ve Genel Hizmet (GS) personeli “kadro” olarak adlandırılan
pozisyonları dolduruyor. Yerli Memurlar ve Genel Hizmet personeli belirli bir zaman dilimi için atanıyor. • Genç Profesyonel Memurlar (JPO) kalkınma alanında belli bir iş deneyimine sahip üniversite
mezunları. Genelde kendi devletleri tarafından finanse ediliyorlar. Halen 23 yardım sağlayıcı ülke ve bir uluslararası örgüt bu programda yer alıyor. • Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) tüm Birleşmiş Milletler sistemine hizmet ediyor. Genelde
yardım sağlayıcı ülkelerin destekledikleri proje ve programlar için istihdam ediliyor ya da ülke ofislerinde çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler Gönüllüleri yabancı ya da yerli uzmanlar arasından seçilebiliyor. • Danışmanlar, ulusal becerileri güçlendirmek için belirli danışma ve eğitim hizmetleri verir. Genelde
belli bir projeye atanan danışmanlar kısa dönemli ya da uzun dönemli atamalar için istihdam edilebilir,
yerli ya da yabancı personel olabilirler. • Hizmet Kontratı sahipleri UNDP’nin temel işlevi olmayan etkinlikler için istihdam edilir. UNDP,
hizmet kontratını daha çok belirli projelerde çalışacak personel için kullanır. • İdari destek personeli hükümet tarafından sağlanamayan idari ve lojistik işler için istihdam edilir. Bunun içinde muhasebeci, sekreter ve şoförler yer alır. İdari destek personeli yerel maaş çizelgesine göre ücretlendiriliyor. • Stajyerler iş deneyimi edinirken kalkınma etkinliklerini desteklemek için hizmet sunan,
ücretlendirilmeyen bağımsız gönüllüler. Yerli ya da yabancı olabilirler. UNDP Bilgiyi Nasıl Kullanır? Binyıl Projesi
Binyıl Projesi, 2002 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından dünya çapında milyarlarca insanı etkileyen aşırı yoksulluk, açlık ve hastalıklara karşı mücadele etmek adına somut bir eylem planı oluşturulması için hazırlandı. Başında Jeffrey Sachs’in bulunduğu bağımsız bir danışma organı olarak çalışan Binyıl Projesi son önerilerini “Kalkınmaya Yatırım Yapmak: Binyıl Kalkınma Hedeflerini Gerçekleştirmek için Pratik bir Plan” adlı bir rapor halinde Ocak 2005’te Genel Sekreter’e sundu. Bilgi, insanların bildikleri şeylerdir. Bilgi yönetimi, kişisel bilgiyi kurumsal bilgiye dönüştürür ve bilginin
insanlarla bağlantısını sağlar. Bilgi yönetimi, çalışanların, örgütün sahip olduğu en iyi bilgiye ve bir işin yapılması için olabilecek en uygun insanlara ulaşmalarını kolaylaştırıyor. UNDP günümüzde bilgiye dayalı bir örgüt olma yolunda ilerliyor. Bu değişimin hedefi, UNDP’nin
küresel ağından yararlanarak kalkınma çalışmalarına ilişkin bilgisini daha iyi idare edebilmek: İşe ne
yarar, ne yaramaz? Ne nerede ve hangi koşullarda işe yarar? Bilgi Ağları Son yıllarda UNDP’nin küresel varlığından beslenen kurumsal uygulama ağları ortaya çıktı. Bu ağların
üye sayısı, UNDP ve diğer BM örgütleri ve diğer kalkınma kurumları çalışanları dahil olmak üzere
12.000’i aştı. Bu canlı ağlar güncel sorunları tartışmak, meslektaşlardan yardım ya da öneri istemek, belge ve raporları paylaşmak vs. gibi bir dizi amaç için kullanılıyor. Bölgesel Merkezler Kalkınma reformu çağrılarına yanıt olarak UNDP, politika önerileri ve teknik destek sağlayarak yardımın verimliliğini artırmak için Bölgesel Merkezler kurdu. Bölgesel Merkezler, bölgenin küresel kalkınma uzmanları ve yerel bilgi ağına bağlantısını sağlayarak UNDP’nin ülkenin kalkınma gereksinimlerine daha fazla hakim olmasına yardımcı oluyor. Bölgesel Merkezler ayrıca bölge çapında yürütülen projeleri idare ediyor.
