Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pojęcie mobbingu

No description
by

Przemek Kulczyk

on 30 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pojęcie mobbingu

Pojęcie mobbingu
Można pokusić się o uwagę, że im bardziej szczegółowa definicja, tym większe niebezpieczeństwo pominięcia stanów faktycznych, które przez przedstawicieli psychologii czy też socjologii, uznane byłyby za mobbing.
STALKING
W doktrynie prawa karnego pojawiły się opracowania dotyczące stalkingu, który polega na obsesyjnym nękaniu danej osoby.
W USA oraz Kanadzie stalking jest stypizowanym przestępstwem, w przeciwieństwie do europejskich systemów prawnych53 . Problem jest poważny, albowiem konsekwencją stalkingu może stać się zabójstwo nękanej osoby. Prima facie nie budzi trudności odróżnienie stalkingu od mobbingu, przy czym należy dodać mobbingu określonego w art. 94(3 )§ 2 k.p. Celem agresora nie jest poniżenie ofiary, trudno jest zatem mówić o wystąpieniu przesłanki ustawowej mobbingu w postaci poniżenia lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie
z zespołu współpracowników. Wydaje się jednak, że niekiedy pracownik może zostać poddany jednocześnie mobbingowi oraz stalkingowi, tym bardziej że sprawcą mobbingu mogą być osoby spoza grona współpracowników. W piśmiennictwie podkreśla się, że w przypadku stalkingu ofiara może dochodzić ochrony
na drodze prawnokarnej, albowiem "nękanie" danej osoby może wyczerpywać znamiona niektórych przestępstw oraz wykroczeń .

zródło: Monografia dr Grzegorza Jędrejka.
Z legalnej definicji zawartej w art. 94 (3) § 2 k.p. wynika, że mobbing to zachowania:
1) dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi,
2) polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika,
3) wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,
4) powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika,
5) powodujące izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
(Warto opatrzyć znakami plastycznymi punkty od 1 do 5)

Treść definicji legalnej wskazuje, że określone w niej ustawowe cechy mobbingu muszą być spełnione łącznie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2005 r., I PK 103/05, OSNP 2006 nr 21-22, poz. 321).

Wydaje się, że nie jest możliwe podanie nie tylko zupełnego katalogu zachowań mobbingowych, ale również celów, jakie chce osiągnąć sprawca mobbingu. W takim przypadku należałoby użyć sformułowania "w szczególności", które wskazywałoby, że wymienione cele, jakie chce osiągnąć mobber mają charakter przykładowy. Powyższa uwaga odnosi się także do innych elementów definicji, które wskazują, że mają one charakter "zupełny".

zródło: Monografia dr Grzegorza Jędrejka.

W doktrynie często pojawia się zarzut braku celowości wprowadzenia definicji mobbingu do Kodeksu pracy. Wydaje się jednak, że zabieg taki, mimo oczywistych niedokładności w samej definicji, należy uznać za uzasadniony. Przede wszystkim umożliwia on pociągnięcie do odpowiedzialności pracodawcę, który nie jest sprawcą mobbingu. - prof. Ludwik Florek Opublikowano:
LEX, 2011

DEFINICJA
LEGALNA

Art 94 (3) k.p.
§ 1.
Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
§ 2.
Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym
i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące
u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
§ 3.
Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
§ 4.
Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5.
Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy".

