Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Antika

Starověké Řecko a Řím, Etruskové
by

Gabriela Pokorná

on 16 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Antika

antika
antické Řecko
Etruskové
antický Řím
ŘECKO
Když řečtí umělci počali vyrábět sochy z kamene, začali tam, kde Egypťané a Asyřané skončili. Studovali a napodobovali egyptské vzory a naučili se, jak se dělá postava stojícího mladíka, jak se naznačí rozdělení těla a svalů, které je drží pohromadě. To jim ale nestačilo. Egypťané založili své umění na vědomostech. Řekové začali používat oči.
filosofie, přírodní vědy, člověk je středem a mírou všech věcí
bohové mají lidské vlastnosti, ale jsou nesmrtelní, neexistují žádné předpisy pro jejich zobrazování
vrcholný ideál krásy - soulad duše i těla - podle zásad kalokagathie
nebyl to jednotný stát (městské státy)
periodizace:
9. - 8. stol. př. n. l.
7. - 6. stol. př. n. l.
5. - 4. stol. př. n. l.


3. - 1. stol. př. n. l.
geometrický styl
archaické období
klasické období
1. klasika - Periklovo Řecko
2. klasika - Krásný styl
Helénismus
architektura
prehistorické období - počátky chrámu (základem mykénský megaron
archaické období - dórský a iónský stavební sloh
do chrámu směli pouze kněží a kněžky, obřady se konaly před chrámem
stupňovitá podezdívka, v průčelí trojúhelníkový štít - tympanon, sedlová střecha (tašky nebo mramor), bez kleneb a oken, kladí - architráv, vlys, římsa
světská architektura - divadla, akvadukty, kanalizace, parky, zahrady
Mauzoleum v Halikarnasu
DÓRSKÝ ŘÁD
- starší, masivní, strohý, mužský
- sloup, hlavice a dřík, bez patky, vydutí
- mělké a široké kanelury na dříku
Héřin chrám v Olympii, Parthenon v Athénách
IÓNSKÝ ŘÁD
- odlehčenější, jemnější, elegantnější, zdobnější, ženský
- sloup - štíhlejší, hlavice se dvěma volutami, slabé nebo žádné vydutí
- hluboké a úzké kanelury na dříku, attická patka
- Artemidin chrám v Efesu (Div světa), Erechteion v Athénách
KORINTSKÝ ŘÁD
- varianta iónského
- hlavice má tvar kalicha se dvěma řadami akantových listů
- voluty
- Diův chrám v Olympii
Pravý důvod, proč téměř všechny slavné sochy starověkého světa vzaly za své, spočívá v tom, že po vítězství křesťanství se považovalo za chvályhodnou povinnost rozbít každou sochu pohanských bohů. Sochy v našich muzeích jsou většinou jen druhořadé kopie vyrobené za dob Římanů jako upomínkové předměty pro cestovatele, sběratele a pro výzdobu zahrad a veřejných lázní.
sochařství
- prehistorické období - drobné plastiky z keramiky a bronzu (figurky zvířat)
- archaické období - figurky nahých bojovníků, kultovní sochy bohů (zpočátku dřevěné)

- 1. klasika - Vozataj delfský
- sochař Myrón - Diskobolos
- sochař Polykleitos - Doryforos
- Feidiás - Panathenajský vlys, Athéna Parthenos, socha Dia

- 2. klasika - rostoucí realismus, emoce
- sochař Skopás - vlys Mauzolea v Halikarnasu
- sochař Praxitelés - Apollon Sauroktonos
- sochař Lýsippos - Alexandr Veliký