Şu anda Bangkok, Bratislava, Colombo ve Johannesburg kentlerinde Bölgesel Merkezler yer alıyor. Tematik Merkezler UNDP’nin görevi araştırma yapmak ve politika önerileri hazırlamak vermek olan üç küresel tematik
kuruluşu bulunuyor. • Oslo Yönetişim Merkezi, UNDP ülke ofislerinin, başta adalet, insan hakları, sivil toplum, bilgiye erişim ve yönetişim ve kriz önleme olmak üzere Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni hayata geçirmeleri için gereken demokratik reformları uygulamalarına yardımcı oluyor. • Uluslararası Yoksulluk Merkezi (IPC), kalkınmakta olan ülkelerin yoksullukla mücadele stratejileri
tasarlayıp uygulamaya koymak konusunda kapasitelerini artırıyor. Merkez 2004 başında açılmış olup Brezilya’da bulunuyor. Yüksek düzey analist ve karar mercii yetiştirmek konusuna odaklanan merkez,
kalkınmakta olan ülkelerin işbirliği içinde geliştireceği alternatif yoksullukla mücadele stratejilerini destekliyor, yoksulluk ve eşitsizliği gözlem altında tutuyor. • Kurak Ülkeler Kalkınma Merkezi, dünyanın kurak bölgelerindeki ülkelerin yoksullukla mücadelesini
destekliyor ve kalkınmayı teşvik ediyor. Merkez Nairobi, Kenya’da yer alıyor. Yayınlar: UNDP ve yönettiği fonlar elektronik formatta ücretsiz olarak erişilebilen pek çok yayın üretiyor. Kalkınma Çalışmaları Ofisi, ileriye dönük politika analizleri yapmak, dünya çapında önde gelen
düşünce kuruluşları arasında araştırma ortaklıkları kurmak ve politika analizi ve politika üretimi arasında köprü oluşturmak konularına odaklanıyor. Kalkınma Çalışmaları Ofisi, tartışmaya yönlendirici birçok kitap, tartışma ve çalışma raporları ve ders dizileri yayımlıyor. UNDP Değerlendirme Ofisi, kalkınmanın etkililiği üzerine pek çok değerlendirme ve rapor yayımlıyor.
Ofis ayrıca UNDP ve diğer kalkınma ortaklarının geçmiş deneyimlerine dayanarak nelerin işe yaradığına dair bilgileri özetleyen Temel Öğeler dizisini yayımlıyor. Journal of Human Development dergisi insani potansiyel, büyüme ve piyasalar üzerine çeşitli bakış
açıları sunuyor. Ekonomik, sosyal ve politik meselelere çok boyutlu yaklaşımlar getiren dergi, insani gelişme konusundaki kavram ve ölçüm araçlarını geliştiren ve ekonomideki geleneksel görüşleri sorgulayan orijinal çalışmalar yayımlıyor. 2000 yılından bu yana yayımlanan dergi, politika yapıcılara, ekonomist ve akademisyenlere ulaşmayı hedefliyor. UNDP Nasıl Sonuca Ulaşır? Özel Sektör ve Kalkınma Komisyonu
Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin özünde ekonomik büyüme yatar. Ekonomik büyüme
olmaksızın yoksulluğu sona erdirme hedefine erişmek asla mümkün olamaz. Hedeflere
ulaşma çabası, küçük ve orta ölçekli işletmeler de dahil olmak üzere yeni ekonomik
kaynakların değerlendirilmesini gerektiriyor. İstihdam yaratma ve yurtiçi ticaret
konusunda başlıca motor olma görevi görmelerine karşın, küçük ve orta ölçekli
işletmelerin kalkınmaya katkısı gözardı ediliyor.
