Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentació Tesi

No description
by

Lourdes Franco López

on 8 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentació Tesi

Critica a la Aplicación de la Técnica


Estudi de prevalença de simptomatologia depressiva en la població immigrada.Influència de l’estrès aculturatiu, de la xarxa social, dels factors socioeconòmics i demogràfics i dels trastorns d’ansietat en la gènesi de patologia
LOURDES FRANCO LOPEZ
Directors:
M Catalina Serna Arnaiz
Francisco J Eiroá Orosa

Hipòtesis
1. La simptomatologia depressiva està relacionada amb factors socioeconòmics de desigualtat i pobresa.
2. Elevats nivells, d’estrès general i, particularment, d’estrès aculturatiu augmenten l’aparició de simptomatologia depressiva.
3. Les xarxes de suport social tenen una relació inversa respecte de la simptomatologia depressiva.
4. Els factors individuals de personalitat i d’experiència vital tenen un pes determinant per desenvolupar simptomatologia depressiva.
5. L'Inventari de Depressió de Beck es pot emprar com a despistatge de simptomatologia depressiva en població immigrant.
OBJECTIUS
General
L’objectiu general d’aquest treball és estudiar la relació existent entre els factors sociodemogràfics i econòmics, l’estrès aculturatiu, la quantitat i la qualitat de la xarxa de suport social i la simptomatologia de depressió major entre la població immigrant assignada a l’àrea bàsica de salut de Cervera - la Segarra.
Específics
1. Estimar la prevalença de simptomatologia de depressió major entre la població immigrada en el nostre entorn.
2. Descriure les característiques socioeconòmiques i demogràfiques d’aquest col•lectiu.
3. Determinar l’existència i el grau de relació entre la simptomatologia de depressió major i els factors possiblement associats (característiques socioeconòmiques, demogràfiques, estrès i de xarxa social).
Departament de Medicina. Universitat de Lleida. 2013
INTRODUCCIÓ
METODOLOGIA
Mostra aleatòria del RCA
Variable dependent: simptomatologia d'episodi depressiu valorada per l'Inventari de Depressió de Beck (BDI)
Característiques demogràfiques i socioeconòmiques
Xarxa de suport social (MOS, DUKE, Apgar familiar)
Estrès (ERS i BISS)
Salut general i mental (STAI)
CONCLUSIONS
Elevada prevalença de simptomatologia depressiva (dones i origen magrebí i l’Amèrica del Sud)
Factors relacionats: personalitat de base ansiosa, situacions desfavorables socialment i econòmica, EVE i d’estrès aculturatiu, baixa qualitat de les xarxes de suport social.
Discriminen millor trets de personalitat ansiògens, així com l’existència d’estrès aculturatiu.
Test per valorar les xarxes socials útils per preveure la simptomatologia depressiva en població immigrada.
BISS útil per detectar estrès aculturatiu (determinant simptomatologia depressiva)

INTRODUCCIÓ
INTRODUCCIÓ
DISCUSSIÓ
DISCUSSIÓ
RESULTATS
112 indv
53,6%
46,4%
Edat 37,11 anys (DT 8,9)
29/107 BDI
MODEL D'ANÀLISI DISCRIMINANT
Classificats correctament el 86,9% dels casos
PREVALENÇA
37,9%
62,1%
H1, H2, H3 i H4 es compleixen
vulnerabilitat d’un individu amb trets d’ansietat és elevada si posteriorment hi afegim diferents estressors generals i aculturals, i no tenim una bona xarxa social que actua com a factor protector.
El BDI resulta un bon mètode de despistatge de simptomatologia depressiva en la població immigrada, encara que s’hauria de confirmar el diagnòstic amb l’entrevista clínica.
Capacitat crítica dels professionals: introducció antropologia mèdica en pregrau
Model biopsicosocial
Mètodes qualitatius en les investigacions mèdiques sobre migracions
Evitar desigualtats en salut i exclusió
Limitacions
Característiques de la població d'estudi
Llengua
Instruments adaptats culturalment
alfa Cronbach >0,9 (MOS i DUKE)
INTRODUCCIÓ
Canvi d'espai de vida
: canvi significatiu de lloc de residència habitual per un temps considerable.
Canvi estructural i permanent
Catalunya
2008
2012
1.103.780
14,99%
1.186.779
15,67%
Suposa la reestructuració del model cultural de pertinença
Grup heterogeni
Desarrelament com a esdiveniment desestabilitzador
La Segarra
2008
2012
Guissona
2008
2012
23,14%
26,82%
43,46%
48,08%
XARXA SOCIAL
Entramat de relacions humanes i vincles socials identificables que envolten l'individu i les seves característiques
Característiques:
quantitatiu: grandària, densitat, composició
qualitativa: dimensions del suport i relacions entre els components
Font de recursos: afecte, informació, participació social, habitatge, recerca d'ocupació, llenguatge...
IMMIGRACIÓ
ESTRÈS ACULTURATIU
Esforç que s'ha de realitzar per adaptar-se a unes noves condicions culturals (Boladeras et al.)
Components:
Nostàlgia (pèrdues del país d'origen)
Xoc cultural (viure en una nova cultura)
Discriminació percebuda
Estrès general (factors moderadors i mediadors)
BISS (Barcelona Immigration Stress Scale)
MOS, DUKE-UNC, Apgar familiar
DEPRESSIÓ
4a causa disminució qualitat de vida
Afectació global de la vida psíquica amb especial èmfasi a l'esfera afectiva ansietat
Origen multicausal. Factors de risc i de protecció
Prevalença (població general):
DASMAP - 9,6%
Aragon - 14,3%
SAMCAT - 15,17%
Fenomen universal
Expressió clínica diversa
Significat social i personal
BDI (Beck Depression Inventary)
01/01/2009
Criteris d'inclusió
Nacionalitat diferent de l'espanyola empadronats a la Segarra
>18 anys
Ambdós sexes
Criteris d'exclusió
Impossibilitat de comunicació entrevistador/subjecte
Estudi descriptiu transversal de prevalença que analitza els factors associats a la simptomatologia d'episodi depressiu major en les persones immigrades de la comarca de la Segarra
Població immigrada de l'ABS Cervera - La Segarra.
27,01%
Procediment
Contactes amb els representants de les diferents comunitats d'immigrants.
Extracció de la mostra del RCA Prevalença teòrica 14%
Grandària mostral 514
Contactes telefònics 1.028
Entrevistes 112
setembre - desembre del 2010
BECK DEPRESSION INVENTORY (BDI)
Escala autopalicada de 21 ítems amb 4 respostes (0 - 3)
Avalua actituds i símptomes depressius (esfera afectiva i somàtica)
Reflecteix estat actual de l'individu
Instrument diagnòstic de cribatge validat
Lasa L, Ayuso-Mateos JL, Vázquez-Barquero JL, Díez-Manrique FJ, Dowrick CF. The use of the Beck Depression Inventory to screen for depression in the general population: a preliminary analysis. J. Affect. Disord.; 57(1-3):261-5.
Moreno GP, Engel JL, Polo SA. Diagnóstico de depresión en inmigrantes subsaharianos. Aten. Primaria; 39(11):609-14.