- helénistické odobí - naturalismus
- Niké Samothrácká, Laokón

- většina dochovaných soch jsou kopie z Říma
malířství
- dochovalo se velmi málo
- malby na vázách, nástěnné malířství - kopie z Říma
- vnějšek chrámu pestře malovaný, uvnitř deskové obrazy, fresky, podlahy z mozaiky
- helénismus - mytologické, alegorické a historické náměty, podobizna
- tempera, freska, mozaika, enkaustika
ETRUSKOVÉ
Řekové prolomili přísná tabu raného orientálního umění a vydali se na objevitelskou cestu, na níž k tradičním představám o světě přidávali stále více nových rysů na základě vlastního pozorování.
V helénismu začali boháči umělecká díla sbírat, a když se jim nepodařilo získat slavné originály, dávali si je napodobovat.
spojnice mezi řeckým a římským uměním
vyvýjí se od 8. stol. př. n. l.
rozkvět v 7. a 6. stol. př. n. l.
v 5. stol. př. n. l. - úpadek (boj s Řeky a Římany)
vliv na římské božstvo
věštění budoucnosti
lid neznámého původu, v oblasti dnešního Toskánska
architektura
- chrám, hrobky, domy - vše převzali a rozvinuli Římané
- valená klenba

sochařství
- kámen, bronz, terakota
- Apollón v Vejí, Kapitolská vlčice
- sarkofágy - portrétní realismus
- snímali posmrtné masky

malířství
- nástěnné v hrobkách - výjevy ze života
ŘÍM
periodizace:
- od 10. stol. př. n. l. - italické kmeny osídlily 7 pahorků na Tibeře, postupně sjednoceni v městský stát
- 753 př. n. l. - založení Říma Romulem a Remem

753 př. n. l. - 510 př. n. l. - království
510 př. n. l. - 31 př. n. l. - republika
31 př. n. l. - světová říše - vojenská diktatura
27 př. n. l. - císařství

- císař Konstantin rozdělil obrovské území Římské říše na dva správní celky
- říši západořímskou - hl. m. Řím, latina, padla ve 4. stol. - konec starověku
- říši východořímskou - hl. m. Konstantinopolis, řečtina, padla v 15. stol. (nájezdy Turků)
- zemědělské země
- boj o půdu mezi kmeny
- otrokářství, řemeslná výroba, obchod
architektura
cloaca maxima, vodovody, aquadukty, via appia, lázně
Forum romanum - náměstí, Basilika Julia Caesara, Konstantinova basilika
Augustovo mauzoleum, Mauzoleum císaře Hadriána (dnes Andělský hrad)
Trajánův sloup, Titův oblouk
Koloseum, Pantheon, Hadriánova vila v Tivoli
sochařství
- syntéza řeckých a etruských vlivů
- Augustus z Primaporty
- reliéfy na sloupech a obloucích - Titův oblouk, Trajánův sloup, Sloup Marca Aurelia
Většina umělců pracujících v Římě byly Řekové a většina římských sběratelů kupovala díla řeckých mistrů nebo jejich kopie.
malířství
- Dům Mystery v Pompejích
- Neronův zlatý dům v Římě
- inkrustační malba - napodobení obložení stěn různobarevnými mramory
- iluzivní - jakoby průhled do další místnosti
Etruskové začali téměř vše, co potom Římané rozvíjeli.
Vozataj delfský
Diskobolos
Doryforos
Panathenajský vlys
Niké Samothrácká
Laokón
Římské koloseum
Parthenon v Athénách
Kapitolská vlčice
sarkofág
Augustus z Primaporty
1. Egyptské pyramidy - 2550 př. n. l. - Egypťané
2. Visuté zahrady královny Semiramis - 600 př. n. l. - Babyloňané (Mezopotámie)
3. Feidiův Zeus v Olympii - 435 př. n. l. - Řekové
4. Artemidin chrám v Efesu - 550 př. n. l. - Řekové
5. Mauzoleum v Halikarnassu - 351 př. n. l. - Helénismus (Řecko)
6. Rhódský kolos - 280 př. n. l. - Helénismus
7. Maják na ostrově Faru - 3. stol. př. n. l. - Helénismus

Jediné dochované jsou pyramidy, ty jsou také nejtarší.
Existence Semiramidiných zahrad není stoprocentně prokázána.
Zbývajících pět divů bylo zničeno živelnými pohromami.
Full transcript