UNDP Başkanı’nın önerisiyle, BM Genel Sekreteri, Kanada Başbakanı Paul Martin ve
eski Meksika Başkanı Ernesto Zedillo’nun başkanlığını yaptığı Özel Sektör ve
Kalkınma Komisyonu’nu kurdu. UNDP tarafından idare edilen bu komisyonun
raporları, devlet, kamu kalkınma kurumları, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin
atabileceği, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesini hızlandıracak bir dizi adımın
ayrıntılarını ortaya koyuyor. Prince2
Prince2, uluslararası bir proje yönetim standardı’dır. Süreçlere odaklanarak her tür projenin yönetimi
için kolay ve ölçülebilir bir idare yöntemi sunar. Her bir proje, gerçekleştirilecek hedeflerin ve
etkinliklerin yanı sıra temel girdi ve çıktılarıyla tanımlanıyor. Bu yöntem, UNDP’nin dünya çapında
yürüttüğü binlerce projeye organize bir yaklaşım sağlayabilmek için seçildi. UNDP Kullanıcı Rehberi
Prince2 UNDP’nin sonuç almak için işleyiş ve idaresinin genel standardını sunarken, kısa bir zaman önce, UNDP Kullanıcı Rehberi de, kullanıma girdi. Bu rehber, UNDP politikalarını ayrıntılarıyla betimliyor. Şimdiki haliyle, Ortaklıklar İdaresi, Finansal Kaynaklar İdaresi, İnsan Kaynakları İdaresi, Sözleşme, Aktifler ve Tedarik İdaresi ve (Internette genel erişime açık olan) Sonuçlar İdaresini kapsıyor. Atlas UNDP’nin operasyonel kapasitesini geliştirme çabasındaki temel araç, kapsamlı Girişim Kaynak
Planlama (ERP) sistemidir. Özel olarak UNDP’nin amaçlarına göre uyarlanmış olan sisteme Atlas adı
veriliyor. UNDP için kullanılan bürokratik yakıştırmasına tezat oluşturacak biçimde Atlas bir kısaltma değil, aksine UNDP’nin küresel ağ yaklaşımının altını çiziyor. Atlas’ın amacı UNDP’nin işleyiş prosedürünü yeniden oluşturmak…Finans, tedarik ve insan kaynakları
alanlarına odaklanan ilk “dalga” Atlas, 2004 yılında küresel çapta dev bir girişimle hayata geçirildi. II.
Dalga Atlas ise bir kerede değil, kademeli olarak hayata geçiriliyor. Hayata geçirilmeyi bekleyen bir diğer temel reform ise UNDP’nin nakit esasına dayalı muhasebeden tahakkuk esasına dayalı muhasebe
sistemine geçişi. Gelir idaresinin yanı sıra, II. Dalga tüm işgücünü tek bir sistem altında toplama konusuna odaklanıyor. II. Dalga Atlas maliyetleri karşılama politikasını gözden geçirmeyi ve UNDP çerçevesinde,
çalışanların ücretlerinden sonra en büyük operasyonel maliyet kalemi olan seyahat idaresini tek elde toplamayı da içeriyor. Anket ve karneler
UNDP hayati bazı bilgilerin Genel Merkez’e ulaşması için üç anket kullanıyor. Yılda bir yapılan Küresel
Personel Anketi her düzeyde çalışanla yönetim arasındaki ilişki hakkında kapsayıcı bir dizi soru soruyor.
Anket sorun oluşturabilecek konuları ve ülke ofislerini saptamak için önemli bir araç. Ülke Ofisi Genel Merkez Hizmetleri Anketi, ülke ofislerine, New York’taki birimlerin sağladığı hizmetler konusunda geri bildirimde bulunma olanağı tanıyan bir anket. Dış Ortaklar Anketi, UNDP’nin performansı hakkında
yardım alan hükümetler, başka BM ajansları, yardım sağlayıcılar, sivil toplum ve özel sektörden geri
bildirim edinmeye çalışıyor.
