Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Informační prameny

Informační prameny
by

Knihovna UTB ve Zlíně

on 6 January 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Informační prameny

Prezentace vyrobena pro
Iva : portál informační výchovy
na UTB ve Zlíně http://iva.knihovna.utb.cz/
Informační prameny
Jaké existují druhy dokumentů a podle čeho se dělí?
Co je to primární, sekundární a terciární pramen?
Jak jednotlivé dokumenty využít? V této animované prezentaci se můžete nechat vést dle scénáře, který připravil autor, a nebo si libovolně přibližovat jednotlivé části podle sebe (stačí kliknout). START dle způsobu zaznamenávání informací
podle nosiče dokumentu
podle původnosti jejich obsahu
podle kontinuity
podle stupně zveřejnění Dokumenty lze dělit
dle mnoha hledisek:
Informační pramen tvořený nosičem informací a množinou informací na něm fixovaných a sloužící k přenosu dat v čase a prostoru. dokument Informační objekt, který obsahuje dostupné informace odpovídající informačním potřebám uživatele. Informační zdroj může být tištěný, zvukový, obrazový nebo elektronický (včetně zdrojů dostupných online). (TDKIV) informační zdroj, informační pramen (information resource) Definice: zveřejněné, nezveřejněné, interní tištěné, elektronické, mikrografické periodické,
nepreriodické písemné/textové, obrazové, zvukové, audiovizuální, strojem čitelné primární,
sekundární,
terciární 1. Textové dokumenty Textové dokumenty se dělí na
Knižní publikace, periodika
a speciální textové dokumenty. 1.1. Knižní publikace monografie - neseriálová publikace, která systematicky, všestranně a podrobně pojednává o jednou úzce vymezeném tématu učebnice - mají výchovný a vzdělávací cíl, podávají výklad poznatků z určité oblasti, jsou srozumitelné a názorné skripta - učební texty pro VŠ příručky - dokumenty umožňující rychlý s efektivní přístup
k informacím, znalostem a dalším primárním zdrojům na základě systematizované prezentace základních znalostí z určitého vědního oboru nebo oblasti lidské činnosti (TDKIV) sborníky - obvykle neperiodická publikace obsahující samostatné stati různých autorů, spojené tematicky v jeden celek a ... Příručky
rozdělujeme na: encyklopedie-obsahují základní pojmy
z oborů lidské činnosti, jsou abecedně
nebo systematicky řazené, tematické slovníky - vysvětlují nebo překládají slova, slovní spojení, zkratky apod.,existují slovníky výkladové, překladové a speciální klíče,průvodce, adresáře, tabulky, návody, atlasy apod. Mezi volně dostupné encyklopedie patří
např. Encyclopædia Britannica http://www.britannica.com/
nebo Encyclopedia.com http://www.encyclopedia.com/
a samozřejmě Wikipedie :) Z licencovaných zdrojů knihovny doporučujeme Elektronické knihy Oxford Digital Reference Shelf (The Grove encyclopedia of classical art
and architecture, The Grove encyclopedia of decorative arts, The Oxford dictionary of the Renaissance, The Oxford encyclopedia of theatre and performance a Encyclopedia of rhetoric.) http://www.oxford-digitalreference.com/ READ online Díky rozvoji digitálního publikování a masové
digitalizaci je k dispozici velké množství plných
textů různých typů dokumentů. A to
v licencovaných databázích, digitálních
knihovnách i volně na internetu. více o příručkách Dělení dokumentů
dle způsobu
zaznamenávání
informací Free ebooks Kramerius http://kramerius.nkp.cz/
Gutenberg http://www.gutenberg.org/
Google books http://books.google.com/
Palmknihy http://palmknihy.cz/
Karel Čapek http://www.mlp.cz/karelcapek/
Božena Němcová
http://www.mlp.cz/bozenanemcova/ 1.2. Periodika Periodikum neboli seriálová publikace je dokument vydávaný postupně v samostatných částech spojených společným názvem, označením posloupnosti, jednotnou úpravou a obsahovým zaměřením v pravidelných intervalech se záměrem stálého pokračování.(TDKIV) pravá periodika - vychází
v intervalu 1 dne až půl roku
nepravá periodika - vychází méně než 2x ročně Ebooky můžete číst na mnoha různých zařízeních: na PC, na smarphonu, iPadu a samozřejmě také na čtečte elektronických knih. Velkou výhodou je jejich mobilita, dostupnost a malé rozměry. EbookLogo. In Your Bestbuy eBook Store [online]. [cit. 2010-08-13]. Dostupné z WWW: <http://ebooks.24onlinesale.com/images/EbookLogo.jpg>.

