Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pla Individualitzat i Estratègies metodològiques a la ESO. T

No description
by

Alba Vera

on 2 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pla Individualitzat i Estratègies metodològiques a la ESO. T

Dislèxia
Casos pràctics TDAH
Què farieu si...?
Casos pràctics dislèxia
Què ens diu la normativa?
TDAH
Objectius de la sessió
- Ajudar a millorar el rendiment acadèmic dels nostres alumnes


-Conèixer les estratègies metodològiques necessàries per crear un PI ajustat a les necessitats de l'alumnePla Individualitzat i Estratègies metodològiques a la ESO. TDAH i Dislèxia
Des del Departament d’Ensenyament, el 10 de Juliol de 2013, s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la resolució ENS/1544/2013 on deixa constància que serà d’obligat compliment per a
mestres,

escoles o instituts i EAPs
, a partir de setembre, que quan es detecti una
necessitat d’un nen amb algun trastorn d’aprenentatge
, aquest haurà de tenir un Pla Individualitzat (PI) en un termini d’uns dos mesos, amb les adaptacions metodològiques i curriculars (si són necessàries) pertinents.

ADAPTACIONS A L'AMBIENT
Què faries si...?
Què és un Pla Individualitzat (PI)?
El conjunt d'actuacions,
mesures i suports
per donar respostes a unes necessitats educatives específiques o singulars.

On ha d'
estar per escrit
els punts forts de l'alumne i les seves necessitats per aprendre

Per tant, és una
eina
per tal que l’estudiant, els seus pares i qualsevol altra persona que sigui responsable del PI, rendeixi comptes sobre l’assoliment dels objectius modificats i/o diferents que estan sota la seva competència.

Qui el fa i qui se'n fa responsable?
* El responsable del PI serà el
tutor/a
amb la col.laboració de l'equip de
mestres, l'EAP
i
altres

professionals
. S'escoltarà en el procés de presa de decisions als
pares
i a l'alumne/a.
* Ha de ser
aprovat pel director/a
del centre
* Ha de constar a l'expedient acadèmic

ADAPTACIONS METODOLÒGIQUES durant les classes
ADAPTACIONS METODOLÒGIQUES durant els exàmens
* Situar les taules de forma que redueixin les distraccions
* Seure'l al costat d'alumnes que siguin
models apropiats
* I a l'hora, que tingui una
visió completa de la pissarra
Què ha de recollir el PI?
- Les
dades personals
,
acadèmiques
i
avaluacions
del nen/a
- Els
motius
pels quals se li fa un PI
- La
planificació dels objectius
i les actuacions que ha d'assolir l'alumne
- Els
criteris d'avaluació
per a complir els objectius
- L'
horari
de l'alumne/a i els
suports
que rebrà
Quins alumnes
han
de tenir un PI?
Alumnes amb necessitats educatives especials
* Discapacitats físiques
* Discapacitats psíquiques
* Discapacitats sensorials
* amb Trastorn greu de la Conducta o TGD
I ara també ....
Alumnes amb necessitats educatives específiques
* Els
nouvinguts
* Nens/es amb
condicions familiars i/o socials
que suposen barreres per al seu procés d’aprenentatge
*Nens/es amb
dificultats significatives d'aprenentatge
com poden ser (malalties greus, bloqueig emocional, fòbia escolar, retard maduratiu global, TEL, TDAH, Trastorn de la Lectura, Trastorn del Càlcul,…)
Supervisió Constant
Amb tutories individuals (per exemple setmanals) que ajudin a organitzar la setmana (amb l'ajut de l'agenda) donant també
esquemes
,
guies d’estudi setmanals
i la
planificació de
l’estudi diari
.
Limitar les tasques
Si donem uns deures de matemàtiques per el dia següent; en comptes de demanar que tingui fets 20 exercicis, que en tingui fets 12
Explicar els deures
Un cop estipulats quants exercicis ha de fer, explicar-li de
forma verbal
què és el que ha de fer. D'aquesta forma els ajuda a tenir més clar el procediment
Segmentar tasques
Si considereu que una tasca és més feixuga per l'alumne/a, segmenteu-la en fases i alabeu-lo cada cop que arribi a l'objectiu marcat. Això l'animarà a seguir amb la següent fase
Sistema de recolzament
Per exemple, utilitzant el
suport d’un company
responsable que l’ajudi en la comprensió de les activitats a realitzar

Utilitzar marcadors de temps
Com no tenen "
consciència del temps
", no
serveix donar-los més temps perquè el perdran igualment. Convertir el
temps en alguna cosa real amb
rellotges, cronòmetres, o rellotges de sorra.
Ajudant a temporitzar les tasques i objectius a complir
Número d'activitats
Plantejar
poques activitats
per full i amb espais suficients per a les respostes i
subratllant els parràgrafs
més important de cada pàgina. Com també fer
enunciats curs
que ajudi a focalitzar i guiar la seva atenció (
amb una pregunta per enunciat
)
Avaluacions
És aconsellable realitzar avaluacions curtes, sovintejades, evitant controls extensos.
Penalitzacions
* Evitar penalitzar el cansament o els oblits en tasques i exàmens

* No penalitzar tota l'ortografia. Valorar si l'alumne s'ha centrat molt en la redacció i no ha prestat atenció a l'ortografia o si no ha revisat l'ortografia per falta de temps.