UNDP ayrıca üst düzey yöneticilerin performansını değerlendirmek için “karneler” kullanıyor. Karne,
Harvard İşletme Okulu’nda geliştirilen bir modeli baz alarak, verilerini anketlerden, finansal durumdan ve
projelerden alıyor. Ayrıca bir ülke ofisinin performansını ve bölgedeki ya da dünyadaki diğer ofislere göre durumunu gösteriyor. Mantıksal çerçeve ve göstergeler
Mantıksal çerçeveler, proje planlama ve idaresinde kullanılan temel araçlardır (“logframe,” “Logical
Framework Approach” ya da LFA olarak da bilinir). Mantıksal çerçeveler girdi, etkinlik, çıktı, hedef ve
etkiler arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini ortaya koyarak bizleri, bir yandan planlarımızı kısa ve öz bir
çerçeveye sığdırabilirken bir yandan mantıklı ve kapsamlı düşünmeye sevk ediyor. UNDP, standart proje formatında mantıksal çerçevenin “sonuçlar çerçevesi” adı verilen basitleştirilmiş bir türünü kullanıyor. Mantıksal çerçevenin temel öğeleri: Çoğu zaman bilmek istediğiniz şeyi tam olarak ölçmek hem güç hem de masraflı oluyor. Diğer birçok durumda ise UNDP çok soyut bir sonuca yönelik çalışıyor. Böyle durumlarda temsili göstergelerin kullanılması gerek. Temsili göstergeler doğrudan ölçülmesi çok güç olan bir gösterge ya da çok soyut bir sonuç olduğu durumlarda kullanılıyor. Örneğin arıcıların gelirindeki artışı ölçmek yerine temsili gösterge
olarak harcama düzeylerindeki artış kullanılabilir. Kadınların konumlarının güçlendirilmesi gibi soyut bir sonucu ölçümlemek için, kadın milletvekillerinin yüzdesi ilerlemeyi görmek amacıyla kullanılabilir. • Sebep-sonuç ilişki zinciri: Planlanan etkinlikleri gerçekleştirmek için gerekli girdiler (kaynaklar,
zaman, ekipman vs.) neler? Amaçlanan çıktıları ne tür etkinlikler sağlayabilir? Projenin sonunda ve daha
sonra beklenen uzun vadeli hedefler neler? Hedef kitlede yer alan kişilerin hayatında sağlanacak uzun
vadeli etki ne olacak? • Göstergeler, sebep-sonuç ilişkisinin her bir düzeyinde sağlanan ilerlemeyi ölçmek için kullanılıyor. • Doğrulama araçları, göstergeler için güncel veriye nereden erişebileceğimizi bildirir. • Sebep-sonuç ilişkileri gerçek hayatta varolduğundan, uygulama sırasında ortaya çıkacak potansiyel sorunları önceden hesaplayabilmek için bir dizi kritik varsayım gerekli. Göstergeler, nitelik, nicelik ve zamanlama açısından sonuçlara yönelik ilerlemeyi ortaya koyan
işaretlerdir. Performans ve başarıyı değerlendirmek için basit ve güvenilir bir zemin sağlayan niteliksel ya
da niceliksel değişkenlerdir. Tutarsız değişkenler yarardan çok zarar getireceğinden göstergelerin kalitesi son derece önemli. Sağlam göstergeler şu özellikleri taşır: • sayısal: sayı, yüzde ve oranlar genellikle değişime daha duyarlı ve daha nesnel;
• nesnel: sonuçların yorumu konusunda öznel olmayan genel bir hüküm bulunmalı;
• belirli: nicelik, nitelik, zaman, yer, hedef grup, referans noktası ve hedef bakımından;
• ilintili: ölçtükleri sonuç ile doğrudan bağlantısı olmalı;
• yapılabilir: gerek duyulan veriyi uygun maliyetli bir biçimde elde etmek mümkün olmalı. Kalkınma hizmetlerinin sağlanması
UNDP için ek bir fon kaynağı kalkınma hizmetleri sağlayıcısı olarak oynadığı rol. UNDP 1998'den beri bir örgütün isteği üzerine üstlendiği program ve projelerin idaresinde ortaya çıkan ek maliyetleri de tahsil
ediyor. Bu durum, UNDP desteğinin açıkça belirlenebilir ek maliyetler doğuracağı zaman söz konusu. Bu ek maliyetler projeye masraf olarak kaydediliyor. UNDP'nin ek desteğinden önce devletin bu konuda onayının alınması önemli. Örneğin, bir bakanlık ağır makine bulmak ve ithal etmek konusunda sıkıntı
yaşadığından, UNDP'den kendisi adına bu işi yapmasını ister. UNDP, kendisinin ek masraflarının karşılanması için genel giderlerin bir kısmının proje tarafından üstlenilmesi koşuluyla kabul eder. Paralel finansman