Journal_clr. In Commision scolaire des Affluents [online]. Version 4.0 [cit. 2010-08-13]. Dostupné z WWW: <http://www.csaffluents.qc.ca/wsaube/Rayons/Journal/images/journal_clr.jpg>.

Kindle. Amazon Kindle Commercial 2. In Youtube [online video]. 2010-03-11 [cit. 2010-08-13]. Dostupné z WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=PERiTMZ626M>.

Národní knihovna ČR. KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. © 2009 [cit. 2010-08-13]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/F/>.

MALEČKOVÁ, Monika – MÁCKOVÁ, Zdeňka – TROCHTOVÁ, Eva. Informační prameny [online]. 2010-03-08 [cit. 2010-08-13]. Dostupné z WWW: <https://is.muni.cz/el/1421/jaro2010/KPI11/index.qwarp?prejit=2162801>.

Collage. In Walrus Comix [online]. [cit.2010-08-16]. Obrázek ve formátu JPG. Dostupné z WWW: <http://www.walruscomix.com/collage.html>.

Audiobooks. In Claire Slemmer [online]. © 2008 [cit. 2010-08-16]. Obrázek ve formátu JPG. Dostupné z WWW: <http://www.claireslemmer.com/img/audiobooks.jpg>.

Quiz. In Newton AFC : the home of the robins [online]. 2010-07-12 [cit. 2010-08-18].Obrázek ve formátu JPG. Dostupné z WWW: <http://www.newtownafc.co.uk/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/quiz1.jpg>. Použité zdroje Noviny Vychází v krátkém časovém období. Obsahují aktuální informace určené široké veřejnosti. Noviny jsou k dostání také online (http://www.idnes.cz, http://www.lidovky.cz, http://www.timesonline.co.uk). Časopisy Mají delší periodicitu, lepší úpravu, jednotný vzhled a jsou tematicky zaměřené. V knihovně UTB najdete celou řadu časopisů, které jsou k dostání prezenčně. K dispozici je však také několik tisíc titulů dostupných online skrze licencované databáze. Časopisy můžete hledat skrze Portál elektronických časopisů: http://sfx.utb.cz/sfxlcl3/az. Stále větší množství časopisů je zpřístupňováno také v režimu "open access", najdete je např. na http://www.doaj.org Periodické sborníky Obsahují původní texty, vycházejí
v pravidelných i nepravidelných intervalech. Ročenky Publikace, která vychází jednou ročně a podává přehledný obraz určitého oboru, popř. přináší údaje z různých oblastí společenského a hospodářského života (např. prezentace instituce, kalendáře, výroční zprávy apod.) Pro souhrnné vyhledávání knih i periodik v českých knihovnách lze využít Jednotnou informační bránu (http://www.jib.cz) nebo souborné katalogy ČR (http://sigma.nkp.cz). Plné texty článků najdete především v licencovaných databázích, ale vyzkoušet můžete také službu Google Scholar (http://scholar.google.com). 1.3. Speciální textové
dokumenty = šedá literatura (polopublikovaná literatura)

Nevychází běžnou formou (neprochází obvyklou publikační fází). Tyto dokumenty lze nalézt ve speciálních institucích
a databázích. do této skupiny dokumentů patří... Patentové dokumenty - popisy vynálezů, objevů, ochranných známek, průmyslových vzorů apod. Úřad průmyslového vlastnictví http://www.upv.cz
Google patents http://www.google.com/patents
Více na http://tech.jib.cz/informacni-zdroje/databaze-patentu Normativní dokumenty - dokumenty obsahující určitá kritéria pro materiály, výrovky, postupy a služby tak, aby to vyhovovalo danému účelu technické normy - české označení: ČSN, evropské EN
Přístup do databáze českých norem je k dispozici
v knihovně UTB z vyhrazeného počítače ve 4. patře. právní normy - sbírky zákonů, věstníky ministerstev, vyhlášky, předpisy apod.
Plné texty zákonů najdete na http://portal.gov.cz nebo na http://www.sagit.cz Firemní literatura - funkce propagační, informační a instruktážní s cílem prodat výrobek, službu nebo činnost Zkuste zapátrat v Národním uložišti šedé literatury
http://nusl.techlib.cz Vědecko-kvalifikační práce - diplomové, disertační a habilitační práce Elektronické verze závěrečných prací na UTB obhájených po roce 2004 jsou k dostání v digitální knihovně závěrečných prací DSpace.