Organitzar
Per tal d'ajudar a estudiar per l'exàmen, és aconsellable que se l'ajudi a
arxivar prèviament
les feines, evitant la dispersió de fulls
I d'altra banda, davant d'un exàmen; promoure la
identificació de les idees principals
i
secundàries
del text. Proporcionant ajudes verbals per estructurar el text
Organització espaial
Durant l'exposició d'una lliçó
* Mantenir el contacte ocular
* Fer-lo participar activament a classe
* Utilitzar claus i senyals no verbals (mirades, gestos) que ajuden a redirigir l'atenció
* Relacionar l'explicació amb algun tema d'interés de l'alumne.
* Facilitat (abans de començar l'explicació) un full amb els conceptes més importants i vocabulari bàsic.

Des de que és rep el diagnòstic, el professorat té
2 mesos
de temps per a poder-ho confeccionar i posar en pràctica
Actitud
* Fer notar a l'alumne que està en actitud atenta i adequada (
reforç positiu
).

* I per tant, evitar comentaris sobre conductes indicatives de manca d'atenció com per exemple; "no estàs treballant"; "estàs a la lluna de València", etc.
Temps
* Preveure deixar-li temps per comentar amb algun
company
alguna cosa que no hagi entés

* Donar-li temps (però tenint en compte que vegi el temps que té amb un rellotge o cronòmetre) per fer les tasques amb consignes clares
ADAPTACIONS SOBRE EL CONTROL DEL COMPORTAMENT
Definir la situació
Explicar a l’alumne que sabem què li passa,
manifestar-li
afecte i suport
i, a continuació, deixar molt clares quines són les expectatives que tenim del seu comportament.
Explicar amb claredat i explícitament el què ha de fer i no només, el que no ha de fer.
Potenciar
* Els comportament adequats
* La cooperació en comptes de la competitivitat
* L'amistat, la empatia i l'humor
* La participació i responsabilitat
Permetre
* Permetre la
remor
i el
moviment
sempre que no interfereixin en la resta d'alumnes

* Permetre que s'
aixequi de la cadira
en determinats moments i de manera estructurada. Encomanant-li petites tasques que contribueixin a
alliberar l'energia
i la tensió acumulades per haver estat quiet. Se li poden adjudicar responsabilitats o ajudes al professor
Extingir
Extingir
els moviments que semblin més incontrolats o inconsistents,
no prestant-hi atenció
. Contenir o controlar aquests moviments perquè no siguin reforçats per altres companys.
Reforçar el fet d’estar assegut adequadament
, en silenci, escoltant, escollint per a cada dia una conducta concreta
Com donar consignes
* Evitar donar
moltes ordres orals
al mateix temps.
* Les
instruccions escrites
haurien de ser
clares i concises
. Evitar l’ús d’instruccions escrites massa llargues i seqüenciades en molts passos.
Referents al suport
* Presentar els continguts curriculars amb suports variats (esquemes, mapes conceptuals, power-points, pel.lícules, documentals, etc)
* Facilitar a l’alumne la
utilització de les TIC
. I la utilització de programes com:
TExt4all o Claroread

* Proporcionar llibres adequats al seu nivell lector (per exemple: Col·lecció Adolescents:
LECTURA FÀCIL
* Potenciar l'ús de la
calculadora
Referent a l'entorn escolar
* Ubicació dins de l'aula
* Disposar d’un
calendari a l’aula (verbal i visual)
amb les dates de les proves d’avaluació i de lliurament de projectes o treballs, afavorint que entre ells hi hagi un espai
* Deixar-lo
escoltar
a classe
sense que hagi d’agafar apunts
.
Com avaluar
*
Coordinar dates
d'exàmen, projectes o treballs perquè no es solapin
* Donar a
conèixer les dates dels exàmens
amb antelació
* Abans de l'exàmen fer
guió de l’examen
* Als examens utilitzar
preguntes concretes
i tenir la possibilitat de fer-los
oralment
* Avaluar els exàmens i treballs en funció del
contingut
i no de la forma
* Evitar que les
faltes d'ortografia baixin la nota final
i corregir en un color alternatiu al
vermell
* Afavorir que puguin preguntar
* Evitar exàmens de resposta
múltiple