Paralel finansman, bağışta bulunan tarafların, ortak bir program veya projenin hayata geçirilmesi için
UNDP'ye katılmakla beraber kendi kaynaklarını ayrı yönetmeleridir. Her bir kaynak bağış yapan tarafın
kendisi tarafından idare ediliyor ve UNDP hesaplarında yer almıyor. Ancak, UNDP genellikle paralel finansmandan çok fonların ortak idare edilmesini tercih ediyor. Finansman Türleri UNDP'nin düzenli kaynakları
Düzenli kaynaklar BM üye ülkeleri tarafından gönüllü olarak yapılan katkılardır. Bunlar aynı zamanda
çekirdek kaynaklar veya Çekirdekten Kaynak Tahsisi Hedefi (kısaca TRAC) olarak da bilinir.
UNDP'nin mevcut küresel iş planı, 2004'te 769 milyon dolar olan yıllık düzenli kaynakların 2007 yılında 1,1 milyar dolara artmasını öngörüyor. UNDP'nin düzenli kaynaklarına 2004 yılında en büyük katkıyı Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Hollanda, Japonya ve İsveç yaptı. Diğer kaynaklara en çok katkı ise Avrupa Komisyonu, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Ülke ofisleri ve genel merkez temel yapıyı finanse edebilmek için düzenli kaynaklardan yıllık en az
350.000 dolar pay alıyor. Temel yapı UNDP'nin, özellikle BM’nin bütününün daimi koordinatör
sisteminin sorumlusu olarak, gerçekleştirmekle yükümlü olduğu temel işlevlerden oluşuyor. Bu işlevler kaynakların miktarına göre değişmiyor, sabit harcama kalemleri olarak kabul ediliyor. Ülke ofislerinin temel yapının dışında kalan tüm harcamaları, düzenli ve diğer kaynaklar arasında oransal olarak bölünüyor. Düzenli kaynakların bir kısmı UNDP tarafından, krizde olan ülkelerin özel kalkınma ihtiyaçlarına yanıt vermek veya şiddetli bir krizin ortaya çıkmasını önlemek üzere ayrılıyor. Program ülkesi masraf paylaşımı
Birçok gelişmekte olan ülke, harcamaların bir kısmını paylaşarak UNDP’nin ülkedeki etkinliklerine
katkıda bulunuyor. Bu durumda, hükümetler kendi fonlarını UNDP tarafından yürütülen bir projeye
ayırıyor. Bu fonlar tamamıyla UNDP'nin bütçeleme sürecine dahil ediliyor. UNDP, bu fonların
idaresinden doğan masrafları da buradan karşılıyor. Program ülkeleri ile harcama paylaşımı Orta ve Latin
Amerika'da ve özellikle Arjantin, Brezilya, Honduras ve Panama'da güçlü. Üçüncü taraf eşfinansmanı
Üçüncü taraf eşfinansman anlaşması çerçevesinde, iki taraflı yardım sağlayan bir ülke, uluslararası bir
finans kuruluşu ya da özel bir kuruluş, belli projelerin finansmanına katkıda bulunuyor. Bir projenin
finansmanı tamamen üçüncü taraf eşfinansmanından karşılanabilir; buna yüzde yüz masraf paylaşımı
deniyor. Kredi fonları özel kuruluşlar ve bireyler de dahil olmak üzere bağışta bulunan bir ya da birden çok hükümet veya hükümetdışı taraftan katkı alabilmek için kurulmuş bir mekanizma. Bu fonlar belli bir tema, bir proje, bir ülke veya bölgeye özeldir. Bağış yapan tarafların katkılarındaki düşüş eğilimini tersine çevirmek ve bağış yapan tarafların hedeflerini
belirlemelerine ve daha net sonuçlar elde edebilmelerine olanak tanımak için, UNDP beş odak alanında Tematik Kredi Fonları (TTFler) oluşturdu. Bu kredi fonları ülkeler düzeyindeki ihtiyaç ve taleplere yanıt verebilecek, net etkileri olan kısa dönemli (normalde bir yıl) müdaheleleri finanse etmek için kullanılıyor. Bağış yapan taraflar, hizmet türünü, bölgeleri, ülkeleri veya bunların bir bileşimini belirterek katkı yapabiliyor. Tematik Kredi Fonları hızla onaylanması ve fonların kullanıma çabuk açılması dolayısıyla daha esnek bir eş finansman şekli. Tematik Kredi Fonları’nın çoğu düşük gelirli ülkelere, En Geri Kalmış Ülkelere ve Afrika'ya öncelik veriyor. Küçük bir oran ise küresel ve bölgesel girişimler için kullanılıyor.