Vysokoškolské práce z jiných VŠ můžete hledat
na portálu http://theses.cz Výzkumné zprávy - prezentují výsledky řešení výzkumného úkolu Materiály z konferencí - dokumenty obsahující soubor příspěvků přednesených na konferenci (více se dozvíte na stránkách jednotlivých konferencí) Vyzkoušejte také evropský digitální repozitář šedé literatury OpenSIGLE - System for Information on Grey Literature in Europe http://opensigle.inist.fr 2. Obrazové dokumenty Je potřeba definici? Kdo náhodou definici potřebuje,může si ji za úkol dohledat na TDKIV http://aleph.nkp.cz/F/. Doplníme jen, že mohou být obrazové dokumenty rozděleny na ty, které vnímáme přímo lidským okem a na ty, které přijímáme s pomocí technického zařízení. Mezi obrazové dokumenty patří: grafika, fotografie, kartografické materiály (mapy, plány, atlasy), výkresy, diagramy, schémata, ilustrace apod. Pro vyhledávání obrazových dokumentů zkuste: Google Images http://images.google.com
Flickr http://www.flickr.com
Creative Commons Search http://search.creativecommons.org
Databáze naší knihovny: Literature Resource center (portréty), Manuscriptorium (rukopisy, tisky,mapy), Oxford Art Online (obrazová díla) apod. 3. Zvukové dokumenty Tyto dokumenty zaznamenávají zvukový projev (hudba, řeč, zvuky). Jsou uloženy na nosiči
a přehrávány pomocí technického zařízení.

Zapůjčit si je můžete v mediatékách, zvukových knihovnách či v hudebním oddělení knihoven. Audioknihy a další zvukové dokumenty jsou k dostání
v knihovnách, např. v Digitální internetové knihovně KTN (Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana) , zajímavý je také projekt Audioknihy.net a vyzkoušet můžete také hudbu registrovanou pod licencí Creative Commons (např. na Jamendo.com) http://biblio.brailcom.org/biblio/catalog
http://www.audioknihy.net
http://search.creativecommons.org
http://www.jamendo.com 4. Audiovizuální dokumenty Zaznamenávají současně obraz i zvuk na nejrůznější nosiče (videokazety, DVD apod.)
v analogové nebo digitální formě. Pro přehrání je nutné odpovídající technické zařízení. filmy, trailery, upoutávky, videa, tv programy, inscenace, vysílání a záznamy, reklamy, videohry, videoklipy, projekční grafika, multimediální díla apod. 5. Elektronické dokumenty Elektronické dokumenty se od těch tradičních liší pouze formálními vlastnostmi, zejména digitálním způsobem záznamu informací. Výhodou tohoto typu dokumentu je možnost operativnější práce s nimi, snadnější aktualizace, dostupnost, duplikace, úspora místa apod. Mnoho elektronických dokumentů vzniká díky digitalizaci. Jedná se o převod analogového signálu na digitální. V současnosti je ale běžné, že nové dokumenty v elektronické podobě přímo vznikají, tzv. born digital. Dělení dokumentů
dle původnosti
obsahu primární dokumenty
sekundární dokumenty
terciární dokumenty Tyto pojmy jsou poměrně relativní a existuje mnoho přístupů. Pro vás je důležité si uvědomit, co je předmětem vašeho bádání, výzkumu a co je jeho nástroji. Podle toho budete rozlišovat, které dokumenty jsou pro vás primárními,sekundárními a terciárními zdroji. Co je v jedné práci sekundárním zdrojem, může být v jiné zdrojem primárním. Primární dokument - dokument obsahující informace, které jsou
v zásadě původního charakteru. Sekundární dokument - dokument popisující primární dokumenty / dokument obsahující informace nebo části textu z primárního dokumentu (bibliografie, katalogizační záznam, antologie, encyklopedie, diplomová práce apod.) Terciární dokument - dokument, který obsahuje především informace o existenci sekundárních dokumentů, případně zprostředkovává přístup
k informacím v nich obsažených. Primární dokumenty písemné prameny - výsledky z výzkumů, klinických studií, původní vědecké články, monografie obsahující půvosní informace, deníky, korespondence, právní dokumenty, úřední listiny, krásná literatura, kroniky, technické zprávy, patentové dokumenty apod.
hmotné prameny - mince, stavby, dobové oblečení
obrazové prameny - malby, kresby, fotografie
ústní prameny - ústní lidová slovesnost, rozhovory Sekundární dokumenty Často si kladou za cíl shrnout a lépe uspořádat informace z primárních pramenů.Hodnotí, analyzují, interpretují, diskutují, sumarizují původní informaci. interpretace,kritiky, přehledové články, přehledové monografie,encyklopedie a slovníky, přehledové časopisy, učebnice a skripta,diplomové práce apod. Do této kategorie náleží také bibliografie,obsahová periodika, rejstříky, indexy,knihovní katalogy aj. Tyto zdroje podávají informace o existenci jiných dokumentů a zdrojů informací. Bibliografie - soupisy dokumentů vytvořené dle určitých pravidel Bibliografie může být tematicky zaměřená, regionální a z časového hlediska také retrospektivní nebo perspektivní (ohlášené knihy). Česká národní bibliografie - nejucelenější
zdroj bibliografických informací nejen
o českém písemnictví, ale je i primárním referenčním zdrojem informací o produkci vydané na našem území. http://aleph.nkp.cz/F/ Bibliografické databáze - především elektronické katalogy knihoven a archivů a oborové databáze Souborná bibliografie Tomáše Bati dostupná na http://www.tomasbata.com Conference Papers index
CSA Art & Design Collection
Environmental Science & Pollution Management Dat.
ERIC
Periodicals Index Online
PubMed
Toxline
Ulrichsweb
Web of Science


