Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

INSÜLIN ETKI MEKANIZMALARI VE KAN GLIKOZUNUN DÜZENLENMESI

No description
by

Yasemin Karadana

on 23 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of INSÜLIN ETKI MEKANIZMALARI VE KAN GLIKOZUNUN DÜZENLENMESI

İnsülin Salınımını Azaltan Faktörler
İnsülinin Salınımı
Tanı Kriterleri (1985 WHO, 1998 ADA)

1. Günün herhangi bir saatinde plazma glukoz degeri 200 mg/dl den fazla

2. Açlık plazma glukoz degeri 126 mg/dl den fazla

3. 75 g glukoz ile yapılan OGTT sırasında ilk 2 saat içinde kan şekeri
200 mg/dl den fazla
Hormonlar
Diabetes Mellitus,
karbonhidrat, yag ve protein metabolizmalarında bozuklukla karakterize kronik sistemik bir hastalıktır.

İNSÜLİN ETKİ MEKANİZMALARI VE KAN GLİKOZUNUN DÜZENLENMESİ
Sınıflandırılması
Insülin bifazik bir salınım gösterir:

Önce hızlı ve kısa süren bir salınım (depo insülin)
ve sonra ise salınım hızı azalır.

Daha sonra bu azalmayı takiben uzun süreli bir
yeniden salınım gerçekleşir (yeni sentezlenen insülin).

1. Tip I (Juvenil= çocukluk=IDDM) DM

A.Immun nedenli

B. Idiyopatik

2. Tip II (erişkin= NIDDM) DM

A. Periferik insülin direnci ön planda
B.Insülin sekresyon yetmezligi ön planda

3. Diger
(genetik defektler, kimyasal, endokrinopati,
pankreatit..)
Hedef hücre membranına yerleşmişlerdir.
Iki alfa- alt birimi (insülin baglanma yeri burasıdır ve hücre dışındadır) ve iki beta
-altbiriminden oluşan tetramerik bir komplektirler. Insülinin alfa- altbirimine baglanması, tirozin kinaz etkinligini stimüle
eder ve beta alt biriminin otofosforilizasyonuna neden olur.
Insülinin Metabolizması
Internalizasyon yoluyla hücre içine alınır
ve lizozomal enzimler (glutatyon transhidrogenaz)
tarafından parçalanır
İnsülin Salınımını Arttıran Faktörler
1. Karbonhidratlar (glukoz , fruktoz,mannoz):
Insülin salınımını stimüle, glukagon salınımını ise inhibe ederler. Besin ögeleri içinde hücrelerinin en duyarlı oldugu glukoz’dur. Glukoza en duyarlı taşıyıcı GLUT-4’dür (lipositler, kas ve iskelet kaslarında bulunur).

2. Aminoasidler: En güçlü stimülan etki gösteren L arjinin dir.
3. Yag asitleri
4. Glukagon
5. Barsak hormonları: Gastrik inhibitör lipeptit (GIP),gastrin, sekretin, kolesistokinin ve glukagon-benzeri peptid-1 (GLP-1) gibi hormonlar..
6. Vagal uyarı
7.Beta adrenerjik uyarı
Pankreas Bezi
Pankreas
Insülin (glukagon, somatostatin ve insulin salınımını inhibe eder)
Amilin
Glukagon (insulin ve somatostatin salınımını uyarır)
Somatostatin (insulin glukagon, ve somatostatin salınımını inhibe eder)
Pankreatik polipeptid
Pankreas Bezi
Langerhans Adacıklarında

Alfa (%20-25) glukagon salgılar; kan glikoz düzeyini arttırır.
Beta (%60-75) hücreleri adacıgın ortasında yerleşik;
Amilin “beta hücrelerine toksik ve tip 2 diyabetin ortaya çıkışında önemli oldugu önerilmiş”
Insülin salgılar; kan glikoz düzeyini azaltır .
Delta hücreleri (%10) somatostatin salgılar
Pankreas başından Pankreatik polipeptit
(PP) salgılanır
İnsülin

Dolaşımda tamamı serbest halde bulunur.

Yarı ömrü 5 dak (10-15 dakikada endositoz işlemleriyle dolaşımdan temizlenir)

Reseptöre baglanmış bölümü hariç, arta kalan insülin “insülinaz” ile böbrek, kas ve dokuda yıkılır.
Kan glikoz düzeyi artınca beta hücrelerinden insülin salgılanması başlar.

1. Somatostatin: Hem insülin hem de glukagon salınımını güçlü bir şekilde inhibe eder,

2.Alfa-adrenerjik uyarı:

3. Bazı ilaçlar: Diazoksid, Vinblastin, Kolşisin, Fenitoin, beta-blokörler, Ca++- kanal blokörleri,


İnsülinin Etkileri
Glukoz, a.a. ve lipidler gibi besin maddelerinin hücre içinde depolanmasını ve kullanılmasını saglayan anabolik bir hormondur.

Bu nedenle insülin salınınca;

Plazma karbonhidrat, protein, yag ve K+ düzeyi düşer.

Karbonhidrat Metabolizmasına Etkileri
Glukozun hücre içine alımını arttırır ,

Glukozun glikolitik yol ile krebs siklusuna girmesini saglar. Glikolitik yol enzimleri insülin tarafından stimüle edilirken,glukoneogenez enzimleri (piruvat karboksilaz) ise inhibe edilir.

Glikojen sentezini arttırıp, yıkımını ise inhibe eder. Glikojen fosfataz enzimini insülin inhibe, glukagon ise aktive eder.
Yag Metabolizması Üzerine Etkileri
Trigliseritlerin serbest yag asitlerine hidrolizini
saglayan hormon duyarlı lipoprotein lipazı
(LL) inhibe eder.

Buna karşılık, endotele-baglı lipoprotein lipazı stimüle ederek yag dokusu ve karaciger hücrelerinde trigliserit sentezini ve birikimini arttırır (lipogenez).

Kolesterol sentezinde hız kısıtlayıcı basamak olan HMG-Ko-A redüktaz enzimini stimüle ederek karacigerde kolesterol sentezini arttırır.
Protein Metabolizmasına Etkileri
Protein sentezini arttırıp (anabolizan) yıkımını azaltır (antikatabolizan).

Özellikle dallı zincirli a.a.lerin (valin, lösin, izolösin) hücre içine alınmasını arttırır.
Diger Metabolik Etkileri
K+, Mg++ve fosfatın hücre içine girişini arttırır.
RNA, DNA ve ATP sentezini arttırır.

Nötral regüler insülin:En kısa etkilisidir.

Protamin çinko (NPH) insülin: En uzun etkilidir.

insülinin (regüler, izofan, lente ve ultralente şekilleri yapılmıştır) en önemli üstünlügü immünojenisitesinin daha az olmasıdır.

Lente insülinler süspansiyon şeklinde olduklarından sadece cilt altına enjekte edilebilirler.


Pankreas hem endokrin hem de ekzokrin bezdir

• Ekzokrin pankreas asinar hücrelerden oluşur, sindirim nzimleri ve bikarbonatı
pankreatik kanala salgılar ve bu da ince bagırsaga açılır

• Endokrin pankreas ise langerhans adacıklarından oluşur ve hormon salgılar

• Langerhans adacıkları ekzokrin pankreasın başından sonuna kadar her yere dagılmış durumdadır

• Adacıklar pankreasın % 1-3 ünü oluşturur

• Bir insan pankreası yaklaşık 1 milyon adacık içerir.
Full transcript