Bu fonlar için güçlü bir rekabet söz konusu. Tematik Kredi Fonu harcamaya açılacak bir tutar ilan
ettiğinde, ülke ofisleri bir sayfalık kısa teklifler sunuyor. Bu teklifler UNDP'nin Kalkınma Politikası
Bürosu tarafından değerlendiriliyor ve en uygun bulunanlara fon sağlanıyor. Tematik Kredi Fonları’nın
idaresinde tüm sorumluluk Büro’ya ait. Çatışma Sonrası ve Çatışmadan Çıkma ile Demokratik Yönetişim fonları Tematik Kredi Fonları arasında halen en büyükleri. Küresel Kaynaklar Birleşmiş Milletler bir lüks mü?
BM sisteminin bütünü yılda yaklaşık 12 milyar dolar harcar. Bu tutarın yarısından biraz fazlası üye
ülkelerin gönüllü katkılarından gelirken, geri kalan kısmı ise bu devletlerin zorunlu payından karşılanıyor.
Zorunlu pay, ülkenin dünya ekonomisindeki payına göre hesaplanıyor. Dünyanın bir yıllık askeri
harcaması (yaklaşık 800 milyar dolar) tüm BM sisteminin en az 65 yıllık masrafını karşılayabilir. UNDP'nin düzenli kaynakları ("çekirdek" kaynaklar) üye ülkelerin gönüllü katkılarından oluşuyor. 1994
yılından 2001'e kadar düzenli gelirlerde sürekli bir düşüş yaşandı ve bu durum bir finansman krizine yol açtı. Bu yedi yıllık düşüş eğilimi 2001 yılında tersine döndü. Katkıda bulunan hükümetlerin birçoğunun uzun dönemli finansman taahhütleri, UNDP'nin düzenli finansman tabanının tahmin edilebilirliğini arttırmaya yardımcı oldu. Düzenli kaynaklar UNDP finansmanının temelini oluşturuyor ve örgütün evrenselliğini, tarafsızlığını ve bağımsızlığını garanti altına alıyor. Bağış yapanların tümü UNDP'nin düzenli kaynakların
tamamlanması için UNDP programlarının finansmanına katkı konusunda aktif rol oynuyor. Bağış yapanlar giderek daha büyük oranda, düzenli olmayan kaynak sağlamayı tercih ediyor. Düzenli olmayan kaynaklar, bağış yapanların katkılarını belirli bir ülkeye veya belirli bir alana tahsis etmelerini sağlıyor. Bununla beraber, UNDP ülke ofislerinin geçimini düzenli kaynaklar sağladığından, düzenli kaynakların yüzde 35'i genel giderlere harcanıyor. Bu oran düzenli olmayan kaynaklar için yüzde 5. Bu sunumu evde izlemek için:
http://bit.ly/UNDPyitaniyalim

Bu kitapçığı indirmek için:
http://bit.ly/UNDPkitabi /undpturkiye /undpturkiye bit.ly/yeniufuklar
Full transcript