Tytułem przykładu można podać definicję autora samego pojęcia Heinza Leymanna, który określił mobbing jako "terror psychiczny w miejscu pracy, który angażuje wrogie nastawienie i nieetyczne komunikowanie się (stosowanie w codziennych kontaktach w ramach stosunku pracy obelg, wyzwisk, pomówień, oszczerstw, krzyku itd.) systematycznie podtrzymywane przez jedną, bądź kilka osób
w stosunku do innej, co w konsekwencji spycha ofiarę do pozycji uniemożliwiającej jej obronę. Działania
te zdarzają się rzadko (co najmniej raz w tygodniu)
i trwają przez dłuższy okres czasu (co najmniej pół roku). Z uwagi na czas trwania i częstotliwość, maltretowanie to skutkuje zaburzeniami w sferze psychiki, zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego ofiary".
DEFINICJA
PSYCHOLOGÓW
PRZYKŁADY
MOBBINGU
Mobbing może się wyrażać w ciągłym przerywaniu wypowiedzi, reagowaniu krzykiem, ciągłym krytykowaniu
i upominaniu, upokarzaniu, stosowaniu pogróżek, unikaniu rozmów, niedopuszczaniu do głosu, ośmieszaniu, ograniczeniu możliwości wyrażania własnego zdania, nieformalnym wprowadzeniem zakazu rozmów z nękanym pracownikiem, uniemożliwieniu komunikacji z innymi,
a także powierzaniu prac poniżej kwalifikacji i uwłaczających, odsunięciu od odpowiedzialnych i złożonych zadań, zarzucaniu pracą, lub niedawaniu żadnych zadań lub ich odbieraniu itp. Jednak należy podkreślić, że normalne kulturalne egzekwowanie wykonania poleceń nie stanowi mobbingu, bo podległość służbowa wynika z natury stosunku pracy. Dodać przy tym wypada, że nawet niesprawiedliwa, lecz incydentalna krytyka pracownika, nie może być kwalifikowana jako mobbing.
DYSKRYMINACJA/MOBBING
Pomiędzy dyskryminacją a mobbingiem istnieje wiele różnic.
1.
Po pierwsze, dyskryminowanie może nastąpić z jednej z przyczyn wyróżnionych przez ustawodawcę.
2.
Po drugie, dyskryminowanie dotyczy z reguły warunków zatrudnienia, podczas gdy mobbing związany jest ze stosowaniem przemocy psychicznej.
A zatem dyskryminacja nie ma na celu poniżenia pracownika. Najczęściej wynika z przyczyn ekonomicznych i chęci zaoszczędzenia kosztów przez pracodawcę.
3.
Po trzecie, podmiotem ponoszącym odpowiedzialność za dyskryminację,
jak i stosującym dyskryminację jest sam pracodawca, podczas gdy
w przypadku mobbingu dochodzi co do zasady do odzielenia podmiotu odpowiedzialnego od sprawcy mobbingu.
4.
Po czwarte, ofiarą mobbingu, w przeciwieństwie do dyskryminacji pośredniej, może być jeden człowiek. Nie oznacza to, że mobbingowi nie może zostać poddana większa grupa pracowników; niedopuszczalne jest jednak wyróżnienie w takiej sytuacji podmiotu zbiorowego poddanego mobbingowi.

zródło: Monografia dr Grzegorza Jędrejka.

PODSUMOWANIE
Wydaje się, że w przypadku mobbingu należy z większą ostrożnością podejść do problemu stosowania kryterium obiektywnego czy też subiektywnego, dla oceny czy doszło do naruszenia dóbr osobistych.
O ile można zaakceptować kryterium obiektywne przy ocenie odpowiedzialności pracodawcy,
o tyle stanowisko takie może wywołać wątpliwości w przypadków odpowiedzialności sprawców mobbingu. Cechą bowiem tego zjawiska jest pozostawanie "w ukryciu"30 . Mobber stosuje przemoc psychiczną, gdyż z reguły nie może wystąpić "wprost" przeciwko pracownikowi. Za wszelką cenę chcę wykazać, że przyczyny konfliktu związane są z pracownikiem, który poddany został przemocy psychicznej. Dlatego też dla "przeciętnego" obserwatora zarzut mobbingu będzie często następstwem "przewrażliwienia" pracownika. Należy przyjąć założenie, że pracownik pozostający w stosunku pracy wystąpi na drogę sądową z powodu stosowania mobbingu w sytuacji skrajnej. Z reguły będzie
to bowiem jednoznaczne z brakiem możliwości kontynuowania zatrudnienia. Skoro zatem pracownik decyduje się na wytoczenie powództwa na podstawie art. 94(3 )§ 3 czy też art. 94(3) § 4 k.p., należy założyć wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia mobbingu. Uzasadnione jest zatem uwzględnienie kryterium subiektywnego w o wiele większym stopniu niż przy "zwykłym" naruszeniu dóbr osobistych. W procesie o ochronę dóbr osobistych, inaczej niż w przypadku mobbingu, nie istnieje z reguły stosunek prawny łączący pokrzywdzonego z osobą, która dopuszcza się naruszenia.

zródło: Monografia dr Grzegorza Jędrejka.

CECHY
MOBBINGU
Full transcript