MOS
Qüestionari de suport social que investiga les diferents dimensions de recursos dels individus
Breu
Multidimensional
Autoadministrat
20 ítems: 1a pregunta oberta x valorar grandària xarxa social i resta mesurats en escala Likert (1-5)
Dimensions de suport:
emocional (expressió de l'afecte/compressió empàtica)
instrumental (provisió d'ajut material)
informacional (guia i oferta de consell)
afectiu (expressions d'afecte i amor)
interacció social positiva (disponibilitat per sortir, divertir-se o distreure's)
Suport global escàs <57 punts
De la Revilla L. Bases teóricas, instrumentos y técnicas de Atención Familiar. Familia F para el E de la A a 1a, editor. Granada: Adhara:2005
Sherbourne C, Stewart A. The MOS Social Support Survey. Soc Sci Med. 1991;32(6):705-14
De la Revilla L, Luna del Casillo J, Bailón Muñoz E, Medina Moruno I. Validación del cuestionario MOS de apoyo social en Atención Primaria. Med. Fam. Andalucia. 2000;6:10-8.
DUKE-UNC
Qüestionari de suport social funcional
11 ítems escala Likert (1-5)
suport afectiu
suport confidencial
suport social baix <33
Bellón J, Delgado A, Luna J, Lardelli P. Validez y fiabilidad del cuestionario de apoyo social funcional Duke-UNC-11. Aten Primaria. 18(4):153-63
Broadhead WE, Gehlbach SH, de Gruy FV, Kaplan BH. The Duke-UNC Functional Social Support Questionnaire. Measurement of social support in family medicine patients. Med Care. 1988;26(7):709-23
APGAR FAMILIAR
Qüestionari autoadministrat
5 preguntes Likert (0-2)
avaluació funció familiar:
adaptabilitat
cooperació
desenvolupament
afectivitat
capacitat de resolució
Normal >7, disfunció lleu 4-6 i disfunció greu <3
Bellón Saameño JA Delgado Sánchez A, Luna del Castillo JD, Lardelli Claret P. Validez y fiabilidad del cuestionario de función familiar Apgar-familiar. Aten Primaria. 1996 Oct 15;18(6):289-96.
Smilkstein G. The family APGAR: a proposal for a family function test and its use by physicians. JFam Pract. 1978 Jun;6(6):1231-9
ESCALA DE REAJUSTAMENT SOCIAL (ERS)
Investiga l'estrès social
Autoadmistrat
51 EVE, últim any
Mesura unitats de canvi vital
> 150 UCV afectació
> 250 UCV problemes
Holmes T, Rahe R. The Social Readjustement Rating Scale. J Psychosom Res. 11(2):213-8.
BARCELONA IMMIGRATION STRESS SCALE (BISS)
Valoració estrès immigrant en context espanyol
Autoadminstrat
42 ítems, Likert (0-3)
4 factors:
discriminació percebuda
xoc cultural
nostàlgia
estrès psicosocial general
> puntuació = > nivells estrès
Tomás-Sábado J, Qureshi A, Antonin M, Collazos F. Construction and preliminary validation of the Barcelona Immigration Stress Scale. Psychol Rep. 2007 Jun; 100(3 Pt 1):1013-23.
Sexe, edat, nacionalitat
Classe social
Ocupació
Nivell de renta
Coneixement de la llengua
Contacte amb l'origen
Percepció de discriminació
...
Percepció de salut
Problemes de salut General
Consum de tòxics
Antecedents psq
Ttments psicofàrmacs
SM
STATE-TRAIT ANXIETY INVENTORI (STAI)
Avalua ansietat com:
estat
tret
Autoaplicada
40 ítems (20+20) Likert (0-3)
Prova diagnòstica
Spielberger C, Gorsuch R, ushene R. Manual for the State-Trait Inventory. Palo Alto: CA: Consulting Psychologists Press: 1970.
ANÀLISI UNIVARIANT. RESULTATS DESCRIPTIUS.
ANÀLISI BIVARIANT
ANÀLISI MULTIVARIANT
Prevalença (immigrants):
Pinatel 23,7%
SAPPIR 10,2-14%
Classe social mitjana
>50% estudis secundaris o superiors
migració per motius econòmics
estada mitjana a Catalunya 6,51 anys (DT 3,97)
Full transcript