Bibliografické databáze (nejen) dostupné
v knihovně UTB, více informací na http://www.knihovna.utb.cz/czech/databaze/new/ Katalogy knihoven - katalog je soubor katalogizačních
záznamů o dokumentech, které daná instituce uchovává
ve svých fondech, nebo které trvale či dočasně zpřístupňuje Katalog knihovny UTB http://aleph.utb.cz
Souborný katalog ČR http://skc.nkp.cz/

V katalozích můžete vyhledávat také přes
JIB (Jednotná informační brána)
http://www.jib.cz
Nakladatelské katalogy - vydává nakladatel,aby informovaů odbornou i laickou veřejnost o náplni své vydavatelské činnosti pro nastávající časové období Current Contens - obsahové periodikum, obsahuje bibliografickéúdaje a obsahy jednotlivých čísel významných vědeckých časopisů z určité oblasti Terciární dokumenty Zaznamenávají údaje o existenci sekundárních bibliografických pramenů. Bibliografie bibliografií - obsahuje záznamy publikovaných bibliografií, např.rozcestníky které obsahují referenční zdroje na literaturu zabývající se určitým tématem Databáze databází - databáze obsahující záznamy
o existujících databázích (jak jinak:) kvíz Materiál byl připraven především na základě dokumentu MALEČKOVÁ, Monika – MÁCKOVÁ, Zdeňka – TROCHTOVÁ, Eva. Informační prameny [online]. 2010-03-08 [cit. 2010-08-13]. Dostupné z WWW: <https://is.muni.cz/el/1421/jaro2010/KPI11/index.qwarp?prejit=2162801>. 1. Jak dělíme dokumenty dle způsobu zaznamenávaných informací textové, obrazové, zvukové, audiovizuální, strojem čitelné 2. Jaký je základní rozdíl mezi monografií a seriálovou publikací? monografie nevychází (ne)pravidelně, jedná se o ucelené dílo pojednávající o úzce vymezeném tématu 3. Je encyklopedie příručkové dílo? ano 4. Jmenujte portály, kde lze získat e-knihy zdarma. Kramerius, Gutenberg, Google Books a další 5. Co jsou to nepravá periodika? seriálové publikace, které vychází méně než 2x ročně 6. Co je to open access? bezplatný přístup, díla poskytnutá komukoliv na internetu bez omezení 7. K čemu slouží Jednotná informační brána? k souhrnnému vyhledávání knih a periodik v českých a vybraných zahraničních knihovnách 8. Co je to šedá literatura? polopublikovaná literatura 9. V jaké databázi byste hledali informace o českých patentech? v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví 10. Jak se v ČR označují normy? ČSN 11. Jaký je nejznámější portál v ČR, kde lze hledat závěrečné práce napříč univerzitami? Theses.cz 12. Co je to audiovizuální dokument? dokument se zaznamenaným zvukem i obrazem,
který přehráváme na odpovídajícím technickém zařízení 13. Jaký je základní rozdíl mezi tradičními
a elektronickými dokumenty? u el. dokumentů dochází k digitálnímu záznamu informace 14. Jakým typem dokumentu (dle původnosti obsahu) je katalogizační záznam? sekundární 15. Co je to Current Contens? obsahové periodikum, obsahuje bibliografické údaje a obsahy jednotlivých čísel významných vědeckých časopisů z určité oblasti A to je vše, přátelé.
Díky za pozornost.
Full transcript