Com planificar
* Ajudar-lo en la
gestió del temps
(rellotges, cronòmetres, etc)
* Fraccionar el treball en
períodes curts
però intensos per evitar el cansament i afavorir la concentració
* Fer un
seguiment de l’agenda
. (agenda electrònica)
* Ajudar en l’ordre i la classificació de les feines fetes
* Reduir l’excés de deures en el conjunt de les assignatures
* Donar-li
temps extra
per completar les activitats
* Valorar no copiar l'enunciat dels exercicis
Matèries curriculars
Lectura
* El
vocabulari tècnic
els pot dificultar la lectura (deixar que tinguin un diccionari)
* Assegurar-nos que ha entès els enunciats
*
No
forçar a
llegir en veu alta
* Si ha de llegir en veu alta a classe, donar-li el text de la
lectura amb antelació
* Donar el temps que calgui per llegir
* Evitar escriure els
números amb lletres
(per exemple vint- i- dos, posar-hi 22)
* Textos en
Arial, Helvetica
i
Verdana
amb tamany
superior a 14

* Evitar les
cursives

Escriptura
* La
repetició de la còpia d'errors
no facilita la norma ortogràfica
* Entendre que presenti
interferències
entre totes dues llengües (català -castellà)
* Corregir únicament les faltes d’ortografia que s’estiguin treballant a classe o les prèviament pactades amb l’alumne.
Comprensió de text
* Simplificar
vocabulari
i
estructura sintàctica

*
Subratllar les paraules
claus del text
* Fragmentar el text i després de cada part afegir les preguntes de comprensió que facin referència a aquell fragment
* Evitar les preguntes de
selecció múltiple
o de
resposta oberta
* Permetre-li que disposi de la gravació del text en àudio en els exàmens de comprensió lectora o utilitzar lectors digitals
Matemàtiques
*
Valorar el procediment
de la resolució del problema i no els resultats de les operacions
* Permetre a l’alumne l’ús de la calculadora, tant a classe com als exàmens
* Permetre-li tenir a la vista les
fórmules
* Cal que tingui el
llibre de text
o apunts a mà per consultar dubtes
Cièncis socials i naturals
* Fer un guió a la pissarra amb el contingut del tema que es tractarà
* És recomanable anticipar el vocabulari específic de la matèria
* Plantejar preguntes concretes i de resposta curta
* Fer reflexionar l’alumne sobre el que sap i el que aprendrà
* Elaborar mapes conceptuals
* Als exàmens, tenir el vocabulari específic a mà

Llengua extrangera
Les llengües extranjeres
no són transparents
, per tant la decodificació serà molt més complicada, pel què;
* prioritza els exàmens orals
* assenyalar objectius mínims
* permetre tenir les normes gramaticals i temps verbals
* A nivell escrit, li costa adquirir les estructures morfosintàctiques. Cal que utilitzi les bàsiques i simples
* No corregir error de paraules irregulars
* Reduir llibres de lectura obligatòria
* Proposar altres formes d'aprendre: cançons
* Permetre-li que utilitzi lectors informàticsCAS 1
Borja, 1 er d'ESO
Està a primera fila i igualment està pendent de tot. La mestra enfadada li diu: -"Barja, acabo d'explicar el que em preguntes, no estàs atenent!!, no se què fer amb tu!, no serveix de res que et col.loqui a primera fila!". Borja sorprés respon: "Però si estic atent".

CAS 2
Carla, 3er ESO
No dóna problemes, ”passa desapercebuda”. Es molt despistada, se li obliden els llibres a classe i fins i tot l'agenda. Als 2 últims anys (1er i 2n ESO) el rendiment acadèmic és baix, i aquest últim trimestre ha suspès 6 assignatures. La seva autoestima és baixa, sempre referint-se que no es sent capaç d'estudiar com els seus companys i que li suposa molt d'esforç
CAS 1
Cristina, 16 anys
Durant tota la ESO ha anat arrossegant el suspens d'algunes matèries, però ha anat fent i passant de curs. Ara que està a 4t ha de treure bones notes per aprovar la ESO. Tot i que la seva velocitat lectora és bona, segueix suspenent els exàmens...
Cas 2
Des dels 8 anys en David va reeducació fora de l'escola però la seva velocitat lectora es troba molt per sota de la que s'esperaria per a la seva edat. Ara que ja va a la ESO està força trist perquè veu que els seus companys no l'ajuden com abans.
Ell sap que a casa fa els deures molt bé perquè té temps, però això no es veu reflectit a l'escola...
David , 2n d'ESO
Full transcript